Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Re:VIEWで技術書を書こう

358791a9c91e7615ffe62c7c6e02e470?s=47 zaki50
January 30, 2016

 Re:VIEWで技術書を書こう

iPhone Dev Sapporo勉強会

358791a9c91e7615ffe62c7c6e02e470?s=128

zaki50

January 30, 2016
Tweet

Transcript

 1. ٕज़ॻΛॻ͜͏ Re:VIEWͷ঺հ 2016/1/30 iPhone Dev Sapporoษڧձ ࢁ㟒 ੣ (@zaki50)

 2. ࣗݾ঺հ • YAMAZAKI Makoto (@zaki50) • Realm engineer(Java team) •

  גࣜձࣾ uPhyca
 (Android/iOSͷडୗ։ൃɺίϯαϧςΟϯά)
 3. ࠓ೔ͷ಺༰ • ٕज़ॻΛॻ͘ʹ͸ • Re:VIEWͷ঺հ • ৄࡉͳղઆ݉αϯϓϧϦϙδτϦ • pdfͷ഑෍ʹ͍ͭͯ

 4. ॻͨ͘ΊͷςΫχοΫɺ৺ߏ͑ • ٕज़తͳจষΛॻͨ͘Ίͷ1าɺ2าɺ3า
 http://qiita.com/vvakame/items/d657baf26cf83ac98bd0 • ٕज़తͳจষΛॻͨ͘Ίͷୈ0า
 ʙಡऀʹ఻ΘΔॻ͖ํʙ
 http://qiita.com/mhidaka/items/c5fe729716c640b50ff7

 5. Re:VIEW • ϚʔΫΞοϓ͞ΕͨςΩετʹΑΔه ड़(MarkdownͷΑ͏ͳ) • ༷ʑͳܗࣜ΁ม׵Մೳ • ಉਓࢽ͔Β঎ۀࢽ·Ͱ࣮੷͕͋Δ • ݕࡧ͢Δͱ͖͸kmutoΛ৚݅ʹՃ͑Δ

 6. ৘ใݯ • Re:VIEWͷϦϙδτϦ
 https://github.com/kmuto/review/ • ͸͡ΊͯͷRe:VIEWͷϦϙδτϦ
 https://github.com/TechBooster/C89-FirstStepReVIEW-v2

 7. TechboosterͰͷྫ̍

 8. TechboosterͰͷྫ2

 9. TechboosterͰͷྫ3

 10. TechboosterͰͷྫ4

 11. TechboosterͰͷྫ5

 12. TechboosterͰͷྫ6

 13. ରԠϑΥʔϚοτ • html • text • pdf • epub •

  InDesign xml
 14. Re:VIEWΛ࢖͍ͬͯΔ঎ۀࢽ https://github.com/kmuto/review/wiki/ར༻࣮੷ • Ϧετʹ͸ࢴॻ੶͕65 • ిࢠॻ੶͕75 • ৄղiOS SDK ୈ4൛ʱʢ2014,

  ΦϥΠϦʔ δϟύϯʣ౳ • ୡਓग़൛ձ
 15. Re:VIEWͰͰ͖Δ͜ͱ • ݟग़͠ • Օ৚ॻ͖ • ૬ޓࢀর • ਤදͱࣗಈ࠾൪ •

  ιʔείʔυ • Ϧʔυจ • ίϥϜ • ғΈهࣄ • ஫ऍ • ࣮ߦ݁Ռͷಈతຒ ΊࠐΈ
 16. Re:VIEWͰͰ͖ͳ͍͜ͱ • ڽͬͨදࢴ

 17. ݪߘͷྫ = ໾ʹཱͭ౾஌ࣝ ٕज़ॻΛ࡞Δࡍʹ٧·Δ෦෼Λ·ͱΊ·ͨ͠ɻ ஌Βͳ͚Ε͹ͨͲΓண͔ͳ͍஌ࣝ΍ɺͪΐͬͱͨ͠޻෉ͳͲศརͳςΫχοΫΛ঺հ͠·͢ɻ == ਪ঑͢ΔσΟϨΫτϦߏ੒ #@# NOTE author:vvakame

