Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

機械学習図鑑の眺め方

 機械学習図鑑の眺め方

みんなのPython勉強会#48 - connpass https://startpython.connpass.com/event/124253/ で発表する資料です

Asei Sugiyama

August 08, 2019
Tweet

More Decks by Asei Sugiyama

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ػցֶशਤؑͷோΊํ
  ΈΜͳͷ Python ษڧձ#48 - connpass

  View Slide

 2. ໨࣍
  1.ॻ੶Ͱѻ͏ΞϧΰϦζϜͷશମ૾
  2.෼ྨ
  3.ճؼ
  4.ΫϥελϦϯά
  5.࣍ݩ࡟ݮ
  6.࠷ޙʹ

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • ਿࢁ Ѩ੟
  • Software Engineer @Repro
  • ػցֶशͱ͔౷ܭͱ͔։ൃͱ͔
  • ػցֶशਤؑ ڞஶ

  View Slide

 4. ΞϧΰϦζϜͷղઆํ਑
  1.Πϝʔδ͕఻ΘΔΑ͏ʹ͢Δ
  • Web ΤϯδχΞ͕งғؾΛΘ͔Δ
  • ݫີ͞ΑΓ΋Θ͔Γ΍͢͞
  2.਺ࣜΛ༻͍ͨৄࡉͳهड़͸ߦΘͳ͍
  • ೔ຊޠͱਤͰؤுΔ
  • ຊࢿྉͷਤͷେ൒͸ຊ͔ΒҾ༻

  View Slide

 5. ঺հ͢ΔΞϧΰϦζϜ
  ͷબఆج४
  • ػցֶशΞϧΰϦζϜΛ၆ᛌͰ͖ΔΑ
  ͏ʹબఆ
  • scikit-learn ͷ Choosing the
  right estimator Λࢀߟʹબఆ

  View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. ෼ྨ (Classification)
  • ཭ࢄ஋Λ༧ଌ͢Δ໰୊
  ! y
  -1 0
  0 0
  1 1
  2 ?
  3 1

  View Slide

 9. ෼ྨ໰୊ͷྫ
  • ΞϠϝͷ෼ྨ͕༗໊
  • ΨΫย (sepal) ͱՖห (petal) ͷ
  ௕͞ͱ෯͔ΒΞϠϝͷछྨΛ༧ଌ
  • σʔλ͔Βܾఆڥք (ڥ໨) Λֶश

  View Slide

 10. ෼ྨ໰୊ʹద༻Ͱ͖ΔΞϧΰϦζϜ
  • ϩδεςΟοΫճؼ
  • αϙʔτϕΫτϧϚγϯ
  • φΠʔϒϕΠζ
  • ϥϯμϜϑΥϨετ
  • χϡʔϥϧωοτϫʔΫ
  • kNN

  View Slide

 11. αϙʔτϕΫτϧϚγϯ
  • ΞϧΰϦζϜ΍ϋΠύʔύϥϝʔλʔʹ
  Αֶͬͯश͢Δܾఆڥքͷܗ͕ҟͳΔ
  • ಉ͡σʔλΛ༻͍ͯɺαϙʔτϕΫτϧ
  ϚγϯͷΧʔωϧؔ਺Λมֶ͑ͯश͞
  ͤͨ݁Ռ͕ӈਤ

  View Slide

 12. View Slide

 13. ༩͑ํʹΑͬͯ͸Α͘Θ͔Βͳ͍ܗʹͳΔ

  View Slide

 14. View Slide

 15. ճؼ (Regression)
  • ࿈ଓ஋Λ༧ଌ͢Δ໰୊
  ! ! y
  1 0 1
  1 1 2
  2 2 ?
  2 3 5

  View Slide

 16. ճؼ໰୊ͷྫ
  • Ϙετϯͷॅ୐Ձ֨༧ଌ͕༗໊
  • ΑΓ؆୯ͳσʔλͱͯ͠͸ΞϯείϜ
  ͷσʔληοτ͕͋Δ (ӈਤ)
  • ͜ΕΒͷ఺Λ͏·ۙ͘ࣅ͢ΔΑ͏ͳۂ
  ઢ (௚ઢΛؚΉ) Λֶश͢Δ

  View Slide

 17. ճؼ໰୊ʹద༻Ͱ͖ΔΞϧΰϦζϜ
  • ઢܗճؼ
  • αϙʔτϕΫτϧϚγϯ
  • ϥϯμϜϑΥϨετ
  • χϡʔϥϧωοτϫʔΫ
  • kNN

  View Slide

 18. ΞϯείϜͷσʔληοτ
  • ՄࢹԽͷॏཁੑΛࣔ͢σʔληοτ
  • 4 ͭͷσʔληοτʹ͍ͭͯɺ࣍ͷ஋
  ͕΄΅ಉ͡
  1.ฏۉ
  2.෼ࢄ
  3.૬ؔ܎਺
  4.ճؼ௚ઢͷ੾ยͱ܏͖
  • ࢦඪΛ༻͍ͨධՁ΋ՄࢹԽ΋྆ํॏཁ

