Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

FlutterKaigi2021

Koji Wakamiya
November 30, 2021

 FlutterKaigi2021

Koji Wakamiya

November 30, 2021
Tweet

More Decks by Koji Wakamiya

Other Decks in Programming

Transcript

 1. FlutterʹUIϚΠΫϩαʔϏε։ൃΛಋೖ͠ɺ

  ѹ౗తͳDXΛ࣮ݱ͠Α͏ʂ
  Koji Wakamiya(@koji-1009) / FlutterKaigi 2021

  View full-size slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • Koji Wakamiya


  • @koji-1009(GitHub)


  • Flutter/Android/iOS


  • Tech lead(mobile client/Studyplus, inc.)

  View full-size slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • Flutterͷঢ়ଶ؅ཧͱViewͷߋ৽


  • FlutterͰPluginΛۦ࢖ͯ͠ߴ଎ʹ։ൃ͢Δ


  • "σβΠϯγεςϜ"ͷա౓ͳҰൠԽͱͦͷରԠʹ͍ͭͯ  fl
  utter_auth_ui(pub.dev)

  View full-size slide

 4. Studyplus, inc.
  • ֶशه࿥؅ཧΞϓϦ Studyplus


  • ࢀߟॻαϒεΫΞϓϦ Porto

  View full-size slide

 5. Studyplus, inc.
  • Studyplus


  • Kotlin or Swift + Add-to-App(Dart)


