$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Graph Databases

Graph Databases

Georgy Angelov

June 24, 2016
Tweet

More Decks by Georgy Angelov

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Графови бази от данни
  Георги Ангелов

  View Slide

 2. Какво е граф?

  View Slide

 3. Висша благородническа титла на
  поземлен феодал през
  Средновековието

  View Slide

 4. Graph Dracula

  View Slide

 5. Обхождане
  • Заявките представляват обхождане на графа
  • Много по-голяма производителност от RDBMS или
  NoSQL

  View Slide

 6. Подходящи за
  • Социални мрежи
  • Препоръчващи системи
  • Анализиране на данни
  • Търсене на пътища
  • Други видове данни с много връзки

  View Slide

 7. Например
  • Социална мрежа
  • Сайт за запознанства
  • Онлайн магазин
  • Сайт и мобилно приложение, агрегиращо онлайн концерти
  • Анализ на поведението на потребители в сайт

  View Slide

 8. Графови модели

  View Slide

 9. Неориентиран граф

  View Slide

 10. Ориентиран граф

  View Slide

 11. Ориентиран мултиграф

  View Slide

 12. Ориентиран мултиграф с тегла
  1
  2
  1
  0.4
  0.4
  42 42

  View Slide

 13. Ориентиран мултиграф с етикети
  познава
  познава
  е брат или сестра на
  Георги
  Десислава
  Веселка
  Димитър
  е брат или
  сестра на
  е брат или
  сестра на
  познава

  View Slide

 14. Ориентиран мултиграф със
  свойства (property graph)
  Връзка: познава
  От: 2013-12-31
  Име: Георги
  Професия: програмист
  Име: Десислава
  Име: Веселка
  Име: Димитър
  Връзка: брат или сестра
  Общи родители: баща
  Връзка: брат или сестра
  Общи родители: майка
  Връзка:
  брат или сестра
  Общи родители:
  майка и баща
  Близнаци
  Връзка: познава
  От: 2015-10-10
  Връзка: познава
  От: 2016-01-11

  View Slide

 15. Ориентиран мултиграф с етикети и
  свойства (labeled property graph)
  Познава
  От: 2013-12-31
  Човек
  Мъж
  Име: Георги
  Професия: програмист
  Човек
  Жена
  Име: Десислава
  Човек
  Жена
  Име: Веселка
  Човек
  Мъж
  Име: Димитър Брат или сестра
  Общи родители: баща
  Брат или сестра
  Общи родители: майка Брат или сестра
  Общи родители:
  майка и баща
  Близнаци
  Познава
  От: 2015-10-10
  Познава
  От: 2016-01-11

  View Slide

 16. (Labeled) property graph
  • Модел за представяне на данни
  • Използва се от графовите бази от данни
  • Ребрата са ориентирани, но могат да се обхождат и
  в двете посоки
  • Всеки връх и ребро може да има нула или повече
  етикети и нула или повече свойства
  • Schema-free

  View Slide

 17. View Slide

 18. Neo4j
  • Най-популярната графова база от данни
  • Отворен код (GPL)
  • Платена за комерсиално използване
  • Консистентност
  • Транзакции
  • Репликация

  View Slide

 19. Cypher
  • Език за заявки към графови данни
  • Създаден специално за Neo4j
  • OpenCypher – млад проект за разпространение на
  Cypher и към други СУБД
  • Декларативен език

  View Slide

 20. Инсталация

  View Slide

 21. Примери с Neo4j

  View Slide

 22. Име: Ферхунде
  Жена
  Човек
  Име: Фикрет
  Жена
  Човек
  Име: Неджля
  Жена
  Човек
  Име: Хайрие
  Жена
  Човек
  Съпрузи
  родител на
  родител на
  родител на
  познава
  познава
  Име: Али Ръза
  Мъж
  Човек

  View Slide

 23. Име: Ферхунде
  Жена
  Човек
  Име: Фикрет
  Жена
  Човек
  Име: Неджля
  Жена
  Човек
  Име: Бурак
  Мъж
  Човек
  Име: Хайрие
  Жена
  Човек
  Съпрузи
  родител на
  родител на родител на
  родител на
  познава
  познава
  Име: Али Ръза
  Мъж
  Човек

