$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

スクラムナイト#10 ふりかえりをふりかえろう

Eiji Yamane
October 05, 2018

スクラムナイト#10 ふりかえりをふりかえろう

一部ご指摘いただいた箇所を修正しております

Eiji Yamane

October 05, 2018
Tweet

More Decks by Eiji Yamane

Other Decks in Technology

Transcript

 1. View Slide

 2. ͸͡Ίʹ
  • ຊ೔͸εΫϥϜಓؔ੢ओ࠵ͷεΫϥϜφΠτ
  #10ʹ͝ࢀՃ͍͖ͨͩ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢
  • ձ৔Λఏڙ͍͍ͨͩͨΤϜΦʔςοΫε͞Μ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • ࢁࠜӳ࣍
  • ᷂ϥϑμΠΞϞϯυ୅දऔక໾
  • ΞδϟΠϧίʔνɺεΫϥϜϚελʔ
  • 2000೥͘Β͍͔ΒΞδϟΠϧʹ͸·Δ
  • ࠷৽ٕज़ʹૄ͘ͳΓͭͭ͋Δͷ͕೰Έ
  • ͓࢓ࣄืूதʂʂ(؇ื) e_yamane
  yamane.eiji

  View Slide

 4. ࠓ೔ͷςʔϚ͸…

  View Slide

 5. ;Γ͔͑Γ

  View Slide

 6. View Slide

 7. ;Γ͔͑Γ͕
  ϚϯωϦԽ͢Δ

  View Slide

 8. ;Γ͔͑Γ͕
  ϚϯωϦԽ͢Δ
  ;Γ͔͑ΓͰ
  ಛఆͷਓ͔͠
  ൃݴ͠ͳ͍

  View Slide

 9. ;Γ͔͑Γ͕
  ϚϯωϦԽ͢Δ
  ;Γ͔͑ΓͰ
  ಛఆͷਓ͔͠
  ൃݴ͠ͳ͍
  ;Γ͔͑Γ͸
  ͯ͠Δ͚Ͳ
  ΧΠθϯͯ͠Δ
  ؾ͕͠ͳ͍

  View Slide

 10. ;Γ͔͑Γ͕
  ϚϯωϦԽ͢Δ
  ;Γ͔͑ΓͰ
  ಛఆͷਓ͔͠
  ൃݴ͠ͳ͍
  ;Γ͔͑Γ͸
  ͯ͠Δ͚Ͳ
  ΧΠθϯͯ͠Δ
  ؾ͕͠ͳ͍ ;Γ͔͑Γʹ
  ඇڠྗత

  View Slide

 11. ;Γ͔͑Γ͕
  ϚϯωϦԽ͢Δ
  ;Γ͔͑ΓͰ
  ಛఆͷਓ͔͠
  ൃݴ͠ͳ͍
  ;Γ͔͑Γ͸
  ͯ͠Δ͚Ͳ
  ΧΠθϯͯ͠Δ
  ؾ͕͠ͳ͍ ;Γ͔͑Γʹ
  ඇڠྗత
  ;Γ͔͑Γ͕ʜ
  ;Γ͔͑ΓͰʜ
  ;Γ͔͑Γ͕ʜ
  ;Γ͔͑Γ͕ʜ
  ;Γ͔͑Γ͕ʜ
  ;Γ͔͑Γ͕ʜ
  ;Γ͔͑Γ͕ʜ
  ;Γ͔͑ΓͰʜ
  ;Γ͔͑ΓͰʜ
  ;Γ͔͑ΓͰʜ
  ;Γ͔͑ΓͰʜ
  ;Γ͔͑ΓͰʜ

  View Slide

 12. View Slide

 13. • ͱ͍ͬͨײ͡Ͱ;Γ͔͑Γ͕ٞ୊ʹ͕͋
  Δ͜ͱ͕ଟ͍

  View Slide

 14. • ͱ͍ͬͨײ͡Ͱ;Γ͔͑Γ͕ٞ୊ʹ͕͋
  Δ͜ͱ͕ଟ͍
  • ·Δͬͱ;Γ͔͑Γ͚ͩͷLeanCoffeeΛ͠
  ͪΌ͓͏

  View Slide

 15. • ͱ͍ͬͨײ͡Ͱ;Γ͔͑Γ͕ٞ୊ʹ͕͋
  Δ͜ͱ͕ଟ͍
  • ·Δͬͱ;Γ͔͑Γ͚ͩͷLeanCoffeeΛ͠
  ͪΌ͓͏
  • ࠷ۙͪΐͬͱؾʹֻ͚ΔΑ͏ʹͯ͠Δγ
  εςϜࢥߟͷ͓࿩

