Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Riot.js in WPD-Week

Riot.js in WPD-Week

Reactがメンドクサイ僕らのためのフロントエンド
「RIOT」
http://peatix.com/event/156859/view

Tsutomu Kawamura

April 15, 2016
Tweet

More Decks by Tsutomu Kawamura

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Tsutomu Kawamura @cognitom
  Librize LLC / OpenSource Cafe, Shimokitazawa
  React͕ϝϯυΫαΠ๻ΒͷͨΊͷϑϩϯτΤϯυ

  View full-size slide

 2. HJUIVCDPNDPHOJUPN

  View full-size slide

 3. ࠓ೔ɺ࿩͢͜ͱ

  View full-size slide

 4. w 3JPUKTͱ͸
  w 3JPUͰίϯϙʔωϯτΛॻ͘
  w ίϯϙʔωϯτ)5.-෦඼
  w 3JPUΛ΋͏গ͠
  ΍͍͞͠
  લ൒
  ΊΜͲ͍
  ޙ൒
  w ࠷ۙͷϑϩϯτΤϯυ͸ɺͳͥ

  ϝϯυΫαΠͷ͔
  w Ͳ͏͢Δ

  View full-size slide

 5. ૝ఆΦʔσΟΤϯε

  View full-size slide

 6. ࠷΋γϯϓϧͰɺ͍ܰ
  6*ϥΠϒϥϦ

  View full-size slide

 7. খ͍͜͞ͱ͸ɺળ

  View full-size slide

 8. ͚ͬ͜͏ਓؾ

  View full-size slide

 9. ίΞίϛολʔͷډ৔ॴ

  View full-size slide

 10. Կ͕Ͱ͖Δͷ

  View full-size slide

 11. 3FBDU
  1PMZNFS 7VF
  3JPU
  "OHVMBS ʜ
  6*
  'MVY 3FEVY ΄͔֤छ ͋Γ͗͢
  ʜ
  ϑϨʔϜϫʔΫϧʔλ
  $44 4BTT -&44 #&.
  1PTU$44 ʜ
  $44
  3PMMVQ #SPXTFSJGZ
  8FC1BDL 4ZTUFN+4 ʜ
  .PEVMF#VOEMFS
  HVMQ OQN NBLF HSVOU ʜ
  λεΫϥϯφʔ
  &4 5ZQF4DSJQU 'MPX $P⒎FF4DSJQU &4 ʜ
  ݴޠ
  &YQSFTT
  -PPQCBDL 3FMBZ ,PB ʜ
  αʔόαΠυ
  LBSNB SFDUBOHVMBS OJHIUNBSF ʜ
  ςετɾMJOU FTMJOU BWB
  $ZDMFKT

  View full-size slide

 12. 3FBDU
  1PMZNFS 7VF
  3JPU
  "OHVMBS ʜ
  6*
  'MVY 3FEVY ΄͔֤छ ͋Γ͗͢
  ʜ
  ϑϨʔϜϫʔΫϧʔλ
  $44 4BTT -&44 #&.
  1PTU$44 ʜ
  $44
  3PMMVQ #SPXTFSJGZ
  8FC1BDL 4ZTUFN+4 ʜ
  .PEVMF#VOEMFS
  HVMQ OQN NBLF HSVOU ʜ
  λεΫϥϯφʔ
  &4 5ZQF4DSJQU 'MPX $P⒎FF4DSJQU &4 ʜ
  ݴޠ
  &YQSFTT
  -PPQCBDL 3FMBZ ,PB ʜ
  αʔόαΠυ
  LBSNB SFDUBOHVMBS OJHIUNBSF ʜ
  ςετɾMJOU FTMJOU BWB
  $ZDMFKT
  ٕज़ελοΫͷதͷɺίίɻ

