Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

YouTubeにハマっている若者の勉強法

 YouTubeにハマっている若者の勉強法

「エンジニアの勉強法ハックLT- vol.4 #studyhacklt」 にて登壇した時の資料https://rakus.connpass.com/event/207082/

4geru sakisaka

April 14, 2021
Tweet

More Decks by 4geru sakisaka

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΤϯδχΞͷษڧ๏ϋοΫ LT- vol.4 #studyhacklt YouTubeʹϋϚ͍ͬͯΔएऀͷษڧ๏ 2021/04/14 @4geru

 2. ࣗݾ঺հ !@HFSV !HFSV גࣜձࣾϚωʔϑΥϫʔυ 🤿🖥 🐼🍣🍺 ࣾձਓ೥໨ɺΤϯδχΞ

 3. 1೔ͰYouTubeݟ͍ͯΔ ࣌ؒͲΕ͘Β͍Ͱ͔͢ʁ

 4. Φεεϝͷνϟϯωϧ͸ ͋Γ·͔͢ʁ

 5. ࣾձਓ3೥໨͕ऴΘͬͯ

 6. ࢥͬͨ͜ͱ ɾ৽ଔͷࢠͨͪͷ೤ྔ͕೤͍🔥 ɾϝϯλʔͷαϙʔτྗ͕ཉ͍͠💪 ɾࣗ෼ʹ೚ͤΒΕΔλεΫͷݶք🥺

 7. 🔥🔥ࣗ෼΋੒௕ͤͶ͹🔥🔥

 8. 👎Ͱ΋ຊΛಡΉͷ͸ۤख…

 9. 👎👎Udemy΋ϋʔυϧ͕ߴ͍

 10. ࣗ෼ͬͯͳΜͰ ษڧ͠ͳ͍Μͩ

 11. ٱʑʹษڧձʹ ࢀՃͯ͠ΈΑ͏

 12. ษڧձʹࢀՃͯ͠ ɾίϩφͰɺzoom or YouTube live͕ଟ͘ͳͬͨ ɾಈըʹ࢒Δ͜ͱ͕ଟ͘ͳͬͨ ɹɾษڧձͷө૾͕ޙ͔ΒݟฦͤΔ ɹɾϋϯζΦϯ͸޷͖ͳλΠϛϯάͰ໭ͤΔ

 13. ಈըʹ࢒Δͷ ΊͬͪΌ͍͍👍👍

 14. ಈըͩͬͨΒYouTubeͱ มΘΒͳ͍Μ͡ΌͶʁ

 15. ීஈԿݟͯΔ͚ͬ…?

 16. ීஈͷಈըͬͯ ͳΜͰݟΔΜ͚ͩͬʁ

 17. ݟΔ͍࣌͢͝ ϫΫϫΫͯ͠ͳ͍ʁ

 18. ͳͥYouTubeΛݟΔ͔ ɾ޷͖ͳਓͷಈը͕ݟΕΔ ɾຖ೔৽͍͠৘ใ͕ೖΔ ɾݟ͍ͯΔ͚ͩͰྲྀΕ͍ͯ͘(डಈత)

 19. ಈըֶशʹஔ͖׵͑ͯΈΔ ɾ޷͖ͳٕज़ͷಈը͕ݟΕΔ ɾຖ೔৽͍͠৘ใ͕ೖΔ ɾݟ͍ͯΔ͚ͩͰྲྀΕ͍ͯ͘(डಈత)

 20. ʮreact ೖ໳ʯ Ͱௐ΂ͯΈΔ

 21. ݕࡧͷϙΠϯτ ɾʮֶͼ͍ͨ͜ͱʯ + ʮೖ໳ʯ ɾ࠶ੜϦετΛνΣοΫ͢Δ

 22. None
 23. ͨ͘͞Μग़ͯ͘Δʙʂʂ

 24. YouTubeֶशͷϝϦοτ ɾ2ഒ଎ͰݟΕΔ ɾ࠷ॳͷ͍͔ͭ͘ΛݟͯΈΔ ɾΘ͔Γ΍͍͢ಈըΛऔࣺબ୒Ͱ͖Δ ɾूதͯ͠ݟΕΔ ɾ޷͖ͳλΠϛϯάͰඈ΂ΒΕΔ ɾಈըͷ࣌ؒ = ษڧ࣌ؒΛܭࢉ͠΍͍͢ ɾ࣮ࡍʹಈ͘ίʔυ͕͋Δ

  ɾGithubʹ্͕͍ͬͯͨΓ
 25. ಈըֶशͷ͢ʍΊ ɾYouTube͚ͩͰͳ͘ଞʹ΋બ୒ࢶ͕͋Δ ɾUdemy/ઐ໳ͷαΠτ etc… ɾಈը + αΛҙࣝ͢Δ ɾ1ptΞϨϯδ͢Δ ɾٞࣄ࿥Λอଘ͢Δ ɾGithubͷ4geru/studyͰ؅ཧ

 26. GithubͷPRʹ·ͱΊͯ؅ཧ

 27. ࠷ޙʹ

 28. ʮͶͩΔͳɺউͪऔΕɺ ͢͞Ε͹༩͑ΒΕΜʯ

 29. ࿹Λຏ͚͹ νϟϯε͸΍͖ͬͯ·͢💪