  View Slide

 16. ࠓ೔ͷΰʔϧ

  View Slide

 17. ָ͘͠
  ࣮Γ͋Δ
  ;Γ͔͑ΓΛ
  ߦ͍ଓ͚Δ͜ͱΛ
  ίϛοτ͢Δʂʂ

  View Slide

 18. ;Γ͔͑Γͷ෮श

  View Slide

 19. ݴ͍๨Ε·ͨ͠

  View Slide

 20. ࠓ͔Β
  ʮࣗ෼શવग़དྷͯ΁Μ΍Μʂʂʯͬͯ
  ͜ͱ΋ฏؾͰ͠Ό΂͍͖ͬͯ·͢ʂʂ

  View Slide

 21. εΫϥϜΨΠυͷ;Γ͔͑Γ(1)
  • εΫϥϜνʔϜͷݕࠪͱ࣍ͷεϓϦϯτͷվળܭըΛ࡞੒͢ΔػձͰ͋Δ
  • εϓϦϯτϨϏϡʔ͕ऴΘͬͯɺ࣍ͷεϓϦϯτϓϥϯχϯά͕࢝·Δલ
  ʹߦ͏
  • Ұϲ݄εϓϦϯτͰ͸࠷େ̏࣌ؒ
  • ໨త͸
  • ਓɾؔ܎ɾϓϩηεɾπʔϧͷ؍఺͔ΒࠓճͷεϓϦϯτΛݕࠪ͢Δ
  • ͏·͍߲ͬͨ͘໨΍ࠓޙͷվળ͕ඞཁͳ߲໨Λಛఆɾ੔ཧ͢Δ
  • εΫϥϜνʔϜͷ࡞ۀͷվળ࣮ࢪܭըΛ࡞੒͢Δ

  View Slide

 22. εΫϥϜΨΠυͷ;Γ͔͑Γ(2)
  • εΫϥϜνʔϜ͸࡞ۀϓϩηεͷվળ΍ʮ׬੒ʯͷఆٛͷௐ੔ʹΑͬͯɺϓϩμΫτ
  ͷ඼࣭Λ޲্ͤ͞Δํ๏Λܭը͢Δ
  • ͨͩ͠ɺϓϩμΫτ΍૊৫ͷج४ͱিಥ͠ͳ͍Α͏ʹద੾ʹߦ͏
  • ;Γ͔͑Γ͕ऴΘΔ·ͰʹɺεΫϥϜνʔϜ͸࣍ͷεϓϦϯτͰ࣮ࢪ͢ΔվળࡦΛಛ
  ఆ͠ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍ɻ͜ΕΒͷվળࡦͷ࣮ࢪ͸ɺεΫϥϜνʔϜࣗମͷݕࠪʹର͢
  ΔదԠʹͳΔɻվળ͸͍ͭͰ΋࣮ࢪՄೳ͕ͩɺεϓϦϯτϨτϩεϖΫςΟϒ͸ݕࠪ
  ͱదԠʹूத͢ΔͨΊͷެࣜͳػձͰ͋Δ
  • ܧଓతվળΛ࣮֬ͳ΋ͷͱ͢ΔͨΊʹɺલճͷϨτϩεϖΫςΟϒͰಛఆͨ͠ ༏ઌॱ
  Ґͷߴ͍ϓϩηεͷվળࡦΛগͳ͘ͱ΋̍ͭ͸(εϓϦϯτόοΫϩάʹ)ؚΊ͓ͯ͘

  View Slide

 23. εΫϥϜΨΠυͷ;Γ͔͑Γ(3)
  • εΫϥϜϚελʔ͸
  • ࣮֬ʹ։࠵͞ΕΔΑ͏͢Δ
  • ࢀՃऀʹ໨తΛཧղͯ͠΋Β͏Α͏ʹ͢Δ
  • ϙδςΟϒͰੜ࢈తʹͳΔΑ͏ʹ͢Δ
  • λΠϜϘοΫεΛ९क͢ΔΑ͏ʹ఻͑Δ
  • ࣍ͷεϓϦϯτ͕ޮՌతͰָ͍͠΋ͷʹͳΔΑ͏ʹɺ։ൃνʔϜʹεΫϥ
  ϜϓϩηεϑϨʔϜϫʔΫͷൣғ಺Ͱ։ൃϓϩηε΍ϓϥΫςΟεΛվળ
  ͯ͠΋Β͏

  View Slide

 24. ;Γ͔͑ΓͷجຊతͳྲྀΕ
  • ৔Λઃఆ͢Δ
  • σʔλΛऩू͢Δ
  • ΞΠσΞΛग़͢
  • ԿΛ͢΂͖͔ܾఆ͢Δ
  • ऴྃ͢Δ

  View Slide

 25. ෮शऴΘΓʂ

  View Slide

 26. -FBO$PGGFF
  • ;Γ͔͑Γʹؔͯٞ͠࿦͍ͨ͠࿩୊(ࠔͬͯΔࣄɺڵຯ͋ΔࣄʣΛ෇ᝦࢴʹॻ͘
  • ςʔϒϧຖʹ༏ઌॱҐΛ෇͚Δ
  • ͔Μ͹ΜϘʔυΛ࡞ͬͯ༏ઌॱҐॱʹTODOཝʹ෇ᝦࢴΛషΔ
  • σΟεΧογϣϯ։࢝࣌ʹσΟεΧογϣϯର৅෇ᝦࢴΛDOINGʹҠ͢
  • Time-Box͸̓෼
  • ऴΘͬͨΒςʔϒϧͰ౤ථ
  • ऴྃ࣌఺ͰͷࢀՃऀͷ͏ͪա൒਺ܧଓऀ͕͍Ε͹ܧଓ
  • ಉ਺ͷ৔߹͸ɺ෇ᝦهࡌऀͷ౤ථ݁Ռʹै͏
  • ࣍ͷ࿩୊ʹߦ࣌͘ʹ͸ࠓɺσΟεΧογϣϯ͍ͯͨ͠෇ᝦࢴ͸DONEʹ࣋ͬͯߦ͘
  • WIP͸ৗʹ̍Ͱ͢ʂʂ

