$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

「みんなの自然災害伝承碑」ワークショップ 2023|日本地図学会

「みんなの自然災害伝承碑」ワークショップ 2023|日本地図学会

20230827 日本地図学会 定期大会 2023
古橋発表資料

© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

Taichi FURUHASHI

August 27, 2023
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Science

Transcript

 1. 1
  ʮΈΜͳͷࣗવࡂ֐఻ঝൾʯϫʔΫγϣοϓ
  ೔ຊ஍ਤֶձఆظେձ
  ೔ຊ஍ਤֶձ๷ࡂҕһձʗ੨ࢁֶӃେֶ஍ٿࣾձڞੜֶ෦ɾֵ৽ٕज़ͱࣾձڞ૑ݚڀॴʗ0QFO4USFFU.BQ'PVOEBUJPO+"1"/
  !NBQDPODJFSHF
  5BJDIJ'636)"4)*

  View Slide

 2. View Slide

 3. @mapconcierge

  View Slide

 4. ೔ຊ஍ਤֶձ

  View Slide

 5. ࣗવࡂ֐఻ঝൾ

  View Slide

 6. https://www.gsi.go.jp/common/000211781.pdf

  View Slide

 7. ౎ಓ෎ݝࢢ۠ொଜ

  جͷ
  ࣗવࡂ֐఻ঝൾ
  ʢ೥݄೔ݱࡏʣ

  View Slide

 8. https://maps.gsi.go.jp/#7/36.605960/136.978408/&base=pale&ls=pale%7Cdisaster_lore_all&disp=11&lcd=disaster_lore_all&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0&d=m

  View Slide

 9. https://maps.gsi.go.jp/#7/36.605960/136.978408/&base=pale&ls=pale%7Cdisaster_lore_all&disp=11&lcd=disaster_lore_all&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0&d=m

  View Slide

 10. https://maps.gsi.go.jp/#12/35.327375/136.732712/&base=pale&ls=pale%7Cdisaster_lore_all&disp=11&lcd=disaster_lore_all&vs=c0g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0

  View Slide

 11. View Slide

 12. https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/denshouhi.html

  View Slide

 13. ఻ঝ಺༰͸
  จࣈఔ౓ʹཁ໿͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 14. ೔ຊܦࡁ৽ฉΑΓҾ༻
  https://www.nikkei.com/article/DGXMZO63241190R30C20A8CC1000/

  View Slide

 15. ೔ຊશࠃͷ࣮਺͸ ͱ
  ਪଌ͞Ε͍ͯΔ
  ࡂ֐఻ঝΛઐ໳ʹݚڀ͢Δ߳઒େֶ٬һڭतͷদඌ༟࣏ʹΑΔݟղɻग़యɿʮࡂ֐ൾʯ஍ਤܝࡌಓ൒͹ʗ࣏ࣗମɺॴࡏෆ໌΍ௐࠪ೉͘͠ʰ೔ຊܦࡁ৽ฉʱேץ೥݄೔ʢࣾձ໘ʣಉ೔Ӿཡɻ