  TechBooster͕ਪ঑͢ΔσΟϨΫτϦߏ੒Λड़΂͓͖ͯ·͢ɻ ཁ఺͸࣍ͷͱ͓ΓͰ͢ɻ ۩ମతʹ͸@<list>{directory}Ͱ͢ɻ * ϦϙδτϦͷτοϓϨϕϧʹ͸ϑΝΠϧΛ͋·ΓࢄΒ͔͞ͳ͍ * ෳ਺ਓͰࣥචͨ࣌͠ʹͦΕͧΕͷϑΝΠϧ͕ࠞͬͨ͟ΓअຐʹͳͬͨΓ͠ͳ͍Α͏ʹ͢Δ * ஶऀશһͰར༻͢ΔreviewͷόʔδϣϯΛݻఆ͢Δ * ϏϧυखॱΛ౷Ұ͢ΔͨΊʹԿΒ͔ͷλεΫϥϯφʔΛ࢖͏ʢTechBoosterͷ৔߹ɺNode.js+gruntʣ //list[directory][σΟϨΫτϦߏ੒]{ ᵓᴷᴷ README.md ᵓᴷᴷ circle.yml ʢCIαʔϏεͰ͋ΔCircle CIͷઃఆϑΝΠϧʣ ᵓᴷᴷ setup.sh ʢࣥචલʹgem΍npmͷΠϯετʔϧΛߦ͏εΫϦϓτʣ ᵓᴷᴷ Gemfile ʢbundlerܦ༝ͰRe:VIEWΛར༻͢ΔͨΊͷઃఆϑΝΠϧʣ ᵓᴷᴷ Gemfile.lock ʢϥΠϒϥϦͷόʔδϣϯΛϩοΫ͢Δʣ ᵓᴷᴷ package.json ʢgruntΛར༻͢ΔͨΊͷnpm༻ઃఆϑΝΠϧʣ ᵓᴷᴷ npm-shrinkwrap.json ʢϥΠϒϥϦͷόʔδϣϯΛϩοΫ͢Δʣ ग़య https://github.com/TechBooster/C89-FirstStepReVIEW-v2/blob/master/articles/tips.re
 18. pdfੜ੒(Macͷྫ) * MacTex(https://www.tug.org/mactex/)ΛΠϯετʔϧ $ gem install bundler $ git clone

  https://github.com/TechBooster/C89- FirstStepReVIEW-v2.git $ cd C89-FirstStepReVIEW-v2 $ npm install $ npm run pdf
 19. pdf഑෍ • ࡞੒ͨ͠pdfΛgoogle storageʹ഑ஔ • ݸผͷμ΢ϯϩʔυURLʹͳΔΑ͏ʹ ίϐʔ • URLΛQRίʔυʹม׵͠ɺεςοΧʔ ʹҹ࡮

 20. google storage

 21. pdfͷ഑ஔ $ cat /dev/urandom | openssl enc -base64 | tr

  -cd 'a-zA-Z0-9' | fold -w 64 | head -n 400 > urls.csv * IntelliJ Ͱ։͍ͨΒ ^(.+)$ Λ ,$1,https://storage.googleapis.com/techbooster_c89/$1/book.pdf ʹஔ׵͠ Excel Ͱ։͍ͯઌ಄Χ ϥϜʹ C89_10001 ͷΑ͏ͳ௨͠൪߸Λ;Δ # QRը૾ੜ੒ $ for i in $(cat urls.csv | xargs -n 1 ); do qrencode -o qrimages/$(echo $i | cut -d, -f1).png $(echo $i | cut -d, -f3); done $ gsutil mb -p techbooster-c88 gs://techbooster_c89 $ gsutil defacl set public-read gs://techbooster_c89 * ϒϥ΢βͰ https://console.developers.google.com/project/techbooster-c88/storage/browser/techbooster_c89/ Λ։͖ɺpdf ϑΝΠϧΛΞοϓϩʔυ͢Δ 
 $ for i in $(cat ./urls.csv | xargs -n 1 ); do echo $(echo $i | cut -d, -f1); gsutil cp gs://techbooster_c89/book.pdf gs:// techbooster_c89/$(echo $i | cut -d, -f2)/C89_Android_Recipe.pdf; done * ϒϥ΢β͔ΒΞοϓϩʔυͨ͠ϑΝΠϧΛ࡟আ͢Δ 
 * htmlͱcssͰɺQRίʔυΛϥϕϧγʔϧ༻ʹϨΠΞ΢τ
 22. pdf഑෍ Τʔϫϯ ϥϕϧγʔϧ ϓϦϯλ݉༻ 24໘ 31511/31512

 23. μ΢ϯϩʔυΧʔυ

 24. Ҏ্Ͱ͢ʂ TechboosterͰ͸ࣥචऀΛืू͍ͯ͠·͢ʂʂ