Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Hive 集計テクニック

Hive 集計テクニック

2019.04.19 中国地方DB勉強会 in 沖縄

Yuki Ishikawa

April 19, 2019
Tweet

More Decks by Yuki Ishikawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Hive ूܭςΫχοΫ
  2019.04.19 தࠃ஍ํDBษڧձ in ԭೄ
  @hoto17296

  View Slide

 2. RDB ͚͕ͩ DB Ͱ͸ͳ͍

  ʂʂʂʂʂ

  View Slide

 3. @hoto17296
  • ͪΎΒσʔλגࣜձࣾ σʔλΞφϦετ
  • ԭೄͷडୗσʔλ෼ੳձࣾ
  • ࠓ೔ͷΠϕϯτʹԿਓ͔ࣾһ͍Δ

  View Slide

 4. খωλͰ͢

  View Slide

 5. Apache Hive
  • Hadoop ͷ෼ࢄετϨʔδ (HDFS) ্ͷ

  σʔλΛ SQL ϥΠΫʹૢ࡞Ͱ͖Δݴޠ
  • େن໛σʔλ෼ੳج൫ͳͲʹΑ͘࢖ΘΕΔ
  • PostgreSQL ͱ͔ͱಉ͡ϊϦͰॻ͘ͱࢮ͵
  • Map Reduce ͷ͓ؾ࣋ͪΛ࡯ͯ͠

  View Slide

 6. ΍Γ͍ͨ͜ͱ
  time ޿ࠂID ੑผ ೥୅ طࠗ ೥ऩ
  1555664019 253678c9 உ 20-24 ະࠗ 500ສ
  1555664020 2baf1f40 ঁ 35-38 طࠗ 400ສ
  1555664022 105d9501 உ 25-29 ະࠗ 500ສ
  1555664022 fe319a8e உ 30-34 طࠗ 600ສ
  1555664024 c463fdf4 ঁ 20-24 طࠗ 400ສ
  1555664027 325a2a5d உ 40-44 طࠗ 800ສ
  1555664029 f445adf3 ঁ 25-29 ະࠗ 500ສ
  1555664034 fe319a8e உ 35-38 طࠗ 600ສ
  1555664034 f572f626 ঁ 25-29 ະࠗ 400ສ
  Α͋͘ΔΦʔσΟΤϯεσʔλ

  View Slide

 7. ΍Γ͍ͨ͜ͱ
  time ޿ࠂID ੑผ ೥୅ طࠗ ೥ऩ
  1555664019 253678c9 உ 20-24 ະࠗ 500ສ
  1555664020 2baf1f40 ঁ 35-38 طࠗ 400ສ
  1555664022 105d9501 உ 25-29 ະࠗ 500ສ
  1555664022 fe319a8e உ 30-34 طࠗ 600ສ
  1555664024 c463fdf4 ঁ 20-24 طࠗ 400ສ
  1555664027 325a2a5d உ 40-44 طࠗ 800ສ
  1555664029 f445adf3 ঁ 25-29 ະࠗ 500ສ
  1555664034 fe319a8e உ 35-38 طࠗ 600ສ
  1555664034 f572f626 ঁ 25-29 ະࠗ 400ສ
  ޿ࠂ ID ͸ϢχʔΫ͔ͱࢥ͍͖΍
  ΊͪΌͪ͘Όॏෳ͍ͯ͠Δ
  ಉ͡ ID Ͱ΋ଐੑσʔλ (ਪఆ஋) ͕
  ͦΕͧΕҧ͏

  View Slide

 8. ΍Γ͍ͨ͜ͱ
  time ޿ࠂID ੑผ ೥୅ طࠗ ೥ऩ
  1555664019 253678c9 உ 20-24 ະࠗ 500ສ
  1555664020 2baf1f40 ঁ 35-38 طࠗ 400ສ
  1555664022 105d9501 உ 25-29 ະࠗ 500ສ
  1555664022 fe319a8e உ 30-34 طࠗ 600ສ
  1555664024 c463fdf4 ঁ 20-24 طࠗ 400ສ
  1555664027 325a2a5d உ 40-44 طࠗ 800ສ
  1555664029 f445adf3 ঁ 25-29 ະࠗ 500ສ
  1555664034 fe319a8e உ 35-38 طࠗ 600ສ
  1555664034 f572f626 ঁ 25-29 ະࠗ 400ສ
  time ͕࠷΋৽͍͠1ߦ͚ͩ࢒ͯ͠ଞ͸શͯআ֎͍ͨ͠

  View Slide

 9. 1. ·ͣࢥ͍ͭ͘΍ͭ

  View Slide

 10. Ϛονϣա͗Δ
  • શΧϥϜ෼ॻ͔ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
  • ༻్͕ຊདྷͷ MAX Ͱ͸ͳ͍
  • จࣈྻΧϥϜʹ΋ MAX ͢Δͷؾ͕Ҿ͚Δ
  • ࠷৽ͷσʔλ͕औΕΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 11. 2. ΢Οϯυ΢ؔ਺Λ࢖͏΍ͭ

  View Slide

 12. ROW_NUMBER Πϝʔδ
  time ޿ࠂID ੑผ ೥୅ طࠗ ೥ऩ rank
  1555664019 253678c9 உ 20-24 ະࠗ 500ສ 1
  1555664020 2baf1f40 ঁ 35-38 طࠗ 400ສ 1
  1555664022 105d9501 உ 25-29 ະࠗ 500ສ 1
  1555664022 fe319a8e உ 30-34 طࠗ 600ສ 2
  1555664024 c463fdf4 ঁ 20-24 طࠗ 400ສ 1
  1555664027 325a2a5d உ 40-44 طࠗ 800ສ 1
  1555664029 f445adf3 ঁ 25-29 ະࠗ 500ສ 1
  1555664034 fe319a8e உ 35-38 طࠗ 600ສ 1
  1555664034 f572f626 ঁ 25-29 ະࠗ 400ສ 1
  PARTITION BY
  ORDER BY

  View Slide

 13. ROW_NUMBER ศར
  • ͱͯ΋Θ͔Γ΍͍͢
  • ͔֬ PostgreSQL Ͱ΋࢖͑Δ
  • ൚༻ੑ (ʁ) ͕͋ͬͯྑ͍

  View Slide

 14. 3. Hivemall Λ࢖͏΍ͭ

  View Slide

 15. Hivemall
  • Hive ্Ͱػցֶश͢ΔͨΊͷϥΠϒϥϦ
  • SQL ͰػցֶशͰ͖Δ
  • Apache Incubation Project ʹબ͹Εͨ
  • ͍͢͝ (খฒײ)

  View Slide

 16. EACH_TOP_K ؔ਺
  • Hivemall ʹؚ·Ε͍ͯΔؔ਺
  • Ϋϥελʔ͝ͱʹ K ݸͷσʔλΛऔಘͰ͖Δ
  • (ϢʔεέʔεʹΑͬͯ͸)

  ROW_NUMBER ΑΓ଎͍

  View Slide

 17. ଎͞ͷݕূ
  • Treasure Data ͷαϯϓϧσʔληοτͰ͋Δ

  NASDAQ ͷגՁσʔλ (໿880ສߦ) Λର৅
  • ֤໏ฑ͝ͱͷ࠷৽ͷגՁΛऔಘ͢ΔΫΤϦΛ

  ROW_NUMBER ͱ EACH_TOP_K Ͱॻ͖ɺ

  ࣮ߦ࣌ؒΛܭଌ͢Δ

  View Slide

 18. ݕূ݁Ռ
  1.46 ഒ͘Β͍

  EACH_TOP_K ͷํ͕

  ଎͔ͬͨ
  ROW_NUMBER EACH_TOP_K
  85 ඵ
  124 ඵ

  View Slide

 19. ͳͥ଎͍͔ʁ
  time symbol volume rank
  1555102800 APPL 198.87 1
  1555016400 APPL 198.95 2
  1554930000 APPL 200.62 3
  1554843600 APPL 199.50 4
  1555102800 MSFT 120.95 1
  1555016400 MSFT 120.33 2
  1554930000 MSFT 120.19 3
  1554843600 MSFT 119.28 4
  ROW_NUMBER ͸
  શͯͷߦʹ൪߸Λ

  ৼ͔ͬͯΒߜΓࠐΉ

  View Slide

 20. ͳͥ଎͍͔ʁ
  time symbol volume
  1555102800 APPL 198.87
  1555016400 APPL 198.95
  1554930000 APPL 200.62
  1554843600 APPL 199.50
  1555102800 MSFT 120.95
  1555016400 MSFT 120.33
  1554930000 MSFT 120.19
  1554843600 MSFT 119.28
  EACH_TOP_K ͸
  ඞཁͳ෼͚ͩऔಘͨ͠Β
  ͋ͱ͸ॲཧ͠ͳ͍

  View Slide

 21. Φν͕ͳ͍ (·ͱΊ)
  • Hive Ͱʮάϧʔϓ͝ͱʹτοϓ N ݅Λऔಘʯ

  ͍ͨ͠৔߹͸ ROW_NUMBER ͕࢖͑Δ
  • Hivemall ͕࢖͑Δ৔߹͸ EACH_TOP_K Λ

  ࢖͏ͱΑΓ଎͘ͳΔ͔΋͠Εͳ͍

  View Slide

 22. ʲPRʳ

  View Slide