$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

よりよいコードを書く WordBench 富山 勉強会@富山市 第67回 2016年11月26日(土)

Yousan_O
November 26, 2016

よりよいコードを書く WordBench 富山 勉強会@富山市 第67回 2016年11月26日(土)

WordBench富山 勉強会
静的コード解析
コーディング規約
よりよいコードを書くために

Yousan_O

November 26, 2016
Tweet

More Decks by Yousan_O

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ΑΓΑ͍ίʔυΛॻ͘ʂ
  WordBench ෋ࢁ ษڧձ@෋ࢁࢢ
  ୈ67ճ 11݄26೔(౔)

  View Slide

 2. ։ൃͰࠔΔ͜ͱ
  • ίʔυΛमਖ਼ͨ͠ΒผͷՕॴ͕ಈ͔ͳ͘ͳͬͨ

  ɹ
  • νʔϜϝϯόʔؒͰίʔυ͕ಡΈͮΒ͍

  • ൒೥લʹॻ͍ͨίʔυʹݟ͕֮͑ͳ͍

  ɹ

  View Slide

 3. ։ൃͰࠔΔ͜ͱ
  • ίʔυΛमਖ਼ͨ͠ΒผͷՕॴ͕ಈ͔ͳ͘ͳͬͨ

  ˠ ߏจΤϥʔΛຒΊࠐΜͰ͠·ͬͨ
  • νʔϜϝϯόʔؒͰίʔυ͕ಡΈͮΒ͍

  ˠ ॻ͖ํʹΫη͕͋Δ
  • ൒೥લʹॻ͍ͨίʔυʹݟ͕֮͑ͳ͍

  → ίʔσΟϯάͷॻ͖ํ͕༳ΕΔ

  View Slide

 4. ։ൃͰࠔΔ͜ͱ
  • ίʔυΛमਖ਼ͨ͠ΒผͷՕॴ͕ಈ͔ͳ͘ͳͬͨ

  ˠ ߏจΤϥʔΛຒΊࠐΜͰ͠·ͬͨ
  • νʔϜϝϯόʔؒͰίʔυ͕ಡΈͮΒ͍

  ˠ ॻ͖ํʹΫη͕͋Δ
  • ൒೥લʹॻ͍ͨίʔυʹݟ͕֮͑ͳ͍

  → ίʔσΟϯάͷॻ͖ํ͕༳ΕΔ

  View Slide

 5. ࡾ೔ܦͯ͹ଞਓͷίʔυ

  View Slide

 6. ࠓ೔ͷ໨త
  • ίʔσΟϯάΛָ͘͠
  • ίʔσΟϯάΛඒ͘͠
  • ຊ൪؀ڥΛյ͞ͳ͍

  View Slide

 7. ίʔυͷ඼࣭
  • ม਺໊ͷ෇͚ํ
  • ϝιουͷཻ౓
  • ςʔϒϧઃܭ
  • Ϋϥεઃܭ
  ໊ஶͰ͢ʂ

  View Slide

 8. ৭ʑ͋Δ͚ΕͲ
  ҰேҰ༦ʹ͸ແཧ

  View Slide

 9. ແཧ
  • ଈޮੑ
  • ೉͍͠
  • ઈରతͳ౴͕͑ͳ͍

  View Slide

 10. ࠓ೔͸
  ઈରʹίʔυͷ
  ඼࣭͕ྑ͘ͳΔํ๏

  View Slide

 11. ੩తίʔυղੳ

  View Slide

 12. ੩తίʔυղੳ
  • ࣮ߦͤͣʹίʔυΛղੳ
  • πʔϧΛ࢖ͬͯղੳ
  • IDEʹ૊ΈࠐΈՄೳ

  View Slide

 13. ࠓ೔͓఻͑͢Δ੩తίʔυղੳ
  • ίʔσΟϯάن໿νΣοΫ
  • PHPߏจΤϥʔνΣοΫ

  View Slide

 14. ίʔσΟϯάن໿

  View Slide

 15. ίʔσΟϯάن໿
  • Πϯσϯτ
  • λϒɺεϖʔε໰୊
  • தׅހͷஔ͖ํ
  • εϖʔε

  View Slide

 16. ԿͷͨΊʹʁ
  • ΤϥʔΛ๷͙ҝ
  • ଞͷਓ͕ಡΈ΍͍ͨ͢Ί

  View Slide

 17. ͲΜͳײ͡ʁ

  View Slide

 18. WordPressͷίʔσΟϯάن໿
  • PHP ίʔσΟϯά
  • ΞΫηγϏϦςΟίʔσΟϯά
  • CSS ίʔσΟϯά
  • HTML ίʔσΟϯά
  • JavaScript ίʔσΟϯά
  https://wpdocs.osdn.jp/WordPress_ίʔσΟϯάن໿

  View Slide

 19. PHP ίʔσΟϯά
  • γϯάϧΫΥʔτͱμϒϧΫΥʔτ
  • Πϯσϯτ
  • ϒϨʔε (೾͔ͬ͜) ͷܗࣜ
  • ʮelseifʯΛ࢖͏͜ͱɻʮelse ifʯ͸࢖Θͳ͍

  View Slide

 20. ΞΫηγϏϦςΟ
  • ݟग़͠ͷߏ଄
  • ίϯτϩʔϧͷηϚϯςΟΫε
  • ಈతίϯςϯπ

  View Slide

 21. CSS
  • ߏ଄
  • ηϨΫλ
  • ϓϩύςΟ

  View Slide

 22. HTML
  • ݕূ
  • ऴྃΛؚΉཁૉ
  • ଐੑͱλά
  • ΫΦʔτ
  • Πϯσϯτ

  View Slide

 23. https://wpdocs.osdn.jp/WordPress_ίʔσΟϯάن໿

  View Slide

 24. ίʔσΟϯάن໿
  • ಡΈ΍͢͞
  • όά๷ࢭ
  • νΣοΫ͢Δͷେม

  View Slide

 25. ࣗಈԽ

  View Slide

 26. ࣗಈԽ
  • ίʔσΟϯάن໿ʹԊ͍ͬͯΔ͔ࣗಈνΣο
  Ϋ
  • PHPͷߏจ͕ਖ਼͍͔͠νΣοΫ
  • Τϥʔ͕͋Ε͹௨஌͢Δ

  View Slide

 27. ੩తղੳπʔϧ
  • PHP CodeSniffer
  • PHP Mess Detector

  View Slide

 28. PHP CodeSniffer
  • ίʔυن໿νΣοΫ
  • ϑϨʔϜϫʔΫ༻ʹ৭ʑ͋Δ
  • ΤϥʔΛදࣔͯ͘͠ΕΔ
  • PhpStormͰ΋ಈ͘

  View Slide

 29. PHP Mass Detector
  • PHPͷߏจνΣοΧʔ
  • Τϥʔ͕͋Δͱڭ͑ͯ͘ΕΔ

  View Slide

 30. View Slide

 31. ΍ͬͯΈΔ

  View Slide

 32. View Slide

 33. View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. View Slide

 37. View Slide

 38. View Slide

 39. View Slide

 40. View Slide

 41. View Slide

 42. View Slide

 43. View Slide

 44. ྑ͘ग़དྷ·ͨ͠ ˕

  View Slide

 45. େม…

  View Slide

 46. ίʔσΟϯάن໿ͷ͢͢Ί
  • શ෦΍Δͱେม
  • ·ͣ͸ॏཁͳ߲໨͔Β
  • ࢦఠ͞Εͯن໿Λशಘ͍ͯ͘͠

  View Slide

 47. ΋ͬͱࣗಈԽ
  • Gitͱ࿈ܞ͢Δͱָ͍͠Ͱ͢
  • ܧଓతΠϯςάϨʔγϣϯʢCIʣ
  • ςετ΋ྑ͍Ͱ͢
  • ػձ͕͋Ε͹Ұॹʹ΍Γ·͠ΐ͏

  View Slide

 48. ·ͱΊ
  • ίʔσΟϯάن໿ΛकΔͱίʔυྑ͘ͳΓ·
  ͢Α
  • πʔϧΛ࢖͏ͱྑ͍Ͱ͢Α
  • ·ͣ͸খ͍͞ͱ͜Ζ͔Β

  View Slide

 49. ँࣙɺࢀߟ
  • http://wp-e.org/2016/07/21/7117/
  • https://github.com/sanographix/azusa-colors

  View Slide