Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

JSerのための ブラウザコードリーディング (テスト編)

JSerのための ブラウザコードリーディング (テスト編)

Meguro.es x Gotanda.js #1 in Drecom

https://meguroes.connpass.com/event/49543/

Edward Fox

April 28, 2017
Tweet

More Decks by Edward Fox

Other Decks in Programming

Transcript

 1. JSerͷͨΊͷ
  ϒϥ΢βίʔυϦʔσΟϯά
  ʢςετฤʣ
  EDWARD FOX
  @Meguro.es x Gotanda.js #1 2017/04/28

  View Slide

 2. Edward Fox
  - Developer @ Repro Inc.
  - RoR, JavaScript, AWS
  - Vue.js, HTTP/2, WebAssembly

  View Slide

 3. લճͷMeguro.esͰ͸
  ͜Μͳ࿩Λͤͯ͞΋Β͍·
  ͨ͠

  View Slide

 4. View Slide

 5. ϒϥ΢βͷΠϯεϖΫλʹ
  console.logͱೖྗͨ͠಺༰
  ͕࣮ࡍʹදࣔ͞ΕΔ·Ͱ

  View Slide

 6. ࠓճ͸΋͏ͪΐ͍
  ࣮ફతͳ࿩Λ͠·͢

  View Slide

 7. 1. ຊ൪؀ڥͰΤϥʔ͕ى͖ͨ
  2. ௐࠪͯ͠΋શવΘ͔ΒΜ
  3. WebKitͷϦϙδτϦͰgrep
  4. ςετίʔυʹώοτͨ͠

  View Slide

 8. ςετίʔυΛಡΜͰ͍͘ͱ
  ৭ʑͱֶͼ͕͋ͬͨͷͰ
  ͍͔ͭ͘Λ঺հ

  View Slide

 9. WebKitͷιʔείʔυ֓؍

  View Slide

 10. LayoutTests

  View Slide

 11. 1. DOM
  2. Security
  3. Performance #1
  4. Performance #2

  View Slide

 12. 1. DOM

  View Slide

 13. LayoutTests/dom/level2/core/
  setAttributeNS10.html

  View Slide

 14. ظ଴͢Δಈ࡞:
  > setAttributeʹෆਖ਼ͳจࣈ
  ྻΛ౉͢ͱ
  InvalidCharacterError͕
  ্͕Δ͜ͱ

  View Slide

 15. ϒϥ΢βͰ։͘

  View Slide

 16. SUCCESS!

  View Slide

 17. 2. Security

  View Slide

 18. LayoutTests/security/
  contentSecurityPolicy/image-
  with-blob-url-blocked-by-img-
  src-star.html

  View Slide

 19. ظ଴͢Δಈ࡞:
  > ϖʔδʹ”image-src *”ͷ
  CSPϔομ͕ଘࡏ͢Δ৔߹ɺ
  blob URLΛ௨ͯ͡࡞੒͞Εͨ
  ը૾ͷಡΈࠐΈ͕
  ϒϩοΫ͞ΕΔ͜ͱ

  View Slide

 20. ϒϥ΢βͰ։͘

  View Slide

 21. PASS!

  View Slide

 22. 3. Performance #1

  View Slide

 23. LayoutTests/perf/array-nested-
  loop.html

  View Slide

 24. ظ଴͢Δಈ࡞:
  > ωετ͞Εͨ഑ྻͷ
  ܁Γฦ͠ॲཧͷ࣌ؒܭࢉྔ͕
  O(n^2)Ͱ૿Ճ͢Δ͜ͱ

  View Slide

 25. magnitude iterations
  2 112352
  4 52595
  8 118454
  16 75968
  32 27994
  64 7237
  128 2277
  256 699
  512 186
  1024 47
  2048 12
  4096 4

  View Slide

 26. ͸͡Ίͷํ͸਺஋͕҆ఆ
  ͠ͳ͍͕ɺ16Ҏ߱͸ظ଴
  ௨ΓͷύϑΥʔϚϯεྼԽ͕
  ݟΒΕΔ

  View Slide

 27. ҆ఆ͠ͳ͍ཧ༝:
  ϒϥ΢βͷJITίϯύΠϧʹ
  ͷ͔ͬΔ·Ͱͷϥάʁ
  ʢৄ͍͠ਓڭ͍͑ͯͩ͘͞ʣ

  View Slide

 28. 2. Performance #2

  View Slide

 29. LayoutTests/perf/document-
  contains.html

  View Slide

 30. ظ଴͢Δಈ࡞:
  > document.contains() ͷ
  ࣌ؒܭࢉྔ͕O(1)Ͱ͋Δ͜ͱ

  View Slide

 31. magnitude iterations
  2 70107
  4 59787
  8 95958
  16 129782
  32 128047
  64 130236
  128 140427
  256 122163
  512 115772
  1024 130717
  2048 117249
  4096 138466

  View Slide

 32. ΍͸Γ͸͡Ί͸ෆ҆ఆ͕ͩɺ
  16͘Β͍͔Β͸Ұఆͷ਺஋Λ
  อ͍ͬͯΔ

  View Slide

 33. ·ͱΊ

  View Slide

 34. Undocumentedͳ࢓༷΍ڍಈ
  Ͱ͋ͬͯ΋ɺϒϥ΢βͷ
  ςετίʔυ͸
  ͪΌΜͱ͋ͬͨΓ͢Δ

  View Slide

 35. => ࢓༷͚ͩͰ͸ͳ͘ɺ
  ࣮૷ʹ΋ͱͮ͘ڍಈ͕
  ཧղͰ͖Δ

  View Slide

 36. ϑΝΠϧ໊΋આ໌తͰɺ
  HTML/JSͰॻ͔Ε͍ͯΔͷͰ
  ࠶ݱ΋؆୯

  View Slide

 37. => ϒϥ΢βͷςετίʔυ
  ΛಡΜͰ͍͘͜ͱͰɺ
  JavaScriptΛॻ͘ਓؒʹ
  ͱͬͯ΋ֶͼ͕͋Δ

  View Slide

 38. ͓·͚

  View Slide

 39. WebKit͸ϦϙδτϦશମͰ
  27ສ΋ϑΝΠϧ͕͋ΔͷͰ
  grepͳͲ͕ΠνΠνਏ͍

  View Slide

 40. - git status: 1-2෼
  - git grep: 10෼ऑ

  View Slide

 41. ରࡦ1:
  ιʔείʔυΛ෦෼తʹ
  μ΢ϯϩʔυ͢Δ

  View Slide

 42. ରࡦ2:
  maxvodesͱ͍͏
  Χʔωϧύϥϝʔλͷ஋Λ
  ্͛Δ

  View Slide

 43. edwardkenfox.com/blog/
  browser-test-code-for-jsers/

  View Slide