$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

プロダクト開発とTypeScript

 プロダクト開発とTypeScript

TypeScriptによるプロダクト開発の知見

More Decks by Taketoshi Aono(青野健利 a.k.a brn)

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Product development with TypeScript

  View Slide

 2. Name
  !CSO 5BLFUPTIJ"POP੨໺݈ར

  Occupation
  'SPOUFOE%FWFMPQFS1SPEVDU0XOFS
  Company
  $ZCFSBHFOU"EUFDI4UVEJP"*.FTTFOHFS
  OSS
  $POUSJCVUPSPG7
  About
  IUUQJOGPCODI

  View Slide

 3. 1SPEVDUEFWFMPQFEFGGFDUJWFMZ
  5ZQF4DSJQUಋೖͯ͠ϓϩμΫτ։ൃͷੜ࢈ੑ͸্͕Γ·͔ͨ͠ʁ
  ಋೖ͚ͨͩ͠Ͱ͸ͳ͔ͳ͔೉͍͔͠΋͠Ε·ͤΜɻ
  ࠓ೔ͷτʔΫ͕
  ੜ࢈ੑΛͰ͖Δ্͚ͩ͛ΔͨΊͷΨΠυͱͳΔ͜ͱΛئ͍·͢ɻ

  View Slide

 4. *NQPSUBOUUIJOHTBCPVU5ZQF4DSJQU
  5ZQF4DSJQUͷॏཁͳ఺Ͱ͢
  KBWBTDSJQUͰ͸ͳ͍͕KBWBTDSJQUͰ΋͋Δ
  ܕ͸࣮ߦ࣌ʹ͸ফ͑Δ

  View Slide

 5. ػೳ

  View Slide

 6. #FGPSFBMM
  લఏͱͯ͠UTDPOpHKTPOͰҎԼͷػೳ͸ඞͣ0/ʹ͠·͠ΐ͏
  OP*NQMJDJU"OZ
  TUSJDU

  View Slide

 7. *NQPSUBOUUIJOHTBCPVU5ZQF4DSJQU
  KBWBTDSJQUͰ͸ͳ͍͕KBWBTDSJQUͰ΋͋Δ
  5ZQF4DSJQU͸KBWBTDSJQUͷ4VQFS4FUΛᨳ͍ͬͯ·͢
  ͦͷͨΊ࢓༷తʹ͸+BWBTDSJQUΛ౿ऻ͍ͯ͠·͕͢
  ͋͘·Ͱผͷݴޠͱଊ͑ͨ΄͏͕ྑ͍Ͱ͢
  ͦͷ্Ͱ͍͔ͭ͘ॏཁͳ఺ʹ͍͓ͭͯ࿩͠·͢

  View Slide

 8. FOVN
  FOVN͸5ZQF4DSJQUͷಠࣗػೳͰ͢ KBWBTDSJQUʹ͸ແ͍ͱ͍͏ҙຯࠓޙ΋ಉ
  ͡ҙຯͰ࢖͍·͢

  View Slide

 9. enum Card {
  SPADE,
  HEART,
  DIAMOND,
  CLUB
  }
  // ࿈൪
  assert.equal(Card.SPADE, 0);
  assert.equal(Card.DIAMOND, 2);
  // ٯҾ͖
  assert.equal(Card[Card.DIAMOND], 'DIAMOND');

  View Slide

 10. enum Event {
  CLICK = 'CLICK',
  MOUSEOVER = 'MOUSEOVER';
  }

  View Slide

 11. FOVN
  FOVN͸͜ͷΑ͏ʹ஋Λ·ͱΊΔͷʹར༻͠·͕͢
  FOVNࣗ਎͕ܕΛߏ੒͠ɺܕνΣοΫʹར༻Ͱ͖·͢
  ͨͩ͠஫ҙ఺͕͋Γ·͢

  View Slide

 12. enum Card {
  SPADE,
  HEART,
  DIAMOND,
  CLUB
  }
  const fn = (card: Card) => { return card; }
  fn(Card.SPADE); // OK
  fn(0); // OK
  fn(10); // OK

  View Slide

 13. FOVN
  FOVNΛͦͷ··ར༻͢Δͱɺ୯७ͳOVNCFSܕͱͳΓ਺஋ͷൣғΛνΣο
  Ϋͯ͘͠Ε·ͤΜ
  ͦͷͨΊෆਖ਼ͳ஋Λ౉͢͜ͱ΋ՄೳʹͳΓ·͢

  View Slide

 14. enum EventType {
  CLICK = 'CLICK',
  MOUSEOVER = 'MOUSEOVER';
  }
  const fn2 = (event: EventType) => {return event;}
  fn2(EventType.CLICK);
  fn2(EventType.MOUSEOVER);
  fn2("MOUSEDOWN"); // NG

