Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Vue___Vuex_のアーキテクチャ完全に理解した.pdf

entaku
October 30, 2019

 Vue___Vuex_のアーキテクチャ完全に理解した.pdf

entaku

October 30, 2019
Tweet

More Decks by entaku

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Vue × Vuex ͷΞʔΩς
  Ϋνϟ׬શʹཧղͨ͠

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ԕ౻୓໻ (entaku)
  • Twitter: @entaku19890818
  • iOS/Android/Vue ΤϯδχΞ
  • ܦྺ: ͳΜͪΌͬͯSE

  ->NWΤϯδχΞ[SIer]

  ->αʔόʔαΠυΤϯδχΞ[SIer](java/PHP..etc)

  ->iOS/Android ΞϓϦ։ൃ[ελʔτΞοϓ]

  Vue/Android…[email protected]ʹͳΓ·͢ <- NEW

  View Slide

 3. ʢࢀরɿhttps://cb-cloud.com/ ʣ

  View Slide

 4. ΞδΣϯμ
  • 0. ར༻ٕज़
  • 1. Vue / Vuex ΞʔΩςΫνϟɹʙԿΛͲ͜ʹدͤΔ͔ʁʙ
  • 2. σβΠϯ ʙσβΠφʔͱͷίϛϡχέʔγϣϯͱίϯϙʔ
  ωϯτͷ෼͚ํʁʙ
  • 3. ։ൃݴޠ ʙTypeScriptΛ࢖͍͍ͨʙ

  View Slide

 5. 0.ར༻ٕज़

  View Slide

 6. 0.ར༻ٕज़

  View Slide

 7. 0.ར༻ٕज़
  • Vue (ൃԻ͸ / v j u ː / ɺ view ͱಉ༷ʣ͸ϢʔβʔΠϯλʔϑΣΠεΛߏங͢ΔͨΊͷϓϩ
  άϨογϒϑϨʔϜϫʔΫͰ͢ɻଞͷҰຕ൘(ϞϊϦγοΫ: monolithic)ͳϑϨʔϜϫʔΫ
  ͱ͸ҟͳΓɺVue ͸গͣͭ͠ద༻͍͚ͯ͠ΔΑ͏ʹઃܭ͞Ε͍ͯ·͢ɻத֩ͱͳΔϥΠϒϥ
  Ϧ͸ view ૚͚ͩʹয఺Λ౰͍ͯͯ·͢ɻͦͷͨΊɺ࢖͍࢝ΊΔͷ΋ɺଞͷϥΠϒϥϦ΍ط
  ଘͷϓϩδΣΫτʹ౷߹͢Δͷ΋ɺͱͯ΋؆୯Ͱ͢ɻ·ͨɺϞμϯͳπʔϧ΍αϙʔτϥΠ
  ϒϥϦͱซ༻͢Δ͜ͱͰɺચ࿅͞ΕͨγϯάϧϖʔδΞϓϦέʔγϣϯͷ։ൃ΋ՄೳͰ͢ɻ
  ʢࢀরɿhttps://jp.vuejs.org/ ʣ

  View Slide

 8. 0.ར༻ٕज़
  • Nuxt͸ɺϞμϯͳ web ΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞੒͢Δ Vue.js ʹج͍ͮͨϓϩά
  ϨογϒϑϨʔϜϫʔΫͰ͢ɻVue.js ެࣜϥΠϒϥϦʢvueɺvue-router ΍
  vuexʣ͓Αͼڧྗͳ։ൃπʔϧʢwebpackɺBabel ΍ PostCSSʣʹج͍ͮͯ
  ͍·͢ɻ Nuxt ͷ໨ඪ͸ɺ༏Εͨ։ൃऀΤΫεϖϦΤϯεΛ೦಄ʹஔ͖ɺWeb
  ։ൃΛڧྗ͔ͭߴੑೳʹ͢Δ͜ͱͰ͢ɻ
  ʢࢀরɿhttps://ja.nuxtjs.org/ ʣ