  View full-size slide

 13. ίϯϙʔωϯτΛ࡞Ε·͢  ۭ΋Α͏: ੖Ε
  ؾԹ: 10౓
  ࣪౓: 30%  ੖Ε
  10౓
  30%

  View full-size slide

 14. 3JPUKT͸ͲΜͳਓ޲͚

  View full-size slide

 15. ʮઆ໌ॻಡ·ͳ͍ਓʯ޲͚
  )5.-ɾ+4ɾ$44Λɺී௨ʹཧղ͍ͯͯ͠

  View full-size slide

 16. SJPUKTDPNQMBZ
  ΍ͬͯΈΑ͏

  View full-size slide

 17. 3JPUKT͸ɺ
  طଘٕज़ͰʮίϯϙʔωϯτʯΛ
  ࣮ݱ͢ΔͨΊͷɺ࠷΋γϯϓϧͳ
  Ξϓϩʔνɻ

  View full-size slide

 18. ͑ͬɺίϯϙʔωϯτͬͯ
  ผ໊ʮΧελϜλάʯ
  ͔͋ͨ΋৽͍͠)5.-ཁૉΛɺ
  ࣗ෼Ͱ޷͖ͳΑ͏ʹఆٛͰ͖ͯ͠·͏ͳʹ͔ɻ

  View full-size slide

 19. 3JPUͰίϯϙʔωϯτΛॻ͘

  View full-size slide 20. HTML
  JS
  CSS
  ఆٛ͢ΔλάͰғΉ͚ͩ
  weather.tag

  View full-size slide
 21. ۭ΋Α͏: { types[opts.type] }
  ؾԹ: { opts.temperature }౓
  ࣪౓: { opts.humidity }


  this.types = { clear: ‘੖Ε’ }

  <br/>:scope {<br/>display: block;<br/>}<br/>

  HTML
  JS
  CSS

  View full-size slide
 22. ۭ΋Α͏: { types[opts.type] }
  ؾԹ: { opts.temperature }౓
  ࣪౓: { opts.humidity }


  this.types = { clear: ‘੖Ε’ }

  <br/>:scope {<br/>display: block;<br/>}<br/>

  HTML
  JS
  CSS
  ͔͗Γͳ͘ɺ)5.-ͦͷ΋ͷ

  View full-size slide

 23. index.html
  riot.js
  weather.tag
  app.tag
  ϑΝΠϧߏ੒
  ˞΋ͬͱ΋୯७ͳέʔε

  View full-size slide


 24. <br/>riot.mount(‘weather’, {<br/>type: ‘clear’,<br/>temperature: 10,<br/>humidity: ’30%’<br/>})<br/>


  ௚઀Ϛ΢ϯτ
  ͜͜ʹϚ΢ϯτ

  View full-size slide 25. <br/>riot.mount(‘app’)<br/>


  ؒ઀Ϛ΢ϯτ

  type=“clear”
  temperature=“10”
  humidity=“30%” />

  ΄ͱΜͲɺεΫϦϓτΛॻ͔ͳͯ͘ࡁΉ
  ͜͜ʹϚ΢ϯτ

  View full-size slide

 26. ίʔμʔͷ෼୲͸Ͳ͏ͳΔͷ

  View full-size slide

 27. ैདྷͷॻ͖ํ ਫฏ෼ۀ

  CSS
  HTML
  JS
  Template Template Template

  View full-size slide

 28. 3JPUͷॻ͖ํ ਨ௚౷߹

  CSS
  HTML
  JS
  Template Template Template
  CSS
  JS
  CSS
  JS
  CSS
  JS
  Tag A Tag B Tag C

  View full-size slide

 29. w ෆඞཁʹόϥ͚͍ͯͨ΋ͷ͕ɺͻͱͭʹ
  w )5.-ɾ+4ɾ$44ͦΕͧΕཧղ͍ͯ͠Δඞཁ͋Γ
  w #&.Αɺ͞Α͏ͳΒ
  ੹೚ൣғ͸ʮٕज़ʯͰ͸ͳ͘
  ʮίϯϙʔωϯτʯʹ

