Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

comportaments clau

comportaments clau

3be919384f0f639d22762b6b21a92ef1?s=128

Manel
PRO

June 09, 2022
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

  1. COMPORTAMENTS ASSOCIATS ALS VALORS DELS SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL Comportaments

    d’aquelles persones amb responsabilitat sobre equips i persones COMUNICACIÓ • Convoca, de manera periòdica, reunions de contacte per coordinar l’equip i compartir la informació corporativa o l’activitat que es du a terme, • Es reuneix periòdicament amb cada membre de l’equip per analitzar i coordinar la seva aportació al conjunt de l’activitat de l’equip. • Intercala trobades presencials entre les reunions en remot per afavorir el contacte interpersonal i la relació informal. • Obre espais i estimula a les persones a participar en les reunions personals i d’equip. CONFIANÇA • Fa un seguiment de l’activitat cenyint-se als resultats i no al procés d’aconseguir-lo, evitant la sensació de control i d’irrompre en l’àmbit d’autogestió de la persona. • Presta especial atenció en demostrar que no hi ha cap interès a controlar la presencialitat telemàtica. • Demana informació sobre les responsabilitats de les persones de l’equip de manera amable, natural i directa, evitant transmetre sensació d’hipervigilància o control sobre la persona. RESPONSABILITAT/IMPLICACIÓ • Comunica clarament els objectius i el que espera de l’equip i obre espais per que col·laboradores i col·laboradors facin propostes de millora. • Concreta amb cada membre de l’equip les expectatives sobre la seva funció i les responsabilitats i tasques que té assignades. • Reconeix i dona feedback dels resultats i de l’aportació de valor de l’equip i de les persones. AUTONOMIA • Delega en la persona la responsabilitat sobre les tasques i objectius encomanats així com la manera de dur-les a terme o d’assolir-los. • Analitza i té en compte el talent i potencialitats de la persona a l’hora d’assignar responsabilitats.
  2. • Detecta les possibles necessitats de formació per poder dur

    a terme, de manera autònoma, les responsabilitats assignades. • Ofereix assessorament i supervisió a aquelles persones que ho necessitin en el desenvolupament de les responsabilitats que es tenen assignades. COOPERACIÓ • Informa oportunament dels objectius que es proposen i de les causes que els determinen. • Cerca contínuament la possibilitat de impulsar equips de treball per l’assoliment dels objectius i l’obtenció de resultats. • Presta especial atenció a les necessitats dels altres per reforçar o distribuir les càrregues de treball i contribuir el benestar professional i personal • Estimula, escolta i considera totes les aportacions fetes per les persones de l’equip, informant, en tots els casos, sobre el perquè del recorregut que segueixen. • Obre espais o crea mecanismes perquè les diferents persones de l’equip coneguin què fan i en quin moment estan uns i altres. • Connectar a aquelles persones que tenen habilitats o coneixements singulars amb aquelles persones o equips que les necessiten en un moment determinat. Comportaments de totes les persones de l’equip COMUNICACIÓ • Participa activament [suggerint, assumint responsabilitats, plantejant dubtes, etc.] en els espais de reunió, tant d’equip com individuals amb els caps. • Evita fer varies tasques a la vegada al llarg de les trobades telemàtiques, per concentrar-se en la reunió i en les persones que hi participen. • Programa les reunions amb un ordre del dia o relació de temes a tractar fent-ho arribar amb antelació a les persones o a l’equip al que s’adreça. • S’organitza per assistir habitualment a les convocatòries de reunió presencials. • Escolat i no rebutja els comentaris fets per companyes i companys en el marc de les interaccions en el treball CONFIANÇA
  3. • Informa sobre l’estat dels seus objectius o responsabilitats de

    manera sincera i natural, expressant assoliments i no assoliments. • Comunica oportunament d’aquelles incidències o dificultats que afecten a l’assoliment esperat dels resultats dels que és responsable. RESPONSABILITAT/IMPLICACIÓ • Planifica i du a terme actuacions de manera proactiva per evitar o resoldre l’efecte de possibles incidències sobre els resultats esperats. • Fa seu els objectius i informa sobre l’estat dels objectius, reptes o encàrrecs dels que és responsable, de manera proactiva. • Contribueix activament en totes aquelles iniciatives destinades a garantir la qualitat de servei i el correcte desplegament de la missió de l’organització AUTONOMIA • Comparteix i contrasta, de manera periòdica, la planificació de la seva activitat. • Es responsabilitza de dur a terme, periòdicament i de forma habitual, accions d’aprenentatge per a la seva millora professional. • Actua amb iniciativa i manté a tothom informat de la seva activitat COOPERACIÓ • Es mostra obert/a a compartir coneixement i col·laborar en objectius que no són els pròpis. • Organitza la seva agenda per poder amollar-se als requeriments del treball en equip, quan es dona l’ocasió o la necessitat. • Utilitza de manera habitual els canals formals per informar a companyes i companys del que fa i de en quin moment està.