Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Mobile Programming Struct

yuichiro_takahashi
December 09, 2018
120

Mobile Programming Struct

Mobile Programmingの授業で使うスライドです

yuichiro_takahashi

December 09, 2018
Tweet

Transcript

 1. ߏ଄ମ
  MOBILE PROGRAMMING 10TH DEC

  View Slide

 2. 1. ߏ଄ମͬͯ?

  View Slide

 3. ςΩετ
  ߏ଄ମͱ͸ʁ
  ▸ Class ͱࣅͨΑ͏ͳ΋ͷͰϝιου΍ϓϩύςΟΛ࣋ͭ
  ▸ Classͱಉ͡Α͏ʹఆٛͨ͠ޙΠϯελϯεԽͯ͠࢖͏
  ▸ class Ωʔϫʔυͷ୅ΘΓʹ struct Λ࢖͏
  ▸ ୯७ͳσʔλͳͲΛอ͓࣋ͯͨ͘͠Ίʹ࢖͏

  View Slide

 4. ςΩετ
  ࣮ࡍͷίʔυ
  // structͷఆٛ
  struct Pokemon {
  let name: String
  var level: Int
  var health: Int
  func displayStatus() {
  print("name: \(self.name)")
  print("Lv: \(self.level)")
  print("HP: \(self.health)")
  }
  }
  // ΠϯελϯεԽ
  let pikachu = Pokemon(name: "ϐΧνϡ΢", level: 100)
  // ϝιουݺͼग़͠
  pikachu.displayStatus()

  View Slide

 5. ͺͬͱݟCLASSͱಉ͡
  Α͏͕ͩɾɾɾ

  View Slide

 6. ࣮͸৭ʑͳͱ͜
  Ζ͕ҧ͏ʂ

  View Slide

 7. 2. CLASSͱSTRUCT
  ͷҧ͍

  View Slide

 8. ςΩετ
  จ๏͸΄ͱΜͲಉ͚ͩ͡ͲͲ͕͜ҧ͏ʁ
  ▸ Class͸ՄมɺStruct͸ෆมͰ͋Δ͜ͱ
  ▸ Struct͸ଞͷStructΛܧঝͰ͖ͳ͍
  ▸ Class͸ࢀরܕɺStruct͸஋ܕ

  View Slide

 9. 2-1.ෆมͱՄม

  View Slide

 10. ςΩετ
  ෆมʁՄมʁ
  ▸ ͖ͬ͞ͷεϥΠυʹ΋ॻ͍ͨ௨ΓClass͸ՄมɺStruct͸ෆมͰ͢
  ▸ จࣈ௨ΓมߋͰ͖Δ͔Ͱ͖ͳ͍͔ͱ͍͏͜ͱͰ͕͢
  ▸ ୺తʹݴͬͯ͠·͑͹ΦϒδΣΫτͷϓϩύςΟΛॻ͖׵͑Δ͜
  ͱ͕Ͱ͖Δ͔(ঢ়ଶΛมԽͤ͞ΒΕΔ͔)ͱ͍͏͜ͱͰ͢
  ▸ ӳޠͰ͸ՄมΛ Mutable, ෆมΛ Immutable ͱݺͼ·͢
  ▸ Class͸ϓϩύςΟΛॻ͖׵͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͕͢Struct͸ෆมͳ
  ͷͰجຊతʹॻ͖׵͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖·ͤΜ

  View Slide

 11. ςΩετ
  ࣮ࡍͷίʔυ
  ▸ ௕͘ͳΔͷͰXcodeࢀর

  View Slide

 12. ςΩετ
  Ͳ͏ͯ͠΋STRUCTΛՄมʹ͍ͨ͠ͱ͖͸ʁ
  ▸ جຊతʹStruct͸ෆมͰ͋ΓมߋෆՄͰ͢
  ▸ ຊདྷ͸ͦͷΑ͏ʹѻ͏΂͖Ͱ͕ͨ͢·ʹͲ͏ͯ͠΋Մมʹ͠
  ͍͕ͨ࣌͋Γ·͢
  ▸ ͦ͏͍͏ͱ͖͸ϝιουʹmutatingΩʔϫʔυΛ͚ͭΔ͜
  ͱͰՄมʹ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢
  ▸ ·ͨstructΛΠϯελϯεԽ͢Δࡍʹ͸ΠϯελϯεΛೖΕ
  Δม਺Λ var Ͱఆ͓ٛͯ͘͠ඞཁ͕͋Γ·͢

  View Slide

 13. ςΩετ
  ࣮ࡍͷίʔυ
  // structͷఆٛ
  struct Pokemon {
  let name: String
  let ability: Ability
  var level: Int
  var health: Int
  func displayStatus() {
  print("name: \(self.name)")
  print("Lv: \(self.level)")
  print("HP: \(self.health)")
  }
  // mutating Λ͚ͭΔ͜ͱͰ
  // ͜ͷϝιουͷதͰͷΈpropertyΛॻ͖׵͑Մೳ
  mutating func takeDamage(from ability: Ability) {
  self.health -= ability.damage
  }
  }
  // ΠϯελϯεԽ
  let ability = Ability(name: "ϘϧοςΧʔ", damage: 120)
  let ability2 = Ability(name: "΅͏;͏", damage: 120)
  // Մมʹ͍ͨ͠Struct͸varͰఆٛ͢Δ
  var pikachu = Pokemon(name: "ϐΧνϡ΢", ability: ability, level: 100, health: 200)
  var pidgey = Pokemon(name: "ϙοϙ", ability: ability2, level: 100, health: 200)
  pidgey.takeDamage(from: pikachu.ability)

  View Slide

 14. 2-2.ܧঝʹ͍ͭ
  ͯ

  View Slide

 15. ςΩετ
  STRUCTͬͯܧঝͲ͏ͳͷʁ
  ▸ ͖ͬ͞ͷεϥΠυʹ΋ॻ͍ͨ௨ΓStruct͸ଞͷStructΛܧঝ
  Ͱ͖·ͤΜ
  ▸ ͳͷͰෳ਺ͷStructʹಉ͡Α͏ͳػೳΛ͍࣋ͨͤͨʂͱͳͬ
  ͨ৔߹͸ProtocolΛ࢖͏͜ͱʹͳΓ·͢
  ▸ Protocolʹ͍ͭͯ͸ৄ͘͠৮Ε·ͤΜ͕લճͷϙέϞϯͷྫ
  ΛStructͱProtocolͰදݱ͢Δͱ࣍ͷΑ͏ʹͳΓ·͢

  View Slide

 16. ςΩετ
  ࣮ࡍͷίʔυ
  protocol Pokemon {
  var name: String { get }
  var ability: Ability { get }
  var level: Int { get }
  var health: Int { get set }
  func displayStatus()
  func doAbility(with pokemon: T)
  }
  struct Pikachu: Pokemon {
  let name: String
  let ability: Ability
  let level: Int
  var health: Int
  func displayStatus() {
  // লུ...
  }
  func doAbility(with pokemon: T) where T : Pokemon {
  // লུ...
  }
  }

  View Slide

 17. 2-2.஋ܕͱࢀর
  ܕ

  View Slide

 18. ςΩετ
  ஋ܕʁࢀরܕʁ
  ▸ ͖ͬ͞ͷεϥΠυʹ΋ॻ͍ͨ௨ΓClass͸ࢀরܕɺStruct͸
  ஋ܕͰ͢
  ▸ ࢀরܕ͸Πϯελϯε͝ͱʹϓϩύςΟͷ಺༰Λڞ༗͠·͢
  ▸ ஋ܕ͸Πϯελϯε͕ϝιουʹ౉Δࡍʹࣗ෼ͷίϐʔΛ౉
  ͢ͷͰΠϯελϯε͝ͱʹϓϩύςΟͷ಺༰͕ڞ༗͞Ε·ͤ
  Μ

  View Slide

 19. ςΩετ
  ࣮ࡍͷίʔυ
  ▸ ௕͘ͳΔͷͰXcodeࢀর

  View Slide