Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

『アジャイルソフトウェア開発の奥義』から学ぶテスト駆動開発

yonetty
February 16, 2021

 『アジャイルソフトウェア開発の奥義』から学ぶテスト駆動開発

社内の勉強会で使用した資料。

yonetty

February 16, 2021
Tweet

More Decks by yonetty

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ʰΞδϟΠϧιϑτ΢ΣΞ։ൃͷ
  Ԟٛʱ͔ΒֶͿςετۦಈ։ൃ
  +BOVBSZUI
  5BLFTIJ:POFLVCP
  !UZPOFLVCP

  View Slide

 2. ςετϑΝʔετ
  ͱ
  ςετۦಈ։ൃ

  View Slide

 3. ςετϑΝʔετ
  ϓϩμΫτίʔυΑΓઌʹ
  ςετίʔυΛॻ͘͜ͱ

  View Slide

 4. ςετۦಈ։ൃ
  5FTU%SJWFO%FWFMPQNFOU
  ςετίʔυΛಓ۩ʹ

  ͯ͠ɺ։ൃΛճ͢͜ͱ

  View Slide

 5. ϨουάϦʔϯϦϑΝΫλϦϯά
  ᶃࣦഊ͢ΔςετΛॻ͘
  ᶄςετ͕௨Δγϯϓϧ
  ͳίʔυΛॻ͘
  ᶅϦϑΝΫλϦϯά͠
  ͯίʔυΛ៉ྷʹ͢Δ

  View Slide

 6. ςετϑΝʔετ͕ͩ
  ςετۦಈ։ൃͰͳ͍ྫ

  ઌʹ͢΂ͯͷςετίʔυΛॻ͘
  class FooTest
  {

  def testFoo1() {
  }

  def testFoo2() {
  }

  def testFoo3() {
  }

  def testFoo4() {
  }  }
  class Foo
  {

  // ͜Ε͔Β࣮૷
  }

  View Slide

 7. ςετϑΝʔετ͕ͩ
  ςετۦಈ։ൃͰͳ͍ྫ
  ໰୊఺
  ᶃࣦഊ͢ΔςετΛॻ͘
  ᶄςετ͕௨Δγϯϓϧ
  ͳίʔυΛॻ͘
  ᶅϦϑΝΫλϦϯά͠
  ͯίʔυΛ៉ྷʹ͢Δ
  ϑΟʔυόοΫͷܽ೗

  View Slide

 8. ςετϑΝʔετ͕ͩ
  ςετۦಈ։ൃͰͳ͍ྫ

  ࣄલʹઃܭ͠ա͗Δ
  class FooTest
  {

  def testDoFoo() {
  }

  }

  class BarTest
  {

  def testDoBar() {
  }

  }

  View Slide

 9. ςετϑΝʔετ͕ͩ
  ςετۦಈ։ൃͰͳ͍ྫ
  ໰୊఺
  ᶃࣦഊ͢ΔςετΛॻ͘
  ᶄςετ͕௨Δγϯϓϧ
  ͳίʔυΛॻ͘
  ᶅϦϑΝΫλϦϯά͠
  ͯίʔυΛ៉ྷʹ͢Δ
  ϧʔϓ͸ճΔ͕ޮՌ͕ݮΔ

  View Slide

 10. #%6'
  ࣄલͷઃܭΛ΍Γա͗Δͱ
  ޡͬͨઃܭ΍ա৒ઃܭΛੜΉ
  #JH%FTJHO6Q'SPOU

  View Slide

 11. αϯΫίετ
  ઌʹίετΛ෷ͬͯߦͬͨઃܭ͸
  ࣺͯͮΒ͍ʢଛ੾ΓͰ͖ͳ͍ʣ
  4VOL$PTU

  View Slide

 12. 2
  5%%Ͱ͸ࣄલઃܭ͸͠ͳ͍ͷʁ

  View Slide

 13. "
  ඞཁͳΒɺखॻ͖ͷϥϑεέον
  ΍$3$ͳͲखܰʹ࡞੒Ͱ͖ࣺͯͯ
  ΍͍͢πʔϧΛ࢖͏

  View Slide

 14. ʮͳΜͱͳ͘ཧղ͸Ͱ͖͚ͨͲ
  ۩ମతʹͲ͏΍ͬͯ5%%Λ
  ਐΊ͍͍͔ͯΘ͔Βͳ͍ʯ

  View Slide

 15. ͱͯ΋ྑ͍ྫ͕͋Γ·ͨ͠ʂ

  View Slide

 16. ʲୈষʳ
  ϓϩάϥϛϯά
  Τϐιʔυ

  View Slide

 17. Ϙ΢ϦϯάͷείΞूܭ
  ΞϓϦέʔγϣϯΛ5%%
  Ͱ։ൃ͢Δαϯϓϧ
  4
  5
  1 5
  14
  4
  29
  6 6
  133
  2
  49
  5
  60
  1
  61
  0
  77
  7
  97
  6
  117

  View Slide

 18. w ౤ٿॱʹ౗ͨ͠ϐϯ਺Λه࿥͢Δ
  w ࢦఆͨ͠ϑϨʔϜʹ͓͚ΔείΞΛܭࢉ
  Ͱ͖Δ
  w ࠷৽ͷείΞΛܭࢉͰ͖Δʢશͯͷ౤ٿ
  ͕׬͍ྃͯ͠Ε͹ɺ࠷ऴతͳείΞʣ
  4
  5
  1 5
  14
  4
  29
  6 6
  133
  2
  49
  5
  60
  1
  61
  0
  77
  7
  97
  6
  117
  ৼΔ෣͍ʢΞϓϦέʔγϣϯ࢓༷ʣ

  View Slide

 19. ࣄલઃܭʢϥϑεέονʣ

  View Slide

 20. Ϙϒ͓͡͞Μͱಉ྅͕
  ϖΞϓϩͰḷͬͨಓے

  View Slide

 21. w ςετ͢΂͖5ISPXͷৼ෣͍͕ݟ͍ͩͤͣɺ
  'SBNFͷςετ͔Βॻ͖࢝Ίͨɻ
  w ࠷΋୯७ͳςετέʔε͔Β࢝Ίɺ࠷΋୯७ͳ
  ࣮૷ͰςετΛ௨͢ɻ
  ࠷ॳͷςετέʔε
  public class Frame
  {

  public int getScore()
  {

  return 0
  ;

  }

  }

  class FrameSpec extends Specification
  {

  def "ະ౤ٿͷͱ͖ͷείΞ͸0Ͱ͋Δ"()
  {

  given
  :

  def f = new Frame(
  )

  when
  :

  def score = f.getScore(
  )

  then
  :

  score ==
  0

  }

  }

  ˞ॻ੶Ͱ͸+6OJUΛ࢖͍ͬͯΔ
  ͕ɺຊࢿྉͰ͸4QPDLΛ࢖༻

  View Slide

 22. w ࣍ʹ୯७ͳςετέʔεΛ௥Ճ͠ɺςετ͕௨
  ΔΑ͏ʹίʔυΛमਖ਼͢Δ
  ࣍ͷςετέʔε
  class FrameSpec extends Specification
  {

  ..
  def "1ճ౤ٿͨ͠ͱ͖ʹείΞ͕ਖ਼͍͠"()
  {

  given
  :

  def f = new Frame(
  )

  when
  :

  f.add(5
  )

  then
  :

  f.getScore() ==
  5

  }

  }

  public class Frame
  {

  private int itsScore = 0
  ;

  public int getScore()
  {

  return itsScore
  ;

  }

  public void add(int pins)
  {

  itsScore += pins
  ;

  }

  }

  View Slide

 23. ग़ͩ͠͸ॱௐʂ

  View Slide

 24. w εϖΞ΍ετϥΠΫΛग़ͨ͠৔߹ɺϑϨʔϜͷ
  είΞܭࢉʹ͸ޙଓͷϑϨʔϜͷ৘ใ͕ඞཁɻ
  w (BNFΦϒδΣΫτ͸'SBNFΛϦϯΫϦετͰ
  ؅ཧ͢΂͖ʁ
  w 'SBNFͷ࡞ۀΛதஅͯ͠ɺ(BNFͷ࡞ۀʹ੾Γ
  ସ͑Δɻ
  ෳ਺ճ౤ٿͨ͠৔߹ʁ

