Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

空間情報xChatGPTの付き合い方 2023

空間情報xChatGPTの付き合い方 2023

空間情報xChatGPTの付き合い方
ChatGPT3,4 でどこまで使えて、学生たちにどう使わせるか?

2023-04-08 古橋発表 @ GSC空間情報系BBQ

青山学院大学 地球社会共生学部
Taichi FURUHASHI

© CC BY-SA 4.0

Taichi FURUHASHI

April 08, 2023
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Education

Transcript

 1. ੨ࢁֶӃେֶ஍ٿࣾձڞੜֶ෦
  5BJDIJ'636)"4)*
  ۭؒ৘ใY$IBU(15ͷ෇͖߹͍ํ
  $IBU(15 ͰͲ͜·Ͱ࢖͑ͯɺֶੜͨͪʹͲ͏࢖ΘͤΔ͔ʁ

  View Slide

 2. $IBU(15(
  ݹڮͷ࣮ݧతͳۭؒ৘ใܥͷ$IBU(15ಈ࡞ݕূ༻ϋογϡλά

  View Slide

 3. ੨ࢁΩϟϯύε͔Β૬໛ݪΩϟϯύε΁ͷܦ࿏͸ʁ

  View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. ೔ຊͰ௕໊͍લͷӺ্໊Ґ݅ͷҢ౓ܦ౓͸ʁ

  View Slide

 7. View Slide

 8. ொాࢢ͸౦ژ౎͔ਆಸ઒ݝ͔ʁ

  View Slide

 9. View Slide

 10. ౦ژ౎ͷΤϦΞΛ##09Ͱڭ͑ͯ

  View Slide

 11. View Slide

 12. $IBU(15

  View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. $IBU(15

  View Slide

 16. View Slide

 17. View Slide

 18. ຊ౔಺ͷྖҬ͸ਖ਼֬ʹͳ͖ͬͯͨɻ
  ౡ͠ΐ෦͸·ͩ·ͩɻ

  View Slide

 19. View Slide

 20. 04.ͷ0WFSQBTT"1*ΫΤϦΛॻ͍ͯ

  View Slide

 21. View Slide

 22. .75ͷ4QFDJ
  fi
  DBUJPOΛ6.-ਤͰඳ͍ͯ

  View Slide

 23. View Slide

 24. View Slide

 25. ՝୊Ϩϙʔτ΍ࢼݧʹ$IBU(15࢖ΘͤΔʁ

  View Slide

 26. $IBU(15ʹݶΒͣɺ"*લఏतۀͱͯ͠
  ʮखඳ͖άϥϨίʯ͕༗ޮ

  View Slide

 27. View Slide

 28. ݁࿦
  $IBU(15Λېࢭʹͯ͠΋΄ͱΜͲͷֶੜ͸࢖͏ͩΖ͏
  $IBU(15࢖͍׳Ε͍ͯΔֶੜͱͦ͏Ͱͳֶ͍ੜͱͷ֨ࠩ͸޿͕ΔͩΖ͏
  $IBU(15αʔϏε͸·ͩෆ҆ఆͱࢥ͏΂͖ɻ͍ͭͰ΋ར༻Մೳͱߟ͑Δͷ
  ͸ةݥ
  ʮԋࢉ͸Ͱ͖ͳ͍ʯʮͲ͏Ͳ͏ͱӕΛ෇͘ʯ͜ͱΛલఏʹɺ༏लͳ৽ଔࣾ
  һͱͯ͠$IBU(15ͱ෇͖߹͏ͷ͕٢
  جຊతʹ஍ཧۭؒ৘ใ͸ۤख
  ෳ਺ͷ֓೦ͷൺֱͳͲ͸௒ಘҙ
  ϓϩάϥϛϯά΍σʔλ੔ܗ͸ಘҙ
  ՝୊΍ࢼݧʹ͸खඳ͖άϥϨίͰͷఏग़Λٛ຿෇͚Δͱֶੜͷཧղ౓͸ධ
  ՁՄೳ

  View Slide