  View full-size slide

 30. ίϯϙʔωϯτ)5.-෦඼

  View full-size slide

 31. )5.-ʹ͓͚Δʮؔ਺ʯ
  ۭ΋Α͏: ੖Ε
  ؾԹ: 10౓
  ࣪౓: 30%


  ੖Ε
  10౓
  30%

  View full-size slide

 32. ίϯϙʔωϯτ㲈XFCDPNQPOFOUT
  8FCඪ४ʹ͢Δಈ͖΋
  3JPU
  3FBDU
  "OHVMBS
  1PMZNFS

  View full-size slide

 33. ਖ਼௚ɺ͍ͭʹͳΔ͔෼͔Βͳ͍

  View full-size slide

 34. ίϯϙʔωϯτWTςϯϓϨʔτ

  View full-size slide

 35. ίϯϙʔωϯτ ςϯϓϨʔτ
  )5.-΁ͷม਺ຒΊࠐΈ :&4 :&4
  ΧελϜλάͱͯ͠ৼΔ෣͏ :&4 /0
  ϏϡʔϩδοΫ
  ϏϡʔͷϦΞϧλΠϜมߋ

  :&4 /0
  ϏδωεϩδοΫ /0 /0
  ίϯϙʔωϯτWTςϯϓϨʔτ
  ॻ͍ͪΌμϝ

  View full-size slide

 36. “Templates separate technologies,
  not concerns.”
  ʮςϯϓϨʔτ͕੾Γ෼͚͍ͯͨͷ͸ɺ
  ໰୊͡Όͳٕͯ͘ज़ͩʯ
  CZ'BDFCPPLͷதͷਓ

  View full-size slide

 37. Ϗϡʔ
  ϏδωεϩδοΫ
  ϏϡʔϩδοΫ
  Ϗϡʔ
  ϏδωεϩδοΫ
  ϏϡʔϩδοΫ
  ίϯϙʔωϯτ
  ςϯϓϨʔτ

  View full-size slide

 38. ίϯϙʔωϯτWTK2VFSZ

  View full-size slide

 39. ίϯϙʔωϯτWTK2VFSZ
  )5.-͕ඳը͞ΕΔ
  Πϕϯτ͕ى͖Δ
  )5.-͕ඳը͞ΕΔ
  K2VFSZͰॻ͖׵͑Δ
  Πϕϯτ͕ى͖Δ

  View full-size slide

 40. ίϯϙʔωϯτ K2VFSZ
  )5.-ͷѻ͍
  એݴత
  ॻ͍ͨ·Μ·

  ࠩ෼Λૢ࡞

  Ͳ͏ม͑Δ͔

  σʔλͷྲྀΕ
  σʔλˠϏϡʔ
  جຊతʹ͸

  ͪ͝Όͪ͝Ό
  ίϯϙʔωϯτWTK2VFSZ

  View full-size slide

 41. 3JPUΛ΋͏গ͠

  View full-size slide

 42. ܁Γฦ͠ͱσʔλ

  Apple
  Orange
  Banana


  { name }

  <br/>this.fruits = [<br/>{ name: ‘Apple’ },<br/>{ name: ‘Orange’ },<br/>{ name: ‘Banana’ }<br/>]<br/>

  View full-size slide

 43. Πϕϯτϋϯυϥ

  <br/>this.username = ‘MEGANE’<br/>this.change = e => {<br/>username = e.target.value<br/>}<br/>

  View full-size slide

 44. 4DPQFE$44
  WP-D Week
  <br/>:scope { /* ίϯϙʔωϯτͦͷ΋ͷͷελΠϧ */ }<br/>p { /* ίϯϙʔωϯτ಺ͷpλάͷΈʹ༗ޮ */ }<br/>

  View full-size slide

 45. ͋ͱ͸ɺυΩϡϝϯτݟͯ

  View full-size slide

 46. ࠷ۙͷϑϩϯτΤϯυ͸
  ͳͥϝϯυΫαΠͷ͔

  View full-size slide

 47. ϑϩϯτΤϯυ͕೉͍͠
  +BWB4DSJQU͕೉͍͠

  View full-size slide

 48. ೉͠͞⁞
  จ๏͕ɺ׬શʹϕπϞϊ

  View full-size slide

 49. ʮͳʜԿΛݴ͍ͬͯΔͷ͔
  ɹΘ͔ΒͶʔͱࢥ͏͕ɺ

  ɹ͓Ε΋ԿΛ͞Εͨͷ͔Θ͔Βͳ͔ͬͨʯ

  View full-size slide

 50. map(), reduce(), forEach(), some()…
  for (of), Object.keys()
  Promise().then()
  function* (), yield, async/await
  const, let, { foo, bar }
  import foo from ‘foo’, export default foo
  ͳʹ͜ͷ֎ࠃޠ