  View Slide

 9. 0.ར༻ٕज़
  • ElementUI͸ɺVue 2.0ϕʔεͷUIίϯϙʔωϯτϥΠϒϥϦɻ
  • ͋Β͔͡ΊElementUIͰ༻ҙ͞ΕͨίϯϙʔωϯτΛ༨෼ʹ
  HTML/CSS/JSΛΧελϜ͢Δඞཁ͕ͳ͘ͳΔ
  ʢࢀরɿhttps://element.eleme.io/ ʣ

  View Slide

 10. جຊߏ੒
  /utils
  /store
  /static
  /plugins
  /pages
  ./package.json
  ./nuxt.config.js
  /middleware
  /lib_sources
  /layouts
  /components
  /organisms
  /molecules
  /atomsɹ
  /assets
  /api

  View Slide

 11. Nuxt ॳظߏ੒
  BTTFUTσΟϨΫτϦʹ͸4UZMVT΍4"44ɺ*NBHFɺ'POUͷΑ͏ͳί
  ϯύΠϧ͞Ε͍ͯͳ͍ϑΝΠϧΛೖΕ·͢ɻ
  DPNQPOFOUTσΟϨΫτϦʹ͸7VFKTͷίϯϙʔωϯτϑΝΠϧΛೖ
  Ε·͢ɻ͜ΕΒͷίϯϙʔωϯτͰ͸BTZOD%BUB΍GFUDIΛ࢖͏͜ͱ
  ͸Ͱ͖·ͤΜɻ
  MBZPVUTσΟϨΫτϦ͸ΞϓϦέʔγϣϯͷϨΠΞ΢τΛؚΈ·͢ɻϨ
  ΠΞ΢τ͸ϖʔδͷ֎؍Λมߋ͢ΔͨΊʹ࢖༻͞Ε·͢ʢྫ͑͹αΠυ
  όʔͳͲʣɻ
  NJEEMFXBSFσΟϨΫτϦʹ͸ΞϓϦέʔγϣϯͷϛυϧ΢ΣΞΛೖΕ
  ·͢ɻϛυϧ΢ΣΞΛ࢖ͬͯɺϖʔδ΍ϖʔδάϧʔϓʢϨΠΞ΢τʣΛ
  ϨϯμϦϯά͢ΔΑΓ΋લʹ࣮ߦ͞ΕΔΧελϜؔ਺ΛఆٛͰ͖·͢ɻ
  QBHFTσΟϨΫτϦʹ͸ΞϓϦέʔγϣϯͷϏϡʔٴͼϧʔςΟϯάϑΝ
  ΠϧΛೖΕ·͢ɻ/VYUKTϑϨʔϜϫʔΫ͸͜ͷσΟϨΫτϦ಺ͷ͢΂ͯ
  ͷWVFϑΝΠϧΛಡΈࠐΈɺΞϓϦέʔγϣϯͷϧʔλʔΛ࡞੒͠·
  TUBUJDσΟϨΫτϦ͸௚઀αʔόͷϧʔτʹ഑ஔ͞ΕʢTUBUJD
  SPCPUTUYU͸IUUQMPDBMIPTUSPCPUTUYUͰΞΫηεՄೳͰ
  ͢ʣɺมߋ͞Εͳ͍Մೳੑͷߴ͍ϑΝΠϧؚ͕·Ε͍ͯ·͢ʢྫ͑͹ɺ
  TUPSFσΟϨΫτϦʹ͸7VFYετΞͷϑΝΠϧΛೖΕ·͢ɻ7VFYε
  τΞ͸/VYUKTʹ෇ଐ͍ͯ͠·͕͢ɺσϑΥϧτͰ͸ແޮʹͳ͍ͬͯ·
  ͢ɻ͜ͷσΟϨΫτϦʹJOEFYKTɹϑΝΠϧΛ࡞੒͢ΔͱετΞ͕༗ޮ
  /utils
  /store
  /static
  /plugins
  /pages
  ./package.json
  ./nuxt.config.js
  /middleware
  /lib_sources
  /layouts
  /components
  /organisms
  /molecules
  /atomsɹ
  /assets
  /api
  ʢࢀরɿhttps://ja.nuxtjs.org/guide/directory-structure ʣ

