$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Introduction to ES2016 & ES2017

Introduction to ES2016 & ES2017

Yasuharu.S

April 02, 2018
Tweet

More Decks by Yasuharu.S

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Introduction
  to
  ES2016 & ES2017
  2018-03-31
  CAMPHOR-
  @sakay_y (Cybozu, Inc.)

  View Slide

 2. ES2016 & ES2017

  View Slide

 3. !!!Attention!!!

  View Slide

 4. Internet Explorer
  ࢖͍ͷਓ

  View Slide

 5. ͢΂ͯະରԠ

  View Slide

 6. ES2016

  View Slide

 7. ES2016
  • Array.prototype.includes
  • Exponentiation Operator

  View Slide

 8. Array.prototype.includes

  View Slide

 9. Array.prototype.includes
  • ഑ྻʹཁૉؚ͕·ΕΔ͔Ͳ͏͔͕൑ఆͰ͖Δ
  const array = ['a', 'b', 'c'];
  array.includes('a'); // true
  array.includes('c'); // true
  array.includes('d'); // false

  View Slide

 10. Array.prototype.includes
  • ॻ͖ํ͸͜͏มΘΔ
  var array = ['a', 'b', 'c'];
  // before ES2015
  if (array.indexOf('a') > -1) {
  console.log('a ༗ͬͨΑʂ');
  }
  // after ES2016
  if (array.includes('b')) {
  console.log('b ༗ͬͨΑʂ');
  }

  View Slide

 11. Array.prototype.includes
  • NaNͷѻ͍͚ͩɺؾΛ͚ͭΔ͜ͱʂ
  [NaN].indexOf(NaN) > -1 // false
  [NaN].includes(NaN) // true

  View Slide

 12. Array.prototype.includes
  • ଎͍͠ɺՄಡੑ΋ߴ͍ͷͰ࢖͍ͬͯ͜͏

  View Slide

 13. Exponentiation Operator

  View Slide

 14. Exponentiation Operator
  • ྦྷ৐ͷԋࢉࢠ͕૿͑ͨΑʂ
  2 ** 2 // 4
  2 ** 3 // 8
  // before ES2015
  Math.pow(2, 2)
  Math.pow(2, 3)

  View Slide

 15. ES2017

  View Slide

 16. ES2017
  • String.prototype.padStart, String.prototype.padEnd
  • Object.values, Object.entries
  • Object.getOwnPropertyDescriptors
  • Trailing commas in function parameter lists and calls
  • async function
  • Shared memory and atomics


  View Slide

 17. String.prototype.padStart,
  String.prototype.padEnd

  View Slide

 18. String.prototype.padStart,
  String.prototype.padEnd
  • paddingͰ͖Δ
  'abc'.padStart(10); // " abc"
  'abc'.padStart(10, "foo"); // "foofoofabc"
  'abc'.padStart(6,"123465"); // "123abc"
  'abc'.padStart(8, "0"); // "00000abc"
  'abc'.padStart(1); // "abc"
  'abc'.padEnd(10); // "abc "
  'abc'.padEnd(10, "foo"); // "abcfoofoof"
  ‘abc'.padEnd(6, "123465"); // "abc123"
  .%/XFCEPDTΑΓҾ༻

  View Slide

 19. String.prototype.padStart,
  String.prototype.padEnd
  • ར༻ྫ
  // before ES2016
  // 6ܻͷࣾһ൪߸ʹ͢Δ
  function createEmployeeNumber(number) {
  const numberLength = String(number).length;
  if (numberLength > 6) {
  throw new Error("6ܻ·ͰͩΑ");
  }
  const padString = "0".repeat(6 - numberLength);
  return padString + number;
  }

  View Slide

 20. String.prototype.padStart,
  String.prototype.padEnd
  • ར༻ྫ
  // 6ܻͷࣾһ൪߸ʹ͢Δ
  function createEmployeeNumber(number) {
  if (String(number).length > 6) {
  throw new Error("6ܻ·ͰͩΑ");
  }
  return String(number).padStart(6, "0");
  }

  View Slide

 21. Object.values,
  Object.entries

  View Slide

 22. Object.values
  • ObjectͷྻڍՄೳͳॴ༗ϓϩύςΟͷ஋Λؚ
  Ή഑ྻͰฦ͢
  • ॱ൪͸ for ... in … ϧʔϓͷ࣮ߦॱͱҰॹ
  const obj = {hoge: 'a', fuga: 'b', bar: 'c'}
  console.log(Object.values(obj))
  // ["a", "b", "c"]
  const obj = {2: 'a', 5: 'b', 0:'c'}
  console.log(Object.values(obj))
  // ['c', 'a', 'b']