  View Slide

 25. (BNFͷ࣮૷Λগͣͭ͠ਐΊΔ
  class GameSpec extends Specification
  {

  when
  :

  g.add(5
  )

  g.add(4
  )

  g.add(7
  )

  g.add(2
  )

  then
  :

  g.score() == 1
  8

  g.scoreForFrame(1) ==
  9

  g.scoreForFrame(2) == 1
  8

  }

  public class Game
  {

  private int itsScore = 0
  ;

  private int[] itsThrows = new int[21]
  ;

  private int itsCurrentThrow = 0
  ;

  public int score()
  {

  return itsScore
  ;

  }

  public void add(int pins)
  {

  itsThrows[itsCurrentThrow++] = pins
  ;

  itsScore += pins
  ;

  }

  public int scoreForFrame(int frame)
  {

  int score = 0
  ;

  for (int ball = 0; frame > 0 && (ball < itsCurrentThrow)
  ;

  ball += 2, frame--)
  {

  score += itsThrows[ball] + itsThrows[ball + 1]
  ;

  }

  return score
  ;

  }

  }

  View Slide

 26. lίʔυ͕ͦΕΛඞཁͩͱ
  ओு͠ͳ͍ݶΓɺϦϯΫϦετ͸
  ༻ҙͨ͘͠ͳ͍Μͩz

  View Slide

 27. w ୯ͳΔ഑ྻͰ༻Λ଍͢ͳΒɺͦΕͰ0,
  w ઃܭ্ͷ൑அΛ஗ΒͤΔ
  γϯϓϧͳઃܭΛબ୒͠Α͏
  public class Game
  {

  private int itsScore = 0
  ;

  private int[] itsThrows = new int[21]
  ;

  private int itsCurrentThrow = 0
  ;

  View Slide

 28. w ςετ͕͋Δ͔Β҆৺ϦϑΝΫλϦϯά
  ৗʹϦϑΝΫλϦϯά͠Α͏
  public int scoreForFrame(int frame)
  {

  int score = 0
  ;

  for (int ball = 0; frame > 0 && (ball < itsCurrentThrow)
  ;

  ball += 2, frame--)
  {

  score += itsThrows[ball] + itsThrows[ball + 1]
  ;

  }

  return score
  ;

  }
  public int scoreForFrame(int theFrame)
  {

  int ball = 0
  ;

  int score = 0
  ;

  for (int currentFrame = 0; currentFrame < theFrame
  ;

  currentFrame++)
  {

  int firstThrow = itsThrows[ball++]
  ;

  int secondThrow = itsThrows[ball++]
  ;

  score += firstThrow + secondThrow
  ;

  }

  return score
  ;

  }

  View Slide

 29. w εϖΞΛग़ͨ͠ͱ͖
  w ετϥΠΫΛग़ͨ͠ͱ͖
  w ύʔϑΣΫτήʔϜ
  w ϦΞϧͳαϯϓϧ
  w ΤοδέʔεʢύʔϑΣΫτήʔϜະ਱ͳͲʣ
  ઴ਐతʹ(BNFͷ࣮૷ΛਐΊΔ
  4
  5
  1 5
  14
  4
  29
  6 6
  133
  2
  49
  5
  60
  1
  61
  0
  77
  7
  97
  6
  117

  View Slide

 30. w શͯͷςετέʔε͕௨ΓɺΞϓϦέʔγϣϯ
  ͷৼΔ෣͍͕׬੒͕ͨ͠ɺϦϑΝΫλϦϯά͸
  ଓ͍͍ͯ͘ɻ
  w 4DPSFSΦϒδΣΫτͷඞཁੑΛ೏Θͤͳ͕
  Βɺͪ͝Ό͍ͭͨίʔυΛ͖Ε͍ʹ͍ͯ͘͠ɻ
  ͞ΒͳΔϦϑΝΫλϦϯά

  View Slide

 31. if (strike())
  {

  score += 10 + nextTwoBallsForStrike()
  ;

  ball++
  ;

  } else if (spare())
  {

  score += 10 + nextBallForSpare()
  ;

  ball+=2
  ;

  } else
  {

  score += handleSecondThrow()
  ;

  }
  l͜ͷTDPSF'PS'SBNFؔ਺Λݟͯ͝ΒΜΑʂ
  ͜Εͦ͜Ϙ΢ϦϯάͷϧʔϧΛ͖ΘΊͯ؆ܿ
  ʹهड़ͨ࢟ͩ͠Αʂz

  View Slide

 32. ׬੒ܗ
  l͜ΕͰɺ(BNF͸ϑϨʔϜͷ؅ཧ͚ͩΛͯ͠ɺ
  4DPSFS͸είΞͷܭࢉ͚ͩΛ୲౰͢Δਤࣜʹͳͬ
  ͨͶɻ͜Εͧɺ୯Ұ੹೚ͷݪଇʢ431ʣͩʂz

  View Slide

 33. ͲͪΒͷઃܭ͕͙͢Ε͍ͯΔ͔ʁ
  if (strike())
  {

  score += 10 + nextTwoBallsForStrike()
  ;

  ball++
  ;

  } else if (spare())
  {

  score += 10 + nextBallForSpare()
  ;

  ball+=2
  ;

  } else
  {

  score += handleSecondThrow()
  ;

  }
  ࣄલͷઃܭ 5%%ʹΑΔઃܭ

  View Slide

 34. ద੾ͳϞσϦϯά
  ࣮ੈքͷ֓೦ߏ଄Λ஧࣮ʹղܾྖ
  Ҭʹ࠶ݱ͢Δ͜ͱ͕͍ͭ΋ਖ਼͍͠
  ͱ͸ݶΒͳ͍

  View Slide

 35. ٙ໰
  4DPSFS͸ςετ͠ͳ͍ͷʁ

  View Slide

 36. ϢχοτςετͷʮϢχοτʯ
  lϢχοτͱ͸;Δ·͍ͷ୯
  Ґɺͭ·Γಠཱͨ͠ݕূՄ
  ೳͳ;Δ·͍ͷ͜ͱͩz

  View Slide

 37. ৼ෣͍ͷू߹ମΛςετ͢Δ
  l͋ΒΏΔ؍࡯Մೳͳ;Δ·
  ͍͕ɺͦΕʹඥͮ͘ςετ
  Λ࣋ͭ΂͖Ͱ͋Δ͜ͱΛҙ
  ຯ͢Δɻz

  View Slide

 38. ৼΔ෣͍ͷू߹ମͷϑΝαʔυͰ
  ͋Δ(BNFΛςετ͢Ε͹0,

  View Slide

 39. ࣮ࡍɺΧόϨοδ΋໰୊ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 40. w 5%%ͷαΠΫϧͰ(BNFͷৼ෣͍Λશ࣮ͯ૷͠
  ͨޙɺϦϑΝΫλϦϯάͰ4DPSFSΛநग़ɻ
  w (BNF4QFDͰৼ෣͍Λݻఆ͢Δ͜ͱͰɺϦ
  ϑΝΫλϦϯάΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ
  Ϙϒ͓͡͞Μୡ͕ḷͬͨ࿏

  View Slide

 41. w ॻ੶ͷதͰϘϒ͓͡͞Μୡ͕ḷͬͨ࿏ΛɺԾʹ
  ηΠόʔϧʔτͱݺͿʢ࣭໰͸ड͚෇͚ͳ͍ʣ
  5%%ͷϧʔτ͸Ұͭͱ͸ݶΒͳ͍

  View Slide

 42. w 4DPSFSͷඞཁੑ͕ݟ͑ͨஈ֊Ͱ4DPSFS4QFD
  Λ࡞੒͠ɺ5%%Ͱ4DPSFSΛઌʹ࢓্͛Δɻ
  w ΠϯαΠυΞ΢τʢϘτϜΞοϓʣɻ
  ႒ϧʔτ

  View Slide

 43. w 4DPSFSͷඞཁੑ͕ݟ͑ͨΒɺ4DPSFSͷϞοΫ
  Λ࢖ͬͯ(BNFͷ࣮૷ΛਐΊ͍ͯ͘ɻ
  w Ξ΢ταΠυΠϯʢτοϓμ΢ϯʣɻ
  ࡩϧʔτ

  View Slide

 44. ϞοΫΛ࢖ͬͨςετ
  private Game
  g

  private Scorer
  s

  def setup()
  {

  s = Mock() // ScorerͷϞοΫ
  g = new Game(s
  )

  }

  def "2ճ౤ٿͨ͠ͱ͖ͷείΞ͕ਖ਼͍͠"()
  {

  when
  :

  g.add(5
  )

  g.add(4
  )

  def score = g.score(
  )

  then
  :

  score ==
  9

  1 * s.addThrow(5
  )

  1 * s.addThrow(4
  )

  1 * s.scoreForFrame(2) >>
  9

  }

  ؒ઀ೖྗ
  ؒ઀ग़ྗ
  ʨ
  ૬ޓ࡞༻ͷݕূ

  View Slide

 45. w (BNFΛपΓ͔Βಠཱͯ͠ςετͰ͖Δɻ
  w 4DPSFSͷ࣮૷͕ͳ͍࣌఺Ͱɺઌʹ(BNFΛςε
  τͰ͖Δɻ
  w ϞοΫΛܦ༝͠ɺؒ઀ೖྗ΍ؒ઀ग़ྗΛ࢖ͬͯ
  (BNFͷৼ෣͍΍ঢ়ଶΛνΣοΫͰ͖Δɻ
  w (BNFͱ4DPSFSͷ૬ޓ࡞༻ΛδϟετΠϯλΠ
  ϜͰઃܭͰ͖Δɻ
  ϞοΫΞϓϩʔνͷϝϦοτ

  View Slide

 46. w ࣮૷ͷৄࡉʹґଘ͢ΔͨΊɺ੬͍ςετͱͳΓ
  ΍͍͢ɻ
  w ॻ͘ͷʹख͕͔͔ؒΔɻ
  w (BNF4DPSFSʢৼ෣͍ͷू߹ମʣʹର͢Δ
  ςετ΋ผ్ॻ͘ඞཁ͕͋Δɻ
  ϞοΫΞϓϩʔνͷσϝϦοτ

  View Slide

 47. w ϞοΫΛ࢖ͬͯॻ͍ͨ(BNF4QFD͸͋͘·Ͱ
  ઃܭΛਐΊΔҰ࣌తͳಓ۩ͱߟ͑ɺࣺͯͯΑ͠
  ʢৼ෣͍ͷू߹ମʹର͢Δςετ͕࢒Ε͹Մʣ
  ઃܭͷͨΊ͚ͩͷςετίʔυ

  View Slide

 48. ·ͱΊ

  View Slide

 49. 5%%ͷຊ࣭͸ɺ
  ϨουάϦʔϯϦϑΝΫλϦϯά
  ͷαΠΫϧͰߦ͏
  δϟετΠϯλΠϜͷઃܭͰ͋Δ

  View Slide

 50. Ϣχοτςετͷ୯Ґ͸
  ৼ෣͍ͷू߹ମͱ͠Α͏

  View Slide

 51. ʰΞδϟΠϧιϑτ΢ΣΞ։ൃͷ
  ԞٛʱষΛࣸܦͯ͠Έ·͠ΐ͏

  View Slide

 52. ʰΞδϟΠϧιϑτ΢ΣΞ։ൃͷԞٛୈ̎൛ʱ
  ϩόʔτɾ$ɾϚʔνϯஶ4#ΫϦΤΠςΟϒץ

  ʰϨΨγʔίʔυ͔Βͷ୤٫ʱ
  %BWJE4DPUU#FSOTUFJOஶΦϥΠϦʔɾδϟύϯץ

  ࢀߟจݙ

  View Slide