  View Slide

 12. Nuxt ॳظߏ੒
  BTTFUTσΟϨΫτϦʹ͸4UZMVT΍4"44ɺ*NBHFɺ'POUͷΑ͏ͳί
  ϯύΠϧ͞Ε͍ͯͳ͍ϑΝΠϧΛೖΕ·͢ɻ
  DPNQPOFOUTσΟϨΫτϦʹ͸7VFKTͷίϯϙʔωϯτϑΝΠϧΛೖ
  Ε·͢ɻ͜ΕΒͷίϯϙʔωϯτͰ͸BTZOD%BUB΍GFUDIΛ࢖͏͜ͱ
  ͸Ͱ͖·ͤΜɻ
  MBZPVUTσΟϨΫτϦ͸ΞϓϦέʔγϣϯͷϨΠΞ΢τΛؚΈ·͢ɻϨ
  ΠΞ΢τ͸ϖʔδͷ֎؍Λมߋ͢ΔͨΊʹ࢖༻͞Ε·͢ʢྫ͑͹αΠυ
  όʔͳͲʣɻ
  NJEEMFXBSFσΟϨΫτϦʹ͸ΞϓϦέʔγϣϯͷϛυϧ΢ΣΞΛೖΕ
  ·͢ɻϛυϧ΢ΣΞΛ࢖ͬͯɺϖʔδ΍ϖʔδάϧʔϓʢϨΠΞ΢τʣΛ
  ϨϯμϦϯά͢ΔΑΓ΋લʹ࣮ߦ͞ΕΔΧελϜؔ਺ΛఆٛͰ͖·͢ɻ
  QBHFTσΟϨΫτϦʹ͸ΞϓϦέʔγϣϯͷϏϡʔٴͼϧʔςΟϯάϑΝ
  ΠϧΛೖΕ·͢ɻ/VYUKTϑϨʔϜϫʔΫ͸͜ͷσΟϨΫτϦ಺ͷ͢΂ͯ
  ͷWVFϑΝΠϧΛಡΈࠐΈɺΞϓϦέʔγϣϯͷϧʔλʔΛ࡞੒͠·
  TUBUJDσΟϨΫτϦ͸௚઀αʔόͷϧʔτʹ഑ஔ͞ΕʢTUBUJD
  SPCPUTUYU͸IUUQMPDBMIPTUSPCPUTUYUͰΞΫηεՄೳͰ
  ͢ʣɺมߋ͞Εͳ͍Մೳੑͷߴ͍ϑΝΠϧؚ͕·Ε͍ͯ·͢ʢྫ͑͹ɺ
  TUPSFσΟϨΫτϦʹ͸7VFYετΞͷϑΝΠϧΛೖΕ·͢ɻ7VFYε
  τΞ͸/VYUKTʹ෇ଐ͍ͯ͠·͕͢ɺσϑΥϧτͰ͸ແޮʹͳ͍ͬͯ·
  ͢ɻ͜ͷσΟϨΫτϦʹJOEFYKTɹϑΝΠϧΛ࡞੒͢ΔͱετΞ͕༗ޮ
  /utils
  /store
  /static
  /plugins
  /pages
  ./package.json
  ./nuxt.config.js
  /middleware
  /lib_sources
  /layouts
  /components
  /organisms
  /molecules
  /atomsɹ
  /assets
  /api
  /VYUͰ͍͍ͩͨἧ͏ʂʂ

  View Slide

 13. ࠓճ଍ͨ͠΋ͷ
  BYJPTΛར༻ͨ͠"1*ͷॲཧ
  "UPNJD%FTJHOΛجʹͨ͠ίϯϙʔωϯτߏ੒ɻ
  1BHFT͔Β͜ΕΒΛݺͼग़͢Α͏ʹͨ͠
  ֎෦ϥΠϒϥϦͷಋೖʹ࢖༻ͨ͠
  ڞ௨Ͱར༻͢Δؔ਺ͷอ؅ઌ
  /utils
  /store
  /static
  /plugins
  /pages
  ./package.json
  ./nuxt.config.js
  /middleware
  /lib_sources
  /layouts
  /components
  /organisms
  /molecules
  /atomsɹ
  /assets
  /api