  View Slide

 24. Име: Ферхунде
  Жена
  Човек
  Име: Фикрет
  Жена
  Човек
  Име: Неджля
  Жена
  Човек
  Име: Бурак
  Мъж
  Човек
  Име: Хайрие
  Жена
  Човек
  Съпрузи
  родител на
  родител на родител на
  родител на
  познава
  познава
  Име: Али Ръза
  Лошо му е: да
  Мъж
  Човек

  View Slide

 25. create
  (ali:Person:Man {name: 'Али Ръза', lo6o: true}),
  (hayrie:Person:Woman {name: 'Хайрие'}),
  (burak:Person:Man {name: 'Бурак'}),
  (fikret:Person:Woman {name: 'Фикрет'}),
  (nedjlya:Person:Woman {name: 'Неджля'}),
  (ferhunde:Person:Woman {name: 'Ферхунде'})
  Добавяне на върхове

  View Slide

 26. create
  (ali)-[:married_to]->(hayrie),
  (hayrie)-[:married_to]->(ali),
  (ali)-[:parent_of]->(fikret),
  (ali)-[:parent_of]->(burak),
  (ali)-[:parent_of]->(nedjlya),
  (hayrie)-[:parent_of]->(nedjlya),
  (hayrie)-[:parent_of]->(fikret),
  (nedjlya)-[:knows]->(fikret),
  (fikret)-[:knows]->(nedjlya),
  (fikret)-[:knows]->(ferhunde),
  (ferhunde)-[:knows]->(burak)
  Добавяне на ребра
  * Разчита се, че ще се изпълни едновременно с предната заявка,
  иначе ще създаде празни върхове.

  View Slide

 27. match (vertex) return vertex
  match ()-[edge]-() return edge
  Показване на всички върхове и
  ребра

  View Slide

 28. match (p:Person) return p
  Търсене на върхове по етикети

  View Slide

 29. match (p:Person {name: 'Али Ръза'})
  return p
  Търсене на върхове със свойство

  View Slide

 30. match (ali:Person {name: 'Али Ръза'})),
  (hayrie:Person {name: 'Хайрие'})
  create (ali)-[:married_to]->(hayrie)
  Добавяне на ребра без
  "променливите"

  View Slide

 31. match (ali:Person {name: 'Али Ръза'})),
  (hayrie:Person {name: 'Хайрие'})
  create (ali)-[:married_to {on: '1980'}]->(hayrie)
  Добавяне на ребра със свойства

  View Slide

 32. match (p:Person {name: 'Али Ръза'})
  return p.name
  Проекция

  View Slide

 33. match (p:Person {name: 'Али Ръза'})
  -[:parent_of]->(child:Person)
  return child.name
  Прости обхождания
  match (child:Person)
  <-[:parent_of]-
  (p:Person {name: 'Али Ръза'})
  return child.name

  View Slide

 34. match (p:Person {name: 'Бурак'}) delete p
  Изтриване на върхове
  match (child:Person)
  <-[:parent_of]-
  (p:Person {name: 'Али Ръза'})
  delete child
  match (v) delete v

  View Slide

 35. Изтриване на ребра
  match (:Person {name: 'Неджля'})
  <-[relationship:parent_of]-
  (:Person {name: 'Али Ръза'})
  delete relationship
  "Неджля, ти вече не си моя дъщеря! Не стъпвай повече в тази къща!"
  - Али Ръза, 2010
  match ()-[r]-() delete r

  View Slide

 36. Промяна
  match (ali:Person {name: 'Али Ръза'})
  set ali.lo6o = false
  return ali

  View Slide

 37. match (p:Person)<-[:parent_of]-(child:Person)
  return p.name, count(child) as child_count
  Прости агрегации

  View Slide

 38. match (p:Person)<-[:parent_of]-(child:Person)
  return p.name, count(child) as child_count
  order by child_count desc
  Сортиране

  View Slide

 39. match (p:Person)-[:parent_of]->(child:Person)
  where p.name = 'Али Ръза'
  return p.name, count(child) as child_count
  order by child_count desc
  Филтриране с where

  View Slide

 40. match (p:Person)-[:parent_of]->(child:Person)
  with p.name as name, count(child) as child_count
  return name, child_count
  Междинни стъпки с with
  match (p:Person)-[:parent_of]->(child:Person)
  with p.name as name, count(child) as child_count
  where child_count > 2
  return name, child_count
  order by child_count desc

  View Slide

 41. match (:Person {name: 'Али Ръза'})-
  [:parent_of*2]->(grandchild:Person)
  return grandchild.name
  Обхождания с променлива дължина
  Всички внуци на Али Ръза
  match (:Person {name: 'Али Ръза'})-
  [path:parent_of*1..10]-(relative:Person)
  return relative.name, length(path)

  View Slide

 42. Обхождания с променлива дължина
  Последното ще върне и него самия – ще го филтрираме с where
  match (ali:Person {name: 'Али Ръза'})-
  [:parent_of*]-(relative:Person)
  where relative <> ali
  return relative.name

  View Slide

 43. Обхождания с променлива дължина
  Всъщност ще върне и жена му и нейните роднини. Ако не ги искаме:
  match (ali:Person {name: 'Али Ръза'})<-
  [:parent_of*0..]-(:Person)-
  [:parent_of*0..]->(relative:Person)
  where relative <> ali
  return relative.name

  View Slide

 44. match с няколко шаблона
  Предната заявка може да се напише и така
  match (common_parent:Person)-[:parent_of*0..]->
  (ali:Person {name: 'Али Ръза'}),
  (common_parent)-[:parent_of*0..]->
  (relative:Person)
  where relative <> ali
  return relative.name
  Всички хора, с които има общ родител. В двата match-а
  `common_parent` ще е един и същ, защото използваме едно и също
  име.

  View Slide

 45. Колекции и имена
  Фикрет иска някой да я запознае с Бурак:
  match path=(:Person {name: 'Фикрет'})-[:knows*]
  ->(:Person {name: 'Бурак'})
  return extract(person in nodes(path) | person.name)

  View Slide

 46. Най-къс път
  match (fikret:Person {name: 'Фикрет'}),
  (burak:Person {name: 'Бурак'}),
  path=shortestPath((fikret)-[:knows*]->(burak))
  return extract(person in nodes(path) | person.name)

  View Slide

 47. Въпроси за Neo4j/Cypher?

  View Slide

 48. View Slide

 49. OrientDB
  • Отворен код (Apache2 license)
  • Безплатна дори за комерсиално използване
  • Има и enterprise версия
  • Консистентност
  • Транзакции
  • Репликация
  • Език за заявки – SQL с разширения или Gremlin

  View Slide

 50. OrientDB SQL
  • Прилича на SQL
  • Не поддържа част от по-сложните конструкции в SQL
  • Има допълнителни функции за работа с графи
  • Простите заявки стават лесно
  • Сложните заявки са ад и хакерии

  View Slide

 51. • Отворен език за заявки към графови данни
  • Поддържа се от много графови БД, вкл. Neo4j,
  OrientDB, Titan и т.н.
  • Императивен, за разлика от Cypher и OrientDB SQL
  • Доста по-сложен от тях
  • Но е по-мощен
  • И имате повече контрол върху обработката

  View Slide

 52. Инсталация

  View Slide

 53. Инсталация
  След като го свалите…
  • Разархивирате някъде
  • Пускате bin/server.sh
  • Използвате bin/gremlin.sh за Gremlin конзола
  (http://orientdb.com/docs/2.0/orientdb.wiki/Gremlin.html)
  • Или http://localhost:2480 за OrientDB SQL конзола

  View Slide

 54. Примери с Gremlin

  View Slide

 55. Име: Ферхунде
  Жена
  Човек
  Име: Фикрет
  Жена
  Човек
  Име: Неджля
  Жена
  Човек
  Име: Бурак
  Мъж
  Човек
  Име: Хайрие
  Жена
  Човек
  Съпрузи
  родител на
  родител на родител на
  родител на
  познава
  познава
  Име: Али Ръза
  Лошо му е: да
  Мъж
  Човек

  View Slide

 56. ali = g.addVertex('person', 'name', 'Али Ръза', 'lo6o', true)
  hayrie = g.addVertex('person', 'name', 'Хайрие')
  burak = g.addVertex('person', 'name', 'Бурак')
  fikret = g.addVertex('person', 'name', 'Фикрет')
  nedjlya = g.addVertex('person', 'name', 'Неджля')
  ferhunde = g.addVertex('person', 'name', 'Ферхунде')
  Добавяне на върхове

  View Slide

 57. Добавяне на ребра
  * Разчита се, че ще се изпълни заедно с предната заявка.
  ali .addEdge('married_to', hayrie)
  hayrie.addEdge('married_to', ali)
  ali .addEdge('parent_of', fikret)
  ali .addEdge('parent_of', burak)
  ali .addEdge('parent_of', nedjlya)
  hayrie.addEdge('parent_of', nedjlya)
  hayrie.addEdge('parent_of', fikret)
  nedjlya.addEdge('knows', fikret)
  fikret .addEdge('knows', nedjlya)
  fikret .addEdge('knows', ferhunde)
  fikret .addEdge('knows', burak)

  View Slide

 58. gremlin> g.V()
  ==>v[#9:0]
  ==>v[#9:1]
  ==>v[#9:2]
  ==>v[#9:3]
  ==>v[#9:4]
  ==>v[#9:5]
  Показване на всички върхове

  View Slide

 59. gremlin> g.V().map
  ==>{name=Али Ръза, lo6o=true}
  ==>{name=Хайрие}
  ==>{name=Бурак}
  ==>{name=Фикрет}
  ==>{name=Неджля}
  ==>{name=Ферхунде}
  Показване на всички върхове

  View Slide

 60. gremlin> g.E()
  ==>e[#11:0][#9:0-married_to->#9:1]
  ==>e[#11:1][#9:1-married_to->#9:0]
  ==>e[#12:0][#9:0-parent_of->#9:3]
  ==>e[#12:1][#9:0-parent_of->#9:2]
  ==>e[#12:2][#9:0-parent_of->#9:4]
  ==>e[#12:3][#9:1-parent_of->#9:4]
  ==>e[#12:4][#9:1-parent_of->#9:3]
  ==>e[#13:-2][#9:4-knows->#9:3]
  ==>e[#13:-3][#9:3-knows->#9:4]
  ==>e[#13:-4][#9:3-knows->#9:5]
  ==>e[#13:-5][#9:3-knows->#9:2]
  Показване на всички ребра

  View Slide

 61. gremlin> ali = g.V().has('name', 'Али Ръза')
  ==>v[#9:0]
  Търсене на върхове
  gremlin> ali.name
  ==>Али Ръза
  gremlin> ali.lo6o
  ==>true
  gremlin> ali.map
  ==>{name=Али Ръза, lo6o=true}

  View Slide

 62. Изтриване
  vertex = g.V().has(...)
  g.removeVertex(vertex)
  edge = g.E().has(...)
  g.removeEdge(edge)

  View Slide

 63. Промяна
  vertex = g.V().has(...)
  vertex.lo6o = false

  View Slide

 64. gremlin> ali.out('parent_of').map
  ==>{name=Фикрет}
  ==>{name=Бурак}
  ==>{name=Неджля}
  Прости обхождания
  gremlin> g.V().as('child')
  .in('parent_of').has('name', 'Али Ръза')
  .back('child').map
  ==>{name=Бурак}
  ==>{name=Фикрет}
  ==>{name=Неджля}

  View Slide

 65. gremlin> ali.outE('parent_of')
  ==>e[#12:0][#9:0-parent_of->#9:3]
  ==>e[#12:1][#9:0-parent_of->#9:2]
  ==>e[#12:2][#9:0-parent_of->#9:4]
  Прости обхождания
  gremlin> ali.outE('parent_of').inV.map
  ==>{name=Фикрет}
  ==>{name=Бурак}
  ==>{name=Неджля}

  View Slide

 66. • Една gremlin заявка представлява поток (pipe)
  • Като при функционалното програмиране
  • С повече възможности – видяхте "връщане назад" и
  именувани стъпки
  • Поддържа се и разклонение/сливане на потоци
  • Поддържат се странични ефекти
  Обхождане с Gremlin

  View Slide

 67. • outE – ребра "излизащи" от текущите върхове
  • inE – "влизащи" ребра
  • outV – върхове, от които текущото ребро "излиза"
  • inV – върхове, в които "влиза"
  • out = outE.inV
  • in = inE.outV
  • Какво прави outE.outV ?
  • Всички приемат опционален аргумент – тип на
  реброто/върха
  Обхождане с Gremlin

  View Slide

 68. Прости обхождания
  ali

  View Slide

 69. Прости обхождания
  ali.outE

  View Slide

 70. Прости обхождания
  ali.outE.inV

  View Slide

 71. Прости обхождания
  ali.outE.inV.inE

  View Slide

 72. Прости обхождания
  ali.outE.inV.inE.outV

  View Slide

 73. Прости обхождания
  ali.outE.inV.inE.outV.out

  View Slide

 74. gremlin> ali.out('parent_of').map
  ==>{name=Фикрет}
  ==>{name=Бурак}
  ==>{name=Неджля}
  Прости обхождания (отново)
  gremlin> g.V().as('child')
  .in('parent_of').has('name', 'Али Ръза')
  .back('child').map
  ==>{name=Бурак}
  ==>{name=Фикрет}
  ==>{name=Неджля}

  View Slide

 75. gremlin> ali.outE('parent_of')
  ==>e[#12:0][#9:0-parent_of->#9:3]
  ==>e[#12:1][#9:0-parent_of->#9:2]
  ==>e[#12:2][#9:0-parent_of->#9:4]
  Прости обхождания (отново)
  gremlin> ali.outE('parent_of').inV.map
  ==>{name=Фикрет}
  ==>{name=Бурак}
  ==>{name=Неджля}

  View Slide

 76. gremlin> g.V().transform {
  [it.name, it.out('parent_of').count()]
  }
  ==>[Али Ръза, 3]
  ==>[Хайрие, 2]
  ==>[Бурак, 0]
  ==>[Фикрет, 0]
  ==>[Неджля, 0]
  ==>[Ферхунде, 0]
  Прости агрегации

  View Slide

 77. gremlin> g.V().transform {
  [it.name, it.out('parent_of').count()]
  }.filter { it[1] > 0 }.sort { -it[1] }
  ==>[Али Ръза, 3]
  ==>[Хайрие, 2]
  Прости агрегации

  View Slide

 78. Обхождания с променлива дължина
  parents = ali.as('parents')
  .in('parent_of')
  .loop('parents') { it.loops < 100 } { true }
  parents.as('children')
  .out('parent_of')
  .loop('children') { it.loops < 100 } { true }
  Вървим произволен брой стъпки нагоре и събираме върховете в
  parents, после произволен брой стъпки надолу, събирайки децата.

  View Slide

 79. Въпроси за OrientDB/Gremlin?

  View Slide

 80. LiveList
  • OrientDB
  • Използва се по-скоро като индекс
  • Данните от PostgreSQL се репликират в OrientDB
  асинхронно

  View Slide

 81. Предимства
  • Почти имунизирани към OrientDB крашове
  • PostgreSQL е стабилна и добре поддържана
  • Драйвърите за OrientDB не струват
  • Използваме hook-овете на ORM за генерична
  логика за репликацията

  View Slide

 82. Написахме си ActiveRecord DSL
  class Listing < ActiveRecord::Base
  include RecommenderVertex
  recommender_vertex attributes: [
  :approval_status, :featured, :start_time, :end_time
  ]
  recommender_edge name: 'HasArtist', to: :artist
  recommender_edge name: 'HasSource', to: :source
  ...
  end

  View Slide

 83. Написахме си ActiveRecord DSL
  class ListingGenre < ActiveRecord::Base
  include RecommenderEdge
  belongs_to :listing
  belongs_to :genre
  recommender_edge name: 'HasGenre', from: :listing, to: :genre
  end

  View Slide

 84. Съвети
  • Не се лъжете по обещания за скорост
  • OrientDB ви обещават скорост, но са ужасно зле по
  другите показатели
  • Крашове, ужасна документация, чести чупещи
  промени
  • NullPointerException при грешна заявка...

  View Slide

 85. Въпроси?
  И извинявайте, че ви задържах толкова

  View Slide