  View Slide

 19. View Slide

 20. ΫϥελϦϯά
  • ͜Ε·Ͱ͸ڭࢣ͋Γ
  • ͋Δม਺ͷ஋Λ༧ଌ͢Δ໰୊
  • ͔͜͜Β͸ڭࢣͳ͠
  • σʔλͦͷ΋ͷ͔Βֶश͢Δ໰୊
  • ΫϥελϦϯά
  • ࣅͨ΋ͷಉ࢜ͷσʔλΛΫϥελͱ
  ͯ͠·ͱΊΔख๏
  • ࠨͷਤͷσʔλΛӈͷਤͷΑ͏ʹ
  σʔλΛ෼ׂ͢Δ

  View Slide

 21. ΫϥελϦϯάΛߦ͏ΞϧΰϦζϜ
  • k-means ๏
  • ࠞ߹Ψ΢ε෼෍ (Λ༻͍ͨΫϥελϦϯά)
  • etc.

  View Slide

 22. k-means ๏ͷֶशͷ༷ࢠ
  • Ϋϥελͷॏ৺Λద౰ʹܾΊΔ (Ϋϥελ਺͸ࣗ෼ͰܾΊΔ)
  • σʔλΛ͍ۙ΄͏ͷ఺ʹ෼ྨ͠ɺฏۉΛٻΊΔ͜ͱΛ܁Γฦ͢

  View Slide

 23. View Slide

 24. ࣍ݩ࡟ݮ
  • ՄࢹԽ͸େࣄ (ΞϯείϜͷσʔληοτ)
  • σʔλΛՄࢹԽ͢Δ͜ͱ͸ࠔ೉ͳ͜ͱ͕ଟ͍
  • ΞϠϝσʔλͰ΋ΨΫย௕͞ͱ෯ɺՖหͷ௕͞ͱ෯Λߟ͑Δ
  ͱ 4 ࣍ݩͳͷͰͦͷ··Ͱ͸ՄࢹԽͰ͖ͳ͍
  • σʔλͷߏ଄Λอͬͨ··͏·࣍͘ݩΛམͱ͍ͨ͠
  • σʔλͷഎܠʹͳ͍ͬͯΔ৘ใΛ͏·͘நग़͍ͨ͠

  View Slide

 25. ࣍ݩ࡟ݮͷྫ
  • 3 ࣍ݩ͔Β 2 ࣍ݩʹ࣍ݩ࡟ݮͨ͠ྫ
  • (a) ݩσʔλ
  • (b) LLE Ͱ࣍ݩ࡟ݮ
  • (c) PCA Ͱ࣍ݩ࡟ݮ
  • LLE ͷํ͕ݩͷߏ଄Λอͬͨ··ల։
  Ͱ͖͍ͯΔ

  View Slide

 26. ࣍ݩ࡟ݮΞϧΰϦζϜ
  • PCA
  • LSA
  • NMF
  • LDA
  • t-SNE
  • etc.

  View Slide

 27. खॻ͖จࣈσʔλͷ࣍ݩ࡟ݮ

  View Slide

 28. ࠷ޙʹ
  • ΞϧΰϦζϜ͕͢΂ͯͰ͸ͳ͍
  • ͦΕҎ֎ʹ΋େมͳͱ͜Ζ͕͋Δ

  View Slide

 29. An Extended Version Of
  The Scikit-Learn Cheat
  Sheet1
  • ๏཯໘͸େৎ෉ʁ
  • σʔλʹΞΫηεͰ͖Δʁ
  • σʔλͷத਎ཧղͨ͠ʁ
  • σʔλ͸͖Ε͍ʁ
  • ՝୊͸໌֬ʁ
  1 https://medium.com/@chris_bour/an-extended-version-of-the-
  scikit-learn-cheat-sheet-5f46efc6cbb

  View Slide

 30. Recap
  ໨࣍ ಺༰
  1. ॻ੶Ͱѻ͏ΞϧΰϦζϜͷશମ૾ ෼ྨɾճؼɾΫϥελϦϯάɾ࣍ݩ࡟ݮΛѻ͏
  2. ෼ྨ ཭ࢄ஋Λ༧ଌ͢Δ
  3. ճؼ ࿈ଓ஋Λ༧ଌ͢Δ
  4. ΫϥελϦϯά ࣅͨ΋ͷಉ࢜ͷσʔλΛ·ͱΊΔ
  5. ࣍ݩ࡟ݮ ෳࡶͳߏ଄ͷσʔλΛγϯϓϧʹ͢Δ
  6. ࠷ޙʹ ݱ࣮͸ෳࡶͳͷͰΞϧΰϦζϜҎ֎΋େ੾

  View Slide