  View Slide

 14. ࠓճओʹ࿩͢ൣғ
  QBHFTσΟϨΫτϦʹ͸ΞϓϦέʔγϣϯͷϏϡʔٴͼϧʔςΟϯάϑΝ
  ΠϧΛೖΕ·͢ɻ/VYUKTϑϨʔϜϫʔΫ͸͜ͷσΟϨΫτϦ಺ͷ͢΂ͯ
  ͷWVFϑΝΠϧΛಡΈࠐΈɺΞϓϦέʔγϣϯͷϧʔλʔΛ࡞੒͠·
  TUPSFσΟϨΫτϦʹ͸7VFYετΞͷϑΝΠϧΛೖΕ·͢ɻ7VFYε
  τΞ͸/VYUKTʹ෇ଐ͍ͯ͠·͕͢ɺσϑΥϧτͰ͸ແޮʹͳ͍ͬͯ·
  ͢ɻ͜ͷσΟϨΫτϦʹJOEFYKTɹϑΝΠϧΛ࡞੒͢ΔͱετΞ͕༗ޮ
  /utils
  /store
  /static
  /plugins
  /pages
  ./package.json
  ./nuxt.config.js
  /middleware
  /lib_sources
  /layouts
  /components
  /organisms
  /molecules
  /atomsɹ
  /assets
  /api
  DPNQPOFOUTσΟϨΫτϦʹ͸7VFKTͷίϯϙʔωϯτϑΝΠϧΛೖ
  Ε·͢ɻ͜ΕΒͷίϯϙʔωϯτͰ͸BTZOD%BUB΍GFUDIΛ࢖͏͜ͱ
  ͸Ͱ͖·ͤΜɻ
  "UPNJD%FTJHOΛجʹͨ͠ίϯϙʔωϯτߏ੒ɻ
  1BHFT͔Β͜ΕΒΛݺͼग़͢Α͏ʹͨ͠

  View Slide

 15. 1.Vue / Vuex ΞʔΩςΫ
  νϟɹʙԿΛͲ͜ʹدͤΔ͔ʁʙ

  View Slide

 16. ࠓճओʹ࿩͢ൣғΠϝʔδ
  ʢࢀরɿhttps://vuex.vuejs.org/ja/ ʣ

  View Slide

 17. Πϝʔδ͕
  ׬શ͡Όͳ͍ؾ͕͢Δ
  ʢࢀরɿhttps://vuex.vuejs.org/ja/ ʣ

  View Slide

 18. (FUUFS
  1BHFT
  $POQP
  SOFOU
  ࠓճओʹ࿩͢ൣғͷΠϝʔδ(վม)
  ʢࢀরɿhttps://vuex.vuejs.org/ja/ ʣ

  View Slide

 19. (FUUFS
  1BHFT
  $POQP
  SOFOU
  Pages
  ʢࢀরɿhttps://vuex.vuejs.org/ja/ ʣ

  View Slide

 20. Pages

  // HTMLΛॻ͘৔ॴ

  <br/>// JSΛॻ͘৔ॴ<br/>
  <br/>// CSSΛॻ͘৔ॴ<br/>

  View Slide
 21. <br/>import Components from ‘@/components/organisms/Components'<br/>components: {<br/>Components<br/>}<br/>
  Pages - ίϯϙʔωϯτͷݺͼग़͠-

  View Slide

 22. Pages - ίϯϙʔωϯτͷݺͼग़͠-  <br/>import Components from `@/components/organisms/Components`<br/>components: {<br/>Components<br/>}<br/>
  ݺͼग़͠
  7JFX΁ͷඳը

  View Slide

 23. Pages - vuexͷݺͼग़͠-

  :data=”data”
  >

  <br/>import { mapGetters, mapActions} from 'vuex'<br/>computed: {<br/>...mapGetters(`Store`, [‘data’])<br/>},<br/>async fetch({ store, params }) {<br/>store.dispatch(‘Store/getFirstData')<br/>},<br/>methods: {<br/>...mapActions(`Store`, [‘update’]),<br/>async getDriverOnMap() {<br/>await this.update()<br/>}<br/>}<br/>

  View Slide

 24. Pages - vuexͷݺͼग़͠-

  :data=”data”
  >

  <br/>import { mapGetters, mapActions} from 'vuex'<br/>computed: {<br/>...mapGetters(`Store`, [‘data’])<br/>},<br/>async fetch({ store, params }) {<br/>store.dispatch(‘Store/getFirstData')<br/>},<br/>methods: {<br/>...mapActions(`Store`, [‘update’]),<br/>async getDriverOnMap() {<br/>await this.update()<br/>}<br/>}<br/>
  (FUUFSͰݺͼग़͠
  ͨ಺༰ͷදࣔ
  (FUUFSͷݺͼग़͠
  "DUJPOͷݺͼग़͠
  "DUJPOͷ࣮ߦ
  ॳظදࣔͳͲ
  ͷݺͼग़͠

  View Slide

 25. (FUUFS
  1BHFT
  $POQP
  SOFOU
  Vuex
  ʢࢀরɿhttps://vuex.vuejs.org/ja/ ʣ

  View Slide

 26. Vuex - state-
  export const state = () => ({
  array: [],
  firstName: ``,
  lastName: ``,
  })
  • σʔλͷอ؅ઌ

  View Slide

 27. Vuex - mutations -
  export const mutations = {
  [types.SET_ARRAY](state, array) {
  state.array = array
  },
  [types.SET_FIRST_NAME](state, firstName) {
  state.firstName = firstName
  },
  [types.SET_LAST_NAME](state, lastName) {
  state.lastName = lastName
  }
  }
  • σʔλͷมߋ

  View Slide

 28. export const getters = {
  fullName: state => {
  return state.firstName + state.lastName
  },
  array: state => {
  return state.array
  }
  }
  Vuex - getters -
  • σʔλͷऔಘ

  View Slide

 29. export const actions = {
  async fetchUser({ commit }) {
  const user = await fetchUser()
  commit(types.SET_FIRST_NAME, user.firstName)
  commit(types.SET_LAST_NAME, user.lastName)
  }
  }
  Vuex - actions -
  • σʔλͷߋ৽ॲཧ

  View Slide

 30. ࣦഊͨ͜͠ͱ

  View Slide

 31. ࣦഊͨ͜͠ͱ
  • StateΛ௚઀ࢀর͍ͯ͠Δ..
  • ActionΛ௨͞ͳ͍MutationͷॲཧΛ͔͍ͯ͠·ͬͨ..

  View Slide


 32. {{firstName}}

  <br/>export default {<br/>computed: {<br/>...mapState(`store`, ['firstName'])<br/>},<br/>methods: {<br/>update() {<br/>this.$store.commit(‘store/' + types.SET_FIRST_NAME)<br/>}<br/>}<br/>}<br/>
  <br/>// CSSΛॻ͘৔ॴ<br/>
  ࣦഊͨ͜͠ͱ
  • StateΛ௚઀ࢀর͍ͯ͠Δ..
  • ActionΛ௨͞ͳ͍MutationͷॲཧΛ͔͍ͯ͠·ͬͨ..

  View Slide

 33. ͳͥState/MutationΛ௚઀ΑͿ
  ͷ͕·͍ͣͷ͔ʁ

  View Slide

 34. ͳͥState/MutationΛ௚઀ΑͿ
  ͷ͕·͍ͣͷ͔ʁ
  • StateΛ௚઀ࢀর͢ΔͱɺVuexʹอଘ͞Ε͍ͯΔσʔλΛԿ΋հ
  ͣ͞ʹݟΔ͜ͱʹͳΔɻGetterͳͲͰදࣔ಺༰Λมߋͯ͠ࢀর
  ͍ͯ͠Δ৔߹͕͋ΔͨΊɺ৘ใͷҰҙੑ͕อͯͳ͘ͳΔ͔Β
  • MutationΛݺͿ͜ͱͰvueϑΝΠϧ͔ΒɺStateͷ಺༰Λ௚઀ॻ
  ͖׵͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͜Ε͸ϩδοΫΛvueϑΝΠϧʹ಺ࡏ͠
  ͯ͠·͏ͷͰɺߋ৽ॲཧ͸ActionsʹدͤΔɻ

  View Slide

 35. (FUUFS
  1BHFT
  $POQP
  SOFOU
  "

