Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Making Money With WordPress

Ajit Bohra
October 06, 2017

Making Money With WordPress

WordCamp Ahmedabad 2017

Ajit Bohra

October 06, 2017
Tweet

More Decks by Ajit Bohra

Other Decks in Programming

Transcript

  1. Resources @ajitbohra - Puneet Sahalot @psahalot - Nirav Mehta @niravmehta

    - Vishal Kothari @tovishalck - Devin Walker @innerwebs - Surbhi Jain @kohlstray - Prathamesh Palve @palvepratham - Hardeep Asrani @hardeepasrani - Poonam Namdev @poonamnamdev2 - Nagesh Pai @nagpai - Khyati Gala @galakhyati - Omkar Bhagat @curiousomkar - Ravinder Kumar @wpravs - Deepak Gupta @raftaar1191 - Saurabh Shukla @actual_saurabh - Jayman Pandya @jaymanpandya