Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

necco Lunch Alexa Skill

necco Lunch Alexa Skill

2018/02/11 Alexa Day 2018
Alexa Skill Contestでお話しした弊社necco Lunch のAlexa Skillについてのスライドです。
#alexaday2018 #jawsug

Df55b20b296cbd7a61fb53f64afd4576?s=128

MorishitaYusuke

February 13, 2018
Tweet

Transcript

 1. "MFYB4LJMM$POUFTU "MFYB%BZ $50 ৿Լ༟հ

 2. OFDDP-VODIͷ"MFYB4LJMM "MFYB%BZ $50 ৿Լ༟հ

 3. ৿Լ༟հ w ळాग़਎ɺळాࡏॅ w େֶଔۀޙɺ౎಺*5ϕϯνϟʔʹೖࣾɻ 8FCαʔϏεɾΞϓϦ੍࡞ʹैࣄɻ w ౦ژͰࣾɺळాͰࣾΛܦͯɺ
 ࡢ೥݄ʹגࣜձࣾOFDDPʹࢀըɻ

 4. None
 5. None
 6. "MFYB%BZ wXFCαΠτ wύϯϑϨοτ ฐࣾͰ੍࡞͠·ͨ͠ʂ

 7. OFDDP-VODIͱ͸ʁ

 8. None
 9. None
 10. None
 11. None
 12. גࣜձࣾOFDDPͷ ϥϯν੍౓Ͱ͢ɻ

 13. Ұਓԁɻ

 14. ༵೔͝ͱʹ୲౰ΛܾΊͯɺ ͓ன͝൧Λ࡞ͬͯ·͢ɻ

 15. ୲౰ͨ͠೔ͷ৯ࡐඅͱ͔ɺ ৯΂ͨਓ͕෷͏͓ۚʜ

 16. None
 17. Ξφϩάʂʂ

 18. ܦཧͷࣄ຿࡞ۀɺ૿͑Δʜɻ

 19. None
 20. 8PSE1SFTTͷ&$ԽϓϥάΠϯ 8PP$PNNFSDFೖΕͯɺ

 21. 4USJQFܾࡁೖΕͯɺ "QQMF1BZ΋ରԠ͍ͯ͠·͢ɻ

 22. None
 23. ࣮͸·ͩӡ༻Ͱ͖ͯ·ͤΜʜ

 24. ϝχϡʔΛ͍͍ͪͪೖΕΔͷ ໘౗͍͘͞ʜ

 25. ͔ͤͬ͘&DIP͋Δ͠ɺ Ի੠Ͱొ࿥͠Α͏Αʂ ฐࣾ୅ද

 26. None
 27. ʮOFDDPͷϥϯν͸݄̋✕೔ ԿͰ͔͢ʯ ΧϨϯμʔʹ߹Θͤͯɺ ϝχϡʔΛ֬ೝ͢Δͱ͜·Ͱɻ

 28. 8PSE1SFTTͷ 813&45"1*Λ࢖༻ɻ

 29. ϝχϡʔ͸8PP$PNNFSDFͰ؅ཧɻ ొ࿥࣌ʹઃఆ͢Δ࡞Δ೔෇ͷΧελ ϜϑΟʔϧυΛݕࡧ͢ΔΧελϜΤ ϯυϙΠϯτΛઃఆɻ

 30. ର࿩தͷ೔෇Λ࢖ͬͯɺ ϝχϡʔ໊Λݺͼग़͢ɻ

 31. ͜Ε͚ͩʜʁ

 32. None
 33. ։ൃτϨʔχϯάΛಡΈ࢝Ίͯɺ ॳΊͯ"84-BNCEBΛ࢖ͬͨਓͰ΋ ೔͘Β͍Ͱ͜͜·Ͱग़དྷ·ͨ͠ʂ

 34. ࣾ֎޲͚ʹख௚ͯ͠͠ ఏҊग़དྷͦ͏ͳࣄ

 35. w ֶߍͷڅ৯ ਌޲͚ w ྈɾපӃͷ͝൧ ྈੜɾױऀΉ͚ w ೔ସΓϝχϡʔ

  ҿ৯ళৗ࿈٬޲͚
 36. ࠓޙͷվྑ఺

 37. w Ի੠Ͱϝχϡʔొ࿥ w ҿ৯ళ޲͚ʹ༧໿ػೳ w ༧໿ػೳʹࣄલܾࡁ

 38. օΜͳ΋"MFYB4LJMM ࡞ͬͯΈΑ͏ʂ

 39. None