Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

10万円支給されるやつ/10manen-hoshii

 10万円支給されるやつ/10manen-hoshii

D7b086b9c6bb828f15cd7a9ff9b8c688?s=128

Shintani Teppei

May 06, 2020
Tweet

More Decks by Shintani Teppei

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 10ສԁࢧڅ͞ΕΔ΍ͭ #͓͏ͪϋοΧιϯ 2020/05/06 @euglena1215

 2. ৽୩఩ฏ @euglena1215 - Wantedly, Inc. ৽ଔ2೥໨ - ڵຯ͋Δ͜ͱɿ Web /

  Ruby / gRPC / microservices - ࠷ۙɿ 10ສԁࢧڅ͞ΕΔΒ͍͠ͷͰԿ΋ߟ͑ ͣʹPS4(ेࡾػฌ๷Ӵݍ/χʔΞΦʔτ Ϛλ)ങͬͨ
 3. ࡞Ζ͏ͱࢥ͖͔͚ͬͨͬ

 4. ࡞Ζ͏ͱࢥ͖͔͚ͬͨͬ • ฉ͍ͨ࿩ʹΑΔͱࠃ͔Β10ສԁ΋Β͑ΔΒ͍͠

 5. ࡞Ζ͏ͱࢥ͖͔͚ͬͨͬ • ฉ͍ͨ࿩ʹΑΔͱࠃ͔Β10ສԁ΋Β͑ΔΒ͍͠ • ʮͲ͏ͤਃ੥͕೉͍͠΍ͭͩ…ʯ

 6. ࡞Ζ͏ͱࢥ͖͔͚ͬͨͬ • ฉ͍ͨ࿩ʹΑΔͱࠃ͔Β10ສԁ΋Β͑ΔΒ͍͠ • ʮͲ͏ͤਃ੥͕೉͍͠΍ͭͩ…ʯ • ʮ࣮͸Θ͟ͱਃ੥Λ൥ࡶʹ͍ͯ͠ΔͷͰ͸…ʁʯ

 7. ࡞Ζ͏ͱࢥ͖͔͚ͬͨͬ • ฉ͍ͨ࿩ʹΑΔͱࠃ͔Β10ສԁ΋Β͑ΔΒ͍͠ • ʮͲ͏ͤਃ੥͕೉͍͠΍ͭͩ…ʯ • ʮ࣮͸Θ͟ͱਃ੥Λ൥ࡶʹ͍ͯ͠ΔͷͰ͸…ʁʯ • ʮཁ݅ʹ൘ڬΈʹ͞Εͯۤ͠ΜͰ͍Δਓ͕͍ΔͷͰ͸…ʁʯ

 8. ࡞Ζ͏ͱࢥ͖͔͚ͬͨͬ • ฉ͍ͨ࿩ʹΑΔͱࠃ͔Β10ສԁ΋Β͑ΔΒ͍͠ • ʮͲ͏ͤਃ੥͕೉͍͠΍ͭͩ…ʯ • ʮ࣮͸Θ͟ͱਃ੥Λ൥ࡶʹ͍ͯ͠ΔͷͰ͸…ʁʯ • ʮཁ݅ʹ൘ڬΈʹ͞Εͯۤ͠ΜͰ͍Δਓ͕͍ΔͷͰ͸…ʁʯ ࡞ͬͨ

 9. DEMO https://10manen.now.sh/

 10. ͔ΜͨΜͳػೳ঺հ • ࣗ෼ͷखͰࣗ෼͚ͩͷ10ສԁਃ੥ϑΥʔϜΛ࡞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʂ • ࡞ͬͨϑΥʔϜʹԠͯ͡ΤϯσΟϯά͕มԽ͢Δʂ • Twitter ͰγΣΞͰ͖Δʂ

 11. + ٕज़తͳ͜ͱ

 12. Next.js • ͍͢͝ศརͳ React Framework • ࠓճॳΊͯ৮ͬͨͷͰͪΌΜͱ෼͔ͬͯͳ͍ • ࣍ੈ୅ͷ Rails

 13. Now.sh(Vercel) • ੩తϑΝΠϧͱ serverless function Λ hosting Ͱ͖Δ IaaS •

  ࡶʹ࢖͏ఔ౓ͳΒແྉ • Next.js ͱಉ͡ձ͕ࣾ࡞ͬͯΔͷͰ਌࿨ੑ͕ͱͯ΋ߴ͍ • zero config Ͱ deploy ·ͰͰ͖ͯײಈͨ͠
 14. ·ͱΊ • 10ສԁࢧڅ͞ΕΔ΍ͭΛ࡞ͬͨ • Next.js + Now.sh Λ࢖ͬͨɺศར