$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

LGTMについて

amacou
June 28, 2016

 LGTMについて

社内の新卒研修でコードレビューについての私見を共有しました

amacou

June 28, 2016
Tweet

More Decks by amacou

Other Decks in Programming

Transcript

 1. LGTMʹ͍ͭͯ
  GMO ϖύϘ

  @amacou

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • @amacou
  • ݩSIer:2~3೥ಇ͍ͨޙɺ਺೥ؒ;Β;Βͯͨ͠
  • 2014೥4݄25೔ʹGMO ϖύϘೖࣾ
  • ෱ԬͷminneνʔϜʹ഑ଐ
  • 2015೥6݄ʹ౦ژͷminneνʔϜʹҠಈ
  • ޷͖ͳ৯΂෺:মௗͱഅࢗ

  View Slide

 3. LGTM

  View Slide

 4. LGTM
  • Looks good to meʂ(Αͦ͞͏ʂ)
  • ࠓճ͸ɺ͍ͭ΋࢖͍ͬͯΔʮLGTMʯ͸Ͳ͏
  ͍͏ͱ͜Ζ͕ʮΑͦ͞͏ʯͱࢥͬͯॻ͍͍ͯ
  Δ͔Λ·ͱΊ·͢

  View Slide

 5. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • ίʔυϨϏϡʔͷ໨త
  • ͳʹΛϨϏϡʔ͢Δͷ͔
  • TipsΛ͚ͩ͢͜͠

  View Slide

 6. ΋ͪΖΜݸਓͷݟղΛଟ෼ʹؚΜ
  Ͱ͍·͢

  View Slide

 7. ίʔυϨϏϡʔͱ͸
  ίʔυϨϏϡʔʢӳ: Code reviewʣ͸ɺιϑ
  τ΢ΣΞ։ൃ޻ఔͰݟա͝͞ΕͨޡΓΛݕग़ɾ
  मਖ਼͢Δ͜ͱΛ໨తͱͯ͠ιʔείʔυͷମܥ
  తͳݕࠪʢࠪಡʣΛߦ͏࡞ۀͷ͜ͱɻ
  (ग़య)https://ja.wikipedia.org/wiki/ίʔυϨϏϡʔ

  View Slide

 8. ίʔυϨϏϡʔͱ͸
  ίʔυϨϏϡʔʢӳ: Code reviewʣ͸ɺιϑ
  τ΢ΣΞ։ൃ޻ఔͰݟա͝͞ΕͨޡΓΛݕग़ɾ
  मਖ਼͢Δ͜ͱΛ໨తͱͯ͠ιʔείʔυͷମܥ
  తͳݕࠪʢࠪಡʣΛߦ͏࡞ۀͷ͜ͱɻ
  (ग़య)https://ja.wikipedia.org/wiki/ίʔυϨϏϡʔ

  View Slide

 9. ݟա͝͞ΕͨޡΓ
  ϓϩάϥϚͷεΩϧʹΑΒͣɺॻ͖ԼΖ͞Εͨ͹͔Γͷιʔείʔυ͸જࡏతʹό
  ά΍ηΩϡϦςΟϗʔϧʢॻࣜจࣈྻ໰୊ɺڝ߹ঢ়ଶɺϝϞϦϦʔΫɺόοϑΝΦʔ
  όʔϥϯͳͲʣͳͲͷෆ۩߹͕ೖΓࠐΜͰ͍Δ͜ͱ͕ଟ͍ɻ
  ιϑτ΢ΣΞ඼࣭ΛߴΊΔͨΊʹ͸͜ͷΑ͏ͳෆ۩߹Λআڈ͍ͯ͘͠ඞཁ͕͋Δɻ
  ͜ͷෆ۩߹Λൃݟ͠मਖ਼͢ΔͨΊͷ1ͭͷํ๏͕ɺιʔείʔυͷࠪಡΛߦ͏͜
  ͱɺ͢ͳΘͪίʔυϨϏϡʔͰ͋Δɻ
  ΦϯϥΠϯͷιϑτ΢ΣΞϦϙδτϦʢಗ໊ͷCVSͳͲʣΛ࢖͏ͱɺෳ਺ͷݸਓ͕
  ڞಉͰίʔυϨϏϡʔΛߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
  ίʔυϨϏϡʔΛࣗಈԽ͢Διϑτ΢ΣΞΛ࢖͏ͱɺιϑτ΢ΣΞ։ൃऀͷ୅ΘΓ
  ʹయܕతͳηΩϡϦςΟϗʔϧΛݟ͚ͭΔ࡞ۀΛߦͬͯ͘ΕΔɻͦͷΑ͏ͳιϑτ
  ΢ΣΞͷྫͱͯ͠ɺFlawfinder ΍ Rough Auditing Tool for Security(RATS) ͳͲ͕
  ͋Δɻ
  (ग़య)https://ja.wikipedia.org/wiki/ίʔυϨϏϡʔ