  • Porto


  • Dart

  View full-size slide

 6. FlutterͰ࠷ߴͷDX

  View full-size slide

 7. ͳͥDX(Developer Experience)?
  • ΞϓϦέʔγϣϯ͕େ͖͘ͳͬͨ࣌ͷ։ൃମݧΛߟ͍͑ͨ


  • FlutterΛ࠾༻͢Δ͜ͱͷϝϦοτΛߋʹ੔ཧ͍ͨ͠

  View full-size slide

 8. FlutterͷDX
  • ҰൠʹޠΒΕ͍ͯΔ΋ͷ


  • એݴతUI


  • Hot Reload


  • ϚϧνϓϥοτϑΥʔϜ

  View full-size slide

 9. FlutterͷDX
  • ҰൠʹޠΒΕ͍ͯͳ͍΋ͷ


  • σϑΝΫτελϯμʔυͷগͳ͞


  • ഁյతͳมߋͷଟ͞


  • εέʔϧͰ͖Δ։ൃख๏

  View full-size slide

 10. FlutterͷDX
  • ҰൠʹޠΒΕ͍ͯͳ͍΋ͷ


  • σϑΝΫτελϯμʔυͷগͳ͞


  • ഁյతͳมߋͷଟ͞


  • εέʔϧͰ͖Δ։ൃख๏

  View full-size slide

 11. Agenda
  • લ൒ɿFlutterͷ։ൃΛߟ͑Δ


  • ϚΠΫϩαʔϏε


  • FlutterͱFlutter Package&Plugin


  • Package&PluginͱGit Repository

  View full-size slide

 12. Agenda
  • ޙ൒ɿ࣮૷αϯϓϧʹΑΔߟ࡯


  • ࣮૷ྫ


  • ։ൃͷਐΊํ


  • ෼ׂʹ͍ͭͯͷߟ࡯

  View full-size slide

 13. Flutterͷ։ൃΛߟ͑Δ
  FlutterͰͲ͏͍ͬͨ։ൃΛ͢Δͱ৺஍Α͍ͷ͔

  View full-size slide

 14. ৺஍Α͍։ൃͷఆٛ
  • मਖ਼΍ػೳ։ൃ͕༰қ


  • ϦϦʔε͕༰қ


  • ΤϯδχΞͷࢀՃ͕༰қ

  View full-size slide

 15. ࡞੒௚ޙͷΞϓϦέʔγϣϯ
  • मਖ਼΍ػೳ։ൃ͕༰қ


  • ϦϦʔε͕༰қ


  • ΤϯδχΞͷࢀՃ͕༰қ

  View full-size slide

 16. ػೳ։ൃ͕௕͘ଓ͍ͨΞϓϦέʔγϣϯ
  • मਖ਼΍ػೳ։ൃ͕༰қʁ


  • ϦϦʔε͕༰қʁ


  • ΤϯδχΞͷࢀՃ͕༰қʁ

  View full-size slide

 17. ௕͘ଓ͍ͨΞϓϦέʔγϣϯͷݕ౼
  • ෳ਺ϓϥοτϑΥʔϜରԠ


  • ଟػೳͳΞϓϦέʔγϣϯ

  View full-size slide

 18. ҭͬͨΞϓϦέʔγϣϯͷݕ౼
  • ෳ਺ϓϥοτϑΥʔϜରԠ


  • ଟػೳͳΞϓϦέʔγϣϯ

  View full-size slide

 19. ෳ਺ϓϥοτϑΥʔϜͷ՝୊
  • ϦϦʔεαΠΫϧ


  • ετΞ৹ࠪͷ༗ແ΍௕͞ͳͲ


  • ϓϥοτϑΥʔϜݻ༗ͷ࣮૷


  • iOSͷAppClips΍AndroidͷSlicesͳͲ

  View full-size slide

 20. ෳ਺ϓϥοτϑΥʔϜͷ՝୊
  • ରԠϓϥοτϑΥʔϜ͕૿͑Δͨͼʹݕ౼͕ඞཁ


  • Flutterͷ࢓૊Έతʹղܾ͕೉͍͠


  • ରԠϓϥοτϑΥʔϜ͝ͱʹ෼ׂͰ͖Δ࢓૊Έ͕ඞཁ

  View full-size slide

 21. ҭͬͨΞϓϦέʔγϣϯͷݕ౼
  • ෳ਺ϓϥοτϑΥʔϜରԠ


  • ଟػೳͳΞϓϦέʔγϣϯ

  View full-size slide

 22. ଟػೳΞϓϦέʔγϣϯͷͭΒ͞
  • ཁ݅ͷෳࡶੑ͕ίʔυʹ൓ө͞Εͯ͠·͏


  • ॲཧ͕ෳࡶʹͳΔ


  • ίʔυྔ͕େ͖͘ͳΔ

  View full-size slide

 23. ଟػೳΞϓϦέʔγϣϯͷͭΒ͞
  • ը໘ભҠ͕ෳࡶʹͳΓɺ։ൃதͷը໘͕දࣔ͠ʹ͘͘ͳΔ


  • UIͷදࣔ৚݅Λ੔͑Δͷ͕೉͘͠ͳΔ


  • ڞ௨͢ΔWidgetͱͦ͏Ͱ͸ͳ͍Widgetͷ൑அ͕೉͘͠ͳΔ

  View full-size slide

 24. ҭͬͨΞϓϦέʔγϣϯͱ޲͖߹͏
  • Presentation Domain Separation


  • ΞϓϦέʔγϣϯΛద੾ʹ෼ׂ͢Δ


  • ෼ׂͨ͠ίʔυΛ؅ཧ͠΍͍͢ঢ়ଶʹอͭ


  • νʔϜʹ߹Θͤͨ؀ڥΛ࡞Δ

  View full-size slide

 25. ϚΠΫϩαʔϏε

  View full-size slide

 26. ϚΠΫϩαʔϏε(microservice)
  • ϚΠΫϩαʔϏεͱ͸ɺΞϓϦέʔγϣϯ։ൃͷख๏·ͨ͸
  ΞʔΩςΫνϟɻΞϓϦέʔγϣϯͷߏ੒ཁૉΛಠཱͨ͠αʔ
  Ϗε܈(ϚΠΫϩαʔϏε)΁෼͚ɺ࿈ܞͤ͞Δख๏Ͱ͢ɻ


