Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

A Philosophy of Software Design 後半

A Philosophy of Software Design 後半

2022/6/22 @ MoneyForward 勉強会 で実施した A Philosophy of Software Design の話です。

Yosuke Furukawa

June 22, 2022
Tweet

More Decks by Yosuke Furukawa

Other Decks in Programming

Transcript

 1. A philosophy of
  software design (ޙ൒)
  2022/6/22 @ MoneyForward ษڧձ

  View full-size slide

 2. Twitter: @yosuke_furukawa
  Github: yosuke-furukawa

  View full-size slide

 3. A philosophy of software
  design
  • 2018೥ʹॳ൛͕ϦϦʔε͞Ε
  • 2020೥ʹୈೋ൛͕ϦϦʔε͞Εͨ
  • ๜୊Ͱ͍͏ͱʮιϑτ΢ΣΞઃܭͷ఩ֶʯ
  https://www.amazon.co.jp/dp/B07N1XLQ7D/

  View full-size slide

 4. A philosophy of software
  design
  • ஶऀ͸δϣϯɾΦʔελʔϋ΢τ͞Μ
  • Stanford େֶͷίϯϐϡʔλαΠΤϯεڭत
  • Sprite OS (OS), Tcl.Tk(ϓϩάϥϛϯάݴޠ),
  RAMCloud (Ϋϥ΢υγεςϜ) ͳͲͳͲɺ੍
  ࡞෺ଟ਺
  https://web.stanford.edu/~ouster/cgi-bin/
  home.php

  View full-size slide

 5. A philosophy of software
  design લ൒·ͱΊ
  • Tactical Programming ͸΍ΊΑ͏
  • Strategic Programming Λਪ঑
  • ෳࡶ͞͸ґଘͱᐆດ͔͞Βى͖Δ
  • ෳࡶ͞͸มߋ૿େɺೝ஌ෛՙɺΑ͘஌Βͳ͍͜ͱΛ૿Ճͤ͞Δ
  • Strategic Programming ͸͜ΕΒΛߟ͑௚ͨ͢ΊͷҰॿͱͳΔ΋ͷ
  • ౤ࢿϚΠϯυͰߟ͑ͯϓϩάϥϛϯά͢Δ
  • ԿͳΒೋճઃܭͯ͠ΈΖɺͦ͏͢Ε͹ྑ͍ઃܭ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ

  View full-size slide

 6. ޙ൒͸࣮ફΑΓ

  View full-size slide

 7. ίϝϯτʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 8. ʮྑ͍ίʔυͳΒίϝϯτ͍Βͳ
  ͍ΑͶʯ
  ʮίϝϯτͬͯॻ͘ͷ͔͔࣌ؒΔ
  ΑͶʯ
  ʮͦΕʹίϝϯτݹ͘ͳΔΑͶʯ

  View full-size slide

 9. ίϝϯτ͍Βͳ͍ΑͶ

  View full-size slide

 10. ίϝϯτʹ͍ͭͯ
  • ʮΑ͘ઃܭ͞Ε͍ͯΔ࣮૷ʹ͸ίϝϯτ͸ཁ
  Βͳ͍ʯ
  • ͜Ε͸ʮʮʮ؁͍᠘ʯʯʯͰ͋Δ
  • ʮΞΠεΫϦʔϜ͸࣮͸݈߁ʹྑ͍ʯͱݴΘ
  ΕͯΔͷͱҰॹͩͱ͍͏ओு

  View full-size slide

 11. ίϝϯτʹ͍ͭͯ
  • ίϝϯτͰ͔͠දݱͰ͖ͳ͍΋ͷ΋͋Δ
  • ίʔυͷཧղΛॿ͚ΔΑ͏ͳίϝϯτ͸ઈରॏ

  • Ͳ͏ͤॻ͘ͱͯ͠΋શମͷ͏ͪ10%ఔ౓͔ͩΒ
  ॻ͍ͨ΄͏͕ྑ͍
  • ίϝϯτ͕ݹ͘ͳΔʁؾ͍ͮͨΒ௚ͤ͹͍͍

  View full-size slide

 12. ίϝϯτʹ͍ͭͯ
  • ίϝϯτͰ͔͠දݱͰ͖ͳ͍΋ͷ΋͋Δ
  • ίʔυͷཧղΛॿ͚ΔΑ͏ͳίϝϯτ͸ઈରॏ

  • Ͳ͏ͤॻ͘ͱͯ͠΋શମͷ͏ͪ10%ఔ౓͔ͩΒ
  ॻ͍ͨ΄͏͕ྑ͍
  • ίϝϯτ͕ݹ͘ͳΔʁؾ͍ͮͨΒ௚ͤ͹͍͍
  ετϩϯάελΠϧ

  View full-size slide

 13. ͡Ό͋Ͳ͏͍͏ίϝϯτΛॻ
  ͚͹͍͍ͷ͔

  View full-size slide

 14. ͡Ό͋Ͳ͏͍͏ίϝϯτΛॻ͘
  ͷ͕ྑ͍ͷ͔
  • ίʔυن໿ͱಉ͘͡ίϝϯτʹ΋ن໿Λ࡞Ζ
  ͏
  • Don't Repeat the Code ͷݪଇΛकΖ͏
  • ΠϯλϑΣʔεͷίϝϯτͱ࣮૷ͷίϝϯτ
  ͸෼͚Α͏

  View full-size slide

 15. ίϝϯτن໿
  • ίϝϯτʹ΋Ұ؏ੑ͕ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
  • ͬͪ͜ͷϞδϡʔϧʹ͸ίϝϯτ͕͋Δ͚Ͳɺ
  ͬͪ͜ʹ͸ͳ͍Έ͍ͨͳҰ؏ੑ͕อͨΕ͍ͯͳ͍
  ͱζϧζϧָͳํʹྲྀΕͯॻ͔Εͳ͘ͳΔ
  • ಛʹݴޠʹυΩϡϝϯςʔγϣϯͷπʔϧ͕෇͍
  ͍ͯΔ΋ͷ΋͋Δɻͦͷ৔߹͸πʔϧͷن໿ʹඞ
  ͣै͏ʢྫ: Javadoc, godoc, Doxygenʣɻ

  View full-size slide

 16. Don't Repeat the Code ͷݪଇ
  • ίʔυʹॻ͍ͯ͋Δ͜ͱΛͨͩͦͷ··ίϝ
  ϯτʹॻ͘͜ͱΛ͠ͳ͍
  // Add a horizontal scroll bar
  hScrollBar = new JScrollBar(JScrollBar.HORIZONTAL);
  add(hScrollBar, BorderLayout.SOUTH);
  // Add a vertical scroll bar
  vScrollBar = new JScrollBar(JScrollBar.VERTICAL);
  add(vScrollBar, BorderLayout.EAST);
  // Initialize the caret-position related values
  caretX = 0; caretY = 0; caretMemX = null;

  View full-size slide

 17. Don't Repeat the Code ͷݪଇ
  • ίʔυʹॻ͍ͯ͋Δ͜ͱΛͨͩͦͷ··ίϝ
  ϯτʹॻ͘͜ͱΛ͠ͳ͍
  // Add a horizontal scroll bar
  hScrollBar = new JScrollBar(JScrollBar.HORIZONTAL);
  add(hScrollBar, BorderLayout.SOUTH);
  // Add a vertical scroll bar
  vScrollBar = new JScrollBar(JScrollBar.VERTICAL);
  add(vScrollBar, BorderLayout.EAST);
  // Initialize the caret-position related values
  caretX = 0; caretY = 0; caretMemX = null;
  ͜͏͍͏ίʔυΛݟͨΒٯʹո͠Ή