  View Slide

 15. FOVN
  จࣈྻ஋Λ࢖ͬͨ৔߹ʹ͸ਖ਼͘͠FOVNʹఆٛ͞Ε͍ͯΔ஋ͷνΣοΫΛߦ
  ͍·͢
  ·ͨ஋Λܕͱͯ͠࢖͏͜ͱͰ5BHHFE6OJPOͱͯ͠΋࢖͏͜ͱ͕Ͱ͖·͢

  View Slide

 16. enum EventType {
  CLICK = 'CLICK',
  MOUSEOVER = 'MOUSEOVER';
  }
  interface ClickEvent {
  type: EventType.CLICK;
  }
  interface MouseDownEvent {
  type: EventType.MOUSEOVER;
  }
  declare const clickEvent: ClickEvent;
  declare const mouseDownEvent: MouseDownEvent;
  const fn3 = (event: ClickEvent) => { return event; }
  fn3(clickEvent); // OK
  fn3(mouseDownEvent); // NG

  View Slide

 17. FOVN
  FOVN͸ศརͰ͕͢ɺ਺஋ͷ৔߹͸ܕ͚ͩͰ͸੍ޚͰ͖ͳ͍ͷͰɺ
  ਺஋ͱͯ͠ར༻͢Δ৔߹͸ݺͼग़͞ΕΔଆͰൣғͷνΣοΫΛ͠·͠ΐ͏ɻ

  View Slide

 18. /BNFTQBDF
  OBNFTQBDF΋5ZQF4DSJQUಠࣗػೳͰ͕͢
  &4.PEVMFTͷ͓͔͛Ͱ༨Γ࢖͏ҙຯ͸ͳ͘ͳΓ·ͨ͠
  ͜ͷػೳ͸એݴϑΝΠϧҎ֎Ͱ࢖͏ͷ͸ࠞཚͷݩͳͷͰ࢖͏ඞཁ͸ͳ͍Ͱ
  ͠ΐ͏

  View Slide

 19. /VMMPSVOEFpOFE
  KBWBTDSJQUʹ͸ͭͷແޮͳ஋͕͋Γ·͢
  OVMMͱVOEFpOFEͰ͢
  VOEFpOFE͸஋͕ະఆٛͷ৔߹ʹར༻͞ΕɺOVMM͸݁Ռ͕ଘࡏ͠ͳ͍࣌ʹ࢖
  ΘΕ·͢
  ͕ͦͷ࢖͍෼͚ʹରͨ͠ҙຯ͸͋Γ·ͤΜ
  ࠞཚ͢Δ͚ͩͰ͢

  View Slide

 20. *O5ZQF4DSJQU
  OVMM΍VOEFpOFE͸5ZQF4DSJQU্Ͱ΋΍΍໘౗Ͱ͢
  TUJSDU/VMM$IFDLT͸0/ʹ͢΂͖Ͱ͕͢ɺVOEFpOFEͷνΣοΫ͸͞Ε·ͤΜ

  View Slide

 21. .BZCFPS0QUJPOBM
  OVMMɺVOEFpOFE͸XSBQͯ͠͠·͍·͠ΐ͏ɹ

  View Slide

 22. type Optional = T | undefined | null;

  View Slide

 23. 0QUJPOBM
  ຊདྷ0QUJPOBM͸Ϋϥεʹͯ͠͠·͍͍ͨͱ͜ΖͰ͕͢
  5ZQF4DSJQUͰ0QUJPOBM$IBJOJOH͕ೖΔͷͰ
  ΑΓ5ZQF4DSJQUωΠςΟϒͰऔΓѻ͑Δϑϥοτͳܕͷ΄͏͕ྑ͍Ͱ͠ΐ͏

  View Slide

 24. type Optional = T | undefined | null;
  declare const obj: Optional<{value?: string}>;
  // ·ͩಈ͖·ͤΜ
  // or
  obj?.value || ‘’
  // force
  obj!.value!

  View Slide

 25. ࣮૷

  View Slide

 26. %FWFMPQXJUI5ZQF4DSJQU
  5ZQF4DSJQUΛ࢖ͬͯ։ൃ͢Δ৔߹ͷ࣮૷खॱ͸KBWBTDSJQUͱ͸େ͖͘ม͑·
  ͠ΐ͏

  View Slide

 27. *OUFSGBDF'JSTU
  ࠷΋େࣄͳ͜ͱ͸ந৅తͳ࣮૷Λ࠷ॳʹߦ͏͜ͱͰ͢
  ͦΕ͸ͭ·Γ۩ମతͳϩδοΫ͔Β཭ΕΔ͜ͱͰ͢
  5ZQF4DSJQU͸JOUFSGBDFͱUZQFʹΑͬͯͦΕΛՄೳʹ͍ͯ͠·͢
  ِ3FEVYΈ͍ͨͳྫΛ঺հ͠·͢

