Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

valors híbrid 2

Manel
PRO
September 18, 2023

valors híbrid 2

Manel
PRO

September 18, 2023
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

 1. VALORS A IMPULSAR EN UN MODEL
  DE TREBALL HÍBRID
  DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL

  View Slide

 2. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  FINALITAT DEL TREBALL HÍBRID
  CONCILIAR PRODUCTIVITAT I VIDA PERSONAL
  OPTIMITZAR RECURSOS I ESPAIS
  CONTRIBUIR A PRESERVAR EL MEDI AMBIENT

  View Slide

 3. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  EL TREBALL HÍBRID ALTERA LES
  RELACIONS ENTRE
  PÚBLIC AL QUAL S’ADREÇA
  EQUIP DE TREBALL
  PROCESOS EN ELS QUE ES PARTICIPA
  COMANDAMENT/DIRECCIÓ
  ORGANITZACIÓ

  View Slide

 4. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  LES RELACIONS ES VISIBILITZEN EN
  COMPORTAMENTS/ACTUACIONS

  View Slide

 5. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  LA DECISIÓ SOBRE LA CONDUCTA
  “CORRECTA” A SEGUIR VE DETERMINADA
  PELS VALORS

  View Slide

 6. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  ELS VALORS SÓN ALGUNA COSE MÉS QUE UN
  GRAPAT DE PARAULES BONIQUES...
  ELS VALORS SÓN LES ORIENTACIONS
  MORALS QUE DETERMINEN
  L’ACTITUD DE LES PERSONES.

  View Slide

 7. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  ELS VALORS ES DESPRENEN DE LES
  CREENCES DE L’ORGANITZACIÓ

  View Slide

 8. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  VALORS I SISTEMA DE CREENCES
  EXTRACTIU GENERATIU
  INDIVIDUALISME COMUNITAT
  MÀQUINA ÒRGAN

  View Slide

 9. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  L’ORGANITZACIÓ CREA ELS SEUS
  VALORS
  INCONSCIENTMENT
  VALIDANT
  CONSCIENTMENT
  DEFININT-LOS
  RECONEIXENT
  MODELANT
  ACTITUDS

  View Slide

 10. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  GESTIONAR ELS VALORS
  IDENTIFICAR-LOS
  DEFINIR- LOS
  FER QUE PASSIN COSES PER INTEGRAR-LOS

  View Slide

 11. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  VALORS DEL VOSTRE SISTEMA
  HÍBRID DE TREBALL

  View Slide

 12. Prendre la Iniciativa, ser proactiu i auto organitzar-se la feina, establint les pròpies
  prioritats i relacions dins dels paràmetres establerts per garantir el bon funcionament de
  l’equip.
  Altres conceptes associats
  AUTONOMIA
  INICIATIVA, PROACTIVITAT, AUTOAPRENENTATGE, APODERAMENT, ORGANITZACIÓ DEL TREBALL
  • Delega en la persona la responsabilitat sobre les tasques i objectius encomanats així
  com la manera de dur-les a terme o d’assolir-los.
  • Analitza i té en compte el talent i potencialitats de la persona a l’hora d’assignar
  responsabilitats.
  • Detecta les possibles necessitats de formació per poder dur a terme, de manera
  autònoma, les responsabilitats assignades.
  • Ofereix assessorament i supervisió a aquelles persones que ho necessitin en el
  desenvolupament de les responsabilitats que es tenen assignades.

  View Slide

 13. Atenció a aportar informació de manera oportuna i continuada, per facilitar la feina i la
  coordinació amb els altres membres de l’equip o respondre a les demandes i necessitats
  dels usuaris i usuàries dels serveis.
  Altres conceptes associats
  COMUNICACIÓ
  COORDINACIÓ, INFORMACIÓ CONSTANT
  • Convoca, de manera periòdica, reunions de contacte per coordinar l’equip i compartir
  la informació corporativa o l’activitat que es du a terme,
  • Es reuneix periòdicament amb cada membre de l’equip per analitzar i coordinar la seva
  aportació al conjunt de l’activitat de l’equip.
  • Intercala trobades presencials entre les reunions en remot per afavorir el contacte
  interpersonal i la relació informal.
  • Obre espais i estimula a les persones a participar en les reunions personals i d’equip.

  View Slide

 14. Convicció en que les capacitats i els propòsits de les persones a l’utilitzar-les, estan en
  sintonia amb les necessitats de servei, de l’equip i de l’organització.
  Altres conceptes associats
  CONFIANÇA
  CAPACITAT, SEGURETAT EN UN/A MATEIX/A, PROFESSIONALITAT.
  • Fa un seguiment de l’activitat cenyint-se als resultats i no al procés d’aconseguir-lo,
  evitant la sensació de control i d’irrompre en l’àmbit d’autogestió de la persona.
  • Presta especial atenció en demostrar que no hi ha cap interès a controlar la
  presencialitat telemàtica.
  • Demana informació sobre les responsabilitats de les persones de l’equip de manera
  amable, natural i directa, evitant transmetre sensació d’hipervigilància o control sobre
  la persona.

  View Slide

 15. Contribuir amb el propi esforç a la consecució d’un objectiu comú, assumint part de la
  responsabilitat per descarregar i sumar amb els altres membres de l’equip, coordinant-se
  amb ells..
  Altres conceptes associats
  COOPERACIÓ
  ESPERIT D’EQUIP, COL·LABORACIÓ, TREBALL EN EQUIP, RESPONSABILITAT COL·LECTIVA,
  COORDINACIÓ, INTERACCIÓ.
  • Informa oportunament dels objectius que es proposen i de les causes que els
  determinen.
  • Cerca contínuament la possibilitat de impulsar equips de treball per l’assoliment dels
  objectius i l’obtenció de resultats.
  • Presta especial atenció a les necessitats dels altres per reforçar o distribuir les
  càrregues de treball i contribuir el benestar professional i personal
  • Estimula, escolta i considera totes les aportacions fetes per les persones de l’equip,
  informant, en tots els casos, sobre el perquè del recorregut que segueixen.
  • Obre espais o crea mecanismes perquè les diferents persones de l’equip coneguin què
  fan i en quin moment estan uns i altres.
  • Connectar a aquelles persones que tenen habilitats o coneixements singulars amb
  aquelles persones o equips que les necessiten en un moment determinat.

  View Slide

 16. Fer-se càrrec del que depèn d’un mateix, prestant atenció a la feina feta amb
  professionalitat i rigor, sense perdre mai de vista la missió i la imatge que es projecta de la
  Institució.
  Altres conceptes associats
  RESPONSABILITAT I IMPLICACIÓ
  COMPROMÍS. PROFESSIONALITAT, RIGOR
  • Comunica clarament els objectius i el que espera de l’equip i obre espais per que
  col·laboradores i col·laboradors facin propostes de millora.
  • Concreta amb cada membre de l’equip les expectatives sobre la seva funció i les
  responsabilitats i tasques que té assignades.
  • Reconeix i dona feedback dels resultats i de l’aportació de valor de l’equip i de les
  persones.

  View Slide

 17. DIRECCIÓ DE PERSONES EN SISTEMES HÍBRIDS DE TREBALL
  ACTIVITAT
  Propostes, des de la vostra experiència
  professional als comportaments que
  concreten aquests valors.
  [altres comportaments, modificacions als que hi ha,
  recursos necessaris, etc.]
  Han de poder ser extrapolables
  a altres equips del
  Departament.

  View Slide