  View full-size slide

 18. ΠϯλϑΣʔεͷίϝϯτ
  • ࢖ΘΕํͷ࣮ྫ
  • ࢖͏্Ͱͷ஫ҙࣄ߲
  • ந৅Խ͞ΕͯΔσβΠϯͷৄࡉΛॻ͘
  ʢLinkedListͰ࣮૷͞Ε͍ͯΔ౳ʣ

  View full-size slide

 19. ΠϯλϑΣʔεͷίϝϯτ
  • ࢖͍ํ΍࢖͏্Ͱͷ஫ҙࣄ߲͕ॻ͍ͯ͋Δ
  /*
  HTTP ͷαʔόͱΫϥΠΞϯτͷ࣮૷Λఏڙ͢ΔΠϯλϑΣʔε
  Get, Head, Post ͳͲͷ HTTP ϦΫΤετΛૹΔ৔߹ɺԼهͷํ๏ͰૹΔ
  resp, err := http.Get("http://example.com/")
  ...
  listenAndServeؔ਺Λ࣮ߦͨ͠ࡍʹطʹಉ͡ϙʔτΛlisten͍ͯͨ͠৔߹
  FatalΤϥʔͱͳΓɺىಈʹࣦഊ͢Δɻ
  */

  View full-size slide

 20. ࣮૷ͷίϝϯτ
  • Կނ͜͏͔ͨ͠ʢWhyʣ
  • ԿΛ͍ͯ͠Δ͔ͷ୺తઆ໌ʢWhatʣ
  • (Don't Repeat the Code ʹͳΒͳ͍Α͏ʹ)

  View full-size slide

 21. ࣮૷ͷίϝϯτ
  • ΤϥʔճආͷͨΊͷϫʔΫΞϥ΢ϯυ (Why)
  try {
  } catch(e) {
  // ຊདྷ͜͜ͰΩϟον͢Δ΂͖Ͱ͸ͳ͍͕ϥΠϒϥϦ͕ xxx Error Λ
  // throw ͢ΔͨΊɺҰ࣌తʹΩϟον͠ɺਖ਼ৗॲཧʹ໭͢ɻ
  // ຊମ΁ͷ Issue 12345 ͕औΓࠐ·ΕͨΒຊॲཧ͸ෆཁ
  }

  View full-size slide

 22. ࣮૷ͷίϝϯτ
  • ҰൃͰԿ΍ͬͯΔ͔Θ͔Βͳ͍࣌ͷղઆ
  // ೋ࣍ݩ഑ྻͷ֤഑ྻ͝ͱͷฏۉ஋ΛऔΔ
  let mut averages = vec![];
  for col in 0..len {
  let mut sum = 0;
  for row in 0..nums[col].len() {
  sum += nums[col][row];
  }
  averages.push(sum / nums[col].len());
  }

  View full-size slide

 23. ΈΜͳ͕࢖͏Α͏ͳϞδϡʔϧͳ
  ΒURLΛίϝϯτʹॻ͘ͷ΋͋Γ
  /*
  xxx ϩάͷਖ਼نԽΛߦ͏ؔ਺
  log.format("%s", foobarbaz);
  σβΠϯͷৄࡉ͸ԼهͷURLΛࢀর͢Δ͜ͱ
  https://example.com/foobarbaz
  */

  View full-size slide

 24. ίϝϯτ͍ͭॻ͔͘࿦૪
  • Ͱ͖Ε͹ΠϯλϑΣʔεͷίϝϯτ͸࣮૷લʹ
  ͪΌΜͱॻ͘ͷ͕๬·͍͠ͱͷ͜ͱ
  • ந৅Խ͢ΔͨΊͷσβΠϯϓϩηεͷҰ෦ͩͱ
  ଊ͑ͯ࠷ॳʹ΍Δ΂͖
  • ࣮૷ͨ͠ΒมΘΔ͔Β΍Γͨ͘ͳ͍ͱ͍͏ਓ͸
  σβΠϯϓϩηε͕ෆे෼ͳͷͩͱ੾ΓࣺͯΔ

