Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

初めてのオンライン対戦実装

 初めてのオンライン対戦実装

unity1week online共有会 #5
で発表させて頂いた時の資料です
https://youtu.be/7qeqimK0h2s?t=3645

ゲーム本編はこちら
https://unityroom.com/games/16vanish

1fc99b5c53469bd2a40de00649baa5fe?s=128

zizochan

May 31, 2021
Tweet

Transcript

 1. ॳΊͯͷ ΦϯϥΠϯରઓ࣮૷

 2. ࣗݾ঺հ • zizoͱਃ͠·͢ • ຊۀ͸αʔόʔΤϯδχΞͰ͢ • Ͱ΋ήʔϜ࡞Γͨͯ͘unity1weekʹࢀՃͯ͠·͢

 3. ࠓճ࡞ͬͨήʔϜ:16Vanish https://unityroom.com/games/16vanish

 4. ͳͥΦϯϥΠϯ࣮૷ʁ • ͔ͤͬ͘౤ߘ͢ΔΜͩ͠ɺ৽͍͜͠ͱʹ௅ઓͯ͠Έ͍ͨ • લճ͸ΧʔυήʔϜʹ௅ઓͯ͠Έ·ͨ͠ • ͜ͷ࣌͝ੈɺPvPॲཧ͸Ұ౓ܦݧ͓͖͍ͯͨ͠ • ̎ʙ̏೔Ͱ؆୯ͳήʔϜΛύοͱ࡞ͬͯɺ࢒Γͷ೔਺ͰΦϯϥ ΠϯରԠ͍͚ͯ͠͹ؒʹ߹͏ͬ͠ΐʢࣦഊʣ

 5. ࠷ॳʹ໨ඪΛએݴ͢Δ • ϒϨͳ͍Α͏ʹTwitterͰએݴʂ

 6. ੍࡞εέδϡʔϧʢ༧ఆʣ • 1೔໨ → ήʔϜ಺༰ܾΊΔ • 2~4೔໨ → جຊతͳ෦෼Λ׬੒ͤ͞Δ •

  5೔໨ → όάऔΓˍϒϥογϡΞοϓ • 6೔໨ → ςετίʔυ௥Ճ • 7೔໨ → ΦϯϥΠϯରઓ௥Ճ
 7. ੍࡞εέδϡʔϧʢݱ࣮ʣ • 1~2೔໨ → ήʔϜ಺༰ܾΊΔ • 3~6೔໨ → جຊతͳ෦෼Λ׬੒ͤ͞Δ •

  7೔໨ → όάऔͬͯҰ୴ެ։ • 8~9೔໨ → ϒϥογϡΞοϓ • 10೔໨ → ςετίʔυ௥Ճ • 11~12೔໨ → Α͏΍͘ΦϯϥΠϯରઓ௥Ճ…
 8. ࣮૷ฤ

 9. ٕज़બఆ • Photon (PUN) • MagicOnion • ϞϊϏοτ • GameLift

  • ଞɺͳΜ͔৭ʑ͋Δ…
 10. Photonʹܾఆ • ஌ਓͷεεϝͰPhoton(PUN2)ʹ͠·ͨ͠ • Ұ൪ϝδϟʔͳ΋ͷΛ࢖͏ʢݸਓͷײ૝Ͱ͢ʣ • ͍͍͡Όͳ͍͔ɺͨͩ ͩ͠

 11. ࣮૷Πϝʔδʢ༧ఆʣ

 12. ࣮૷Πϝʔδʢ༧ఆʣ

 13. ࣮૷Πϝʔδʢ݁Ռʣ

 14. ࣮૷ͯ͠Έͨײ૝ • ύζϧॲཧͷΦϒδΣΫτΛؙ͝ͱͰ͸ͳ͘ɺඞཁͳม਺͚ͩ Λಉظ͢Δͷ͕ྑͦ͞͏ • είΞɺফͨ͠਺ɺήʔϜΦʔόʔϑϥά౳ • ಛʹ૬खʹ͓अຐϒϩοΫΛૹͬͨΓɺ૬खͷঢ়ଶʹԠͯ͡ڧ ੍ΫϦΞʹͨ͠Γͱ͍ͬͨॲཧ͕΍Γ΍͘͢ͳΔ •

  ΦϑϥΠϯϞʔυ͔Βͷ֦ு΋؆୯ • ॲཧෛՙʹ΋Өڹ͢Δɺ͔΋͠Εͳ͍…
 15. ωοτϫʔΫॲཧͷಈ࡞֬ೝ 1.ಉ͡த਎ΛผϑΥϧμʹgit clone͢Δ 2.Unity HubͰผϓϩδΣΫτͱͯ͠ొ࿥͢Δ 3.ΤσΟλΛ2ͭಉ࣌ʹىಈ͢Δ

 16. ࢀߟʹͨ͠αΠτ • https://zenn.dev/o8que/books/bdcb9af27bdd7d • ૉ੖Β͘͠෼͔Γ΍͔ͬͨ͢Ͱ͢ʂ • ͜͜ΛಡΜͰ͓͚͹جૅతͳॲཧ͸े෼ͩͱࢥ͍·͢

 17. ·ͱΊ • ৽͍͜͠ͱʹ௅ઓ͢Δͷ͸ָ͍͠ • ࠷ॳʹએݴͯࣗ͠෼Λ௥͍ࠐΉͷ΋ʢͨ·ʹ͸ʣྑ͍ • githubʹιʔείʔυ্͛ͯ͋Γ·͢ɻΑ͚Ε͹ޚཡ͍ͩ͘͞ • https://github.com/zizochan/ unity_game_16_vanish/tree/master/Assets/Scripts