Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

もっとデータ可視化をカジュアルに!OSSプロジェクト「E2D3」

 もっとデータ可視化をカジュアルに!OSSプロジェクト「E2D3」

GREE Tech Talk #10でE2D3プロジェクトについて発表した資料です。

Hideyuki Takeuchi

March 24, 2016
Tweet

More Decks by Hideyuki Takeuchi

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ΋ͬͱσʔλՄࢹԽΛ
  ΧδϡΞϧʹʂ
  OSSϓϩδΣΫτʮE2D3ʯ
  ͚ͨ͏ͪɹͻͰΏ͖

  View Slide

 2. Data Visualization for ALL
  ఏɹڙ

  View Slide

 3. ͚ͨ͏ͪɹͻͰΏ͖
  @CHIMERAST
  גࣜձࣾϢʔβϕʔε
  ͳΜͰ΋԰

  View Slide

 4. ࠓ೔ͷ࿩͸
  ݸਓతʹ׆ಈ͍ͯ͠Δ
  OSSϓϩδΣΫτ
  E2D3ͷ͓࿩

  View Slide

 5. ͚ͨ͏ͪɹͻͰΏ͖
  @CHIMERAST
  E2D3ϓϩδΣΫτ
  ίΞγεςϜͷ։ൃΛ୲౰

  View Slide

 6. ͋
  ͷ

  ݟ
  ͨ
  σ

  λ
  Մ

  Խ
  ͷ


  Λ


  ͸
  ·
  ͩ
  ɹ

  Β
  ͳ
  ͍


  Մ

  Խ
  ό
  ε
  λ

  ζ
  ͨ
  ͚
  ͏
  ͪ
  ɹ
  ͻ
  Ͱ
  Ώ
  ͖

  View Slide

 7. View Slide

 8. σʔλՄࢹԽ
  σʔλ෼ੳͱ੾ͬͯ͸੾Εͳ͍΋ͷ

  View Slide

 9. etc…

  View Slide

 10. ͜ΕΒ΋
  σʔλՄࢹԽػೳΛ
  ͦͳ͍͑ͯ·͢

  View Slide

 11. ͔͠͠ɺ

  View Slide

 12. ී௨ͷਓʹͱͬͯ͸
  ෑډ͕ߴ͍

  View Slide

 13. ී௨ͷਓ͕
  ෼ੳʹ࢖͏ιϑτʁ

  View Slide

 14. Microsoft Excel

  View Slide

 15. View Slide

 16. Ͱ΋ੈͷதʹ͸
  ΋ͬͱछʑଟ࠼ͳ
  ՄࢹԽख๏͕͋Δʂ

  View Slide

 17. View Slide

 18. View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. ΋ͬͱ͍ΖΜͳ
  ՄࢹԽ͕Ͱ͖ͨΒ
  ָͦ͠͏ʂ

  View Slide

 22. Excel Ͱʂ

  View Slide

 23. શͯͷਓͷͨΊͷ
  σʔλՄࢹԽϓϥοτϑΥʔϜ

  View Slide

 24. View Slide

 25. View Slide

 26. ࢖͍ํ

  View Slide

 27. Excel 2013Ҏ߱ or Excel Online ͷ
  Office Store͔ΒʮE2D3ʯͰݕࡧʂ

  View Slide 28. MacͰ΋
  Excel OnlineͰ
  ಈ͖·͢ʂ

  View Slide

 29. Ͱ͖Δ͜ͱ

  View Slide

 30. E2D3ʹొ࿥͞Εͨ
  ςϯϓϨʔτ
  Ϣʔβ͕ExcelͰ
  ೖྗͨ͠σʔλ
  URLΛൃߦ͠
  ϒϩάʹషΓ෇͚ͨΓ
  FB or TWͰγΣΞ
  Excel্Ͱ
  ΠϯλϥΫςΟϒͳ
  σʔλՄࢹԽ

  View Slide

 31. ςϯϓϨʔτͷ
  ࡞Γํ

  View Slide

 32. ςϯϓϨʔτ͸
  HTML+JSͰ࡞੒
  ͓޷ΈͷΤσΟλͰ։ൃʂ
  ؆

  View Slide

 33. D3.js΍Βthree.js΍Β
  ՄࢹԽϥΠϒϥϦΛ࢖ͬͯ
  ࡞ΕΔ

  View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. View Slide

 37. View Slide

 38. ςϯϓϨʔτ։ൃͷ
  ؀ڥߏங͸௒؆୯ʂ
  npmʹΑΔίϚϯυ׬උ

  View Slide

 39. ४උ
  node.js v5.3.0 Ҏ্Λ

  Πϯετʔϧ

  View Slide

 40. $ npm install -g e2d3

  View Slide

 41. $ git clone \
  https://github.com/e2d3/e2d3-contrib.git

  View Slide

 42. $ cd e2d3-contrib
  $ e2d3

  View Slide

 43. Webαʔό্ཱ͕͕ͪΓ
  LiveReloadػೳ΋ಈ͘
  ։ൃ؀ڥ͕੔͍·͢

  View Slide

 44. View Slide

 45. ͋ͱ͸GitHubͷWikiݟͭͭ
  ςϯϓϨʔτΛ։ൃͯ͠
  Pull RequestΛ౤͛Δ͚ͩ

  View Slide

 46. Pull Request͕Ϛʔδ͞Ε
  10෼͙Β͍ͨͭͱ
  Excelͷը໘ʹදࣔ͞Ε·͢

  View Slide

 47. ࠷ޙʹ

  View Slide

 48. E2D3͸OSSͱָͯ͘͠͠
  ׆ಈ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 49. ʮσʔλͬͯ໘ന͍ʂʯ
  ͱݴͬͯ͘ΕΔਓΛ૿΍͢
  ϓϩδΣΫτͰ͢

  View Slide

 50. σʔλαΠΤϯςΟετ
  ΞφϦετ
  Ӧۀ
  ϚʔέςΟϯά
  ඇΤϯδχΞ
  Ұൠࣄ຿һ
  খɺதɺߴੜ
  σʔλͬͯ໘ന͍ʂ
  σʔλՄࢹԽͷ݁Ռɺ

  View Slide

 51. ʮσʔλͬͯ໘ന͍ʂʯͱօ͕ݴ͏
  ʮσʔλϦςϥγʔʯΛօ͕͍࣋ͬͯΔ
  ʮσʔλͷྗʯΛօ͕׆༻Ͱ͖Δ
  E2D3Ͱ࡞Γ͍ͨະདྷ

  View Slide

 52. ޿ใ׆ಈɿड৆ྺ12ճΒ͍͠

  View Slide

 53. ༷ʑͳॴଐɾ৬छͷਓͨͪ
  60ਓ͙Β͍ͰӡӦͯ͠·͢

  View Slide

 54. ݄̍Ͱ
  σʔλϏδϡΞϥΠθʔγϣϯ
  ຖ݄΋͘΋͘ձ
  ΛӡӦ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 55. ςϯϓϨʔτͷ਺͸
  ίϯτϦϏϡʔλཔΈ


  View Slide

 56. ίΞγεςϜΛ
  Ұॹʹ։ൃͯ͘͠ΕΔ
  ਓΛ୳͍ͯ͠·͢


  View Slide

 57. ίΞͰࠓޙ΍Γ͍ͨ͜ͱ
  gist͔ΒςϯϓϨʔτొ࿥
  ςϯϓϨʔτݕࡧ
  UI/UX࡮৽

  View Slide

 58. ٻΉʂίϯτϦϏϡʔλ
  http://e2d3.org/
  https://github.com/e2d3/e2d3
  ςϯϓϨʔτ։ൃ
  ίΞγεςϜ։ൃ
  ΋͘΋͘ձӡӦ
  ޿ใ׆ಈ
  ւ֎ల։
  ͦͷଞॾʑ

  View Slide

 59. Data Visualization for ALL
  ఏɹڙ

  View Slide

 60. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ

  View Slide