Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

React.js

 React.js

Georgy Angelov

June 24, 2016
Tweet

More Decks by Georgy Angelov

Other Decks in Programming

Transcript

 1. View Slide

 2. #КОЙ създаде React?

  View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. React не е нещо младо и
  неузряло

  View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. View Slide

 16. View Slide

 17. Лето Божие 2015

  View Slide

 18. #КОЙ използва React?

  View Slide

 19. View Slide

 20. Малко теория

  View Slide

 21. Mutable (stateful) UI

  View Slide

 22. Първоначални
  данни
  функция 1 Първоначален
  интерфейс

  View Slide

 23. Променени
  данни
  функция 3..+inf
  Промяна на
  интерфейса
  Нови
  данни
  (сървър)
  функция 4

  View Slide

 24. Declarative UI

  View Slide

 25. Данни Интерфейс
  функция 2
  UI
  декларация
  Нови
  данни
  (сървър)

  View Slide 26. {beer.brand} - {beer.likes}


  View Slide

 27. Immutable UI

  View Slide

 28. Данни
  функция 1
  Интерфейс
  функция 2
  Нови
  данни
  (сървър)

  View Slide

 29. function render(beers) {
  return '' + beers.map(render_beer) + '';
  }
  function render_beer(beer) {
  return '' +
  beer.brand + ' ' + beer.likes +
  ';
  }

  View Slide

 30. Immutable != Declarative

  View Slide

 31. React

  View Slide

 32. View Slide

 33. React

  View Slide

 34. A JavaScript library for building
  user interfaces

  View Slide

 35. Getting started


  View Slide

 36. Hello World

  View Slide

 37. JSX
  • Синтактичен трансформатор
  • Вграден ECMAScript 6 transpiler (с опция --harmony)
  • Client-side & Server-side поддръжка

  View Slide

 38. JSX
  children
   React.createElement(Component, {
  a1: code,
  a2: "str"
  }, children);

  View Slide

 39. JSX
  var Component = React.createClass({ … });
   var Component = React.createClass({
  displayName: "Component",

  });

  View Slide

 40. Virtual DOM

  View Slide

 41. Virtual DOM
  • Структура от данни, скриваща мутациите върху DOM
  елементите
  • Представлява йерархия от обекти
  • Симулира immutable UI
  • Бърз алгоритъм за намиране на разлики

  View Slide

 42. Алгоритъм

  View Slide

 43. Алгоритъм
  var oldDOM = rootComponent.getCurrentVirtualDOMObject(),
  newDOM = rootComponent.render();
  React.applyDifferences(oldDOM, newDOM);

  View Slide

 44. body {
  header(className="menu") {
  ul {
  li(href=…) { начало },
  li(href=…) { вход },
  li(href=…) { регистрация }
  },
  },
  div(className="users") {
  h1 { Пешо }
  h1 { Гошо }
  },
  footer { Copyright 2015 ® }
  }
  IndexPage {
  NavigationMenu,
  IndexPageContent {
  UserList
  },
  Footer
  }
  render
  Йерархия от React
  компоненти
  VirtualDOM

  View Slide

 45. div(className="test") {
  h1 {
  Здравей!
  }
  h2 {
  Тук си от 1234 милисекунди!
  }
  }
  HelloWorld {
  state: {
  initialTime: [Date Object],
  time: [Date Object]
  },
  render() {
  ...
  }
  }
  render
  React компонент VirtualDOM елемент

  View Slide

 46. div(className="test") {
  h1 {
  Здравей!
  }
  h2 {
  Тук си от 1234 милисекунди!
  }
  }
  render
  VirtualDOM елемент Browser DOM

  Здравей!
  Тук си от 1234 милисекунди!

  View Slide

 47. div(className="test") {
  h1 {
  Здравей!
  }
  h2 {
  Тук си от 1234 милисекунди!
  }
  }
  diff
  Стар виртуален DOM Нов виртуален DOM
  div(className="test") {
  h1 {
  Здравей!
  }
  h2 {
  Тук си от 1222 милисекунди!
  }
  }

  View Slide

 48. div(className="test") {
  h1 {
  Здравей!
  }
  h2 {
  Тук си от 1234 милисекунди!
  }
  }
  Разлики Променен HTML

  Здравей!
  Тук си от 1234 милисекунди!

  apply diff

  Здравей!
  Тук си от 1222 милисекунди!

  View Slide

 49. Заради Virtual DOM...
  Може да се рендерира не само HTML:
  • React Native
  • React Canvas
  • React QT*
  • React GTK*
  • React WPF*

  View Slide

 50. React Native sneak peek
  var App = React.createClass({
  render: function() {
  return (

  );
  }
  });

  View Slide

 51. Server-side rendering
  DEAL WITH IT

  View Slide

 52. Data flow

  View Slide

 53. Компонент
  props
  state
  Родител
  state
  Компонент state
  Компонент state

  View Slide

 54. Props
  render() {
  return online={true}
  position={
  Senior dog specialist
  }
  onSelect={function() { ... }} />
  }

  View Slide

 55. Props
  render() {
  return (


  {this.props.name}
  {this.props.online && online}

  {this.props.position}

  );
  }

  View Slide

 56. Prop Validation
  User.propTypes = {
  name: React.PropTypes.string.isRequired,
  online: React.PropTypes.bool,
  position: React.PropTypes.element,
  onSelect: React.PropTypes.func.isRequired
  };

  View Slide

 57. Prop Defaults
  User.defaultProps = {
  online: false,
  position: unknown
  };

  View Slide

 58. Properties
  • Immutable
  • Може да се подменят само от родител
  • При подмяна се пререндерира
  • componentWillReceiveProps, …
  • Може да са всякакви JS обекти
  • Може да се валидират

  View Slide

 59. State
  • Вътрешно състояние за компонент
  • Може да се променя и чете само отвътре
  • При промяна се пререндерира
  • componentWillUpdate, componentDidUpdate
  • Отново, може да съдържа всичко
  • Променя се само чрез `setState`

  View Slide

 60. Events
  • Custom event система – "оправя" разлики в браузърите
  • Clipboard, Keyboard, Mouse, Touch, Focus, Form, Scroll &
  Wheel
  • Закачат се като property-та на елементите

  View Slide

 61. Events
  render() {
  return (

  Why do you want to destroy the world?
  } />

  Launch nukes


  );
  }

  View Slide

 62. Data loading
  • componentDidMount
  • componentWillReceiveProps

  View Slide

 63. Data loading
  componentDidMount() {
  ajax('user/all', function(users) {
  this.setState({users: users});
  }.bind(this));
  }

  View Slide

 64. Events
  componentDidMount() {
  ajax('user/all', (users) => {
  this.setState({users: users});
  });
  }

  View Slide

 65. References
  class SearchForm extends React.Component {
  clear() {
  this.setState({text: ''});
  }
  ...
  }

  View Slide

 66. References
  render() {
  onSearch={...} />

  }
  clear() {
  this.refs.searchForm.clear();
  }

  View Slide

 67. Демота

  View Slide

 68. Обобщение

  View Slide

 69. JSX – синтаксис за вграждане на
  HTML-о-подобни тагове в JS

  View Slide

 70. Virtual DOM – структурата, която
  моделира HTML елементите

  View Slide

 71. Data flow – events, props, states

  View Slide

 72. Възможност за други
  имплементации (React Native) и
  Server-side rendering

  View Slide

 73. Добра енкапсулация

  View Slide

 74. Бърза разработка

  View Slide

 75. Лесно unit тестване
  (без браузър)

  View Slide

 76. View Slide