Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Mobile Programming Protocol

Mobile Programming Protocol

Mobile Programming の授業で使うスライドです

yuichiro_takahashi

January 21, 2019
Tweet

More Decks by yuichiro_takahashi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. PROTOCOL
  MOBILE PROGRAMMING JAN 21ST

  View Slide

 2. 1. PROTOCOLͱ͸

  View Slide

 3. ςΩετ
  PROTOCOL(ϓϩτίϧ)ͱ͸ʁ
  ▸ Protocol͸࣮૷ͷͳ͍ClassͷΑ͏ͳ΋ͷͰ͢
  ▸ Class ΍ Struct ͱಉ͘͡ ϝιου΍ϓϩύςΟΛఆٛ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͕͢۩ମత
  ͳ࣮૷͸͠·ͤΜ
  ▸ ଞͷClass΍Structʹܧঝͤͯ͞ɺϝιου΍ϓϩύςΟͷ࣮૷Λ͠·͢
  ▸ جຊతʹProtocolʹఆٛ͞Ε͍ͯΔϝιου΍ϓϩύςΟ͸શ࣮ͯ૷͢Δඞཁ͕͋Γ
  ·͢
  ▸ ProtocolΛClass΍Structʹܧঝͤ͞Δ͜ͱΛϓϩτίϧΛ࠾༻(adopt)ͤ͞Δͱݴ͍
  ·͢
  ▸ Ұൠ໊ࢺͱͯ͠௚༁͢Δͱ ن໿ ͱ͍͏ҙຯʹͳΓ·͢

  View Slide

 4. ςΩετ
  ࣮ࡍͷίʔυ
  protocol Pokemon {
  var name: String { get }
  var ability: Ability { get }
  var level: Int { get set }
  var health: Int { get set }
  func displayStatus()
  func doAbility(to pokemon: T)
  }
  Protocol Ωʔϫʔυ͔Β࢝·Δ

  View Slide

 5. ςΩετ
  ࣮ࡍͷίʔυ
  protocol Pokemon {
  var name: String { get }
  var ability: Ability { get }
  var level: Int { get set }
  var health: Int { get set }
  func displayStatus()
  func doAbility(to pokemon: T)
  }
  Protocol Ωʔϫʔυ͔Β࢝·Δ
  ͜͜͸ඞͣvarͰఆٛ͢Δ

  View Slide

 6. ςΩετ
  ࣮ࡍͷίʔυ
  protocol Pokemon {
  var name: String { get }
  var ability: Ability { get }
  var level: Int { get set }
  var health: Int { get set }
  func displayStatus()
  func doAbility(to pokemon: T)
  }
  Protocol Ωʔϫʔυ͔Β࢝·Δ
  ͜͜͸ඞͣvarͰఆٛ͢Δ
  ۩ମతͳ஋Λࢦఆ͢Δ୅ΘΓʹ
  ಡΈॻ͖ͷઃఆΛ͢Δ
  ͜Ε͸ get ͚ͩͳͷͰಡΈࠐΈઐ༻

  View Slide

 7. ςΩετ
  ࣮ࡍͷίʔυ
  protocol Pokemon {
  var name: String { get }
  var ability: Ability { get }
  var level: Int { get set }
  var health: Int { get set }
  func displayStatus()
  func doAbility(to pokemon: T)
  }
  Protocol Ωʔϫʔυ͔Β࢝·Δ
  ͜͜͸ඞͣvarͰఆٛ͢Δ
  ۩ମతͳ஋Λࢦఆ͢Δ୅ΘΓʹ
  ಡΈॻ͖ͷઃఆΛ͢Δ
  ͜Ε͸ get ͚ͩͳͷͰಡΈࠐΈઐ༻
  ͪ͜Β͸ get set ྆ํͷهड़͕͋ΔͷͰ
  ಡΈॻ͖Մೳ

  View Slide

 8. ςΩετ
  ࣮ࡍͷίʔυ(ఆٛ)
  protocol Pokemon {
  var name: String { get }
  var ability: Ability { get }
  var level: Int { get set }
  var health: Int { get set }
  func displayStatus()
  func doAbility(to pokemon: T)
  }
  Protocol Ωʔϫʔυ͔Β࢝·Δ
  ͜͜͸ඞͣvarͰఆٛ͢Δ
  ۩ମతͳ஋Λࢦఆ͢Δ୅ΘΓʹ
  ಡΈॻ͖ͷઃఆΛ͢Δ
  ͜Ε͸ get ͚ͩͳͷͰಡΈࠐΈઐ༻
  ͪ͜Β͸ get set ྆ํͷهड़͕͋ΔͷͰ
  ಡΈॻ͖Մೳ
  ϝιου͸໊લͱҾ਺ɺ໭Γ஋͚ͩΛهड़͠۩ମతͳ࣮૷͸ॻ͔ͳ͍