  View Slide

 36. 1.Vue / Vuex ΞʔΩςΫ
  νϟɹʙԿΛͲ͜ʹدͤΔ͔ʁʙ
  • ࢀরॲཧ͸gettersʹΑͤΔ
  • ߋ৽ॲཧ͸ActionsʹدͤΔ
  • vue͔Β͸gettersͱActionsͷΈΛࢀর͢Δ
  • state͸getters͔Βࢀর͢Δ
  • Mutation͸Actions͔Βߋ৽͢Δ

  View Slide

 37. 2.σβΠϯ ʙσβΠφʔͱͷίϛϡχ
  έʔγϣϯͱίϯϙʔωϯτͷ෼͚ํʁʙ

  View Slide

 38. Atomic DesignΛ࠾༻ʂ

  View Slide

 39. Atomic Designͱ͸ʁ
  • Atomic Design ͱ͸ ɺBrad Frostࢯ͕ఏএͨ͠UIઃܭʹ͓͍ͯ
  ίϯϙʔωϯτΛํ๏/ࢥ૝Ͱ͢ɻ
  • ϑϩϯτΤϯυͷઃܭࢥ૝ͷΑ͏ʹޠΒΕ͍ͯΔࣄ΋͋Γ·͢
  ͕ɺ͋͘·ͰσβΠϯͷઃܭʹ͍ͭͯͷ΋ͷͰ͢ɻ
  ʢࢀরɿhttp://atomicdesign.bradfrost.com/ ʣ

  View Slide

 40. Atomic Designͱ͸ʁ
  ʢࢀরɿhttp://atomicdesign.bradfrost.com/ ʣ

  View Slide

 41. View Slide

 42. Atoms

  class="Input"
  v-model="value"
  :type="inputType"
  :placeholder="placeholder"
  :disabled="isDisabled"
  @blur="$emit('blur')"
  />

  <br/>props: {<br/>value: {<br/>type: String,<br/>default: ''<br/>}<br/>}<br/>
  <br/>// CSSΛॻ͘৔ॴ<br/>
  • element-uiίϯϙʔωϯτͷϥο
  ύʔ͔ͦͷ΋ͷΛ͍ΕΔ

  View Slide

 43. Molecules


  <br/>import Input from ‘@/components/atoms/Input’<br/>import Label from ‘@/components/atoms/Label’<br/>
  <br/>// CSSΛॻ͘৔ॴ<br/>
  • 1ͭҎ্ͷAtoms͕ར༻͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 44. Organisms  <br/>import Form from ‘@/components/molecules/Form’<br/>import Button from ‘@/components/molecules/Button’<br/>export default {<br/>}<br/>
  <br/>// CSSΛॻ͘৔ॴ<br/>

  View Slide

 45. Templates


  <br/>import Basic from ‘@/components/organisms/Basic’<br/>import Custom from ‘@/components/organisms/Custom’<br/>
  <br/>// CSSΛॻ͘৔ॴ<br/>

  View Slide

 46. Pages

  <br/>import InputPage from ‘@/components/templates/InputPage’<br/>// Store΁ͷΞΫηεॲཧ͸Pages͚ͩ…!<br/>

  View Slide

 47. Atomic DesignͰࣦഊͨ͜͠ͱ

  View Slide

 48. Atomic DesignͰࣦഊͨ͜͠ͱ
  • elementUI४ڌʹܾΊͨͷʹ͔ͳΓΧελϜͰ࡞ͬͯ͠·ͬͨ
  UIɻ
  • TemplatesΛೖΕͣʹ։ൃ͍ͯͨ͠…
  • ֊૚͕ਂ͘ͳΓແݶemit஍ࠈ..

  View Slide

 49. ΧελϜͰ࡞ͬͯ͠·ͬͨUIɻ
  • ཁ݅ΛܾΊΔࡍʹσβΠϯ͕มΘͬͯ͠·͏
  • σβΠϯγεςϜ͕ߏஙͰ͖͍ͯͳ͔ͬͨ

  View Slide

 50. ʢࢀরɿhttps://note.mu/smartcamp_design/n/n4e4717e9d8d0 ʣ
  Atomic Design ͱ Figma ͷ૊Έ߹ΘͤͰσβΠϯ͕ศརʹͳΔʛσβΠϯγεςϜͷ࡞Γํ
  ΧελϜͰ࡞ͬͯ͠·ͬͨUIɻ

