Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

sot-podcast

Cc90ea0f1ad7a6770cab81c4ef151eee?s=47 Yota Hada
January 28, 2021

 sot-podcast

Cc90ea0f1ad7a6770cab81c4ef151eee?s=128

Yota Hada

January 28, 2021
Tweet

Transcript

 1. ը૾ʹಛʹҙຯ͸͋Γ·ͤΜ

 2. ಥવͰ͕͢

 3. ࠷ۙνʔϜҎ֎ͷਓͱ࿩ͯ͠·͔͢ʁ

 4. ৽͘͠ೖࣾ͞Εͨਓ͕ ͲΜͳਓ͔஌ͬͯ·͢ʁ

 5. None
 6. ͠ΒΜ

 7. ࣮͸ɾɾ

 8. ͛͢ʔਓ͕ ͍ͬͺ͍͍Δ͔΋͠Εͳ͍

 9. νʔϜҎ֎ͷਓͱ࿩͍ͨ͠͠

 10. ଞͷνʔϜ͕Կ΍ͬͯΔͷ͔஌Γ͍ͨ

 11. ҿΈձ΋։͚ͳ͍͜Μͳੈͷதɾɾ 10*40/ Ռͨͯ͠ҿΈձͰͦΜͳਅ໘໨ͳ࿩Λ͢Δͷ͔Ͳ͏͔͸͓͖ͯ͞

 12. ϦϞʔτҿΈձ͋Μ͡ΌΜ

 13. ݸਓతʹϦϞʔτҿΈձ͕ ΠϚΠνͩͱࢥ͏ཧ༝ େਓ਺ ਓҎ্ Ͱߦ͏৔߹

 14. ಉ࣌ฒߦͰձ࿩͕੒ཱ͠ͳ͍ ࢘ձ͕͍ͳ͍ͱάμΔ ϋμݸਓͷܦݧ࿦Ͱ͢

 15. ͦΜͳ͋Δ೔

 16. None
 17. None
 18. ΤϯδχΞ͕ϥδΦύʔιφϦςΟ ΍ͬͯΔʂʂ

 19. ͜Μͳ͍͍ϚΠΫ࣋ͬͯɾɾɾ

 20. ͨʂʂʂ

 21. ήετ ࢘ձ Ϧεφʔ ܗࣜͰ࿩ฉ͘ͷ͓΋͠Ζ͍Μ͡Όɾɾ

 22. None
 23. 4051PEDBTU΍Γ·͢ʂʂ Ϝϥλ͞Μͷϩΰ࠷ߴΞϦΨτΰβϚε

 24. wස౓ˠ݄ ϋμͷϞνϕͱ൓ڹ࣍ୈ w࣌ؒˠฏ೔ʙ࣌ ਓ෼͙Β͍ʁ wήετˠϋμ͕ಠஅͱภݟͰਓ͙Β͍ എܠը૾ʹಛʹҙຯ͸͋Γ·ͤΜ

 25. ήετͷਓʹTPUQPEDBTUͰϝϯγϣϯ ࣄલʹ࣭໰಺༰Λ఻͑Δ Ϧϋʔαϧ  िؒલ͙Β͍·ͰʹDIBUFOHOJFFSʹͯ௨஌ (PPHMF.FFUͰ։࠵

 26. w3BEJPܗࣜ w࣭໰͸ϋμͷํͰ͍͔ͭ͘༻ҙ͢Δ wฉ͖͍ͨ͜ͱ͸1PEDBTU .FFU ಺Ͱίϝϯτ

 27. -5ͷ͕࣌ؒ༨ͬͯͨΒɾɾ

 28. ه೦͢΂͖ୈճ

 29. ήετ΍Γ͍ͨਓʂʂ