Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PLA D'ACOLLIDA CENTRE DE MENORS

3be919384f0f639d22762b6b21a92ef1?s=47 Manel
PRO
February 12, 2022

PLA D'ACOLLIDA CENTRE DE MENORS

3be919384f0f639d22762b6b21a92ef1?s=128

Manel
PRO

February 12, 2022
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

 1. 1 MICROPROJECTE SOBRE PLA D’ACOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT A

  NOVES PERSONES PROPOSTA DE FORMACIÓ BÀSICA D’ACOLLIDA PER A DETERMINATS PROFESSIONALS QUE S’INCORPOREN ALS CENTRES DE JUSTÍCIA JUVENIL PER PRIMER COP DE FORMA TEMPORAL . 1. Destinataris Aquest projecte és una proposta per articular un sistema de formació bàsica d’acollida per a determinats professionals: educadors socials, psicòlegs i treballadors socials, que s’incorporen als centres de justícia juvenil a desenvolupar la seva tasca per primer cop, de forma temporal. El microprojecte és una proposta de sistema formatiu per avaluar. L’aprovació i la implementació de la proposta haurien de ser objecte d’una altra fase d’accions per a la seva avaluació i aprovació. En l’apartat 4 s’indiquen quines podrien ser les accions concretes d’aquesta fase . 2. Descripció del problema que es vol resoldre 1. Els centres de justícia juvenil reben amb molta freqüència NOUS professionals (educadors socials, psicòlegs i treballadors socials) per fer substitucions temporals: (cobrir baixes, vacances i dies personals) i per cobrir vacants temporals (places que queden lliures fins que són proveïdes de forma definitiva). 2. Aquests professionals nous, tenen els coneixements propis de la seva titulació però no tenen determinats coneixements teòrics específics necessaris per treballar a un centre de justícia juvenil: a) Enquadrament del marc legal de la justícia juvenil i d’actuació del centre b) Missió i valors de la DGEPCJJ en l’àmbit de justicia juvenil i Codi Ètic dels professionals c) Drets i deures dels menors i joves interns d) Organització interna del centre i encàrrec del centre e) Circulars generals i Normativa de funcionament intern del centre f) Projecte educatiu del centre g) SAVRY h) Tutories, sistema d’informes i organització de l’actuació educativa i) Normativa de seguretat i protocols de mitjans de contenció j) Règim disciplinari dels menors i joves Una formació d’acollida bàsica sobre els continguts anteriors hauria de tenir una durada de 15 hores. 3. La formació bàsica anterior es considera necessària i estratègica pels professionals de nova incorporació als centres de justicia juvenil perquè aquests s’incorporen des del carrer, per primer cop, a fer una feina amb unes característiques molt especials:
 2. 2 - S’incorporen a una activitat d’execució penal sotmesa a

  una normativa penal específica d’obligat compliment i, per tant, d’obligat coneixement. - S’incorporen a una institució de servei públic amb una missió i valors concrets i amb un Codi Ètic professional, que cal conèixer. - S’incorporen a una unitat finalista d’atenció directa a menors i jove privats de llibertat per resolució judicial sobre els que cal intervenir d’una determinada forma i metodologia i amb un determinada finalitat, i als que cal respectar uns drets i exigir unes obligacions, que han de conèixer. - S’incorporen a una unitat residencial tancada amb una organització i encàrrec determinat, que també han de conèixer. 4. La formació bàsica d’acollida ha de ser obligatòria, precisament, perquè l’organització la considera necessària i estratègica. No pot quedar a criteri voluntari del professional que s’incorpora a un centre realitzar-la o no realitzar-la. Tampoc no pot quedar a criteri del centre o de la direcció del centre permetre o no permetre la formació. 5. Atès que és obligatòria ha de ser possible: L’organització ha de proporcionar als professionals els mitjans necessaris reals i efectius per poder-la realitzar i, específicament, els dos següents: a) Un curs estructurat en diferents mòduls a realitzar amb format “on line”, amb sessions síncrones i asíncrones, amb uns materials a la seva disposició per poder fer la formació i un sistema de seguiment tutorial i d’avaluació. b) Una franja de temps per poder fer el curs. 6. La situació actual és que la direcció general (DGEPCJJ) i el Centre d’estudis (CEJFE) no tenen un sistema articulat de formació bàsica d’acollida per aquests professionals nous que s’incorporen als centres: a) No hi ha dissenyat un curs d’acollida bàsic en format on line amb els continguts anteriors, d’una durada de 15 hores, i un sistema de seguiment tutorial i d’avaluació, ni els materials del curs. b) No hi ha previst cap procediment per proporcionar el temps necessari als professionals per poder dur a terme la formació d’acollida bàsica. Els educadors nous que s’incorporen als centres per fer una substitució temporal d’un altre educador que està de baixa, de vacances, o de dies personals, s’incorporen per cobrir una absència que s’ha valorat imprescindible cobrir de forma immediata. Per aquest motiu: - Si es desplacen fora del centre durant el seu horari laboral per rebre el curs de formació bàsica d’acollida de forma presencial (per exemple al CEJFE), durant les hores del curs i del desplaçament deixarien sense cobrir la plaça per a la que
 3. 3 han estat contractats i es tornaria a generar el

  problema al centre (una absència d’una plaça que és imprescindible cobrir). - Tampoc no es possible que, com alternativa, facin la formació d’acollida bàsica obligatòria de forma presencial fora de l’horari laboral, es a dir, en horari personal. A ningú se’l pot obligar a formar-se fora del seu horari laboral. Podria ser una opció voluntària pel professional, però no es pot imposar de forma obligatòria, i hem dit que aquesta formació bàsica d’acollida, per ser estratègica i necessària, ha de ser obligatòria. - Tampoc no es possible una formació d’acollida obligatòria prèvia a la incorporació al centre per fer la substitució, perquè ni la funció publica ni l’administració no poden obligar ningú a fer una formació precontractual. 3. Proposta de formació bàsica d’acollida. 1. La proposta que es fa és la d’un sistema de formació bàsica d’acollida per professionals de centres de justícia juvenil (educadors, treballadors socials i psicòlegs) de nova incorporació, que resolgui els principals problemes que hi ha actualment per proporcionar-la, que s’han descrit anteriorment. 2. La formació bàsica d’acollida que es proposa ha de tenir les característiques següents: a) Els destinataris seran educadors, psicòlegs i treballadors socials de nova incorporació per fer substitucions temporals, que no hagin fet anteriorment la formació d’acollida bàsica. b) Serà una formació obligatòria pels professionals. No obstant això, no serà aplicable als professionals de nova incorporació que han estat contractats per prestar el servei per un temps molt curt que caldrà definir. c) La formació serà bàsica, genèrica i d’acollida. No s’ha de confondre amb la formació continua, ni amb la formació especialitzada dels professionals que ja estan dins del sistema. d) La formació bàsica d’acollida l’han de realitzar dins del seu horari laboral. e) Ha de tenir, com a continguts bàsics, els descrits en el punt 2.2, repartits en un nombre concret de mòduls (de 4 a 7). f) La durada del curs ha de ser de 15 hores com a màxim. g) L’administració ha de facilitar als professionals els continguts de la formació, els materials escrits i audiovisuals corresponents per poder fer-la, i un sistema de realització, seguiment i tutoratge. h) L’administració li ha de proporcionar la franja temporal, dins del seu horari laboral, per poder realitzar-la sense interferències, però amb la mínima afectació necessària pel servei. i) La formació, pel fet de ser obligatòria i realitzar-se dins de l’horari laboral, ha de ser objecte d’avaluació. La no realització de la formació o la realització deficient, per causes imputables al professional, pot tenir conseqüències pel professional. 3. El sistema proposat per realitzar la formació bàsica d’acollida és el següent:
 4. 4 Destinataris de la formació: Serà obligatòria per educadors socials,

  psicòlegs i treballadors de nova incorporació als centres de justícia juvenil per fer una substitució temporal superior a 20 dies, que no hagin fet abans el curs d’acollida bàsic. Si són contractats per un temps inferior a 20 dies no seria possible fer-la. Contingut de la formació i tutoratge: La formació ha de versar sobre les matèries descrites en el punt 2.2. El contingut i materials concrets del curs s’ha d’elaborar i preparar pel CEJFE en coordinació amb la DGEPCJJ. També el tutor del curs l’ha de proporcionar el CEJFE. No obstant això, en cada centre hi haurà un professional responsable (tutor de centre) encarregat de resoldre els dubtes sobre la formació als que la estiguin fent, sempre que no siguin dubtes pròpies del tutor, i facilitar la comunicació i la intermediació amb el CEJFE en determinats aspectes de la formació. Estructura i durada de la formació: Les matèries anteriors es distribuiran en 9 sessions repartides, opcionalment, en 3 setmanes o en 4 setmanes. Hi haurà sessions de 2 hores i sessions d’1 hora. Aquest temps màxim de cada sessió, en una jornada laboral de 7:30 hores, es considera raonable per a tenir una afectació mínima en el servei. La durada total de la formació serà de 15 hores. La distribució horària seria, en funció de si es fa en tres setmanes o es fa en quatre setmanes, la següent: Opció 1:Distribució de la formació en tres setmanes (*): Dia A Dia B Dia C Total hores Setmana 1a. 2 hores 2 hores 1 hores 5 hores Setmana 2a. 2 hores 2 hores 1 hores 5 hores Setmana 3a. 2 hores 2 hores 1 hores 5 hores Total 15 hores Opció 2: Distribució de la formació en quatre setmanes (*): Dia A Dia B Dia C Total hores Setmana 1a. 1 hora 2 hores 1 hora 4 hores Setmana 2a. 1 hora 2 hores 1 hora 4 hores Setmana 3a. 1 hora 2 hores 1 hora 4 hores Setmana 4a. 1 hora 1 hora 1 hora 3 hores Total 15 hores (*) L’opció 1 o 2, i els dies concrets de la setmana (A,B,C) per realitzar la formació, s’acordaran entre el centre i el professional atenent a la menor afectació del servei. Lloc i format de realització de la formació: El curs el faran els professionals des dels seu lloc de treball, en format “on line”. Pot haver sessions síncrones i asíncronas. Horari de realització de la formació: El curs el faran els educadors, els psicòlegs i treballadors socials, dins del seu horari laboral. Cada professional tindrà assignat una franja horària acordat pel centre i pel professional per realitzar la sessió el dia que pertoca. Durant aquest temps el professional no podrà ser molestat amb cap altra feina o encàrrec del centre. Els serveis que ell hauria de prestar al centre durant la realització
 5. 5 de la formació s’han d’encarregar a altres professionals del