  • https://www.redhat.com/ja/topics/microservices

  View full-size slide

 27. ϚΠΫϩαʔϏεͷߟ࡯
  • मਖ਼΍ػೳ։ൃ͕༰қ


  • ϦϦʔε͕༰қ


  • ΤϯδχΞͷࢀՃ͕༰қ

  View full-size slide

 28. मਖ਼΍ػೳ։ൃ͕༰қ
  • ґଘؔ܎͕੔ཧ͞ΕΔ


  • Өڹ͕ݶఆత͔Ͳ͏͔͕Θ͔Δ


  • αʔϏε୯ମͰ΋ಈ࡞νΣοΫ͕Մೳ

  View full-size slide

 29. ϦϦʔε͕༰қ
  • αʔϏε୯ମͰϦϦʔεͷੋඇΛ൑ఆͰ͖Δ


  • αʔϏε୯ମͰස౓Λ؅ཧͰ͖Δ


  • αʔϏεΛ౷߹͢Δଆͱ੾Γ཭ͤΔ


  • ։ൃϦϦʔεͱࢢ৔ϦϦʔε

  View full-size slide

 30. ΤϯδχΞͷࢀՃ͕༰қ
  • ࠷ॳ͔ΒFlutterͷશͯΛ֮͑ͳͯ͘ྑ͍


  • ୲౰͢ΔػೳɺൣғΛߜΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ


  • ϑϨʔϜϫʔΫʹஈ֊తʹ׳ΕΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ


  • Pure DartͳLogic͔Β୲౰͢ΔͳͲ

  View full-size slide

 31. FlutterͰϚΠΫϩαʔϏε։ൃ͸Մೳ͔ʁ
  • ΞϓϦέʔγϣϯ͔ΒϚΠΫϩαʔϏεΛநग़͢Δ


  • ΞϓϦέʔγϣϯͷLogicΛಠཱͤ͞Δ


  • ΞϓϦέʔγϣϯͷWidgetΛಠཱͤ͞Δ


  • ίʔυϕʔεΛಠཱͨ͠୯ҐͰѻ͏

  View full-size slide

 32. FlutterͱFlutter Package&Plugin

  View full-size slide

 33. Flutterͷίʔυ෼ྨ
  • Pure Dart


  • freezed, riverpod


  • Flutter Widget


  • gap, in
  fi
  nite_scroll_pagenation


  • Method Channel  fi
  rebase_auth, shared_preferences

  View full-size slide

 34. FlutterΞϓϦͷ෼ׂํ๏
  • Flutter Application  fl
  utter create —template app


  • Dart(Flutter) Package  fl
  utter create —template package


  • Method Channel (Plugin)  fl
  utter create —template plugin

  View full-size slide

 35. FlutterΞϓϦͷ෼ׂํ๏
  • ΞϓϦέʔγϣϯͱͯ͠ߏ੒͍ͨ͠


  • Flutter Application


  • ϩδοΫɺදࣔͰ෼ׂ͍ͨ͠


  • Dart(Flutter) Package


  • ϓϥοτϑΥʔϜ͝ͱͷ࣮૷Λ͍ͨ͠


  • Method Channel (Plugin)

  View full-size slide

 36. Package&PluginͱGit Repository

  View full-size slide

 37. FlutterͷPluginͷ؅ཧ
  • pub.dev


  • Privateͳ؀ڥͰར༻Ͱ͖Δpub.dev͸ͳ͍


  • GitHub Packages͸DartʹະରԠ(2021.11ݱࡏ)


  • PrivateͳPluginΛ഑෍͢Δ؀ڥ͕ඞཁ

  View full-size slide

 38. FlutterͷPluginͷ؅ཧ
  • Flutter͸Git RepositoryΛ׆༻Մೳ


  • pubspec.yamlʹgitͱͯ͠௥Ճ


  • Branch΍TagΛࢦఆ͢Δ͜ͱ΋Մೳ


  • https://dart.dev/tools/pub/dependencies

  View full-size slide

 39. Git RepositoryͷϝϦοτ
  • BranchΛ෼͚Δ͜ͱͰɺෳ਺ػೳΛฒߦͯ͠։ൃͰ͖Δ


  • Git TagΛར༻ͨ͠ɺػೳͷόʔδϣχϯά͕Ͱ͖Δ


  • Git Repository΁ͷΞΫηεݖݶΛస༻Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 40. Git RepositoryͷσϝϦοτ
  • Pluginͷґଘؔ܎ղܾʹ੍໿͕͋Δ


