Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Mobile First Development at COOKPAD #deploygate

Mobile First Development at COOKPAD #deploygate

Bakusoku Iterations Tokyo at mixi (2014/5/29) の発表資料です

http://deploygate.doorkeeper.jp/events/11579

FUJI Goro

May 29, 2014
Tweet

More Decks by FUJI Goro

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Mobile First Development
  at COOKPAD
  Bakusoku Iterations Tokyo
  #Deploygate
  2014/5/29
  by FUJI Goro

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ - FUJI Goro (gfx)
  • Software Engineer at COOKPAD
  • iOS/Android྆ํ΍Δ
  • ϞόΠϧΞϓϦͷ։ൃޮ཰Λ্͛Δͷ͕ओͳ࢓ࣄ
  • ௚ۙͩͱϥΠϒϥϦͷ։ൃ͕ϝΠϯ
  • ੜ࢈ੑ͋͛ͯ͜ˢˢ

  View Slide

 3. View Slide

 4. COOKPADͷϞόΠϧΞϓϦ

  View Slide

 5. View Slide

 6. ͦͷଞ
  • μΠΤοτࢧԉΞϓϦ͕͍͔ͭ͘
  • μΠΤοτ 80 / μΠΤοτͻͱΓͿΜ
  • ݕࡧʹಛԽͨ͠ΞϓϦ͕͍͔ͭ͘
  • ುύου / Ωϟϕπύου
  • ͞Βʹଟ͘ͷΞϓϦΛϦϦʔε༧ఆ

  View Slide

 7. Mobile First Development

  View Slide

 8. ϢʔβʔϑΝʔετͳ։ൃ
  • ϢʔβʔʹͱͬͯͷՁ஋Λ࠷େʹ͍ͨ͠
  • ΞϓϦͷվળΛߴ଎ʹਐΊΔ
  • ػೳΛ࢖͑ͳ͍࣌ؒΛݮΒ͢
  • ҆ఆͨ͠։ൃαΠΫϧͷཱ͕֬ෆՄܽ

  View Slide

 9. ։ൃମ੍

  View Slide

 10. ։ൃମ੍ɿશମߏ੒
  • COOKPADΞϓϦ
  • iOS: 3ਓ
  • Android: 4~6ਓ
  • ͦͷଞͷΞϓϦ
  • جຊ1ਓʴඞཁʹԠͯ͡αϙʔτ

  View Slide

 11. ։ൃମ੍ɿνʔϜମ੍
  • ϞόΠϧϑΝʔετࣨɿίΞνʔϜ਺ਓ
  • ֤αʔϏεͷ෦ॺͰ৽ػೳͷ࣮૷ɿ1ਓ~
  • e.g. ϓϨϛΞϜαʔϏε, ಛച৘ใ
  • ҰͭͷΞϓϦΛෳ਺ͷ෦ॺͰڠௐͯ͠։ൃ

  View Slide

 12. ։ൃ؀ڥ
  • Android
  • Android Studio & Gradle
  • iOS
  • Xcode
  • AppCode (3.0 supports Storyboard!)

  View Slide

 13. Mobile Apps vs. Web Apps
  • cookpad.com͸΢ΣϒΞϓϦ
  • Ұ೔ʹ਺ճσϓϩΠΛߦ͏
  • සൟʹσϓϩΠ͠໰୊͕͋Ε͹ϩʔϧόοΫ͢Δ
  • master͸ৗʹdeployՄೳͳঢ়ଶʹ͓ͯ͘͠
  • ҰํMobile App͸ؾܰʹϩʔϧόοΫͰ͖ͳ͍

  View Slide

 14. Mobile AppsͷϦϦʔεαΠΫϧ
  • ϩʔϧόοΫͰ͖ͳ͍ͷͰ৻ॏʹ͍ͯ͠Δ
  • ϦϦʔε͝ͱͷ։ൃظؒ͸໿2~3िؒ
  • ৽ػೳ͸Ϛʔδલʹಈ࡞֬ೝ͢Δ
  • QAظؒ͸3೔ؒ

  View Slide

 15. VCSͱͷ෇͖߹͍ํ

  View Slide

 16. VCSͱͷ෇͖߹͍ํ
  • GitHub EnterpriseΛར༻
  • masterʹೖΕΔίʔυ͸ඞͣPull RequestΛ
  ͠ɺνʔϜϝϯόʔʹΑΔϨϏϡʔΛඞਢʹ
  ͍ͯ͠Δ
  • UIʹؔΘΔมߋ͸σβΠφʔʹΑΔϨϏϡʔ
  ΋ඞਢʹ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 17. gitͷϒϥϯνϯάϞσϧ
  • ࠷ॳ͸webͱಉ͡ελΠϧͰӡ༻͍ͯͨ͠
  • ͍ΘΏΔgithub flow
  • P-RΛϚʔδ͢Δ·͑ʹݕূΛ͢·ͤΔ
  • ඞཁͳػೳΛ࣮૷͓͑ͨ͠ΒϦϦʔε

  View Slide

 18. ೔ࠒ͔Β։ൃ൛Λ࢖͍ͬͯΔ͠ɺϚʔδલ
  ʹݕূ͸͍ͯ͠Δ͔Β͜ΕͰେৎ෉…ʂ

  View Slide

 19. ʊਓਓਓਓਓਓਓʊ
  ʼɹಥવͷো֐ɹʻ
  ʉY^Y^Y^Y^Y^Yʉ

  View Slide

 20. ͦͯ࣌͠͸ྲྀΕ…

  View Slide

 21. ݱࡏͷϒϥϯνϯάεϞσϧ
  • ίʔυϑϦʔζˍQAظؒΛઃ͚ͨ
  • “A successful git branching model” (git-flow)
  ʹ͍ۙϒϥϯνϯάϞσϧʹͳͬͨ
  • ͨͩ͠git-flowͱҟͳΓdevelop͸࢖Θͳ͍

  View Slide


 22. $PEF
  'SFF[F
  3$

  'FBUVSF
  GPS
  NBTUFS
  GFBUVSF
  SFMFBTF

  View Slide

 23. ݱࡏͷworkflow
  • ඞཁͳػೳΛ࣮૷͓͑ͨ͠ΒίʔυϑϦʔζʢCFʣͱ͢Δ
  • CFͨ͠ΒϦϦʔεީิʢRCʣϒϥϯνΛͭ͘Δ
  • RC͕ผΕͨΒmaster͸ߋʹ࣍ͷόʔδϣϯͷͨΊͷम
  ਖ਼͕Ϛʔδ͞Ε͏Δ
  • RCϒϥϯνʹ͸ඞཁͳόάमਖ਼ΛೖΕΔ
  • ϦϦʔεͨ͠ΒRCϒϥϯνΛmasterʹϚʔδ͢Δ

  View Slide

 24. ՝୊
  • iOS/AndroidνʔϜ֎ͱͷڠௐ͕೉͍͠
  • ϒϥϯνϯάϞσϧͷڞ༗΋ෆे෼

  View Slide

 25. ։ൃ൛ΞϓϦͷ഑෍
  TestFlight

  View Slide

 26. جຊతʹJenkinsͰࣗಈԽ

  View Slide

 27. TestFlight for iOS
  • AutoFlight ʹΑΔࣗಈ഑෇Λߦ͍ͬͯΔ
  • GitHub͔ΒͷWebHook௨஌ΛAutoFlightProxy͕ड͚
  Δ
  • AutoFlightProxy͕JenkinsΛΩοΫ
  • Jenkins͕Ϗϧυͯ͠TestFlightʹΞοϓϩʔυ
  • ϒϥϯνʹΑͬͯ഑෇ઌͷνʔϜΛࣗಈతʹબͿ

  View Slide

 28. deploygate for Android
  • masterʹίϛοτ͕͋ͬͨΒJenkinsΛΩοΫ
  • Ϗϧυˍςετ
  • ςετ͸GenyMotionͰߦ͍ͬͯΔ
  • deploygateʹ഑৴͢Δ
  • deploygateΞΧ΢ϯτ͸GoogleεϓϨουγʔ

  View Slide

 29. -PDBM.BDIJOF
  QVTI
  LJDL
  UFTU
  CVJME
  VQMPBE

  View Slide

 30. iOS/Androidڞ௨
  • masterʹ͋ΔίϛοτΛࣗಈ഑৴
  • ։ൃ൛ΞΠίϯΛϦϦʔε൛ͱม͑ͯΘ͔Γ΍͘͢
  • ։ൃ൛͸ID(bundle id / package name)Λม͑ͯϦ
  Ϧʔε൛ͱڞଘͰ͖ΔΑ͏ʹ
  • ഑৴͞ΕΔ։ൃ൛͸production serverʹͭͳ͕Δ
  ͷͰνʔϜϝϯόʔҎ֎΋ීஈ࢖͍Ͱ͖Δ

  View Slide

 31. ՝୊
  • υοάϑʔσΟϯά͸Ή͔͍ͣ͠
  • ։ൃ൛Λ࠷৽ʹอͭͷ͸໘౗͍͘͞
  • ։ൃ൛ݻ༗ͷ໰୊͕Ͳ͏ͯ͠΋ଘࡏ͢Δ
  • ContentProvider/AccountManager·ΘΓͰτϥϒ
  ϧ͕͓͖͕ͪʢAndroidʣ
  • Push௨஌͕࢖͑ͳ͍ʢiOSʣ

  View Slide

 32. ՝୊
  • ։ൃ൛ͷϑΟʔυόοΫ͕೉͍͠
  • εΫϦʔϯΩϟϓνϟΛࣾ಺νϟοτͳͲʹ؆୯
  ʹΞοϓϩʔυ͢Δ࢓૊Έͱ͔ʁ
  • ࣮ݧతػೳΛϢʔβʔʹ࢖ͬͯ΋Β͍͍ͨ
  • PlayͷβػೳͰ഑෇͢Δʁ
  • Chrome CanaryΈ͍ͨʹผΞϓϦʹ͢Δʁ

  View Slide

 33. ࠓ೔࿩ͨ͜͠ͱ
  !
  • ։ൃମ੍
  • git workflowͷ࿩
  • ։ൃ൛Λࣾ಺Ͱ഑෇͢Δ࢓૊Έ

  View Slide

 34. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide