Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

macOS の日本語表記ルールを探る

zumuya
December 22, 2018

 macOS の日本語表記ルールを探る

macOS native symposium (http://macos-native.github.io) #02

zumuya

December 22, 2018
Tweet

Other Decks in Technology

Transcript

 1. macOS ͷ
  ೔ຊޠදهϧʔϧΛ୳Δ
  ©2018 zumuya
  #macosnative
  macOS native symposium #02

  View Slide

 2. ൃ੠࿅श
  • ͋ΊΜ΅ ͔͍͋ͳ ΞΠ΢ΤΦ
  • ͔͖ͷ͖ ͘Γͷ͖ ΧΩΫέί
  • -[NSBitmapImageRep
  initWithBitmapDataPlanes:pixelsWide:pixelsHigh:bitsPerSample:sa
  mplesPerPixel:hasAlpha:isPlanar:colorSpaceName:bitmapFormat:b
  ytesPerRow:bitsPerPixel:]
  !
  "
  *github.com/Quotation/LongestCocoa

  View Slide

 3. View Slide

 4. NSUndoManager ΛώετϦʔύωϧʹ͢Δ SIMBL ϓϥάΠϯ

  View Slide

 5. 3D Panorama ViewerʢະϦϦʔεʣ

  View Slide

 6. ςΩετͷҰ؏ੑ

  View Slide

 7. ৽ฉͰ΋
  ࡶࢽͰ΋
  খઆͰ΋
  ອըͰ΋

  View Slide

 8. Ұ؏ੑͷ͋ΔςΩετ͕લఏ
  ৽ฉͰ΋
  ࡶࢽͰ΋
  খઆͰ΋
  ອըͰ΋

  View Slide

 9. Ұ؏ੑͷ͋ΔςΩετ͕લఏ
  UIͰ΋

  View Slide

 10. UIͰͷςΩετ
  • ϓϥοτϑΥʔϜʹΑͬͯҟͳΔදهϧʔϧ
  ྫɿiTunes

  View Slide

 11. macOS
  Windows

  View Slide

 12. View Slide

 13. Device
  σόΠε(V)
  ΞΫηεΩʔ

  View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. macOSͰͷςΩετ

  View Slide

 17. OS X Human Interface Guidelines:
  Terminology and Wording (2014)

  View Slide

 18. OS X Human Interface Guidelines:
  Terminology and Wording (2014)
  “Using text consistently and
  clearly is a critical component
  of UI design.”

  View Slide

 19. OS X Human Interface Guidelines:
  Terminology and Wording (2014)
  • Ϣʔβʹ޲͚ͨදهʹ͢Δ
  ʢઐ໳༻ޠʗۀք༻ޠΛආ͚Δʣ
  • ུޠ΍಄ࣈޠʢCDɺCMYK ͳͲʣ
  • Ϣʔβͷೖྗ͕ඞཁͳ߲໨ʹʮ…ʯ

  View Slide

 20. OS X Human Interface Guidelines:
  Terminology and Wording (2014)
  • ӳޠͰͷϧʔϧ
  • ୹ॖܥʢDo not → Don't ͳͲʣ
  • Capitalizationʢ୯ޠͷେจࣈ࢝·Γʣ
  • ףࢺʢaɺanɺtheʣ

  View Slide

 21. OS X Human Interface Guidelines:
  Terminology and Wording (2014)
  ݱࡏ͸࡟আ
  ʢͳͥফͨ͠ʂʣ

  View Slide

 22. Apple༻ޠ

  View Slide

 23. Apple Style Guide (Web or Books)
  help.apple.com/applestyleguide

  View Slide

 24. ೔ຊޠ

  View Slide

 25. • දه๏ɺಉٛޠ͕ଟ͍
  • ͻΒ͕ͳදهʗ׽ࣈදه
  • ׽ࣈ୯ޠʗΧλΧφ୯ޠ
  • ૹΓ͕ͳ
  ೔ຊޠ͸ࣗ༝౓͕ߴ͍

  View Slide

 26. ೔ຊޠ͸
  දهΏΕ͕ൃੜ͠΍͍͢
  ೔ຊޠ͸ࣗ༝౓͕ߴ͍

  View Slide

 27. ྫɿ
  Select All
  શ෦ηϨΫτ͢Δ
  શͯΛબ୒͢Δ
  Ұׅબ୒
  ŤƀŞŪśŖſ

  View Slide

 28. ྫɿ
  Select All
  શ෦ηϨΫτ͢Δ
  શͯΛબ୒͢Δ
  Ұׅબ୒
  ŤƀŞŪśŖſ

  View Slide

 29. MacΒ͍͠දه
  γεςϜ΍७ਖ਼AppͰ
  ࢖ΘΕ͍ͯΔදه

  View Slide

 30. શͯ
  શ෦
  ͢΂ͯ
  Ұׅ
  ʢ͢Δʣ
  śŖſ
  બ୒
  ηϨΫτ
  બͿ
  ྫɿ
  Select All
  ʢΛʣ
  ʢͰʣ

  View Slide

 31. γεςϜඪ४ͱἧ͑Δ
  શͯ
  શ෦
  ͢΂ͯ
  Ұׅ
  ʢ͢Δʣ
  śŖſ
  બ୒
  ηϨΫτ
  બͿ
  ྫɿ
  Select All
  ʢΛʣ
  ʢͰʣ
  ผ෺

  View Slide

 32. ೔ຊޠදهϧʔϧ

  View Slide

 33. macOS ͷ
  ೔ຊޠදهϧʔϧΛ୳Δ
  ެࣜจॻ͕ଘࡏ͠ͳ͍ʂ

  View Slide

 34. macOS ͷ
  ೔ຊޠදهϧʔϧ·ͱΊ
  ·ͱΊΛ࡞Γ·ͨ͠ɻ
  zumuya.com/documents

  View Slide

 35. ΧλΧφͷେจࣈʗখจࣈ
  Ξ
  Π΢ΤΦΝ
  Ο
  Ρ
  Σ
  Υ
  1

  View Slide

 36. γϠνϋλɹΩϠϊϯɹΩϢʔϐʔ

  View Slide

 37. γϠνϋλɹΩϠϊϯɹΩϢʔϐʔ

  View Slide

 38. γϠνϋλɹΩϠϊϯɹΩϢʔϐʔ
  50೥΋ΩϟϊϯͷΧϝϥΛ࢖ͬͯΔ
  ͔ࠜͬΒͷΩϟϊϯϢʔβʔͰ͢ɻ
  ͜ͷதͰҰ൪ϕςϥϯͰ͢Ͷ #

  View Slide

 39. γϠνϋλɹΩϠϊϯɹΩϢʔϐʔ
  50೥΋ΩϟϊϯͷΧϝϥΛ࢖ͬͯΔ
  ͔ࠜͬΒͷΩϟϊϯϢʔβʔͰ͢ɻ
  ͜ͷதͰҰ൪ϕςϥϯͰ͢Ͷ "
  !!!

  View Slide

 40. γϠνϋλɹΩϠϊϯɹΩϢʔϐʔ
  ΢
  Πϯ
  υ΢

  View Slide

 41. γϠνϋλɹΩϠϊϯɹΩϢʔϐʔ
  ΢
  Πϯ
  υ΢

  View Slide

 42. View Slide

 43. ௕͍ΧλΧφΛ
  εϖʔεͰ۠੾Βͳ͍
  2

  View Slide

 44. ςΩετ ΤϯίʔσΟϯά
  $☠&

  View Slide

 45. ςΩετΤϯίʔσΟϯά
  '

  View Slide

 46. ΠϯδέʔλϥϯϓΛදࣔ
  (
  λϥϯϓ...ʁ

  View Slide

 47. ಡΈͮΒ͍৔߹͸த఺
  ΠϯδέʔλɾϥϯϓΛදࣔ
  '