  View Slide

 28. interface Todo {
  id: string;
  date: Date;
  title: string;
  done: boolean;
  }
  type Todos = Todo[];
  interface State {
  todos: Todos;
  }
  type Payload = {
  type: "ADD",
  } | {
  type: "DELETE"
  payload: {id: string};
  }
  const reducer = (payload: Payload, state: State): State => {
  return state;
  }

  View Slide

 29. -PHJDJTMBUFS
  SFEVDFSͷ࣮૷Ҏ֎͸શͯܕͷΈͰ࣮૷͞Ε͍ͯ·͢
  SFEVDFS΋த਎͸ۭͰ஋Λฦ͚ͩ͢Ͱ͢
  ͔͜͠͠ΕͰϓϩάϥϜͷࠎ͸Ͱ͖͍ͯ·͢
  ͋ͱ͸SFEVDFSͷ࣮૷ʹूத͢Δ͚ͩͰ͢

  View Slide

 30. -PHJDJTMBUFS
  ۃ୺ͳ࿩۩ମతͳΞϧΰϦζϜ͸͋·ΓॏཁͰ͸͋Γ·ͤΜ
  σʔλߏ଄ɾܕ͕΋ͬͱ΋ॏཁͰ͢
  ͕ܾ͜͜·Ε͹େ֓ΞϧΰϦζϜ͸ࣗવͱಋ͔Ε·͢

  View Slide

 31. ڥք

  View Slide

 32. 7JSUVBMBOE3FBM
  ࠷ॳʹड़΂ͨΑ͏ʹ5ZQF4DSJQU͸͋͘·ͰԾ૝ͷܕΛ࣋ͭݴޠͰ͢
  ͦͷͨΊɺ࣮ࡍʹ࣮ߦ͞ΕΔ৔߹ʹ͸஋ͱܕͷဃ཭͕ى͖ΔՄೳੑ͕͋Γ·
  ͢

  View Slide

 33. 4FQBSBUFE8PSME
  ಛʹဃ཭͕ى͖΍͍͢ͷ͕ɺ֎෦ͱͷڥքͱͳΔ෦෼Ͱ͢
  "1*αʔόͱͷڥք
  ϒϥ΢βετϨʔδͱͷڥք

  View Slide

 34. "EBQUFS
  ͨͩ͠ɺٯʹݴ͑͹͜ΕΒͷڥք͑͞཈͑ͯɺઌఔͷJOUFSGBDFઌߦͷ࣮૷
  Λߦ͑͹ဃ཭Λ΁Β͢͜ͱ͕Ͱ͖ΔͷͰ͸ͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔ʁ
  ·ͨ1SPUP#VGͷΑ͏ͳ54ࣗಈੜ੒ܥΛ࢖͏ͷ΋खͰ͢

  View Slide

 35. 1SPHSBN
  1SPHSBN
  1SPHSBN
  "EBQUFS
  &YUFSOBM*OUFSGBDF

  View Slide

 36. $MFBO"SDIJUFDUVSF
  ·ΔͰ$MFBO"SDIJUFDUVSFͷϨΠϠʔਤͷΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠
  ͔͠͠ɺผʹ$MFBO"SDIJUFDUVSFΛར༻͠Ζͱݴ͍ͬͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͘
  5ZQF4DSJQUͷԾ૝ܕͱ͍͏࢓૊Έʹͱͬͯ΋"EBQUFS͸ඇৗʹॏཁͳҙຯΛ
  ࣋ͪ·͢
  ͲΜͳΞʔΩςΫνϟΛ࠾༻͍ͯͯ͠΋֎෦γεςϜڥքΛਖ਼͘͠཈͑Δ͜
  ͱͰɺ5ZQF4DSJQUͷܕ͸ΑΓҰ૚໾ཱͭͰ͠ΐ͏

  View Slide

 37. 5P5ZQFE
  ࠓ·Ͱͷ࿩͸࠷ॳ͔Β5ZQF4DSJQUͰ։ൃ͍ͯ͠ΔέʔεΛલఏͱ͍ͯ͠·͢
  ͕
  ΋͠طଘͷKBWBTDSJQU͔ΒҠߦ͢Δ৔߹΋֎෦ڥք͔ΒܕΛ෇͚͍ͯ͘ͱΑ
  ͍Ͱ͠ΐ͏
  ·ͨɺਖ਼͍͔ͨ͠ͱਖ਼͘͠ͳ͍ܕΛڥքΛه࿥͓ͯ͘͜͠ͱ͕େࣄͰ͢

  View Slide

 38. "OZBEBQUFS
  ܕ෇͚͞Ε͍ͯͳ͍ةݥͳྖҬ͸શͯɺਖ਼͍͠ܕ͔Βม׵ͨ͠ͱ͍͏໨ҹΛ
  ͚͓ͭͯ͘ͱϦϑΝΫλϦϯά͕͠΍͍͢Ͱ͢

  View Slide

 39. type UncheckedFixme = any;
  interface Model {}
  const unTypedFn = (a: UncheckedFixme) {
  }

  View Slide

 40. "OZBEBQUFS
  6ODIFDLFE'JYNF5͕ͲΜͲΜίʔυͷίΞྖҬʹԡ͠ࠐ·ΕΔ·ͰϦ
  ϑΝΫλϦϯά͚ͭͮ͠·͠ΐ͏
  ͦͯ͠࠷ޙʹ͸ίʔυத͔Βফͯ͠͠·͍·͠ΐ͏
  ͜ͷΑ͏ͳ#PUUPN6Qతͳܕͷ෇͚ํΛ͢Δͱɺ֎෦ͷةݥͳྖҬ͔Β҆શ
  ͳ಺෦΁ഭ͍ͬͯ͘ͷͰܕͷϛε͕ى͖ͮΒ͍Ͱ͢
  ͪͳΈʹ6ODIFDLFE'JYNF5͸-JOUΤϥʔग़ΔՄೳੑ͕͋ΔͷͰ௵͓ͯ͠
  ͍͍ͯͩ͘͞

  View Slide

 41. ίʔσΟϯά

  View Slide

 42. 5ZQFJTCPUIFS
  ܕ෇͚͸݁ߏ໘౗Ͱ͢
  ࠷ॳʹJOUFSGBDFͰܕఆٛΛͪΌΜͱ͓ͯ͘͠ͱزจ͔ղফ͸͞Ε·͕͢
  ຊ࣭తʹ෇Ճతͳ࡞ۀͳͷͰαϘΓ͕ͪͰ͢

  View Slide

 43. .BZCFXSPOH
  ͨͩɺܕ෇͚ͷ໘౗͘͞͞͸ίʔυͷ·͔ͣ͞΋͠Ε·ͤΜ

  View Slide

 44. class Test {
  private value: {[key: string]: string} | null;
  constructor() {}
  public setValue(value: {[key: string]: string}) {
  this.value = value;
  }
  public doSomething() {
  return this.value!['key'] // you need to through type check.
  }
  }

  View Slide

 45. *OJUJBMJ[FMBUFS
  ͜ͷΑ͏ͳޙʹॳظԽ͞ΕΔϝϯόม਺౳͸ܕͰදݱ͢Δͷ͕ࠔ೉Ͱ͢
  ͞Βʹ/VMMBCMF͔VOEFpOFEΛڐ༰͢Δܕʹͨ͠৔߹ʹ͍͍ͪͪ
  Λॻ͘ͷ΋ةݥ͔ͭ໘౗Ͱ͢
  ͜ͷΑ͏ͳɺͦ΋ͦ΋ܕͰදݱ͢Δͷ͕೉͍͠ίʔυΛආ͚ΔΑ͏ʹ͢Δͷ
  ͕ྑ͍Ͱ͢
  ࠓճͷέʔεͰݴ͑͹શͯDPOTUSVDUPSͰॳظԽ͢΂͖Ͱ͢

  View Slide

 46. function getValue() {
  let value: {[key: string]: number} | null = null;
  if (x) {
  value = {key: 1};
  } else {
  value = {value: 1};
  }
  return value;
  }

  View Slide

 47. *OJUJBMJ[FMBUFS
  JGจͷதͰม਺ΛॳظԽ͢ΔͷΛ͚ͯ͞ɺJGจΛؔ਺Խͯ͠͠·͍·͠ΐ͏

  View Slide

 48. .PSFUZQBCMFDPEF
  ΑΓγϯϓϧʹܕ෇͚Ͱ͖Δίʔυ͸
  ਓؒʹ΋ಡΈ΍͘͢ཧղ͠΍͍͢ίʔυͱͳΓ·͢
  ΋ͪΖΜ͖Ε͍ʹॻ͍ͯ΋ෳࡶͳܕΛ࣋ͭέʔε͸͋Γ·͢͠ɺશ͕ͯͦͷ
  ͱ͓ΓͰ͸͋Γ·ͤΜ͕
  ෳࡶͳܕػೳΛ࢖͏લʹίʔυͷߏ଄͕ਖ਼͍͔֬͠ೝͯ͠Έ·͠ΐ͏

  View Slide

 49. ·ͱΊ
  5ZQF4DSJQUͰͷ։ൃʹ͍ͭͯͷτʔΫͰͨ͠
  ͜ΕΒͷ5JQT͕͋ͳͨͷ։ൃͷखॿ͚ʹͳΔͱ޾͍Ͱ͢
  ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide