Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

impuls dels valors corporatius

3be919384f0f639d22762b6b21a92ef1?s=47 Manel
December 03, 2021

impuls dels valors corporatius

3be919384f0f639d22762b6b21a92ef1?s=128

Manel

December 03, 2021
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

 1. SISTEMA PER IMPULSAR ELS Formació Directiva Justícia Juvenil Página 1

  PROJECTE : SISTEMA PER IMPULSAR ELS VALORS CORPORATIUS 2021 SISTEMA PER IMPULSAR ELS VALORS CORPORATIUS Albert Nebot Obon Francesc Blasco Moya
 2. SISTEMA PER IMPULSAR ELS Formació Directiva Justícia Juvenil Página 2

  PROJECTE : SISTEMA PER IMPULSAR ELS VALORS CORPORATIUS 2021 INDEX : 1. Introducció 2. Mapa conceptual 3. Valors seleccionats 3.1. Definició 3.2. Comportaments i actituds emmarcats dins els valors 4. Actuacions per impulsar valors 5. Avaluació
 3. SISTEMA PER IMPULSAR ELS Formació Directiva Justícia Juvenil Página 3

  PROJECTE : SISTEMA PER IMPULSAR ELS VALORS CORPORATIUS 2021 1. INTRODUCCIÓ Des d’una perspectiva global , i a l’hora de donar suport al desenvolupament del projecte , hauríem de pensar que, de igual manera que les diferents societats es caracteritzen per tenir una cultura pròpia que es determinant en el comportament dels seus membres i persegueix assolir un equilibri social i uns objectius d’interès general , totes les empreses, organitzacions i institucions , siguin privades o públiques, han de disposar d’una cultura empresarial o institucional on la majoria dels seus integrants s’identifiquin i comparteixin. S’han de cercar estratègies i sistemes per tal que la cultura institucional dels centres de justícia juvenil, formada per un conjunt de valors ,sigui compartida i assumida per la gran majoria dels seus integrants , doncs únicament a partir d’aquesta situació és possible aconseguir l’èxit en els diferents processos de millora continua al qual estem obligats com a servei públic. Però abans de definir el que considerem els components claus d’aquesta cultura institucional, hem de definir clarament quin tipus d’organització i institució som : - Els centres de justícia juvenil formem part de l’administració, som un servei públic i per tant hem de crear una cultura organitzativa orientada a les persones . Aquest aclariment que sembla una obvietat , és important a l’hora de prendre decisions estratègiques doncs un principi irrenunciable que ha d’estar present és el de la qualitat del servei i en el nostre cas orientada a l’interès superior del menor . De manera sintètica , dins de la cultura institucional podem destacar 2 elements claus : - La missió de la institució : és el nostre propòsit , dit d’una altra manera , la nostra raó de ser . Aquest és un principi que hem de tenir present en tot moment i que ens ha d’inspirar . La nostra missió és la reinserció social dels menor/joves utilitzant programes eminentment educatius . “ Som generadors de segones oportunitats” - Els valors institucionals : són el conjunt de qualitats que volem que estiguin presents en la nostra institució i , si s’aconsegueix, influirà poderosament en el comportament de tots els membres . Considerem que són els pilars més importants de qualsevol organització o institució , doncs amb ells ens definim i han de ser els valors de tots els seus membres. Els Centres de Justícia Juvenil disposem d’un marc legal vinculant , d’uns principis establerts com a servei públic , d’uns principis inspiradors propis dins la nostra Direcció General , d’un Còdi Ètic Professional ... , el llistat podia ser molt llarg , però tots aquests documents estan impregnats de valors que han d’inspirar la nostra tasca professional diària . Aquest Miniprojecte , no pretén abarcar un nombre gran de valors i hem seleccionat únicament 3 valors que ens il·lusionaria que fos compartit i assumit per tot els components i treballadors d’un centre de justícia juvenil : - El compromís de servei públic ( eficient , ètic i exemplar ). - La responsabilitat - El respecte envers la pluralitat i la diversitat
 4. SISTEMA PER IMPULSAR ELS Formació Directiva Justícia Juvenil Página 4