  View full-size slide

 25. ίϝϯτ͍ͭॻ͔͘࿦૪
  • ޙʹ׳Ε͹ͳΔ΄Ͳਏ͘ͳΔΜ͔ͩΒࠓॻ͜͏
  • චऀ͸ίϝϯτΛॻ͍ͯΔͱ͖͕Ұ൪ָ͍࣌ͩ͠ͱࢥ͍ͬͯ
  Δͱͷ͜ͱ
  • ୺తͰ໌շͳίϝϯτ͕ॻ͚ͨ ≒ ઃܭ͕͏·͘ݴͬͯΔূڌ
  • ٯʹ্ख͘ίϝϯτ͕ॻ͚ͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͸ઃܭ͕͏·͘
  ߦͬͯͳ͍ͷ͔΋͠Εͳ͍
  • ͜͏͍͏ࢥ͍Λ࣋ͪͳ͕ΒίϝϯτΛָ͠ΜͰॻ͖·͠ΐ͏

  View full-size slide

 26. ίϝϯτ͍ͭॻ͔͘࿦૪
  • ޙʹ׳Ε͹ͳΔ΄Ͳਏ͘ͳΔΜ͔ͩΒࠓॻ͜͏
  • චऀ͸ίϝϯτΛॻ͍ͯΔͱ͖͕Ұ൪ָ͍࣌ͩ͠ͱࢥ͍ͬͯ
  Δͱͷ͜ͱ
  • ୺తͰ໌շͳίϝϯτ͕ॻ͚ͨ ≒ ઃܭ͕͏·͘ݴͬͯΔূڌ
  • ٯʹ্ख͘ίϝϯτ͕ॻ͚ͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͸ઃܭ͕͏·͘
  ߦͬͯͳ͍ͷ͔΋͠Εͳ͍
  • ͜͏͍͏ࢥ͍Λ࣋ͪͳ͕ΒίϝϯτΛָ͠ΜͰॻ͖·͠ΐ͏

  View full-size slide

 27. ໊લ෇͚ʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 28. ໊લ෇͚େࣄ
  • චऀ͕ੲͱ͋Δ஋ʹ block ͱ͍͏ม਺Λ෇͚ͨ
  • ͦͷϒϩοΫ͸ϋʔυσΟεΫͷ෺ཧϒϩοΫͷҙ
  ຯͰ෇͚͍ͯͨɻ
  • ͔͠͠ɺଞͷॴͰ͸࿦ཧϒϩοΫʹ΋ಉ͡ม਺
  block ͕͍͍ͭͯͨɻ
  • ͜ΕʹΑΓɺΑ͘Θ͔Βͳ͍όά͕ੜ·Ε͍ͯͨ

  View full-size slide

 29. ؓ࿩ٳ୊
  • ෺ཧϒϩοΫͱ࿦ཧϒϩοΫ
  • ෺ཧϒϩοΫ͸σΟεΫίϯτϩʔϥ͕ಡΈ
  ॻ͖͢Δ࣌ͷϒϩοΫͷ͜ͱ
  • ࿦ཧϒϩοΫ͸ͦΕΒΛ·ͱΊͨܗͰΧʔ
  ωϧ͕ѻ͏ϑΝΠϧಡΈॻ͖ͷࡍͷϒϩοΫ

  View full-size slide

 30. ໊લ෇͚େࣄ
  • ྑ໊͍લ͸ਖ਼֬͞ͱҰ؏ੑΛ࣋ͭ
  • Ұ؏ੑ
  • ಉ͡ҙຯͷ΋ͷʹಉ໊͡લ͕͍͍ͭͯΔ͜ͱ
  • ҧ͏ҙຯͷ΋ͷʹಉ໊͡લ͕͍͍ͭͯͳ͍͜
  ͱʢblockͷྫ͸͜ͷ৚݅ҧ൓ʣ

  View full-size slide

 31. ໊લ෇͚େࣄ
  • ਖ਼֬͞
  • ҙຯ͕े෼ʹڱ͍ํ͕ྑ͍
  • ᐆດͰ޿͍ҙຯ͕औΕͯ͠·͏ͱਖ਼͕֬͞
  ࣦΘΕΔ
  • blockͷྫ͸ҙຯ͕ᐆດͩͬͨ

  View full-size slide

 32. ໊લ෇͚େࣄ
  • ͡Ό͋΋ͷ͘͢͝௕͍ͱΑ͍ͷ͔ͱ͍͏ͱͦ
  ͏Ͱ͸ͳ͍
  • ಡΉଆ͕ཧղͰ͖Δ͔ʁΛ࠷ॳʹߟ͑Δ
  • ॻ͘ଆͷ౎߹Ͱ͍͖ͳΓΘʔͬͱॻ͘ͷ͸μ
  ϝɺಡΉଆͷ໨ઢͰߟ͑Δඞཁ͕͋Δ

  View full-size slide

 33. ͪͳΈʹҰจࣈม਺ʹ͍ͭͯ
  • iͱ͔jͱ͔͸ϧʔϓͷม਺ͳΒ΋͸΍ڞ௨ೝࣝͳͷͰ
  ࢖͍͍ͬͯ
  • ͨͩ Go ͸จԽతʹ୹͍ม਺Λ޷Ή͕ɺಡΉଆ͕ͦΕ
  Ͱे෼ʹཧղͰ͖Δ͔ʁΛߟ͑Δ΂͖Ͱ͋Δͱචऀ͸
  ओு͢Δ
  • ॻ͘ଆͷ౎߹Ͱ1จࣈͷม਺ʹ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺಡΉ
  ଆ΋͜ΕͰཧղͰ͖Δͱࢥ͏ͳΒՄೳͩͱ͍͏ཧ࿦

  View full-size slide

 34. طଘίʔυΛमਖ਼͢Δ࣌

  View full-size slide

 35. طଘίʔυͷमਖ਼
  • ࠷ॳ͔Βਖ਼͍͠σβΠϯͷ΋ͷ͸ଘࡏ͠ͳ͍
  • ண࣮ʹमਖ਼͍ͯ͘͠ඞཁ͕͋Δ
  • adhoc ʹ tactical ͳίʔυΛॻ͘ͷͰ͸ͳ͘ɺ strategic ʹ
  ઃܭΛͪΌΜͱ͠ͳ͕ΒίʔυΛॻ͖ɺͦΕΛܧଓ͢Δ
  • ίʔυίϝϯτ΋ͳΔ΂ͪ͘ΌΜͱॻ͘
  • ίϝϯτ͸ந৅Խͨ͠΋ͷ΋༻ҙ͠ɺσβΠϯυΩϡϝϯτ
  ͳͲʹ΋൓ө͓͖ͯ͠ɺͲ͔͜ΒͰ΋ݟΕΔΑ͏ʹ͓ͯ͘͠

  View full-size slide

 36. ίʔυΛ໌շʹͤΑ

  View full-size slide

 37. ίʔυΛ໌շʹͤΑ
  • ໌շ͞ΛอͭͨΊͷςΫχοΫ
  • ඞཁͳ৘ใ͚ͩʹߜͬͨίʔυΛॻ͘
  • ίʔυن໿ΛकΔ
  • ॏཁͳ৘ใΛϋΠϥΠτ͢Δ

  View full-size slide

 38. ίʔυΛ໌շʹͤΑ
  • ඞཁͳ৘ใ͚ͩʹߜͬͨίʔυΛॻ͘
  • ୯Ұ੹຿ͷݪଇ
  • ৑௕ͰෳࡶͳॲཧΛ͠ͳ͍͜ͱʢKeep It
  Simpleʣ
  • ந৅Խ΍ϨΞέʔεͷߟྀΛߜΔ