  centre que no estiguin fent la formació. Només en el cas dels educadors del torn de nit, atenent a les especials característiques del seu lloc, es farà l’excepció de realització de la formació fora de l’horari laboral amb la corresponent compensació horària (devolució de les hores). Possibilitat de realitzar la formació fora de l’horari laboral. Tots els professionals que han de fer la formació d’acollida bàsica obligatòria també tindran l’opció voluntària de poder realitzar-la, en part o totalment, fora del seu horari laboral, en horari personal no compensable, amb els mateixos accessos, continguts, materials i avaluació, com si la fan dins del seu horari. Serà sempre possible aquesta opció si el professional ho desitja voluntàriament, però en cap cas se’l podrà imposar aquesta opció, ni compensar amb hores si opta per ella. Avaluació de la formació: La realització del curs serà avaluada per part del CEJFE. L’avaluació consistirà en comprovar que s’ha connectat els dies estipulats a la sessió respectiva i que l’ha completada correctament. També seran objecte d’avaluació els coneixements assolits durant la sessió. La última mitja hora, en les sessions de 2 hores, el professional haurà de contestar les preguntes del qüestionari d’avaluació. El CEJFE remetrà el resultat de l’avaluació als professionals i també al centre educatiu i al centre directiu (DGEPCJJ). Tant en el cas que el curs es faci satisfactòriament com en el cas que el professional no el faci en el temps estipulat per raons imputables al professional, o el faci molt deficientment ( cal definir escala de valoració), el CEJFE informarà a la DGEPCJJ i aquests elevaran l’informe als responsables de la borsa de substituts per a que es tingui en compte per a noves contractacions. 4. Pla d’implementació del microprojecte: Com s’ha dit en el punt primer, aquest microprojecte és una proposta que posteriorment cal avaluar i decidir abans de la seva implementació definitiva. Això obliga a planificar un seguit de fases amb actuacions concretes, i a un calendari d’implementació. A continuació s’exposa la proposta de fases, actuacions i calendaris i el possible calendari d’implementació. Actuació Calendari Responsables FASE 1 Exposar la proposta a les direccions dels centres i obtenció de possibles esmenes Gener-Febrer 2022 Cap servei centres Exposar la proposta al CEJFE i obtenció possibles esmenes Març-Abril 2022 Cap servei centres Exposar la proposta al Servei de RRHH Març-Abril 2022 Cap servei centres
 6. 6 Definició conjunta DGEPCJJ-Centres CEJFE de la proposta formativa final

  Maig-Juny 2022 Cap servei centres FASE 2 Elaboració del material del curs formatiu Juny- octubre 2022 Grup de treball DGEPCJJ- CEJFE Prova pilot en un centre del sistema de formació d’acollida Novembre-desembre 2022 Centre escollit, CEJFE, DGEPCJJ FASE 3 Implementació en tots els centres Gener 2023 Centres, CEJFE, DGEPCJJ Avaluació del sistema Gener 2023-Juny 2023 Centres, DGEPCJJ, CEJFE Barcelona, 1 de desembre de 2021 Autors: Susagna Roura Pujols Javier González Pinedo (*) Proposta de microprojecte elaborada pels autors com activitat del curs “Actualització conceptual i metodològica en direcció de persones”, impartit per Manel Muntada a directors de centres educatius i personal directiu de la DGEPCJJ