  View Slide

 10. ͭ·Γ
  ΈΜͳͰόά΍ηΩϡϦςΟʔϗʔ
  ϧΛݟ͚ͭΔ࡞ۀ

  View Slide

 11. Ͱ΋ຊ౰ʹͦΕ͚ͩͳͷ͔ʁʁ

  View Slide

 12. ίʔυϨϏϡʔͷ໨త
  • ੹೚Λڞ༗͢Δ
  • ଐਓԽΛഉআ͢Δ
  • ίʔυͷ࣭Λ্͛Δ

  View Slide

 13. ੹೚Λڞ༗͢Δ
  • ϨϏϡʔ͢Δ͜ͱ͸ͦͷίʔυʹରͯ͠੹೚
  Λ࣋ͭ͜ͱ
  • ͦͷίʔυʹ໰୊͕ͳ͍ͱ͍͏͜ͱͷอূ
  ਓʹͳΔ
  • ࣗ෼ࣄʹ͢Δ
  • ೲಘ͢Δ·Ͱ࿩͠߹͏ඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 14. ίʔυϨϏϡʔͷ໨త
  • ੹೚Λڞ༗
  • ଐਓԽΛഉআ͢Δ
  • ίʔυͷ࣭Λ্͛Δ

  View Slide

 15. ଐਓԽΛͳ͘͢
  • ʮࠓ೔͸ʓʓ͞Μ͕ٳΈ͔ͩΒରԠͰ͖ͳ͍ʯ
  ʹͳΒͳ͍Α͏ʹ͢Δ
  • ͩΕͰ΋͢΂ͯͷίʔυΛϝϯςͰ͖ΔΑ
  ͏ʹͳΔ

  View Slide

 16. ίʔυϨϏϡʔͷ໨త
  • ੹೚Λڞ༗
  • ଐਓԽΛഉআ͢Δ
  • ίʔυͷ࣭Λ্͛Δ

  View Slide

 17. ίʔυͷ࣭Λ্͛Δ
  • ίʔυΛཧղͰ͖Δ͔
  • ޡΓ(όά)͸ͳ͍͔
  • ϛΫϩͳόά
  • ϚΫϩͳόά
  • ίʔυ͸อकͰ͖Δ͔
  • ૉ੖Β͍͠ίʔυ͸ͳ͍͔

  View Slide

 18. ίʔυΛཧղͰ͖Δ͔
  • ίʔυΛཧղ͢ΔͨΊʹ͸஌͕ࣝඞཁ
  • ݴޠ
  • ϑϨʔϜϫʔΫ
  • ϥΠϒϥϦ
  • ΞϧΰϦζϜ
  • αʔϏε(ϏδωεϩδοΫ)
  • ஌ࣝͷڞ༗
  • ͩΕ΋͕ཧղͰ͖ΔΑ͏ʹͳΒͳ͍ͱଐਓԽ
  ͕͢͢Ή

  View Slide

 19. ίʔυΛཧղͰ͖Δ͔
  • Ͳ͏΍ͬͯཧղ͢Δ͔
  • ͦͷίʔυ͸Ͳ͏ͯ͠ඞཁͳͷ͔?Λҙࣝ͠
  ͯಡΉ
  • Θ͔Βͳͯ͘٧·ͬͨΒฉ͘

  View Slide

 20. ίʔυΛཧղͰ͖Δ͔
  • Θ͔Βͳͯ͘٧·ͬͨΒฉ͘
  • ͜Ε΋ཱ೿ͳίʔυϨϏϡʔ
  • ฉ͔Εͨํ΋ɺઆ໌͢Δ͜ͱͰཧղ͕ਂ·
  Δ
  • ͓ޓ͍ͷ੒௕ػձͱͳΔ