  PROJECTE : SISTEMA PER IMPULSAR ELS VALORS CORPORATIUS 2021 2. MAPA CONCEPTUAL COMPORTAMENTS COMPORTAMENTS COMPORTAMENTS Disponibilitat Proactivitat Actitud col·laboradora Plantejaments de millora Adaptació als canvis Motivació Honestetat ... Puntualitat Preparació ( formació ) Diligència Autoexigents en el treball Acceptació errors i esforç per desenvolupament professional. Assumpció de riscos. Afavorir el treball en equip Tolerància Sensibilitat/ empatia Suport mutu CENTRES DE JUSTÍCIA JUVENIL (Tota actuació s’ha d’emmarcar d’acord amb un prinicipi fonamental : l’interés superior del menor) MISSIÓ La reinserció social dels menors/joves amb mesures privatives de llibertat per ordre judicial , mitjançant programes eminentment educatius VALORS Els valors de la institució han de ser els principis inspiradors que orienten les accions i decisions professionals , i per tant tenen implicacions tant a nivell intern com extern i al mateix temps generen dinàmiques de treball i de servei determinades. COMPROMIS (de Servei Públic) RESPONSABILITAT (Ética i social) RESPECTE (envers la diversitat i la pluralitat )
 5. SISTEMA PER IMPULSAR ELS Formació Directiva Justícia Juvenil Página 5

  PROJECTE : SISTEMA PER IMPULSAR ELS VALORS CORPORATIUS 2021 3. VALORS SELECCIONATS 3.1. Definició ► Compromís de servei públic El compromís es un valor que s’ha d’entendre com una obligació que s’ha contret amb l’Administració ,amb l’objectiu de servir als usuaris . Aquest compromís de servei públic s’ha de convertir en una declaració de principis envers el benestar de la comunitat . ► Responsabilitat La responsabilitat s’ha d’entendre com la capacitat i la predisposició de dur a terme les directrius , les tasques encomanades i les pròpies decisions , assumint les conseqüències que se’n derivin . ► Respecte a la diversitat i la pluralitat Comporta una actitud constant de reconeixement que mereix qualsevol persona com a base de les relacions socials i dels drets humans . 3.2. Comportaments i actituds emmarcades en els valors . Compromís de servei públic Disponibilitat Pro activitat Actitud col·laboradora Plantejaments de milloor Adaptació al canvi Motivació Honestetat Descriptors Descriptors Descriptors Descriptors Descriptors Descriptors Descriptors 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Responsabilitat Puntualitat Preparació Diligència Autoexigent Esfforç Assumpció riscos Descriptors Descriptors Descriptors Descriptors Descriptors Descriptors 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Comportaments Treball en equip tolerància Empatia Suport mutu Descriptors Descriptors Descriptors Descriptors 1. 2. 3. ... 1. 2. 3. ... 1. 2. 3. ... 1. 2. 3. ...
 6. SISTEMA PER IMPULSAR ELS Formació Directiva Justícia Juvenil Página 6

  PROJECTE : SISTEMA PER IMPULSAR ELS VALORS CORPORATIUS 2021 4. ACTUACIONS PER IMPULSAR VALORS ♦ DIFONDRE - Comunicar o Informar als equips o Informar a les noves incorporacions o Distribució i difusió de documentació - Visibilitat o Publicitat ( cartells , campanyes … ) o Reforçar les conductes alineades amb els valors ♦ IMPLICAR - Comprometre o Promoure el debat i la participació dels equips ( transversalitat ) o Involucrar als equips en accions i preses de decisions ♦ DESENVOLUPAR - Establir accions concretes o Proposar comissions de revisió / valoració dels valors o Identificar practiques i comportaments potenciadors dels valors o obstaculitzadors . o Adoptar dinàmiques i normatives a les actituds i comportaments conseqüents amb els valors . 5. AVALUACIÓ. A partir de la fitxa d’autoavaluació de comportaments , actituds… que funcionen com a descriptors actitudinals , realització d’entrevistes de desenvolupament professional.