  View Slide

 51. TemplatesΛೖΕͣʹ։ൃ͍ͯ͠
  ͨ…
  ❌ ංେԽɹ

  View Slide

 52. TemplatesΛೖΕͣʹ։ൃ͍ͯ͠
  ͨ…

  View Slide

 53. ແݶemit஍ࠈ..
  DMJDL&WFOU DMJDL&WFOU DMJDL&WFOU DMJDL&WFOU DMJDL&WFOU
  emit emit emit emit

  View Slide

 54. 3. ։ൃݴޠ ʙTypeScriptΛ࢖͍ͨ
  ͍ʙ (్த)

  View Slide

 55. ੩తܕ෇͚Ͱ։ൃ͍ͨ͠ʂʂʂʂ

  View Slide

 56. ͦ͏SwiftͷΑ͏ʹ..

  View Slide

 57. Swiftͷߏ଄ମͷѻ͍
  struct Team: Decodable {
  let id:Int
  let name:String
  let shortName:String
  let crestUrl:URL
  let website:URL
  let venue:String
  }
  ——
  let team:Team = Team()

  View Slide

 58. ͦ͜ͰTypeScriptͰ͢Α

  View Slide

 59. Vuex - types -
  export interface RootState {
  version: string;
  }
  export interface TeamsState {
  teams: Team[]
  }
  export interface Team {
  ɹ id: number;
  name:string;
  area: Area;
  crestUrl: string;
  }
  export interface Area {
  id: string;
  name: string;
  }
  • σʔλͷఆٛ

  View Slide

 60. Vuex - index/state-
  const state: TeamsState = {
  teams: [],
  };
  export const todos: Module = {
  namespaced: true,
  state,
  getters,
  actions,
  mutations
  };
  • σʔλͷอ؅ઌ

  View Slide

 61. Vuex - mutations -
  export const mutations: MutationTree = {
  teamsLoaded(state, teams: Team[]) {
  state.teams = teams
  },
  teamsError(state) {
  state.teams = []
  }
  }
  • σʔλͷมߋ

  View Slide

 62. const getters: GetterTree = {
  teams: (state: TeamsState) => {
  return state
  },
  }
  Vuex - getters -
  • σʔλͷऔಘ

  View Slide

 63. const actions: ActionTree= {
  fetch: async ({ commit }) => {
  try {
  const res = await axios.get('https://api.football-data.org/v2/competitions/PL/teams/', {
  headers: {
  'X-Auth-Token': ‘XXXX'
  }
  })
  const teams: Team[] = res.data.teams
  commit('teamsLoaded', teams)
  } catch (error) {
  // commit('teamsError')
  }
  },
  };
  Vuex - actions -
  • σʔλͷߋ৽ॲཧ

  View Slide

 64. Pages - vuexͷݺͼग़͠-


  {{ message }}

  {{team.name}}  <br/>import { Vue } from 'vue-property-decorator';<br/>import { mapGetters, mapActions, mapState, mapMutations } from 'vuex'<br/>export default Vue.extend({<br/>data () {<br/>const message: string = 'This is a message'<br/>return {<br/>message<br/>}<br/>},<br/>computed: {<br/>...mapGetters(`Team`, ['teams'])<br/>},<br/>async fetch ({ store, params }) {<br/>await store.dispatch('Team/fetch')<br/>}<br/>})<br/>·ͩͰ͖ͯͳ͍Α<br/>

  View Slide

 65. GitHub
  https://github.com/entaku19890818/football-nuxt

  View Slide

 66. ·ͱΊ
  • ར༻ٕज़
  • Nuxtʹ΄΅͢΂͕ͯ͋Δ
  • Vue / Vuex ΞʔΩςΫνϟ
  • ࢀরॲཧ͸gettersʹΑͤΔ
  • ߋ৽ॲཧ͸ActionsʹدͤΔ
  • σβΠϯ
  • UIϑϨʔϜϫʔΫΛҙࣝͨ͠σβΠφʔͱͷίϛϡχέʔγϣϯ
  • σβΠϯγεςϜͭ͘Δ
  • ։ൃݴޠ
  • TypeScriptͰ৺ཧత҆શੑͷߴ͍։ൃΛ…

  View Slide

 67. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide