Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

checklist responsabilitat i compromís

checklist responsabilitat i compromís

Manel

May 08, 2024
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

  1. 1 CHECK LIST PER L’AVALUACIÓ DEL PROPÒSIT, RESPONSABILITAT I COMPROMÍS

    EN L’EQUIP INTRODUCCIÓ Aquest checklist proporciona un marc per avaluar diverses dimensions relacionades amb el lideratge d'un equip. Si bé els enunciats següents són orientatius, és important tenir en compte que es poden ampliar amb altres aspectes que es considerin rellevants per a la situació particular. UTILITZACIÓ 1. Marqueu les caselles que es considerin més crítiques o rellevants respecte el vostre l’equip. 2. Un cop omplert el checklist, analitzeu els resultats per identificar els àmbits o aspectes que es considerin més prioritaris. 3. Triar aquell àmbit que es creu més prioritari o aquell aspecte que pot tenir un impacte més gran en el conjunt de febleses detectades. 4. Utilitzeu aquesta informació com a guia per al desenvolupament de plans d’acció i estratègies de millora. LA RESPONSABILITAT EN LES PERSONES DEL TEU EQUIP: • Assumir les pròpies tasques i responsabilitats de manera diligent. • Demostrar iniciativa per abordar els problemes i reptes. • Col·laborar i ajudar als companys quan és necessari. • Consciència de les pròpies limitacions i capacitat de demanar ajuda o suport. • Reconèixer l’impacte de les pròpies accions en el funcionament de l’equip • Altra: PROPÒSIT VERS LA FEINA QUE ES FA I LA SEVA UTILITAT: • Demostrar comprensió i alineament amb la missió de l’equip. • Mantenir la motivació i l'entusiasme en el desenvolupament de les tasques. • Valorar la importància del propi rol en el funcionament de l’equip. • Buscar constantment maneres de millorar i avançar en el treball. • Mostrar interès en desenvolupar-se professionalment. • Altra:
  2. 2 SENTIMENT DE PROPIETAT SOBRE LA PRÒPIA FEINA: • Demostrar

    iniciativa per assumir responsabilitats addicionals. • Sentir orgull pel treball i l'esforç realitzat. • Proposar millores en els reptes o en la manera de fer. • Prestar atenció a que la feina estigui ben feta. • Demostrar preocupació per la qualitat i la integritat en l’entorn de treball. • Altra: CAPACITAT D'AUTOGESTIÓ EFECTIVA: • Tenir habilitats per prioritzar tasques i gestionar el temps. • Capacitat per resoldre problemes de manera independent. • Buscar activament recursos i suport quan es necessiten. • Flexibilitat davant dels canvis i adaptació ràpida a les noves situacions. • Capacitat d’autoorganització sense perdre de vista les necessitats de l’equip. • Altra: ÀMBIT EN EL QUE VOLS POSAR MÉS ATENCIÓ I ASPECTE A TREBALLAR AMBIT: • RESPONSABILITAT. • PROPÒSIT. • PROPIETAT • AUTOGESTIÓ ASPECTE: