Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

あなたと情報系大学, 今すぐダウンロード

5e1d0f7877241ad4447c6611d9a51fd7?s=47 cohalz
August 10, 2014

あなたと情報系大学, 今すぐダウンロード

comb meet up!

5e1d0f7877241ad4447c6611d9a51fd7?s=128

cohalz

August 10, 2014
Tweet

Transcript

 1. ͋ͳͨͱ৘ใܥେֶ, ࠓ͙͢μ΢ϯϩʔ υ

 2. ୭ • ͜͸Δ(@cohalz) • ॳLT • ৘ใܥେֶͷֶ෦ೋ೥ • ڵຯ͸ؔ਺ϓϩάϥϛϯά΍ܕ(͜Θ͘ͳ͍)

 3. ͋ͱڵຯ͋Δ΋ͷ

 4. None
 5. ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢

 6. ຊ୊

 7. ৘ใܥେֶͬͯԿ͢Δͷ

 8. ৘ใܥେֶͬͯԿ͢Δͷ • ίϯϐϡʔλՊֶ"(جຊ৘ใͱ͔Ͱ΍Δౕ) • ίϯϐϡʔλάϥϑΟοΫε • ૊ΈࠐΈ΍ిؾ • ਺ֶ"(཭ࢄɾ਺஋ܭࢉɾ֬཰౷ܭͳͲ) •

  ϓϩάϥϛϯά
 9. ("^o^)େֶͰϓϩάϥϛϯά͢Δͧʂ

 10. ("˘⊖˘)"ɻo(Ͱ΋େֶͩͱԿΛ΍ΔΜͩʁ)

 11. ("˘⊖˘)"ɻo(Emacsϋϥεϝϯτ͔ͳʁ)

 12. |ฐֶ|ᵎ(#)ᵊࡾ

 13. ("")☛ϝϞாͰCݴޠͩΑ

 14. ‧‪‬‭(’ω’) ͏Θ͋͋͋͋͋͋

 15. ͜͜Ͱࠓ೔དྷΔ༧ఆͩͬͨઌഐͷ ͱ͋ΔπΠʔτΛݟͯΈ·͠ΐ͏

 16. None
 17. None
 18. None
 19. (࣮࿩Ͱ͢)

 20. େֶͷϓϩάϥϛϯάڭҭʹ ظ଴ͯ͠͸͍͚ͳ͍

 21. ֶੜͷฏۉϨϕϧ΋ ظ଴ͯ͠͸͍͚ͳ͍

 22. ฐֶ͚ͩͳͷ͔ʁ

 23. Twi$erݟͯΔͱ࣮͸ ͦ͏Ͱ΋ͳ͍Β͍͠ʁ

 24. ৘ใܥେֶʹߦ͔ͳ͍ํ͕͍͍ͱ ͍͏Θ͚Ͱ͸ͳ͍

 25. ͍ͯ͏͔

 26. ͦ΋ͦ΋

 27. େֶͬͯ

 28. ڭҭػؔ

 29. Ͱ͸ͳ͘

 30. ʊਓਓਓਓਓਓʊ ʼɹݚڀػؔɹʻ ʉY^Y^Y^Y^Yʉ

 31. ͳͷͰ

 32. ਤॻؗͱ͔

 33. ιϑτ΢ΣΞͷແྉΞΫηεͱ͔

 34. ڭһ(ݚڀࣨ)ͱίω࡞Δͱ͔

 35. ඒຯ͍͠✌('ω')✌

 36. େֶੜ׆ͰؾΛ͚ͭΔ͜ͱ

 37. ԿΑΓ΋·ͣ

 38. फڭק༠

 39. ྫ͑͹

 40. None
 41. ؾΛ͚ͭ·͠ΐ͏

 42. ৘ใܥେֶೖΔલʹ ΍͓͍ͬͯͨ΄͏͕͍͍͜ͱ

 43. جຊ৘ใ΍Ԡ༻৘ใͷࢿ֨

 44. Կ͔͠Βͷ੍࡞෺

 45. ͦΕͱ΋͏Ұͭ

 46. None
 47. ͓ΘΓ