  View Slide

 23. Object.values
  • ObjectҎ֎Λ౉ͨ࣌͠͸ɺObjectʹܕม׵͞
  Ε࣮ͯߦ͞ΕΔ
  Object.values([]) // []
  Object.values('abc') // ["a", "b", "c"]
  Object.values('cba') // ["c", "b", "a"]
  Object.values(['abc']) // ["abc"]
  Object.values(['a', 'b', 'c']) // ["a", "b", "c"]

  View Slide

 24. Object.values
  const obj = {hoge: 'a', fuga: 'b', bar: 'c'}
  // valueΛॻ͖ग़͢
  Object.values(obj).forEach(value => {
  console.log(value);
  });
  // before ES2016
  Object.keys(obj).forEach(key => {
  console.log(obj[key]);
  });

  View Slide

 25. Object.entries
  • Ҿ਺ʹ༩͑ͨΦϒδΣΫτ͕ॴ༗͢Δɺྻڍ
  ՄೳͳϓϩύςΟͷ૊ [key, value] ͷ഑ྻΛฦ
  ͢
  • ॱ൪͸ for ... in … ϧʔϓͷ࣮ߦॱͱҰॹ
  const obj = {hoge: 'a', fuga: 'b'};
  console.log(Object.entries(obj));
  // Array(2) [["hoge", "a"], ["fuga", "b"]]

  View Slide

 26. Object.entries
  • Object -> Mapͷม׵ʹศར
  const obj = {hoge: 'a', fuga: 'b'};
  const map = new Map(Object.entries(obj));
  console.log(map);
  // Map(2) {"hoge" => "a", "fuga" => “b"}
  // before ES2016
  const obj = {hoge: 'a', fuga: 'b'};
  const map = new Map();
  Object.keys(obj).forEach(key => {
  map.set(key, obj[key]);
  });
  console.log(map);
  // Map(2) {"hoge" => "a", "fuga" => "b"}

  View Slide

 27. Object.getOwnPropertyDescriptors

  View Slide

 28. Object.getOwnPropertyDescr
  iptors
  • ΦϒδΣΫτͷ͢΂ͯͷϓϩύςΟσΟεΫϦ
  ϓλΛؚΉΦϒδΣΫτΛฦ͢
  ଐੑ ҙຯ
  8SJUBCMF ஋Λॻ͖ࠐΈՄೳ͔
  &OVNFSBCMF ྻڍՄೳ͔ʢGPSJOͱ͔Ͱର৅ʹ͢Δ͔ʣ
  $POpHVSBCMF %FTDSJQUPSΛมߋՄೳ͔
  7BMVF ஋
  (FU (FUUFS
  4FU 4FUUFS

  View Slide

 29. Object.getOwnPropertyDescr
  iptors
  • ES2015ҎલͰ΋
  • Object.defineProperty Ͱઃఆ
  • Object.getOwnPropertyDescriptor Ͱऔಘ
  • ES2017Ͱɺෳ਺ܗ͕Ͱ͖͚ͨͩ

  View Slide

 30. Trailing commas in function
  parameter lists and calls

  View Slide

 31. Trailing commas in function
  parameter lists and calls
  • Ҿ਺Λෳ਺ߦͰॻ͍ͨͱ͖ʹɺ͍ΘΏΔέπ
  ΧϯϚΛڐ༰
  function hoge(
  param1,
  param2, // <-- OK
  ) {
  return null;
  }
  hoge(
  "foo",
  "bar", // <-- OK
  )

  View Slide

 32. async function

  View Slide

 33. async function
  • asyncؔ਺ͱͦͷपลͷߏจ
  • asyncؔ਺͕࣮ߦ͞ΕΔͱɺPromiseΦϒδΣ
  ΫτΛฦ͢

  View Slide

 34. async function
  // 2ඵޙʹxΛฦ͢
  function resolveAfter2Seconds(x) {
  return new Promise(resolve => {
  setTimeout(() => { resolve(x); }, 2000);
  });
  }
  async function add1(x) {
  const a = await resolveAfter2Seconds(20);
  const b = await resolveAfter2Seconds(30);
  return x + a + b;
  }
  async function add2(x) {
  const p_a = resolveAfter2Seconds(20);
  const p_b = resolveAfter2Seconds(30);
  return x + await p_a + await p_b;
  }

  View Slide

 35. async function
  add1(10).then(v => {
  console.log(v); // 4ඵޙʹ60Λදࣔ͢Δ
  });
  add2(10).then(v => {
  console.log(v); // 2ඵޙʹ60Λදࣔ͢Δ
  });

  View Slide

 36. async function
  • before ES2015
  function add1(x) {
  return resolveAfter2Seconds(20).then(a => {
  return resolveAfter2Seconds(a + 30).then(b => {
  return b + x;
  });
  });
  }
  function add2(x) {
  return Promise.all([
  resolveAfter2Seconds(20),
  resolveAfter2Seconds(30)
  ]).then(values => {
  return x + values[0] + values[1];
  });
  }

  View Slide

 37. await ࣜʹ͍ͭͯ
  • await͸async functionͷ࣮ߦΛҰ࣌ఀࢭͯ͠ɺpromiseͷղ
  ܾΛ଴ͭ
  • awaitͱͨ͠஋͕promiseͰ͸ͳ͍৔߹ɺ஋Λղܾ͞Εͨ
  promiseʹม׵ͯ͠ɺͦΕΛ଴ͭ
  • await͸asyncؔ਺ͷதͳΒɺPromise.Allͱ͔΋଴ͬͯ͘
  ΕΔɻ
  • awaitͷΤϥʔॲཧ͸try/catchͱawait/catch͕ར༻Ͱ͖Δɻ

  View Slide

 38. await ͷΤϥʔॲཧ
  function resolveAfter2Seconds(x) {
  if (!Number.isInteger(x)) {
  return Promise.reject('error!');
  }
  return new Promise(resolve => {
  setTimeout(() => { resolve(x); }, 2000);
  });
  }
  async function add(x) {
  try {
  const a = await resolveAfter2Seconds(20);
  const b = await resolveAfter2Seconds(x);
  return x + a + b;
  } catch (e) {
  return e;
  }
  }
  add('x').catch(e => { console.log(e); });
  // 2ඵޙʹ error!

  View Slide

 39. await ͷΤϥʔॲཧ
  function handleError(e) {
  console.log(e);
  return Promise.resolve(0);
  }
  async function add(x) {
  const a = await resolveAfter2Seconds(20).catch(handleError);
  const b = await resolveAfter2Seconds('x').catch(handleError);
  return x + a + b;
  }
  add(10)
  .then(v => { console.log(v); })
  .catch(e => { console.log(e); });
  // 2ඵޙʹ handleError಺Ͱ error! ͕දࣔ͞Εͯ
  // 30 ͕දࣔ͞ΕΔ

  View Slide

 40. Shared memory and atomics

  View Slide

 41. Shared memory and atomics
  • SharedArrayBuffer
  • Atomics
  • WorkerؒͰ஋Λڞ༗͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δํ๏ͷҰͭ
  • ࠓ·Ͱ͸postMessageͰ஋Λ΍ΓͱΓ͍ͯͨ͠
  • ϚϧνεϨουͰॲཧΛ͢Δ৔߹ʹɺmessage͸஗
  ͘ɺεϨουؒͰσʔλΛίϐʔ͢Δखஈͱͯ͠໘౗

  View Slide

 42. // worker.js
  let sBuffer;
  let bufferView;
  self.addEventListener('message', (msg) => {
  sBuffer = msg.data; // SharedArrayBufferΛड͚औΔɻ
  bufferView = new Uint8Array(sBuffer); // ૢ࡞ͷͨΊͷϏϡʔΛੜ੒͢Δɻ
  console.log(bufferView);
  });
  // main.js
  const worker = new Worker('worker.js');
  // SharedArrayBufferΛ࡞੒͢Δɻ
  // SharedArrayBuffer͸ݻఆ௕ͷ഑ྻͰɺίϯετϥΫλʹ͸όΠτ௕Λࢦఆ͢Δɻ
  // ࠓճ͸1όΠτͷSharedArrayBufferΛ࡞੒͢Δɻ
  const sBuffer = new SharedArrayBuffer(1);
  // ૢ࡞ͷͨΊͷϏϡʔΛੜ੒͢Δɻࠓճ͸uint8ɻ
  const bufferView = new Uint8Array(sBuffer);
  bufferView[0] = 123; // ஋Λॻ͖ࠐΉɻ
  // SharedArrayBufferΛϝοηʔδͱͯ͠ૹ৴͢Δɻ
  worker.postMessage(sBuffer);
  Ҿ༻ɿ4VCUFSSBOFBO'MPXFSCMPH4IBSFE"SSBZ#V⒎FSͱ"UPNJDT"1*Λ༻͍ͯ8PSLFSؒͰσʔλΛڞ༗͢Δ

  View Slide

 43. Atomics
  • SharedArrayBufferΛεϨουηʔϑʹར༻͢
  ΔͨΊͷΞτϛοΫԋࢉΛఏڙ͢ΔΦϒδΣ
  Ϋτ
  const sBuffer = new SharedArrayBuffer(10);
  const bufferView = new Uint8Array(sBuffer);
  bufferView[0] = 1;
  bufferView[1] = 2;
  // Atomics APIΛར༻ͯ͠εϨουηʔϑͳૢ࡞Λߦ͏ɻ
  Atomics.add(bufferView, 0, 10); // 0൪໨ͷ஋ʹɺ஋10Λ଍͢ɻ
  console.log(Atomics.load(bufferView, 0)); // 11
  Ҿ༻ɿ4VCUFSSBOFBO'MPXFSCMPH4IBSFE"SSBZ#V⒎FSͱ"UPNJDT"1*Λ༻͍ͯ8PSLFSؒͰσʔλΛڞ༗͢Δ

  View Slide

 44. Shared memory and atomics
  • 2018೥3݄31೔ݱࡏɺSharedArrayBuffer͸࢖
  ͑ͳ͍
  • Spectre ରԠ

  View Slide

 45. Shared memory and atomics
  • SharedArrayBuffer͸ɺਫ਼౓ͷߴ͍λΠϚʔͱ
  ͯ͠αΠυνϟωϧ߈ܸʹར༻Ͱ͖ͯ͠·͏
  • https://security.stackexchange.com/
  questions/177033/how-can-
  sharedarraybuffer-be-used-for-timing-
  attacks

  View Slide

 46. Thanks!

  View Slide

 47. Appendix

  View Slide

 48. ୤ઢɿObjectΑΓMap
  • ObjectͷΩʔ͸StringsͱSymbols͚ͩ

  Map͸೚ҙͷ஋͕ΩʔʹͳΔ
  • Mapͷେ͖͞͸sizeͰ͙͢औΕΔ
  • Object͸ϓϩτλΠϓΛ࣋ͭ
  • Map͸Ωʔͷ࡟আ΍௥ՃͷύϑΥʔϚϯε͕ྑ͍
  MDN web docs: Map

  View Slide

 49. ୤ઢɿྻڍՄೳͱॴ༗ͱ͸ʁ
  • MDN web docs: Enumerability and
  ownership of properties
  • ίʔυͰද͢ͱɺ

  hasOwnProperty() === true &&
  propertyIsEnumerable() === true

  View Slide

 50. ྻڍՄೳ
  const obj = {'hoge': 'a'};
  // Object.definePropertyͰ௥Ճ͞ΕͨϓϩύςΟ͸
  // enumerable͕σϑΥϧτͰfalse
  Object.defineProperty(obj, 'fuga', {value: 'b'});
  console.log(Object.values(obj));
  // [‘a’]
  // ྻڍՄೳͳϓϩύςΟͷόϦϡʔͷΈ

  View Slide

 51. const obj = {2: 'a', 5: 'b', 0:'c'};
  const obj_chain = Object.create(obj);
  for (var property in obj_chain) {
  console.log(obj_chain[property]);
  }
  // c
  // b
  // a
  for (var value in Object.values(obj_chain)) {
  console.log(value);
  }
  // undefined
  // ॴ༗ͯ͠ͳ͍ϓϩύςΟͷόϦϡʔ͸ग़ͳ͍
  ॴ༗

  View Slide

 52. ୤ઢɿSpectre ʹ͍ͭͯ
  • ਤղͰΘ͔ΔSpectreͱMeltdown 

  by Satoru Takeuchi
  • SpectreBusters͋Δ͍͸Linuxʹ͓͚Δ
  Spectreରࡦ

  by Masami Hiramatsu

  View Slide