  View Slide

 48. ΧλΧφ຤ඌͷ
  ௕Ի ňʔʯ
  3

  View Slide

 49. εϐʔΧʔ Ϣʔβ
  αʔό
  ίϯϐϡʔλ
  ϓϦϯλ
  εΩϟφ
  ϑΥϧμ
  υϥΠό
  ϧʔϥ
  -er

  View Slide

 50. ϓϥΠόγʔ
  ΤωϧΪʔ
  όοςϦʔ
  ΧςΰϦ
  ϢʔςΟϦςΟ
  ϥΠϒϥϦ
  -y
  (❓

  View Slide

 51. αΠυόʔ
  Ωϡʔ
  ҰԻ

  View Slide

 52. จମ
  4
  ʮʙͰ͢Ňʼn ňʙͩŇʼn ňʙͰΑŇʯ

  View Slide

 53. ొ৔ՕॴʹΑͬͯҟͳΔ
  • खॱҊ಺
  • આ໌
  • ӈίϯτϩʔϧͷઆ໌
  • ཁٻ
  • ໰͍͔͚
  • Ϣʔβͷબ୒߲໨

  View Slide

 54. ొ৔ՕॴʹΑͬͯҟͳΔ
  • खॱҊ಺
  • આ໌
  • ӈίϯτϩʔϧͷઆ໌
  • ཁٻ
  • ໰͍͔͚
  • Ϣʔβͷબ୒߲໨
  ϥϕϧ
  Ϙλϯɺϝχϡʔ

  View Slide

 55. ొ৔ՕॴʹΑͬͯҟͳΔ
  • खॱҊ಺
  • આ໌
  • ӈίϯτϩʔϧͷઆ໌
  • ཁٻ
  • ໰͍͔͚
  • Ϣʔβͷબ୒߲໨
  ίϯϐϡʔλ

  Ϣʔβ
  Ϣʔβ

  ίϯϐϡʔλ

  View Slide

 56. ʮʙ͢Δʹ͸ʙ͠·͢ɻʯ
  खॱҊ಺

  View Slide

 57. ʮʙ͠·͔͢ ʯ
  ʮʙͰ͔͢ ʯ
  ໰͍͔͚

  View Slide

 58. ʮʙ·͢ɻʼnňʙ·ͤΜɻʯ
  ʮʙͰ͢ɻʯ
  આ໌

  View Slide

 59. ໊ࢺňʯ
  ӈίϯτϩʔϧͷઆ໌

  View Slide

 60. ಈࢺʗମݴࢭΊ
  Ϣʔβͷબ୒߲໨

  View Slide

 61. ޠඌͷň͢Δʼn͸ෆཁ
  • ͋ͬͯ΋ͳͯ͘΋੒Γཱͭ

  View Slide

 62. ޠඌͷň͢Δʼn͸ෆཁ
  • ͋ͬͯ΋ͳͯ͘΋੒ΓཱͭʢΉ͠Ζअຐʣ

  View Slide

 63. ޠඌͷň͢Δʼn͸ෆཁ
  • ͋ͬͯ΋ͳͯ͘΋੒Γཱͭ
  • Ϙλϯͱϥϕϧͷ۠ผ͸ςΩετ಺༰ʹཔΔ
  ΂͖Ͱ͸ͳ͍
  Button Label
  ʢΉ͠Ζअຐʣ

  View Slide

 64. ޠඌͷň͢Δʼn͸ෆཁ
  • ͋ͬͯ΋ͳͯ͘΋੒Γཱͭ
  • Ϙλϯͱϥϕϧͷ۠ผ͸ςΩετ಺༰ʹཔΔ
  ΂͖Ͱ͸ͳ͍
  • ʮʙʹ͢Δʯ͸ྫ֎ ʮϑϧεΫϦʔϯʹ͢Δʯ
  ʢΉ͠Ζअຐʣ

  View Slide

 65. ೔ຊޠͱ
  ӳ୯ޠʗ൒֯ه߸ͱͷؒʹ
  ൒֯εϖʔεͳ͠
  5

  View Slide

 66. • OS X El Capitan 10.11 ·Ͱ͸։͚Δ
  • macOS Sierra 10.12 ͔Βͳ͘ͳͬͨ
  'JOEFSʹ͍ͭͯ
  'JOEFSʹ͍ͭͯ

  View Slide

 67. ه߸
  6
  ɻɹ?ɹ:ɹ“”ɹʢʣɹ/

  View Slide

 68. • ࣅͨه߸ʢશ֯ʗ൒֯ͳͲʣʹ஫ҙ
  • macOS Sierra 10.12 ͔Βϧʔϧมߋ
  ʢ൒͕֯૿͑ͨʣ

  View Slide

 69. ۟ಡ఺
  อଘ͠ͳ͍ͱɺมߋ಺༰͸ࣦΘΕ·͢ɻ
  ɺ ɻ

  View Slide

 70. ໰͍͔͚
  ͜ͷ৽͍͠ॻྨl໊শະઃఆzΛ࢒͠·͔͢

  View Slide

 71. ߲໨໊
  ͜ͷ৽͍͠ॻྨl໊শະઃఆzΛ࢒͠·͔͢
  l z

  View Slide

 72. ׅހ
  ϩʔΧϧεφοϓγϣοτʢྖҬʹ༨༟͕͋Δ৔߹ʣ
  ʢ ʣ

  View Slide

 73. ίϩϯ
  ༏ઌ͢Δݴޠ

  View Slide

 74. ʮ·ͨ͸ʼn
  %PDLΛࣗಈతʹදࣔඇදࣔ

  τάϧܥͷ߲໨ͰΑ͘࢖ΘΕΔ

  View Slide

 75. 7
  ׽ࣈͱͻΒ͕ͳ

  View Slide

 76. ʙ͢Δͱ͖
  ʙ͍ͯͩ͘͠͞
  ׽ࣈͰॻ͍ͯ͸μϝ

  View Slide

 77. 8
  ൒֯Χφ͸࢖༻͠ͳ͍

  View Slide

 78. 9
  ΄͔

  View Slide

 79. શͯɺશ෦ɺҰׅ ͢΂ͯ
  ଞɺ͜ΕҎ֎ ΄͔
  ΞΠςϜ ߲໨
  ҹ࡮ɺҹࣈ ϓϦϯτ
  Πϯϙʔτ ಡΈࠐΉ
  ΤΫεϙʔτ ॻ͖ग़͢
  * '

  View Slide

 80. * '
  ݩʹ໭͢ औΓফ͢
  ΍Γ௚͠ ΍Γ௚͢
  υΩϡϝϯτ ॻྨ
  ੾ΓऔΓ Χοτ
  షΓ෇͚ ϖʔετ
  ແ୊ ໊শະઃఆ

  View Slide

 81. ։ൃऀͷࣗݾຬ଍ʁ
  Ϣʔβ΁ͷ۩ମతͳϝϦοτʁ

  View Slide

 82. දه͕౷Ұ͞Ε͍ͯΔ
  Ϣʔβ͕
  ߲໨໊Λਖ਼֬ʹ૝ఆͰ͖Δ

  View Slide

 83. /^(((શͯ|͢΂ͯ|શ෦)Λ?)|(ҰׅͰ?))
  ((((ηϨΫτ)|(બ୒))(͢Δ)?)|(બͿ))$/
  ͢΂ͯΛબ୒
  VS

  View Slide

 84. /^(((શͯ|͢΂ͯ|શ෦)Λ?)|(ҰׅͰ?))
  ((((ηϨΫτ)|(બ୒))(͢Δ)?)|(બͿ))$/
  #
  #
  #

  View Slide

 85. /^(((શͯ|͢΂ͯ|શ෦)Λ?)|(ҰׅͰ?))
  ((((ηϨΫτ)|(બ୒))(͢Δ)?)|(બͿ))$/
  (

  View Slide

 86. ͢΂ͯΛબ୒
  ͢΂ͯΛબ୒
  ͢΂ͯΛબ୒
  ͢΂ͯΛબ୒
  ͢΂ͯΛબ୒
  ͢΂ͯΛબ୒
  ͢΂ͯΛબ୒
  ͢΂ͯΛબ୒

  View Slide

 87. ͢΂ͯΛબ୒
  ͢΂ͯΛબ୒
  ͢΂ͯΛબ୒
  ͢΂ͯΛબ୒
  ͢΂ͯΛબ୒
  ͢΂ͯΛબ୒
  ͢΂ͯΛબ୒
  ͢΂ͯΛબ୒

  View Slide

 88. ࢹ֮తʹ୳ͤΔ +
  ͢΂ͯΛબ୒

  View Slide

 89. ݁࿦ɿ
  ७ਖ਼AppΛ؍࡯͠Α͏,
  ·ͱΊ΋ݟͯͶ-
  zumuya.com/documents

  View Slide