  View Slide

 27. ౤ථํ๏
  ຬ଍
  ࣍ߦ͜͏ʂʂ
  ෆຬ
  ࣍ߦ͜͏ʂʂ
  ফԽෆྑ
  ΋͏̍ճʂʂ

  View Slide

 28. 5IF-BXPG5XP'FFU
  • ֶͼ΋ͳ͘ɺߩݙ΋͍ͯ͠ͳ͍ঢ়گʹࣗ෼͕
  ͍Δͱؾ͍ͮͨͱ͖͸ɺͲΜͳλΠϛϯάͰ
  ͋ΕɺͲΜͳঢ়گͰ͋Εɺࣗ෼ͷೋຊͷ଍
  Λ࢖ͬͯɺ͋ͳ͕ͨ΋ͬͱ޷͖ͳͲ͔͜΁ಈ
  ͘

  View Slide

 29. λΠϜςʔϒϧ
  1. ̏෼ࣗݾ঺հ
  2. 2෼ωλͩ͠
  3. ̏෼Ͱ͔Μ͹Μ࡞੒
  4. ̓෼σΟεΧογϣϯ
  5. ̍෼౤ථ
  6. 4ʙ5Λ4ϥ΢ϯυ

  View Slide

 30. ͡Ό͊࢝ΊͪΌ͍·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 31. ͓ർΕ༷Ͱͨ͠

  View Slide

 32. ࠓ೔ͷΰʔϧ

  View Slide

 33. ָ͘͠
  ࣮Γ͋Δ
  ;Γ͔͑ΓΛ
  ߦ͍ଓ͚Δ͜ͱΛ
  ίϛοτ͢Δʂʂ

  View Slide

 34. ΰʔϧ͠·ͨ͠ʁ

  View Slide

 35. ʰֶश͢Δ૊৫ʱͷ
  ࿩Λ͠·͢

  View Slide

 36. ܰ͘Ͷw

  View Slide

 37. ֶश͢Δ૊৫
  • ϐʔλʔɾηϯήஶ
  • ෳࡶͰෆ࣮֬ͳࣾձͰ૊৫ͱͯ͠
  ֶͼվળΛଓ͚ͯ੒௕Λଓ͚Δͨ
  Ίͷॲํᝦ

  View Slide

 38. νʔϜͷத֩తͳֶशೳྗ

  View Slide

 39. νʔϜͷத֩తͳֶशೳྗ
  ࢤͷҭ੒

  View Slide

 40. νʔϜͷத֩తͳֶशೳྗ
  ࢤͷҭ੒
  ಺লతͳձ࿩ͷల։

  View Slide

 41. νʔϜͷத֩తͳֶशೳྗ
  ࢤͷҭ੒
  ಺লతͳձ࿩ͷల։
  ෳࡶੑͷཧղ

  View Slide

 42. νʔϜͷத֩తͳֶशೳྗ
  ࢤͷҭ੒
  ಺লతͳձ࿩ͷల։
  ෳࡶੑͷཧղ
  ɾࣗݾϚελϦʔ
  ɾڞ༗Ϗδϣϯ

  View Slide

 43. νʔϜͷத֩తͳֶशೳྗ
  ࢤͷҭ੒
  ಺লతͳձ࿩ͷల։
  ෳࡶੑͷཧղ
  ɾࣗݾϚελϦʔ
  ɾڞ༗Ϗδϣϯ
  ɾϝϯλϧɾϞσϧ
  ɾμΠΞϩά

  View Slide

 44. νʔϜͷத֩తͳֶशೳྗ
  ࢤͷҭ੒
  ಺লతͳձ࿩ͷల։
  ෳࡶੑͷཧղ
  ɾࣗݾϚελϦʔ
  ɾڞ༗Ϗδϣϯ
  ɾϝϯλϧɾϞσϧ
  ɾμΠΞϩά
  ɾγεςϜࢥߟ

  View Slide

 45. νʔϜͷத֩తͳֶशೳྗ
  ࢤͷҭ੒
  ಺লతͳձ࿩ͷల։
  ෳࡶੑͷཧղ
  ɾࣗݾϚελϦʔ
  ɾڞ༗Ϗδϣϯ
  ɾϝϯλϧɾϞσϧ
  ɾμΠΞϩά
  ɾγεςϜࢥߟ

  View Slide

 46. γεςϜࢥߟͱ͸ʁ
  • ໰୊ͱͳ͍ͬͯΔର৅Λߏ଄Λ΋ͬͨγεςϜͱͯ͠
  ଊ͑ɺ໰୊ղܾΛߦ͓͏ͱ͢Δߟ͑ํ
  • શମͰߟ͑Δɺ෼ׂͯ͠ߟ͑ͳ͍
  • ઢܗͷҼՌؔ܎Ͱ͸ແ͘૬ޓ࡞༻ͷ؀Ͱߟ͑Δ
  • γεςϜࢥߟͰߟ͑Δࡍʹ༻͍ΔμΠΞάϥϜʹҼՌ
  ϧʔϓਤ౳͕͋Δ

  View Slide

 47. Lessͷݪଇ
  https://less.works/less/principles/index.html

  View Slide

 48. ҼՌϧʔϓਤ

  View Slide

 49. ҼՌϧʔϓਤͷྫ

  View Slide

 50. ҼՌϧʔϓਤͷྫ
  ษڧ࣌ؒ

  View Slide

 51. ҼՌϧʔϓਤͷྫ
  ཁૉ(ม਺)
  ษڧ࣌ؒ

  View Slide

 52. ҼՌϧʔϓਤͷྫ
  ཁૉ(ม਺)
  ษڧ࣌ؒ
  εΩϧΞοϓ

  View Slide

 53. ҼՌϧʔϓਤͷྫ
  ཁૉ(ม਺)
  ษڧ࣌ؒ
  εΩϧΞοϓ
  +

  View Slide

 54. ҼՌϧʔϓਤͷྫ
  ཁૉ(ม਺)
  ษڧ࣌ؒ
  ؔ࿈ઢ
  ਖ਼ͷ૬͕ؔ͋Δ৔߹͸(+) or (S)
  ෛͷ૬͕ؔ͋Δ৔߹͸(-) or (O) εΩϧΞοϓ
  +

  View Slide

 55. ҼՌϧʔϓਤͷྫ
  ཁૉ(ม਺)
  ษڧ࣌ؒ
  ؔ࿈ઢ
  ਖ਼ͷ૬͕ؔ͋Δ৔߹͸(+) or (S)
  ෛͷ૬͕ؔ͋Δ৔߹͸(-) or (O) εΩϧΞοϓ
  ੜ࢈ੑ
  +

  View Slide

 56. ҼՌϧʔϓਤͷྫ
  ཁૉ(ม਺)
  ษڧ࣌ؒ
  ؔ࿈ઢ
  ਖ਼ͷ૬͕ؔ͋Δ৔߹͸(+) or (S)
  ෛͷ૬͕ؔ͋Δ৔߹͸(-) or (O) εΩϧΞοϓ
  ੜ࢈ੑ
  + +

  View Slide

 57. ҼՌϧʔϓਤͷྫ
  ཁૉ(ม਺)
  ษڧ࣌ؒ
  ؔ࿈ઢ
  ਖ਼ͷ૬͕ؔ͋Δ৔߹͸(+) or (S)
  ෛͷ૬͕ؔ͋Δ৔߹͸(-) or (O) εΩϧΞοϓ
  ੜ࢈ੑ
  + +
  ϑΟʔυόοΫʹ࣌ؒΛ
  ཁ͢Δؔ࿈ઢɻຊ౰͸

  View Slide

 58. ҼՌϧʔϓਤͷྫ
  ཁૉ(ม਺)
  ษڧ࣌ؒ
  ؔ࿈ઢ
  ਖ਼ͷ૬͕ؔ͋Δ৔߹͸(+) or (S)
  ෛͷ૬͕ؔ͋Δ৔߹͸(-) or (O) εΩϧΞοϓ
  ੜ࢈ੑ
  ༨༟
  + +
  ϑΟʔυόοΫʹ࣌ؒΛ
  ཁ͢Δؔ࿈ઢɻຊ౰͸

  View Slide

 59. ҼՌϧʔϓਤͷྫ
  ཁૉ(ม਺)
  ษڧ࣌ؒ
  ؔ࿈ઢ
  ਖ਼ͷ૬͕ؔ͋Δ৔߹͸(+) or (S)
  ෛͷ૬͕ؔ͋Δ৔߹͸(-) or (O) εΩϧΞοϓ
  ੜ࢈ੑ
  ༨༟
  + +
  ϑΟʔυόοΫʹ࣌ؒΛ
  ཁ͢Δؔ࿈ઢɻຊ౰͸
  +

  View Slide

 60. ҼՌϧʔϓਤͷྫ
  ཁૉ(ม਺)
  ษڧ࣌ؒ
  ؔ࿈ઢ
  ਖ਼ͷ૬͕ؔ͋Δ৔߹͸(+) or (S)
  ෛͷ૬͕ؔ͋Δ৔߹͸(-) or (O) εΩϧΞοϓ
  ੜ࢈ੑ
  ༨༟
  + +
  ϑΟʔυόοΫʹ࣌ؒΛ
  ཁ͢Δؔ࿈ઢɻຊ౰͸
  +
  +

  View Slide

 61. ҼՌϧʔϓਤͷྫ
  ཁૉ(ม਺)
  ษڧ࣌ؒ
  ؔ࿈ઢ
  ਖ਼ͷ૬͕ؔ͋Δ৔߹͸(+) or (S)
  ෛͷ૬͕ؔ͋Δ৔߹͸(-) or (O) εΩϧΞοϓ
  ੜ࢈ੑ
  ༨༟
  + +
  ϑΟʔυόοΫʹ࣌ؒΛ
  ཁ͢Δؔ࿈ઢɻຊ౰͸
  +
  +
  (R)
  ϧʔϓͷछྨ
  ɹɾෛͷؔ࿈ઢ͕ۮ਺ͳΒࣗݾڧԽϧʔϓ(R)
  ɹɾෛͷؔ࿈ઢ͕ح਺ͳΒόϥϯεϧʔϓͷ(B)

  View Slide

 62. όϥϯεϧʔϓͷྫ
  ड͚ೖΕSP

  View Slide

 63. όϥϯεϧʔϓͷྫ
  ड͚ೖΕSP
  ࣮૷࣌ؒ
  +

  View Slide

 64. όϥϯεϧʔϓͷྫ
  ड͚ೖΕSP
  ࣮૷࣌ؒ
  ςετ࣮ࢪ࣌ؒ
  +
  -

  View Slide

 65. όϥϯεϧʔϓͷྫ
  ड͚ೖΕSP
  ࣮૷࣌ؒ
  ςετ࣮ࢪ࣌ؒ
  ෆ۩߹
  +
  -
  -

  View Slide

 66. όϥϯεϧʔϓͷྫ
  ड͚ೖΕSP
  ࣮૷࣌ؒ
  ςετ࣮ࢪ࣌ؒ
  ෆ۩߹
  վम࣌ؒ
  +
  -
  -
  +

  View Slide

 67. όϥϯεϧʔϓͷྫ
  ड͚ೖΕSP
  ࣮૷࣌ؒ
  ςετ࣮ࢪ࣌ؒ
  ෆ۩߹
  վम࣌ؒ
  +
  -
  -
  +
  -

  View Slide

 68. όϥϯεϧʔϓͷྫ
  ड͚ೖΕSP
  ࣮૷࣌ؒ
  ςετ࣮ࢪ࣌ؒ
  ෆ۩߹
  վम࣌ؒ
  +
  -
  -
  +
  -
  (B)

  View Slide

 69. ෳ߹ϧʔϓ
  ਐḿͷဃ཭

  View Slide

 70. ෳ߹ϧʔϓ
  ਐḿͷဃ཭
  εέδϡʔϧ

  View Slide

 71. ෳ߹ϧʔϓ
  ਐḿͷဃ཭
  εέδϡʔϧ
  ੍໿৚݅ɾ໨ඪ

  View Slide

 72. ෳ߹ϧʔϓ
  ਐḿͷဃ཭
  Ξ΢τϓοτ
  -
  εέδϡʔϧ
  ੍໿৚݅ɾ໨ඪ

  View Slide

 73. ෳ߹ϧʔϓ
  ਐḿͷဃ཭
  Ξ΢τϓοτ
  +
  -
  εέδϡʔϧ
  ੍໿৚݅ɾ໨ඪ

  View Slide

 74. ෳ߹ϧʔϓ
  ਐḿͷဃ཭ ਓ
  Ξ΢τϓοτ
  +
  -
  εέδϡʔϧ
  ੍໿৚݅ɾ໨ඪ

  View Slide

 75. ෳ߹ϧʔϓ
  ਐḿͷဃ཭ ਓ
  Ξ΢τϓοτ
  +
  -
  +
  εέδϡʔϧ
  ੍໿৚݅ɾ໨ඪ

  View Slide

 76. ෳ߹ϧʔϓ
  ਐḿͷဃ཭ ਓ
  Ξ΢τϓοτ
  (B)
  +
  -
  +
  εέδϡʔϧ
  ੍໿৚݅ɾ໨ඪ

  View Slide

 77. ෳ߹ϧʔϓ
  ਐḿͷဃ཭ ਓ
  Ξ΢τϓοτ
  (B)
  +
  -
  +
  -
  εέδϡʔϧ
  ੍໿৚݅ɾ໨ඪ

  View Slide

 78. ෳ߹ϧʔϓ
  ਐḿͷဃ཭ ਓ
  Ξ΢τϓοτ
  (R)
  (B)
  +
  -
  +
  -
  εέδϡʔϧ
  ੍໿৚݅ɾ໨ඪ

  View Slide

 79. ͡Ό࣮͊ࡍඳ͍ͯΈ·͠ΐ͏͔ʁ

  View Slide

 80. • Lean Coffeeͷ࣌ʹग़ͨ͠ωλͰಛʹղܾͨ͠
  ͍໰୊ΛऔΓר͘ҼՌϧʔϓਤΛॻ͍ͯΈͯ
  Լ͍͞
  • ΋ࣗ͠෼ͷωλͰඳ͖ʹ͍͘৔߹͸ಉ͡ςʔ
  ϒϧͷผͷਓͷωλΛҰॹʹඳ͍ͯΈͯ΋
  ߏ͍·ͤΜ

  View Slide

 81. ྫ୊
  • εϓϦϯτΰʔϧʹର͢Δίϛοτϝϯτ͸ඞͣୡ੒ͤ͞Δ͜ͱͰ͸͋
  Γ·ͤΜɻͦΕ͸ԿނͰ͠ΐ͏ʁ(ࢀߟ: https://www.ryuzee.com/contents/
  blog/4540)
  • νʔϜ͕࠷େݶ౒ྗ͢Δ͜ͱΛ໿ଋ͢Δ͜ͱ
  • νʔϜશһ͕ࣗओతʹಉҙͯ͠໿ଋ͢Δ͜ͱ
  • ࣗ෼ͨͪͷ଎౓Λج४ʹͦͷൣғ಺Ͱ໿ଋ͢Δ͜ͱ
  • ਐḿঢ়گΛ໌Β͔ʹ͠ɺ໰୊͕ىͬͨ࣌͜͸Ӆͣ͞ɺ͙͢ʹ໌Β͔ʹ
  ͢Δ͜ͱΛ໿ଋ͢Δ͜ͱ

  View Slide

 82. ྫ͑͹…
  ίϛοτͨ͠SP
  Ξ΢τϓοτͱͷဃ཭
  ࣤ੹
  όοϑΝ
  ༉அ
  +
  +
  +
  Ξ΢τϓοτ
  -
  -

  View Slide

 83. ྫ͑͹…
  ίϛοτͨ͠SP
  Ξ΢τϓοτͱͷဃ཭
  ࣤ੹
  όοϑΝ
  ༉அ
  +
  +
  +
  Ξ΢τϓοτ
  -
  -
  (R)

  View Slide

 84. ΋͘͠͸…
  ίϛοτͨ͠SP
  Ξ΢τϓοτͱͷဃ཭
  ࣤ੹
  ϦϑΝΫλϦϯάܾஅ
  ٕज़తෛ࠴
  +
  -
  -
  Ξ΢τϓοτ
  -
  -

  View Slide

 85. ΋͘͠͸…
  ίϛοτͨ͠SP
  Ξ΢τϓοτͱͷဃ཭
  ࣤ੹
  ϦϑΝΫλϦϯάܾஅ
  ٕज़తෛ࠴
  +
  -
  -
  Ξ΢τϓοτ
  -
  -
  (R)

  View Slide

 86. γεςϜݪܕ

  View Slide

 87. γεςϜݪܕ
  • ݸਓ΍࢓ࣄ্ͷੜ׆ͰԿ౓΋܁Γฦ͠ى͜ΔΑΓෳࡶͳߏ଄
  • ҼՌϧʔϓͷߏ଄ʹ͓͚Δύλʔϯ(ֶश͢Δ૊৫ͷهड़)
  • ղઆ
  • ҼՌϧʔϓਤྫ
  • ͜Μͳ঱ঢ়͕ݱΕͨΒཁ஫ҙ
  • ରॲͷݪଇ
  • ࣄྫʢϏδωε/ͦͷଞ)

  View Slide

 88. γεςϜݪܕͷछྨ
  • ஗ΕΛ൐͏όϥϯεܕϓϩηε
  • ੒௕ͷݶք
  • ໰୊ͷ͢ΓସΘΓ
  • հೖऀ΁ͷ໰୊ͷ͢ΓସΘΓ
  • ໨ඪͷͳ่͠͠
  • ΤεΧϨʔτ
  • ڧऀ͸·͢·͢ڧ͘
  • ڞ༗஍ͷ൵ܶ
  • ͏·͍͔͘ͳ͍ղܾࡦ
  • ੒௕ͱ౤ࢿෆ଍

  View Slide

 89. ੒௕ͷݶք
  • [ղઆ](ҙ༁)
  • ࠷ॳ͸ॱௐʹ੒௕͍͕ͯͨ͠ঃʑʹ੒௕͸ಷԽ͠ɺ࠷ऴ
  తʹࢭ·ͬͯ͠·͏
  • ࠷ѱͳέʔεͰ͸ࣗݾڧԽϧʔϓ͕ٯʹճΓ࢝ΊΔ͜ͱ
  ΋…
  • [͜Μͳ঱ঢ়͕ݱΕͨΒཁ஫ҙ](ҙ༁)
  • ͍͚͍͚GoGoͳΜ͔ͩΒ͜·͚͐͜ͱ͸͍͍ΜͩΑˠ
  • ͳΜ͔ޮՌ͕ബ·͖͚ͬͯͨͲ·͊ͳΜͱ͔ͳΔͩΖˠ
  • ͋Εʁશવ੒Ռ৳ͼͯͳ͘Ͷʁ
  • [ରॲͷݪଇ]
  • ੒௕ΛແཧʹՃ଎ͤ͞ͳ͍
  • όϥϯεϧʔϓͷํΛվળ͢Δ
  ঢ়ଶ
  ੒௕ͤ͞Δߦಈ
  ݮ଎ͤ͞Δߦಈ
  ੍໿৚݅
  +
  +
  + -
  (R)
  (B)

  View Slide

 90. ໰୊ͷ͢ΓସΘΓ
  • [ղઆ]
  • ද໘తʹվળ͍ͯ͠ΔΑ͏ʹݟ͑Δ؆୯ͳํ๏Λ࠾༻͠ɺ
  ͦͷํ๏Λ࠾Δ͜ͱͰࠜຊతͳରࡦΛͲΜͲΜ࠾༻͕͠
  ͨ͘ͳΔ
  • [͜Μͳ঱ঢ়͕ݱΕͨΒཁ஫ҙ]
  • ʮݟͯͷ௨Γɺࠓ͜ͷղܾࡦɺ͏·͍ͬͯ͘Δ͡Όͳ͍͔ʂ
  ͦͷ͏ͪʹ͏·͍͔͘ͳ͘ͳΔͬͯɺͲ͏͍͏͜ͱʁʯ
  • [ରॲͷݪଇ]
  • ࠜຊతͳղܾࡦʹప͢Δ
  • Ͳ͏ͯ͠΋ແཧͳ৔߹͸ࠜຊతͳରࡦͱฒߦͯ࣌ؒ͠Ք͗
  ͱͯ͠ରॲྍ๏తͳํ๏͸࣮ࢪ͢Δ
  ໰୊ͷ঱ঢ়
  ରॲྍ๏తͳղܾࡦ
  +
  -
  (B)
  ࠜຊతͳղܾࡦ
  +
  -
  (B)
  ෭࡞༻
  +
  -
  (R)

  View Slide

 91. հೖऀ΁ͷ໰୊ͷ͢ΓସΘΓ
  • [ղઆ]
  • ֎෦ͷʮհೖऀʯʢίʔν/ίϯαϧλϯτ)͕໰୊ղܾʹ
  հೖͯ͠͠·͍ɺ಺෦ؔ܎ऀͰ໰୊Λղܾ͢Δํ๏Λֶ
  ͹ͳ͍
  • [͜Μͳ঱ঢ়͕ݱΕͨΒཁ஫ҙ]
  • ະهࡌ
  • [ରॲͷݪଇ]
  • ڕΛ༩͑ΔͷͰ͸ͳ͘ɺڕΛ௼Δํ๏Λڭ͑Α
  • ʮ౰ࣄऀʯͷ໰୊ղܾೳྗΛߴΊΔ͜ͱʹప͢Δ
  • ֎෦ͷॿ͚͕ඞཁͳΒ͹ɺʮԉॿऀʯ͸ɺհೖΛԿ͕͋ͬ
  ͯ΋Ұ౓ݶΓʹݶఆ͢Δʢͦͯ͠ɺͦͷ͜ͱΛશһ͕લ΋ͬ
  ͯ஌Δʣ͔ɺਓʑ͕কདྷతʹೳྗΛߴΊΒΕΔΑ͏ɺ൴
  ΒͷεΩϧ΍ࢿݯ΍ΠϯϑϥͷߏஙΛࢧԉ͢Δ΂͖
  ໰୊ͷ঱ঢ়
  ֎෦͔Βͷհೖ
  +
  -
  (B)
  ಺෦ؔ܎ऀͰͷղܾ
  +
  -
  (B)
  ಺෦ؔ܎ऀͷ
  ೳྗ
  -
  +
  (R)
  -

  View Slide

 92. ڞ༗஍ͷ൵ܶ
  +
  +
  (R)
  (B)
  Aͷ੒Ռ
  ݸਓAͷ׆ಈྔ
  ૯׆ಈྔ
  ݸਓBͷ׆ಈྔ
  Bͷ੒Ռ
  ׆ಈ͋ͨΓͷ੒Ռ
  ࢿݯͷݶք
  +
  +
  (R)
  -
  (B)
  +
  +
  +
  +

  View Slide

 93. ;Γ͔͑ΓͱγεςϜࢥߟ
  • ;Γ͔͑Γͷ࣮ࢪΛ્֐͢Δ࠷େͷཁҼ
  • վળ͢Δ͸ͣͳͷʹվળ͠ͳ͍
  • ͋Δ෦෼Ͱ͸վળ͍ͯ͠Δ͚Ͳશମతʹ͸
  վળ͍ͯ͠ͳ͍
  ;Γ͔͑Γ͸
  ͯ͠Δ͚Ͳ
  ΧΠθϯͯ͠Δ
  ؾ͕͠ͳ͍
  ;Γ͔͑Γʹ
  ඇڠྗత
  ;Γ͔͑ΓͰ
  ಛఆͷਓ͔͠
  ൃݴ͠ͳ͍
  ;Γ͔͑Γ͕
  ϚϯωϦԽ͢Δ

  View Slide

 94. ᑏࢠೖΕ͠ͳ͖Ό

  View Slide

 95. ͦ͜ͰҼՌϧʔϓਤ΋̍ͭͷ
  πʔϧʹՃ͑ͯΈ·ͤΜ͔ʁ

  View Slide

 96. ҼՌϧʔϓਤͰߟ͑Δ
  • ࣗ෼ͨͪΛऔΓר͘γεςϜΛॻ͍ͯΈΔ
  • ͦͷਤ͕ਖ਼͍͔͠͸؍ଌ͕ඞཁ
  • ͋ΔΞΫγϣϯ͕૝ఆ௨ΓʹվળΛଅ͞ͳ͍ͷͰ͋Ε͹ɺͦΕ͕ͲͷΑ͏
  ͳγεςϜͰ્֐͞Ε͍ͯΔ͔Λߟ͑Δ
  • ҼՌϧʔϓਤʹج͍ͮͯվળ఺(ϨόϨοδϙΠϯτ)Λݟ͍ͩͦ͠Ε͕ਖ਼͠
  ͔ͬͨ৔߹͸ࣗݾڧԽϧʔϓͷྲྀΕʹೖΓେ͖ͳޮՌ͕ظ଴Ͱ͖Δʢ͸ͣʣ
  • γεςϜݪܕͱಉ͡ܗ͕ݱΕ͍ͯΔ৔߹͸ݪܕͷରࡦʹଇͬͨΞΫγϣϯΛ
  ৺͕͚Δ

  View Slide

 97. ·ͱΊ

  View Slide

 98. ·ͱΊ
  • զʑ͸ϓϩμΫτʹରͯ͠ͷϞσϦϯά͸ී௨ʹߦ͍·͢ΑͶʁ
  (·͔͞ʮΞδϟΠϧ͔ͩΒઃܭ͠ͳ͍ΜͰ͠ΐʯͱ͔ࢥͬͯΔਓ͸͍·ͤΜΑͶ)

  View Slide

 99. ·ͱΊ
  • զʑ͸ϓϩμΫτʹରͯ͠ͷϞσϦϯά͸ී௨ʹߦ͍·͢ΑͶʁ
  (·͔͞ʮΞδϟΠϧ͔ͩΒઃܭ͠ͳ͍ΜͰ͠ΐʯͱ͔ࢥͬͯΔਓ͸͍·ͤΜΑͶ)
  • ྑ͍νʔϜΛҡ࣋͢ΔͨΊʹ͸νʔϜΛ؍࡯͠ϞσϦϯά͢
  Δඞཁ͕͋Γ·͢