  • ʮΑΓ৽͍͠ʯόʔδϣϯͷਪҠ͕ಈ࡞͠ͳ͍


  • Git Repository΁ͷΞΫηεʹ޻෉͕ඞཁʹͳΔ͜ͱ͕͋Δ


  • GitHub ActionsͰར༻͢ΔࡍʹSSH Keyͷઃఆ͕ඞཁͳͲ

  View full-size slide

 41. ࣮ݱͰ͖Δͷʁ

  View full-size slide

 42. ࣮૷αϯϓϧʹΑΔߟ࡯
  ϚΠΫϩαʔϏε։ൃΛͲͷΑ͏ʹಋೖ͢Δ͔

  View full-size slide

 43. ࣮૷αϯϓϧ
  • 4ͭͷPackageͰߏ੒͞ΕΔApplication


  • খن໛ͳΞϓϦͷͨΊɺ෼ׂ͠ͳ͍ํ͕։ൃ଎౓͸଎͍


  • ։ൃ͕ਐΜͩ࣌ɺ֦ு͠΍͍͔͢Ͳ͏͔ͷࢀߟʹ


  • https://github.com/koji-1009/kaigi_project_2021

  View full-size slide

 44. ࣮૷αϯϓϧ
  • Application


  • kaigi_project_2021


  • Package


  • kaigi_plugin_a_2021 => Theme


  • kaigi_plugin_b_2021 => HomePage


  • kaigi_plugin_c_2021 => ScreenName


  • kaigi_plugin_d_2021 => ScreenCounter

  View full-size slide

 45. ࣮૷αϯϓϧ(࣮ߦ࣌)
  QSPKFDU@
  QMVHJO@C
  QMVHJO@D QMVHJO@E
  QMVHJO@B

  View full-size slide

 46. ࣮૷αϯϓϧ(࣮ߦ࣌)
  QSPKFDU@
  )PNF1BHF
  4DSFFO/BNF 4DSFFO$PVOUFS
  5IFNF

  View full-size slide

 47. ࣮૷αϯϓϧ(։ൃ࣌)
  )PNF1BHF
  4DSFFO/BNF 4DSFFO$PVOUFS
  5IFNF

  View full-size slide

 48. ࣮૷αϯϓϧͷҙਤ
  • PackageͱApplicationͷؔ܎ੑΛදݱ


  • ApplicationͱPackageͷ྆ํ͕ɺPackageʹґଘ


  • Package͝ͱʹӨڹΛ༩͑Δൣғ͕ҟͳΔ


  • exampleΞϓϦέʔγϣϯʹΑΔPackageͷಈ࡞νΣοΫ

  View full-size slide

 49. ։ൃͷਐΊํ

  View full-size slide

 50. ߏ੒
  • kaigi_project_2021


  • apk΍ipaʹ౷߹


  • ΞϓϦέʔγϣϯݻ༗ͷ࣮૷ͳͲ


  • ΞϓϦΞΠίϯͷઃఆ


  • URLεΩʔϚͷઃఆ

  View full-size slide

 51. ߏ੒
  • Theme(plugin_a)


  • ΞϓϦͷςʔϚWidget


  • LightThemeͱDarkThemeΛ഑෍


  • ଞͷશͯͷUI Package͕ґଘ

  View full-size slide

 52. ߏ੒
  • HomePage(plugin_b)


  • plugin_cͱplugin_dΛ؅ཧ


  • pathͱrouteͷ౷߹

  View full-size slide

 53. ߏ੒
  • Screen(plugin_c, plugin_d)


  • Theme͸plugin_aΛ൓ө


  • ΞϓϦ಺ͷಠཱͨ͠Widget

  View full-size slide

 54. ϦϦʔεͷ࢓ํ
  QSPKFDU@
  QMVHJO@C
  QMVHJO@D QMVHJO@E
  QMVHJO@B
  1.0.0
  1.0.0
  1.0.0 1.0.0
  1.0.0

  View full-size slide

 55. ϦϦʔεͷ࢓ํ
  QMVHJO@C
  QMVHJO@D QMVHJO@E
  QMVHJO@B
  feature/dark_theme
  1.0.0
  1.0.0 1.0.0

  View full-size slide

 56. ϦϦʔεͷ࢓ํ
  QSPKFDU@
  QMVHJO@C
  QMVHJO@D QMVHJO@E
  QMVHJO@B
  1.1.0
  1.0.0
  1.0.0 1.0.0
  1.1.0

  View full-size slide

 57. ϦϦʔεͷ࢓ํ
  QSPKFDU@
  QMVHJO@C
  QMVHJO@D QMVHJO@E
  QMVHJO@B
  1.1.0
  1.0.1
  1.0.1 1.0.0
  1.1.1

  View full-size slide

 58. ϦϦʔεͷॊೈੑ
  • ApplicationͰऔΓࠐ·ͳ͚Ε͹ɺࢢ৔ʹϦϦʔε͞Εͳ͍


  • pubspec.yamlʹࢦఆ͞ΕΔTag΍BranchͰίϯτϩʔϧ


  • ϦϙδτϦͷ࠷৽ΛݟΔɺΑ͏ͳࢦఆ΋Մೳ


  • mainΛ͋͑ͯࢦఆ͠ɺৗʹ࠷৽Λऔಘ͢ΔͳͲ

  View full-size slide

 59. ෼ׂʹ͍ͭͯͷߟ࡯

  View full-size slide

 60. ෼ׂ͢Δ΂͖αΠζ
  • ApplicationΛ෼ׂʹ͸ࡍݶ͕ͳ͍


  • ʮ1 class=1 Packageʯ·Ͱ͍͘ͱ΍Γ͗͢ײ


  • ͨͩ͠Themeͷ৔߹͸ద੾ͳҹ৅


  • ߋ৽ස౓͕ߴ͍΋ͷΛ෼ׂ͠ɺ௿͍΋ͷΛ·ͱΊΔ޻෉ͳͲ

  View full-size slide

 61. ෼ׂ͢Δ΂͖αΠζ
  • ͜ΕҎ্෼ׂෆՄೳ


  • Theme Widget


  • Constants

  View full-size slide

 62. ෼ׂ͢Δ΂͖αΠζ
  • ϏδωεϩδοΫ


  • ෳ਺ͷWidgetͰ࢖͍ճ͢৔߹


  • ࢖͍·Θ͞ͳ͍ͷͰ͋Ε͹ɺWidgetͷதʹด͓ͯ͘͡


  • PDS͕Ͱ͖͍ͯΕ͹ɺ੾Γ཭͠͸༰қ

  View full-size slide

 63. ෼ׂ͢Δ΂͖αΠζ
  • Route


  • Package͝ͱʹRouteʹରԠ͢ΔPathΛఏڙʁ


  • ϓϥοτϑΥʔϜ͝ͱʹҟͳΔRouteΛ࣮ݱʁ


  • Navigator 2ͷϥούʔϥΠϒϥϦʹ΋ґଘ

  View full-size slide

 64. ෼ׂ͢Δ΂͖αΠζ
  • έʔεόΠέʔε͕ͩɺ෦෼తʹ෼ׂΛࢼ͢͜ͱ͸Ͱ͖Δ


  • Add-to-AppͱFlutterΞϓϦͰWidgetΛڞ௨ʹ͢ΔͳͲ


  • Add-to-AppͰ௥Ճ͢ΔWidgetΛ෼ׂ͓ͯ͘͠ͱྑ͍


  • ݕূ൛ΞϓϦέʔγϣϯΛAndroidͰ༻ҙ͠΍͍͢

  View full-size slide

 65. ຊηογϣϯͷఏҊ
  • FlutterͷϚΠΫϩαʔϏε։ൃΛఏҊ


  • ΞϓϦέʔγϣϯΛPackage&Pluginͷू߹ମͱΈͳ͢


  • UIͱϩδοΫΛFlutter Package&Pluginʹ෼ׂ


  • PrivateͳGit RepositoryΛར༻

  View full-size slide