  View Slide

 16. ࠃ౔஍ཧӃ͔Β഑৴͞Ε͍ͯΔ
  ࣗવࡂ֐఻ঝൾσʔλ͸
  ͢΂͕ͯ໢ཏ͞Ε͍ͯΔΘ͚
  Ͱ͸ͳ͍ɻ

  View Slide

 17. ΈΜͳͷࣗવࡂ֐఻ঝൾ

  View Slide

 18. https://jcacj.org/monumento.html

  View Slide

 19. εϚϗ͕͋Ε͹
  ୭Ͱ΋৘ใొ࿥Ͱ͖·͢ɻ

  View Slide

 20. εϚϗ͕͋Ε͹
  ୭Ͱ΋৘ใొ࿥Ͱ͖·͢ɻ
  Monumento
  IUUQTNPOVNFOUP
  QPXFSFECZ

  View Slide

 21. ໨త
  ࠃ౔஍ཧӃ͕ऩूͰ͖͍ͯͳ͍ࣗવࡂ֐఻ঝ
  ൾΛࢀՃܕ஍ਤσʔλͱͯ͠ิ׬

  આ໌จΛࣗಈจࣈى͜͠
  ऩूͨ͠σʔλΛެڞࡒ $$
  ͱͯ͠Φʔϓ
  ϯσʔλԽ

  View Slide

 22. ໨త
  ࠃ౔஍ཧӃ͕ऩूͰ͖͍ͯͳ͍ࣗવࡂ֐఻ঝ
  ൾΛࢀՃܕ஍ਤσʔλͱͯ͠ิ׬

  આ໌จΛࣗಈจࣈى͜͠
  ऩूͨ͠σʔλΛެڞࡒ $$
  ͱͯ͠Φʔϓ
  ϯσʔλԽ

  View Slide

 23. ໨త
  ࠃ౔஍ཧӃ͕ऩूͰ͖͍ͯͳ͍ࣗવࡂ֐఻ঝ
  ൾΛࢀՃܕ஍ਤσʔλͱͯ͠ิ׬

  આ໌จΛࣗಈจࣈى͜͠
  ऩूͨ͠σʔλΛެڞࡒ $$
  ͱͯ͠Φʔϓ
  ϯσʔλԽ

  View Slide

 24. ໨త
  ࠃ౔஍ཧӃ͕ऩूͰ͖͍ͯͳ͍ࣗવࡂ֐఻ঝ
  ൾΛࢀՃܕ஍ਤσʔλͱͯ͠ิ׬

  આ໌จΛࣗಈจࣈى͜͠
  ऩूͨ͠σʔλΛެڞࡒ $$
  ͱͯ͠Φʔϓ
  ϯσʔλԽ

  View Slide

 25. https://ja.monumen.to/users/sign_in

  View Slide

 26. https://ja.monumen.to/users/sign_in

  View Slide

 27. .POVNFOUP΁ͷه࿥ํ๏ɹ
  4UFQࣄલʹ.POVNFOUPΞΧ΢ϯτΛ࡞੒ɻ
  4UFQࣗવࡂ֐఻ঝൾͷઆ໌จΛεϚϗͰࣸਅࡱӨɻ
  4UFQࣗવࡂ֐఻ঝൾ࣮෺΍ؔ࿈ࢿྉ΋ࣸਅࡱӨɻ
  4UFQεϚϗͷ΢Σϒϒϥ΢β 4BGBSJ $ISPNFͳͲ
  ͰIUUQTNPOVNFOUPΛ։͘ɻ

  4UFQ<౤ߘ>ϝχϡʔ͔Βઆ໌จͷࣸਅΛ<ϑΝΠϧΛબ୒>͠ɺ஍ਤ্ʹࣗવࡂ֐
  ఻ঝൾͷਖ਼֬ͳҐஔΛΫϦοΫˍϐϯΛཱͯΔɻλΠτϧ΋ೖྗɻ
  4UFQϥΠηϯε͕$$ʹνΣοΫ͕ೖ͍ͬͯΔ͜ͱΛ֬ೝͯ͠<ߋ৽͢Δ>Λԡଧɻ
  4UFQίϝϯτཝʹɺࣗવࡂ֐఻ঝൾͷࣸਅ΍ؔ࿈͢ΔࣸਅΛ௥ՃΞοϓϩʔυɻ
  4UFQطଘͷ·ͱΊͱͯ͠ʮࣗવࡂ֐఻ঝൾʯΛબ୒ɻ

  View Slide

 28. %&.0

  View Slide

 29. View Slide

 30. ެڞࡒͱͯ͠ͷϥΠηϯε
  $SFBUJWF$PNNPOT;FSPʢ$$ʣ

  View Slide

 31. https://ja.monumen.to/aboutcc0/

  View Slide

 32. View Slide

 33. https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.3926&mlon=136.7235#map=15/35.3926/136.7235&layers=H

  View Slide

 34. https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.3926&mlon=136.7235#map=15/35.3926/136.7235&layers=H

  View Slide

 35. https://www.openstreetmap.org/?mlat=35.3926&mlon=136.7235#map=15/35.3926/136.7235&layers=H

  View Slide

 36. View Slide

 37. View Slide

 38. View Slide

 39. λΠτϧɿ࿈೥ࡂ֐෮ڵ

  View Slide

 40. %&.0

  View Slide

 41. View Slide

 42. https://maps.gsi.go.jp/#18/35.392376/136.723951/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1&d=m

  View Slide

 43. ͔ͤͬ͘ͳͷͰ
  .POVNFOUPΛ
  ମݧͯ͠Έ·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 44. ͜ͷਤॻؗͷਖ਼໘ʹ
  ύϒϦοΫΞʔτ͕͋Γ·͢ɻ

  View Slide

 45. View Slide

 46. λΠτϧɿਫลͷՖ

  View Slide

 47. View Slide

 48. λΠτϧɿճసମ೾੾Γੴ

  View Slide

 49. ࣭ٙԠ౴

  View Slide

 50. View Slide

 51. ɹ า ͚ า ͚ɺ ଓ ͚Δ ͜ ͱ ͷ େ ੾ ͞ ɻ
  “ Just keep walking, persistence paid off ”


  by Tadataka INO

  View Slide

 52. Ұԯ૯ҏೳԽ

  View Slide

 53. @mapconcierge

  View Slide