Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

RxJSで状態を管理する / state management by RxJS

adwd
May 23, 2018

RxJSで状態を管理する / state management by RxJS

adwd

May 23, 2018
Tweet

More Decks by adwd

Other Decks in Programming

Transcript

 1. RxJS Ͱঢ়ଶΛ؅ཧ͢Δ
  Meguro.es #15 @ Drecom

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ੢ాխത
  • @adwd118 (twitter)
  • @adwd (github)
  • ~2018/1 Bizreach
  • 2018/2~ Mercari/Merpay

  View full-size slide

 3. RxJS
  • ΠϕϯτɾඇಉظΛѻ͏ϥΠϒϥϦ
  • C#(ຊՈ), Java, Swift, JSͳͲͳͲͷ࣮૷͕͋Δ
  • ๛෋ͳAPIͰඇಉظΛ͔͋ͭ͑Δ
  • Angular͸RxJSΛ࢖͍ͬͯΔ

  View full-size slide

 4. RxJSͷAPI
  • ͨ͘͞Μ͋ΔͷͰࠓճ࢖͏΍͚ͭͩ
  • Observable
  • Subject
  • BehaviorSubject
  • operators
  • map/filter/switchMap/debounceTime …

  View full-size slide

 5. Observable
  • ඇಉظʹσʔλ͕ྲྀΕͯ͘ΔΦϒδΣΫτ
  • addEventListenerΈ͍ͨͳͷ
  • ஋͕Կճ΋དྷΔPromiseΈ͍ͨͳͷ

  View full-size slide

 6. const obs1 = Rx.Observable.interval(1000);
  obs1.subscribe(count => console.log(‘count: ‘ + count));
  // count: 1
  // count: 2
  // count: 3
  const obs2 = Rx.Observable.fromEvent(document.body, ‘click')
  obs2.pipe(
  map(ev => ({ x: ev.clientX, y: ev.clientY })),
  filter(pos => pos.x > 400),
  ).subscribe(ev => console.log(ev))
  // { x: 1000, y: 1000 }
  // { x: 1000, y: 200 } ͸ग़ྗ͞Εͳ͍
  Observable

  View full-size slide

 7. Subject
  • ஋Λྲྀ͢ϝιου΋ੜ͑ͯΔObservable
  • Subject#next

  View full-size slide

 8. Subject
  const myEvent = new Subject();
  myEvent.subscribe(ev => console.log(‘event: ‘ + ev));
  myEvent.next(‘hi’)
  // event: hi
  myEvent.next(‘yo’)
  // event: yo

  View full-size slide

 9. BehaviorSubject
  • ݱࡏͷ஋Λอ͍࣋ͯ͠ΔSubject
  • Subjectͱͷࠩҟ
  • BehaviorSubject#getValue()
  • BehaviorSubject.subscribeͨ͠ॠؒʹݱࡏ
  ͷ஋͕ྲྀΕͯ͘Δ

  View full-size slide

 10. BehaviorSubject
  // ॳظ஋ΛίϯετϥΫλͷҾ਺ʹऔΔɹ
  const myTodos = new BehaviorSubject([]);
  myTodos.subscribe(todos => console.log(‘todos: ‘ + todos.length));
  // todos: 0
  // subscribeͨ͠ॠؒ஋͕ྲྀΕͯ͘Δ
  myTodos.next([ { id: 1, text: ‘do something’ } ]);
  // todos: 1

  View full-size slide

 11. BehaviorSubject = Flux
  • BehaviorSubject͕΄΅Flux(Redux)Λ΍ͬͯ͘ΕΔ
  • BS#next => action
  • BS#subscribe => connect(react-redux)
  • combineLatest => combineReducers
  • (BehaviorSubject͡Όͳͯ͘Observableʹͳ
  Δ)

  View full-size slide

 12. create-subscription
  • https://github.com/facebook/react/tree/
  master/packages/create-subscription
  • reactνʔϜެࣜͷύοέʔδ
  • BehaviorSubjectΛσʔλιʔεͱ͢Δαϯϓ
  ϧ͕υΩϡϝϯτʹॻ͍ͯ͋Δ
  • Observableͷػӡʁ