  View full-size slide

 51. ೉͠͞ 
  ςετͱ͔ɺλεΫͱ͔

  View full-size slide

 52. λεΫϥϯφʔ
  ςετϦϯλʔ
  ͦͷଞʜ

  View full-size slide

 53. ೉͠͞⁠
  OQNͱϞδϡʔϧ

  View full-size slide

 54. ໿ສ
  ύοέʔδ

  View full-size slide

 55. import add from ‘./add’
  const x = add(1, 2)
  export default function add (a, b) {
  return a + b
  }
  ผϑΝΠϧ͔Β
  ಡΈࠐΊΔ

  View full-size slide

 56. ೉͠͞⁡
  ϙϦϑΟϧͱίϯύΠϧ
  όϯυϧ

  View full-size slide

 57. #BCFM
  #BCFM
  #BCFM
  #BCFM
  #BCFM
  &4 &4

  &4 &4
  $ISPNF
  4BGBSJ
  'JSFGPY
  &EHF
  /PEF
  ϙϦϑΟϧ
  ࣮૷લʹػೳΛઌऔΓ

  View full-size slide

 58. ͓͢͢Ί
  όϯυϥʔɺ͍Ζ͍Ζɻ

  View full-size slide

 59. ೉͠͞⁢
  Կʹ੝Γ্͕ͬͯΔͷ͔
  Θ͔ΒͶ͑

  View full-size slide

 60. ൙ཞ͢ΔμΠΞάϥϜɺ
  ܁Γ޿͛ΒΕΔۭதઓ

  View full-size slide

 61. ੍࣌ΛखʹೖΕͭͭ͋Δ
  +BWB4DSJQU
  ࠓேͷ෉්ͷձ࿩͔Β

  View full-size slide

 62. چੈքͷ+BWB4DSJQU͸ɺ
  ΋͏๨Ε͍ͯͩ͘͞ɻ
  ΋͏·ͬͨ͘ผͷݴޠͰ͢ɻ
  ʮͨ͠ͳΈʯͱ͔ʮখखઌʯͰͲ͏ʹ͔ͳΔ΋ͷͰ͸ͳ͘ͳΓ·ͨ͠ɻ

  View full-size slide

 63. ͋Δ͍͸ʜ

  ·ͱ΋ͳϓϩάϥϜݴޠͱͯ͠ɺ
  ࢖ΘΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻ

  View full-size slide

 64. બ୒ࢶ⁞
  มԽΛɺָ͠Ή
  ڧ͍ͯݴ͑͹ʮΦΠϥʔͷެࣜʯ͕
  ൃݟ͞Ε͔ͨͷΑ͏ͳ໘ന͕͞ɺ
  ࠓͷ+BWB4DSJQUʹ͸͋Δ

  View full-size slide

 65. બ୒ࢶ 
  ͦͬͱด͡Δ
  ṷ͸ṷ԰ɻख͸ग़͞ͳ͍ɻ
  ೥ޙ͘Β͍ʹɺ΋͏Ұ౓ݟʹདྷΔΑɻ

  View full-size slide

 66. બ୒ࢶ⁠
  ద౓ͳڑ཭ײͰ
  ϑϩϯτͷɺϏϡʔ͚ͩʹݶఆ͢Δɻ
  K2VFSZఔ౓ͷڑ཭ײͰ઀͢Δɻ

  View full-size slide

 67. 3JPU͸ɺ
  ʮϑϩϯτ͚ͩ΍Δʯ
  ͱ͍͏બ୒ࢶΛఏڙͯ͘͠ΕΔ
  ʹϑϧελοΫʹͳΓ͗͢ͳ͍

  View full-size slide

 68. 5IBOLZPV
  ࣭໰ΛͲ͏ͧ

  View full-size slide