  View full-size slide

 39. ίʔυΛ໌շʹͤΑ
  • ίʔυن໿ΛकΔ
  • ۭന΍վߦΛͪΌΜͱकΔ
  • ίϝϯτ͕ඞཁͳՕॴʹ͸ͪΌΜͱೖΕΔ
  • ݱ୅ͳΒ linter / formatter ͕උΘͬͯΔݴ
  ޠ΋͋ΔͷͰɺͦΕͰ΋͋Γ

  View full-size slide

 40. ίʔυΛ໌շʹͤΑ
  • ॏཁͳ৘ใʹϋΠϥΠτ͢Δ
  • ίϝϯτΛॻ͘
  • Ϡό͍ͱ͖͸Ϡό͍͜ͱ͕ҰൃͰΘ͔ΔΑ͏ͳ໋໊ʹ͢Δ
  • dangelouslySetInnerHTML
  • SECRET_DOM_DO_NOT_USE_OR_YOU_WILL_BE_FIRED

  View full-size slide

 41. ιϑτ΢ΣΞτϨϯυͱͷൺֱ

  View full-size slide

 42. ͜Ε·ͰͷτϨϯυͱ͜ͷຊͱ
  ͷཱͪҐஔൺֱ
  • ޙ൒ͷҰ൪໘ന͍ճ
  • ͜Ε·Ͱग़͖ͯͨιϑτ΢ΣΞͷτϨϯυʹରͯࣗ͠
  ෼ͷཱ৔Λ໌֬ʹ͢ΔՕॴ
  • ͳΜͱͳ͘ޙॻ͖ίϝϯτײ͕͋ͬͯҰ൪޷͖ͳՕॴ
  • ٯʹஶऀͷओ؍తͳ෦෼ͳͷͰɺ࿩൒෼ʹฉ͍͓ͯ͘
  ͷ͕ྑͦ͞͏

  View full-size slide

 43. ΦϒδΣΫτࢦ޲ϓϩάϥϛϯά

  View full-size slide

 44. ΦϒδΣΫτࢦ޲ϓϩάϥϛϯ
  ά
  • ෳࡶ͞ղফͷͨΊʹੜ·Εͨͱ͞Ε͍ͯΔ͕ຊ࣭త
  ʹෳࡶ͞ͷղফ͸อূͯ͘͠Εͳ͍ͱࠅධ͍ͯ͠Δ
  • ෳࡶͳ࣮૷͕Ӆṭ͞ΕΔͱ͍͏ΑΓ΋ෳࡶͳ··ʹ
  ͳΔ
  • ಛʹܧঝ͸ෳࡶ͞ΛӅṭͰ͖ͣɺ಺෦ͷঢ়ଶ͕ݟ͑
  ΔΑ͏ʹͳΔݴޠ͕ଟ͍ɺ݁Ռ࣮૷͕ΑΓෳࡶʹͳ
  Δ

  View full-size slide

 45. ΞδϟΠϧ։ൃ

  View full-size slide

 46. ΞδϟΠϧ։ൃ
  • εέδϡʔϧΛࡉ͔͘੾ͬͯΠςϨʔγϣϯΛճͯ͠։
  ൃ͢Δ෦෼͸ධՁ͍ͯ͠Δ
  • ҰํͰػೳʹ஫໨͞Ε͍͗ͯ͢Δ
  • ந৅Խͨ͠ઃܭΛ͢Δ࣌ؒΛอূͯ͘͠ΕΔΘ͚Ͱ͸ͳ
  ͍
  • Ή͠Ζ࣮૷͢Δํʹ༠ಋ͞Ε͕ͪͳͷͰ݁Ռ tactical
  programming ʹͳΓ͕ͪ

  View full-size slide

 47. Ϣχοτςετ

  View full-size slide

 48. Ϣχοτςετ
  • ࣗ෼ͷΠϯλϑΣʔεΛςετͨ͠ΓɺϦ
  ϑΝΫλϦϯάΛॿ͚ͯ͘ΕΔͱ͍͏ҙຯͰ
  ߴ͘ධՁ͍ͯ͠Δ
  • ͔͠͠ɺςετۦಈ։ൃɺಛʹςετϑΝʔε
  τͳߟ͑ํʹؔͯ͠͸࠷ॳ͔Βࡉ෦Λදݱ͠
  Α͏ͱ͍͗ͯͯ͢͠ɺߴϨϕϧͳઃܭͷݟ௚
  ͠ʹͳΓʹ͍͘ͱ͍͏఺Λ൷൑͍ͯ͠Δ

  View full-size slide

 49. σβΠϯύλʔϯ

  View full-size slide

 50. σβΠϯύλʔϯ
  • σβΠϯΛύλʔϯԽͯ͠ݴޠԽͨ͜͠ͱ͸ߴ͘ධՁ
  ͍ͯ͠Δ
  • ҰํͰɺશͯΛύλʔϯʹ͸ΊΑ͏ͱͯ͠͠·͏ਓͨ
  ͕ͪଟ͘ͳΔࣄΛݒ೦͍ͯ͠Δ
  • ύλʔϯ͸ແཧʹ࢖͏΋ͷͰ͸ͳ͍ɻ
  • ϋϚΔ΋ͷ͕͋ͬͨΒ࢖͑͹Α͍͠ɺϋϚΒͳ͍ͳΒ
  ແཧʹ࢖Θͳͯ͘Α͍ɻ

  View full-size slide

 51. ιϑτ΢ΣΞτϨϯυ
  • ৽͍͠τϨϯυ͕͋ͬͨΒɺ·ͣҎԼͷࣄΛߟ͑ͯ΄
  ͍͠
  • ιϑτ΢ΣΞ։ൃͷෳࡶ͞ΛͲ͏΍ͬͯղফ͠Α͏
  ͱ͍ͯ͠Δͷ͔
  • Ͳ͕͜લͷτϨϯυͱൺֱͯ͠ྑ͘ͳΔͷ͔
  • ࣗ෼ͷߟ͑ํΛ͜Ε·ͰͷτϨϯυͱൺ্ֱͨ͠
  Ͱਂ͘ߟ͑Δ͜ͱ

  View full-size slide

 52. චऀ͕఻͍͑ͨ͜ͱ
  • σβΠϯͷೳྗͱ͸ʮԿ͕ॏཁͰԿ͕ॏཁ͡Όͳ͍
  ͔Λऔࣺબ୒Ͱ͖ΔೳྗʯͰ͋Δ
  • ؒҧ͑Δ͜ͱ͸୭Ͱ΋͋ΔɺͰ΋ͦΕΛͪΌΜͱݟ
  ௚͢͜ͱɺ޿͘ਂ͘ߟ͑ͯࣗ෼Ͱऔࣺબ୒͢Δ͜ͱ
  • ͦΕ͕ͦ͜ྑ͍ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞʹͳΔϓϩ
  ηεͰ͋Γɺྑ͍σβΠϯೳྗΛ਎ʹ͚ͭΔํ๏Ͱ
  ͋Δ

  View full-size slide

 53. ·ͱΊ
  • ίϝϯτΛͪΌΜͱॻ͜͏
  • ໋໊͸Ұ؏ੑ͕͋ͬͯਖ਼֬ʹ
  • ίʔυن໿ʹैͬͯ໌շͳίʔυΛॻ͘
  • ιϑτ΢ΣΞτϨϯυΛࣗ෼ͷߟ͑ͱൺֱ͠Α͏
  • ࣗ෼Ͱߟ͑ͯࣗ෼ͰৼΓฦΔɺͦͷ্Ͱऔࣺબ୒͕
  Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΖ͏

  View full-size slide