  View Slide

 9. ςΩετ
  ࣮ࡍͷίʔυ(࠾༻)
  struct Pikachu: Pokemon {
  let name: String
  let ability: Ability
  var level: Int
  var health: Int
  func displayStatus() {
  print("name: \(self.name)")
  print("Lv: \(self.level)")
  print("HP: \(self.health)")
  }
  func doAbility(to pokemon: T) where T : Pokemon {
  // to be continue...
  }
  }
  ࠾༻͍ͨ͠ProtocolΛࢦఆ͢Δ

  View Slide

 10. ςΩετ
  ࣮ࡍͷίʔυ(࠾༻)
  struct Pikachu: Pokemon {
  let name: String
  let ability: Ability
  var level: Int
  var health: Int
  func displayStatus() {
  print("name: \(self.name)")
  print("Lv: \(self.level)")
  print("HP: \(self.health)")
  }
  func doAbility(to pokemon: T) where T : Pokemon {
  // to be continue...
  }
  }
  ࠾༻͍ͨ͠ProtocolΛࢦఆ͢Δ
  ͜ͷೋͭ͸ఆٛͷ࣌ʹ get ͚ͩͩͬͨͷͰ
  let Ͱఆ਺ͱͯ͠ఆٛ(Read only)

  View Slide

 11. ςΩετ
  ࣮ࡍͷίʔυ(࠾༻)
  struct Pikachu: Pokemon {
  let name: String
  let ability: Ability
  var level: Int
  var health: Int
  func displayStatus() {
  print("name: \(self.name)")
  print("Lv: \(self.level)")
  print("HP: \(self.health)")
  }
  func doAbility(to pokemon: T) where T : Pokemon {
  // to be continue...
  }
  }
  ࠾༻͍ͨ͠ProtocolΛࢦఆ͢Δ
  ͜ͷೋͭ͸ఆٛͷ࣌ʹ get ͚ͩͩͬͨͷͰ
  let Ͱఆ਺ͱͯ͠ఆٛ(Read only)
  ͜ͷೋͭ͸ఆٛͷ࣌ʹ get set ྆ํࢦఆͨ͠ͷͰ
  var Ͱม਺ͱͯ͠ఆٛ(Read/Write)

  View Slide

 12. ςΩετ
  ࣮ࡍͷίʔυ(࠾༻)
  struct Pikachu: Pokemon {
  let name: String
  let ability: Ability
  var level: Int
  var health: Int
  func displayStatus() {
  print("name: \(self.name)")
  print("Lv: \(self.level)")
  print("HP: \(self.health)")
  }
  func doAbility(to pokemon: T) where T : Pokemon {
  // to be continue...
  }
  }
  ࠾༻͍ͨ͠ProtocolΛࢦఆ͢Δ
  ͜ͷೋͭ͸ఆٛͷ࣌ʹ get ͚ͩͩͬͨͷͰ
  let Ͱఆ਺ͱͯ͠ఆٛ(Read only)
  ͜ͷೋͭ͸ఆٛͷ࣌ʹ get set ྆ํࢦఆͨ͠ͷͰ
  var Ͱม਺ͱͯ͠ఆٛ(Read/Write)
  ϝιου͸ఆٛͯ͋͠ΔҾ਺໭Γ஋Λهड़ͯ͠த਎Λ࣮૷͢Δ

  View Slide

 13. ςΩετ
  ࣮ࡍͷίʔυ(·ͱΊ)
  // Protocolఆٛ
  protocol Pokemon {
  var name: String { get }
  var ability: Ability { get }
  var level: Int { get set }
  var health: Int { get set }
  func displayStatus()
  func doAbility(to pokemon: T)
  }
  // Protocol࠾༻
  struct Pikachu: Pokemon {
  let name: String
  let ability: Ability
  var level: Int
  var health: Int
  func displayStatus() {
  print("name: \(self.name)")
  print("Lv: \(self.level)")
  print("HP: \(self.health)")
  }
  func doAbility(to pokemon: T) where T : Pokemon {
  // to be continue...
  }
  }

  View Slide

 14. 2.͍ͭ࢖͏Μʁ

  View Slide

 15. ςΩετ
  ͍ͭ࢖͏Μʁ
  ▸ ͬ͘͟Γ෼͚ͯ

  View Slide

 16. ςΩετ
  ͍ͭ࢖͏Μʁ
  ▸ ͬ͘͟Γ෼͚ͯ
  ▸ 1. ಛఆͷػೳΛఏڙͤ͞ΔͨΊ

  View Slide

 17. ςΩετ
  ͍ͭ࢖͏Μʁ
  ▸ ͬ͘͟Γ෼͚ͯ
  ▸ 1. ಛఆͷػೳΛఏڙͤ͞ΔͨΊ
  ▸ 2. Delegate PatternΛ࣮૷͢ΔͨΊ