  View Slide

 21. ͍͢͝ΤϯδχΞ͞Μ͕ҙຯΘ͔
  Μͳ͍ίʔυॻ͍ͨΒόάͷՄೳ
  ੑ͕ߴ͍(ؾ͕͢Δ)

  View Slide

 22. ·͕ͪͬͯ΋ɺ
  ʰʮ͋ͷਓʯͷ͜ͱ͔ͩΒɺ͜ͷ
  ίʔυʹ͸ࢲͷߟ͕͑ٴ͹ͳ͍ਸ
  ߴͳཧ༝͕͋Δʹҧ͍ͳ͍ʱ
  ͳͲͲࢥͬͯޱΛ͙ͭ·ͳ͍͜ͱɻ
  ·ͣฉ͜͏ɻ

  View Slide

 23. ίʔυͷ࣭Λ্͛Δ
  • ίʔυΛཧղͰ͖Δ͔
  • ޡΓ(όά)͸ͳ͍͔
  • ϛΫϩͳόά
  • ϚΫϩͳόά
  • ίʔυ͸อकͰ͖Δ͔
  • ૉ੖Β͍͠ίʔυ͸ͳ͍͔

  View Slide

 24. ϛΫϩͳόά
  • ϧʔϓ
  • ifͷ৚݅
  • typo͕ͳ͍͔
  • ଎౓ʹ໰୊͸ͳ͍͔

  View Slide

 25. ϛΫϩͳόά
  • ඞཁͳ஌͕ࣝগͳ͘ɺؒҧ͍͕͸͖ͬΓͱࢦ
  ఠͰ͖ΔͷͰ௿ίετ
  • linter(੩తίʔυղੳπʔϧ)Ͱػցతʹݟͭ
  ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͜ͱ΋ଟ͍
  • ex) rubocop

  View Slide

 26. ػցʹͰ͖Δ͜ͱ͸ͳΔ΂͘ػ
  ցʹ΍ͬͯ΋Β͍·͠ΐ͏

  View Slide

 27. ίʔυͷ࣭Λ্͛Δ
  • ίʔυΛཧղͰ͖Δ͔
  • ޡΓ(όά)͸ͳ͍͔
  • ϛΫϩͳόά
  • ϚΫϩͳόά
  • ίʔυ͸อकͰ͖Δ͔
  • ૉ੖Β͍͠ίʔυ͸ͳ͍͔

  View Slide

 28. ϚΫϩͳόά
  • αʔϏεͱͯؒ͠ҧ͍ͬͯͳ͍͔
  • ࠓ·Ͱͷ࢓༷ͱໃ६͸ͳ͍͔
  • ฏߦͯ͠࡞͍ͬͯΔଞͷػೳͱͷໃ६͸ͳ͍
  ͔
  • ಛఆͷ৚݅ͷ࣌ʹഁ୼͠ͳ͍͔

  View Slide

 29. ϚΫϩͳόά
  • ݟ͚ͭΔͷ͸ൺֱత೉͍͠
  • αʔϏεͷ஌͕ࣝඞཁʹͳΔ
  • ࣌ؒ΋͔͔Δ͠ߴίετ

  View Slide

 30. αʔϏεʹ഑ଐ͞Ε͙ͯ͢ݟͭ
  ͚Δͷ͸೉͍͠

  View Slide

 31. Ͳ͏͢Ε͹ݟ͚ͭΒΕΔ͔?

  View Slide

 32. ஌ࣝΛ૿΍͔͢͠ͳ͍

  View Slide

 33. ഑ଐ͞Ε͙ͯ͢ʹ͸͜ͷϨϕϧͷ
  ϨϏϡʔ͸ٻΊΒΕͳ͍ͷͰɺয
  Βͣʹண࣮ʹ͍͜͏

  View Slide

 34. ίʔυͷ࣭Λ্͛Δ
  • ίʔυΛཧղͰ͖Δ͔
  • ޡΓ(όά)͸ͳ͍͔
  • ϛΫϩͳόά
  • ϚΫϩͳόά
  • ίʔυ͸อकͰ͖Δ͔
  • ૉ੖Β͍͠ίʔυ͸ͳ͍͔

  View Slide

 35. ίʔυ͸อकͰ͖Δ͔
  • ίʔυ͸γϯϓϧ͔
  • Մಡੑ͸ߴ͍͔
  • ςετ͸଍Γ͍ͯΔ͔

  View Slide

 36. ίʔυ͸γϯϓϧ͔
  • ૄ݁߹ͳΫϥεʹͳ͍ͬͯΔ͔
  • DRYʹͳ͍ͬͯΔ͔
  • ܧঝ͸ਂ͗͢ͳ͍͔
  • Ϋϥε͸େ͖͗͢ͳ͍͔
  • ૣ͗͢Δ࠷దԽ͸ͳ͍͔

  View Slide

 37. ίʔυ͸อकͰ͖Δ͔
  • ίʔυ͸γϯϓϧ͔
  • Մಡੑ͸ߴ͍͔
  • ςετ͸଍Γ͍ͯΔ͔

  View Slide

 38. Մಡੑ͸ߴ͍͔
  • ୭Ͱ΋ಡΊ͹ॲཧͷ಺༰͕Θ͔Δίʔυ͕ඞ

  • ࣍͸୭͕ฤू͢Δ͔Θ͔Βͳ͍
  • ͦ΋ͦ΋໌೔ͷࣗ෼͸ଞਓ

  View Slide

 39. ໊෇͚
  • Ϋϥε໊/ϝιου໊/ม਺໊ͳͲΛద੾ͳ໊
  લʹ͢Δ͜ͱ
  • ՄಡੑΛߴΊΔͨΊʹ͸ద੾ͳ໊લ͕ඞཁ
  • ΊͬͪΌ೉͍͠
  • Αٞ͘࿦ʹͳΔ

  View Slide

 40. ద੾
  • ద੾ͳ໊લ͕෇͍͍ͯΔͱॲཧͷৄࡉΛ௥͏ճ਺
  ͕ݮΔ
  • a1, a2ͱ͍͏ϝιου໊ͱ, delete, nameͱ͍͏
  ϝιου໊
  • ϝιουʹӕ͕ͳ͍͔Ͳ͏͔ΛΑ͘ߟ͑ͳ͍ͱό
  άͷԹচʹͳΔ
  • deleteͰupdateΛ͍ͯͨ͠ͱ͔ɺdeleteͰࣦഊ
  ͯ͠΋trueΛฦ͍ͯͨ͠ͱ͔

  View Slide

 41. ίʔυ͸อकͰ͖Δ͔
  • ίʔυ͸γϯϓϧ͔
  • Մಡੑ͸ߴ͍͔
  • ςετ͸଍Γ͍ͯΔ͔

  View Slide

 42. ςετ͸଍Γ͍ͯΔ͔
  • ྫ͑͹
  • rubyͷόʔδϣϯΞοϓ
  • railsͷόʔδϣϯΞοϓ
  • େ͖ΊͷػೳͷϦϑΝΫλϦϯά
  • ࣮֬ʹྑ͘ͳΔ͸ͣͳͷʹɺςετ͕ͳ͍ͱාͯ͘Ͱ͖
  ͳ͘ͳͬͯ͠·͏
  • ͍ͭͷؒʹ͔࠷৽ʹ௥͍͚ͭͳΔ
  • ηΩϡϦςΟʔϦεΫ
  • Ͳ͏ͤͳΒॻ͖௚ͨ͠΄͏͕଎͍ͷͰ͸

  View Slide

 43. ίʔυͷ࣭Λ্͛Δ
  • ίʔυΛཧղͰ͖Δ͔
  • ޡΓ(όά)͸ͳ͍͔
  • ϛΫϩͳόά
  • ϚΫϩͳόά
  • ίʔυ͸อकͰ͖Δ͔
  • ૉ੖Β͍͠ίʔυ͸ͳ͍͔

  View Slide

 44. ૉ੖Β͍͠ίʔυ͸ͳ͍͔
  • ૉ੖Β͍͠ίʔυΛݟ͚ͭͨΒੵۃతʹڞ༗
  ͠Α͏
  • ྑ͍ίʔυ͸ΈΜͳͰ๙ΊΑ͏
  • ͔࣍Β͸ΈΜͳͰͦΜͳίʔυΛ͔͚ΔΑ
  ͏ʹͳΖ͏

  View Slide

 45. ೔ʑͷϨϏϡʔͰؾΛ͚ͭΔ͜ͱ

  View Slide

 46. ϨϏϡʔස౓
  • Ͱ͖Δ͚ͩૣ͘ϨϏϡʔ͠Α͏
  • ࢖ΘΕͳ͍ίʔυ͸͙͢෗Δ
  • ίʔυ͸ॻ͍ͨ௚ޙ͔Β๨Ε͍ͯ͘
  • ϨϏϡʔ → मਖ਼ → ࠶ϨϏϡʔͷαΠΫϧ
  ͸খ͍͞΄͏͕Φʔόʔϔου͕গͳ͍

  View Slide

 47. ٞ࿦ʹ٬؍ੑ͕଍Γͳ͍࣌
  • ϝιου໊ͳͲͰAͱBͲ͕ͬͪΘ͔Γ΍͍͢
  ͔൑அͰ͖ͳ͍͕࣌͋Δ
  • ୈࡾऀ͕Ͳ͏͍͏൑அΛ͍ͯ͠Δ͔Λௐ΂Δ
  ͱೲಘͰ͖Δ͜ͱ͕ଟ͍
  • ex)ݴޠͰ͸Ͳ͏͍͏نଇͰ໊લΛ͚͍ͭͯ
  Δ͔?/ϑϨʔϜϫʔΫ͸?/ϥΠϒϥϦ͸?

  View Slide

 48. ϨϏϡʔΛॻ͘ͱ͖
  • ཧ༝Λॻ͘
  • ྫΛग़͢
  ͱฦ౴͠΍͍͢

  View Slide

 49. ʮ͜ͷॲཧ͸Կ͕͍ͨ͠ͷ?ʯ
  ↑Ͳ͏౴͑·͔͢?

  View Slide

 50. ʮ͜ͷॲཧ͸ʓʓͱ͍͏͜ͱΛ΍Γ͍ͨΑ͏ʹ
  ݟ͑ΔͷͰ͕͢ɺͦΕͳΒ͹☓☓☓ͱ͍͏ॻ͖ํ
  ʹม͑ͨ΄͏͕γϯϓϧʹͳΓͦ͏Ͱ͢ʯ
  ↑Ͳ͏౴͑·͔͢?

  View Slide

 51. ࠷ޙʹ

  View Slide

 52. େࣄͳ͜ͱ
  • αʔϏεΛյ͞ͳ͍͜ͱΛνʔϜͰ୲อ͢Δ
  • ະདྷʹΘͨͬͯ։ൃΛଓ͚ΒΕΔΑ͏ʹ͢Δ
  • ࣗ෼͕ͨͪ੒௕͢Δ

  View Slide

 53. ΋ͬͱΘ͔Γ΍͍͢ࢿྉͳ͍ͷ?
  • ࠓճͷࢿྉΛॻ͖ऴ͑ͯʮ͏ʙΜΘ͔Γʹ͘
  ͍ͳ͊ͬͯʯͬͯࢥͬͯάάͬͨΒɺಉ྅͕2
  ೥લʹॻ͍ͨࢿྉ͕͋ͬͨɻ
  • ͥΜͥΜιονͷ΄͏͕Θ͔Γ΍͍͢Α
  • https://speakerdeck.com/hisaichi5518/
  kodorebiyufalsehua

  View Slide

 54. ϨϏϡʔؔ܎Ͱ޷͖ͳεϥΠυ
  • ͦ͘ίʔυͷ࿩ http://www.slideshare.net/
  rootmoon/7-37892729
  • ϨϏϡʔ͓͡͞Μͷ࿩ https://
  speakerdeck.com/seri/
  turakunaikodorebiyufalseyun-yong

  View Slide

 55. ίʔυϨϏϡʔͯ͠΋Β͏ଆͷ࿩
  • http://techlife.cookpad.com/entry/
  2015/03/30/174713

  View Slide