  View full-size slide

 13. create-subscription
  example
  import { createSubscription } from ‘create-subscription’;
  const BehaviorSubscription = createSubscription({
  getCurrentValue: behaviorSubject => behaviorSubject.getValue(),
  subscribe: (behaviorSubject, callback) => {
  const subscription = behaviorSubject.subscribe(callback);
  return () => subscription.unsubscribe();
  }
  });

  {todos =>

  View full-size slide

 14. Todomvc
  const todos = new BehaviorSubject([]);
  const addTodo = text => {
  const current = todos.getValue();
  todos.next([…current, { text, id: newId() }]);
  };
  const filter = new BehaviorSubject(‘all’); // all, active, completed
  const filteredTodos = combineLatest(todos, filter)
  .pipe(map(v => switch(v.filter) {
  case ‘all’:
  return todos;
  case ‘active:
  return todos.filter(t => !t.completed);

  }))

  View full-size slide

 15. search w/ throttling
  const searchText = new BehaviorSubject(‘’);
  const searchResults = searchText.pipe(
  debounceTime(1000),
  switchMap(text => fetch(`/search?q=${text}`))
  )
  searchText.next(text)} />

  View full-size slide

 16. αϯϓϧίʔυ
  • https://github.com/adwd/react-rxjs-todomvc
  • reduxjs/reduxͷtodomvc exampleΛϕʔε
  ʹͯ͠ஔ͖׵࣮͑ͨ૷

  View full-size slide

 17. RxJSʹͯ͠Կ͕͍͍ͷ͔
  • ๛෋ͳΦϖϨʔλͰReduxͷselector΍ɺmiddlewareΛ
  ͔ͭͬͯ΍ͬͯͨdebounceͱ͔͕؆୯ʹͰ͖Δ
  • Reduxͱൺ΂Δͱ
  • actionɺswitchจͱ͔ॻ͔ͳ͍͍ͯ͘
  • MobXͱൺ΂Δͱ
  • ϚδοΫײ͕ͳ͍ʢRxJSʹϚδοΫײ͸ด͡ΒΕΔʣ

  View full-size slide

 18. RxJSͷΑ͘ͳ͍ͱ͜
  • ֶशίετ
  • APIׂ͕ͱେ͖͘มΘΔʁ(v5 -> v6)

  View full-size slide

 19. BehaviorSubjectͰFluxͰ͖ͨ
  • ͋ͱ͸HoCͳΓͰBSɺؔ਺΁ͷࢀরΛίϯ
  ϙʔωϯτʹ༩͑ͯ΍Ε͹͍͍
  • ୯७ʹexport constͰఆٛͯͦ͠ΕΛ௚઀ίϯ
  ϙʔωϯτ͔Βࢀর͢Δͷ΋Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 20. ࢓ࣄͷϓϩδΣΫτʹ౤ೖத
  • Google Mapͷ্Ͱ͍Ζ͍Ζ͢ΔΞϓϦ
  • ϚοϓͷυϥοάʹԠͯ͡ൣғ಺ͷϞϊΛݕࡧ͢ΔAPIΛୟ
  ͘
  • ݱࡏ஍Λnavigator.geolocation.watchPositionͰlistenͯ͠
  ϓϩοτ͢Δ
  • ·ͩ·ͩվળ఺͸ͨ͘͞Μ͋Δ
  • ΍ͬͯΔ࠷தʹผϓϩδΣΫτʹҟಈ

  View full-size slide

 21. ·ͱΊ
  • ࢓ࣄͰRedux -> RxJSʹ͍ͯͨ͠
  • ࣗ෼ͱͯ͠͸͘͢͝ྑ͘ͳͬͨ
  • Ҿ͖ܧ͍ͩΤϯδχΞ͕RxJS஌Βͳ͍৔߹…
  • GoogleͷAdWordsνʔϜ͕Flutter/AngularDartͰࣅͨΑ
  ͏ͳ͜ͱ(BLoC)΍ͬͯͨ
  • DartConf, Google I/O 2018ʹτʔΫ͕͋Δ

  View full-size slide