  View Slide

 18. ςΩετ
  ͍ͭ࢖͏Μʁ
  ▸ ͬ͘͟Γ෼͚ͯ
  ▸ 1. ಛఆͷػೳΛఏڙͤ͞ΔͨΊ
  ▸ 2. Delegate PatternΛ࣮૷͢ΔͨΊ
  ▸ 3. ॲཧͷڞ௨ԽΛߦ͏ͨΊ

  View Slide

 19. ςΩετ
  ͍ͭ࢖͏Μʁ
  ▸ ͬ͘͟Γ෼͚ͯ
  ▸ 1. ಛఆͷػೳΛఏڙͤ͞ΔͨΊ
  ▸ 2. Delegate PatternΛ࣮૷͢ΔͨΊ
  ▸ 3. ॲཧͷڞ௨ԽΛߦ͏ͨΊ
  ▸ ͷࡾͭʹͳΔͱࢥ͍·͢

  View Slide

 20. 2-1.ػೳͷఏڙ
  Λͤ͞ΔͨΊ

  View Slide

 21. ςΩετ
  ػೳΛఏڙͤ͞Δʁ
  ▸ ͜͜Ͱݴ͏ػೳͱ͸
  ▸ printؔ਺Ͱ಺༰Λग़ྗ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͔
  ▸ ൺֱΛ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  ▸ ͱݴ͏ҙຯʹͳΓ·͢
  ▸ લऀ͸ Printable, ޙऀ͸ Comparableͱ͍͏໊લͷProtocolͱͯ͠ఆٛ͞Ε
  ͍ͯ·͢
  ▸ ͭ·Γ࠾༻͍ͯ͠ΔProtocolΛݟΕ͹ͲΜͳػೳΛ͍࣋ͬͯΔ͔͕Θ͔Γ
  ·͢

  View Slide

 22. ςΩετ
  ࣮ࡍͷίʔυ
  ▸ XcodeͰίʔυΛॻ͖·͢

  View Slide

 23. 2-2.DELEGATE PATTERN
  Λ࣮૷͢ΔͨΊ

  View Slide

 24. ςΩετ
  DELEGATE PATTERNʁ
  ▸ Delegate Pattern ͸ϓϩάϥϜͰ࢖༻͢ΔσβΠϯύλʔϯ
  ͷҰͭͰ͢
  ▸ ୺తʹݴ͏ͱ͋ΔObject͕ߦ͏΂͖ॲཧΛผͷObjectʹݞ
  ୅ΘΓͤ͞Δ͜ͱͰ͢
  ▸ ݞ୅ΘΓ͢ΔΦϒδΣΫτΛ Delegate ͱݺͼ·͢
  ▸ ͪͳΈʹ Delegate ͸Ұൠ໊ࢺΛ௚༁͢Δͱ ҕৡ ͱͳΓ·
  ͢

  View Slide

 25. ςΩετ
  PROTOCOL·ͱΊ
  ▸ Protocol͸࣮૷ͷͳ͍ClassͷΑ͏ͳ΋ͷ
  ▸ Class ΍ Struct ͱಉ͘͡ ϝιου΍ϓϩύςΟΛఆٛ͢Δ͜ͱ͕Ͱ
  ͖Δ͕۩ମతͳ࣮૷͸ͤͣɺ࠾༻ͤͨ͞ Class ΍ Struct Ͱ࣮૷͢Δ
  ▸ جຊతʹProtocolʹఆٛ͞Ε͍ͯΔϝιου΍ϓϩύςΟ͸શ࣮ͯ
  ૷͢Δඞཁ͕͋Δ
  ▸ Protocol͸ಛఆͷػೳΛఏڙͤͨ͞Γɺ Delegate PatternΛ࣮૷͢
  ΔͨΊʹ࢖͏

  View Slide

 26. ͪΐͬͱ଴ͬͯɺ΋͠
  ͔ͯ͠΋͏Ұͭ๨Εͯ
  ͳ͍ʁ

  View Slide

 27. ςΩετ
  ΋͔ͯ͠͠: ϛϡ΢

  View Slide

 28. ςΩετ
  ΋͔ͯ͠͠: ϛϡ΢

  View Slide

 29. View Slide

 30. View Slide

 31. View Slide

 32. View Slide

 33. ଓ͖͸EXTENSION
  Ͱɾɾɾ

  View Slide