Δημιουργώντας επιτυχημένα e-shops μέσω του User Experience Design - Yiannis Konstantakopoulos

Δημιουργώντας επιτυχημένα e-shops μέσω του User Experience Design - Yiannis Konstantakopoulos

WordCamp Thessaloniki 2018

Στην ομιλία του θα μας αναλύσει τις βασικές αρχές του User Experience Design και πώς η εφαρμογή τους μας οδηγεί σε πιο επιτυχημένα ηλεκτρονικά καταστήματα. Όχι γενικά όμως. Γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο project το οποίο βελτίωσε σημαντικά όλους τους βασικούς του δείκτες και φυσικά τα κέρδη του. Καθώς η ανάπτυξη του έργου έγινε σε WordPress, θα αναφερθούν από την οπτική γωνία του design, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της πλατφόρμας, αλλά και τα σωστά και τα λάθη της ομάδας που ανέλαβε το project.
Τέλος, κι επειδή πρόκειται για μεγάλο project, θα γίνει αναφορά στις αρχές που πρέπει να διέπουν τις αληθινές ομάδες που δουλεύουν για το Διαδίκτυο.

In his speech he will analyze the basic principles of User Experience Design and how their application leads us to more successful online stores. Not in general though. He will refer to a specific project that significantly improved all of its key indicators and, of course, its profits. As the development of the project was in WordPress, we will examine from the perspective of design, the advantages and disadvantages of the platform, but also the correct actions and mistakes of the team that took over the project.
Finally, and because it is a big project, there will be a reference to the principles that should govern the real groups working on the Internet.

A717e9d055b2284e573b2412e32f5397?s=128

WordPress Greek Community

December 15, 2018
Tweet