  View Slide

 100. ·ͱΊ
  • զʑ͸ϓϩμΫτʹରͯ͠ͷϞσϦϯά͸ී௨ʹߦ͍·͢ΑͶʁ
  (·͔͞ʮΞδϟΠϧ͔ͩΒઃܭ͠ͳ͍ΜͰ͠ΐʯͱ͔ࢥͬͯΔਓ͸͍·ͤΜΑͶ)
  • ྑ͍νʔϜΛҡ࣋͢ΔͨΊʹ͸νʔϜΛ؍࡯͠ϞσϦϯά͢
  Δඞཁ͕͋Γ·͢
  • γεςϜࢥߟ͸ͦͷॿ͚ʹͳΓ·͢

  View Slide

 101. ·ͱΊ
  • զʑ͸ϓϩμΫτʹରͯ͠ͷϞσϦϯά͸ී௨ʹߦ͍·͢ΑͶʁ
  (·͔͞ʮΞδϟΠϧ͔ͩΒઃܭ͠ͳ͍ΜͰ͠ΐʯͱ͔ࢥͬͯΔਓ͸͍·ͤΜΑͶ)
  • ྑ͍νʔϜΛҡ࣋͢ΔͨΊʹ͸νʔϜΛ؍࡯͠ϞσϦϯά͢
  Δඞཁ͕͋Γ·͢
  • γεςϜࢥߟ͸ͦͷॿ͚ʹͳΓ·͢
  • ޾͍ύλʔϯతͳ෺΋ଘࡏͯ͠Δ

  View Slide

 102. ·ͱΊ
  • զʑ͸ϓϩμΫτʹରͯ͠ͷϞσϦϯά͸ී௨ʹߦ͍·͢ΑͶʁ
  (·͔͞ʮΞδϟΠϧ͔ͩΒઃܭ͠ͳ͍ΜͰ͠ΐʯͱ͔ࢥͬͯΔਓ͸͍·ͤΜΑͶ)
  • ྑ͍νʔϜΛҡ࣋͢ΔͨΊʹ͸νʔϜΛ؍࡯͠ϞσϦϯά͢
  Δඞཁ͕͋Γ·͢
  • γεςϜࢥߟ͸ͦͷॿ͚ʹͳΓ·͢
  • ޾͍ύλʔϯతͳ෺΋ଘࡏͯ͠Δ
  • ͳʹΑΓγεςϜࢥߟͷֶͼ͸ҰਓͰ΋࢝ΊΒΕ·͢ʂʂ

  View Slide

 103. ͪͳΈʹʜ

  View Slide

 104. ࢒Γͷ%JTDJQMJOF΋
  େࣄͩΑʂʂ
  νʔϜͷத֩తͳֶशೳྗ
  ࢤͷҭ੒
  ಺লతͳձ࿩ͷల։
  ෳࡶੑͷཧղ
  ɾࣗݾϚελϦʔ
  ɾڞ༗Ϗδϣϯ
  ɾϝϯλϧɾϞσϧ
  ɾμΠΞϩά
  ɾγεςϜࢥߟ

  View Slide

 105. ࠓ೔ͷΰʔϧ

  View Slide

 106. ָ͘͠
  ࣮Γ͋Δ
  ;Γ͔͑ΓΛ
  ߦ͍ଓ͚Δ͜ͱΛ
  ίϛοτ͢Δʂʂ

  View Slide

 107. %POF

  View Slide

 108. εΫϥϜಓؔ੢
  w ࢲͨͪ͸ɺιϑτ΢ΣΞ։ൃʹ͓͚Δࢲͨͪࣗ਎ͷݱ৔ΛΑΓྑ͍ͨ͘͠
  ͱ͍͏૝͍͔ΒɺεΫϥϜ΍ΞδϟΠϧͳ։ൃͷ஌ࣝΛ૬ޓʹڞ༗͠ɺٞ࿦
  ͠ͳ͕Β੾᛭ୖຏ͢ΔͨΊʹू·ͬͨؔ੢ͷίϛϡχςΟͰ͢ɻ
  w ΑΓଟ͘ͷਓʑʹɺैࣄ͢Δ։ൃݱ৔Λվળ͢Δ͖͔͚ͬʹͳΔΑ͏ͳ৘
  ใΛൃ৴͠ɺ·ͨɺΈͳ͞Μͷ೰Έ΍໰୊ΛҰॹʹߟ͑࿩͠߹͏͜ͱͰɺ
  ΑΓ޿͍஌ܙͱ஌ࣝΛഓ͍͚ͬͯΔ৔Λઃ͚͍͖͍ͯͨͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ
  w ࢲͨͪ͸։ൃऀͷΈͳ͞Μ͕͍ͭ΋সإͰ։ൃͰ͖ΔΑ͏ͳੈքΛ໨ࢦ͠
  ͍ͯ·͢ɻ
  w https://www.facebook.com/ScrumDoKansai

  View Slide

 109. l
  23$*"2%/#(!)
  • )+1
  • '6(.,0
  l 5-# !&4
  https://www.facebook.com/ScrumDoKansai

  View Slide

 110. ͡Ό͊ʜ
  ҿΈʹߦ͔ͬ͜ʂ

  View Slide