Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

データ分析と Docker / Data Analysis with Docker

データ分析と Docker / Data Analysis with Docker

ちゅらデータ社内 LT

Yuki Ishikawa

August 24, 2018
Tweet

More Decks by Yuki Ishikawa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. σʔλ෼ੳͱ Docker
  2018.08.24 ͪΎΒσʔλࣾ಺ LT
  @hoto17296

  View Slide

 2. എܠ
  • ࣾ಺ͷ GPU Ϛγϯ͕ Docker ͱ͍͏Կ͔Ͱ

  ಈ͍͍ͯΔΒ͍͕͠ͿͬͪΌ͚Α͘Θ͔Βͳ͍
  • ๭ΧΤϧͷਓ͕΍ͨΒŪƄŕŜŖŪƄŕŜŖݴͬͯΔ

  View Slide

 3. Yuki Ishikawa
  • @hoto17296
  • ๭ΧΤϧͷਓͰ͢
  • ઌिϕϏʔ࢈·Ε·ͨ͠

  View Slide

 4. ࠷ۙ Qiita ʹ
  ॻ͍ͨهࣄ
  Docker
  Docker
  Docker
  Docker
  Docker
  ͍͍ͩͨ Docker

  View Slide

 5. ࠓ೔ͷςʔϚ
  ŪƄŕŜŖ͓͡͞Μ͕ڭ͑ΔŪƄŕŜŖ

  View Slide

 6. ࿩͢͜ͱ
  • Docker ֓ཁ
  • ʮίϯςφʯͱʮΠϝʔδʯ
  • ࣾ಺ GPU αʔό͸Ͳ͏ಈ͍͍ͯΔ͔

  View Slide

 7. ࿩͞ͳ͍͜ͱ
  • Dockerfile ͰͷΠϝʔδͷ࡞Γํ
  • ίϯςφϨδετϦ
  • Volume ͱ Network
  • Docker Compose
  • ΦʔέετϨʔγϣϯ

  View Slide

 8. Docker ֓ཁ

  View Slide

 9. Docker ͷಛ௃ (1/2)
  • ίϯςφܕͷԾ૝Խ
  • ϗετͱΧʔωϧΛڞ༗
  • Linux Ͱ͔͠ಈ͔ͳ͍ (※)
  • ଎͍
  ※ Windows, macOS ͷ Docker ͸ Linux VM ͷ্Ͱಈ͍͍ͯΔ

  View Slide

 10. Docker ͷಛ௃ (2/2)
  • ϙʔλϒϧ
  • ϗετϚγϯʹґଘ͠ͳ͍ͷͰͲ͜Ͱ΋ಈ͘
  • ϩʔΧϧͰ࡞ͬͨΠϝʔδΛͦͷ··ຊ൪؀ڥʹσϓϩΠ
  • ؆୯ʹίϯςφΛ࡞ͬͯյͤΔ
  • ؀ڥߏஙͷίετ͕͔͔Βͳ͍
  • (αʔϏε։ൃ) ॊೈͳσϓϩΠϑϩʔ͕૊ΊΔ
  • (σʔλ෼ੳ) ࣮ݧ؀ڥΛ޷͖ͳ͚ͩ࡞ͬͯյͤΔ

  View Slide

 11. ͱΓ֮͋͑ͣ͑ͯ΄͍͜͠ͱ
  • ʮΠϝʔδʯͱʮίϯςφʯ
  • Πϝʔδɿ ࣮ߦͰ͖ΔϑΝΠϧ (ͷΑ͏ͳ΋ͷ)
  • ίϯςφɿ ࣮ߦதͷϓϩηε (ͷΑ͏ͳ΋ͷ)
  • Docker ʹ͍ͭͯߟ͑Δͱ͖ɺ

  Πϝʔδͷ࿩ͳͷ͔ίϯςφͷ࿩ͳͷ͔

  Λҙࣝͨ͠΄͏͕͍͍

  View Slide

 12. Πϝʔδ 1
  ίϯςφ
  run
  commit
  Πϝʔδ 2
  ʮΠϝʔδ 1ʯ͔Β
  ίϯςφΛ࡞੒࣮ͯ͠ߦ͢Δ
  ίϯςφʹมߋΛՃ͑Δ
  (ϞδϡʔϧΛΠϯετʔϧ͢Δ౳)
  มߋΛՃ͑ͨίϯςφΛ
  ʮΠϝʔδ 2ʯͱ͍͏໊લͰอଘ͢Δ
  ※ ࣮ࡍʹΠϝʔδΛ࡞Δࡍʹ͸ commit Λ௚઀࣮ߦ͢Δ͜ͱ͸ͳ͘ɺ

  ɹ୅ΘΓʹ Dockerfile Λهड़͢Δͷ͕ͩɺͦΕʹ͍ͭͯ͸ࠓճ͸ׂѪ

  View Slide

 13. Πϝʔδͷछྨ
  • ެࣜΠϝʔδ
  • DockerHub Ͱެ։͞Ε͍ͯΔ
  • Ubuntu ͱ͔ Ruby ͱ͔ MySQL ͱ͔
  • ඇެࣜΠϝʔδ
  • ୭͔͕࡞ͬͨΠϝʔδ
  • DockerHub ΍ͦͷଞͷϨδετϦ
  • ϓϥΠϕʔτͳΠϝʔδ
  • ࣗ෼ͰϏϧυͨ͠Πϝʔδ

  View Slide

 14. Πϝʔδ͸มߋࠩ෼ͷੵΈॏͶ
  ubuntu:16.04
  php:7
  scratch
  wordpress:4
  Ubuntu ΛΠϯετʔϧ
  PHP ΛΠϯετʔϧ
  WordPress ΛΠϯετʔϧ
  ↑ ΠϝʔδΛ࢖͏ (ίϯςφΛ࡞Δ) ਓ͸ϨΠϠΛҙࣝ͢Δඞཁ͸ͳ͍
  ʮΑ͘Θ͔ΒΜ͚Ͳ WordPress ͕ಈ͘Πϝʔδʯͱͯ͠࢖͑Δ

  View Slide

 15. ίϯςφͷมߋ͸อଘ͞Εͳ͍
  • ίϯςφΛফͨ͠Βมߋ͸શ෦ফ͑Δ
  • มߋΛӬଓԽ͍ͨ͠৔߹
  • commit ͯ͠৽͍͠ΠϝʔδΛ࡞Δ
  • σʔλΛӬଓԽ͍ͨ͠৔߹ (ϩάͱ͔DBͱ͔)
  • ϘϦϡʔϜΛϚ΢ϯτ͢Δ

  View Slide

 16. ศརͳࣄྫɿ GitLab (1/2)
  • (ࣾ಺ GitLab ͸ Docker Ͱಈ͍ͯΔ)
  • ैདྷͷ GitLab Πϯετʔϧํ๏
  • Ruby, Node, Nginx, PostgreSQL, Redis,

  Sidekiq, GitLab ຊମ ΛΠϯετʔϧ
  • ͦΕͧΕΛద੾ʹಈ࡞͢ΔΑ͏ʹઃఆ
  • ͭΒ͍

  View Slide

 17. ศརͳࣄྫɿ GitLab (2/2)
  • Docker Λ࢖ͬͨ GitLab Πϯετʔϧํ๏
  • GitLab ެࣜΠϝʔδΛ pull ͯ͘͠Δ
  • σʔλΛอଘ͢ΔͨΊͷϘϦϡʔϜΛ༻ҙ
  • ίϯςφΛىಈ͢Δ
  • ؆୯ !!!
  • ʮΑ͘Θ͔ΒΜ͚Ͳ GitLab ͕ಈ͘Πϝʔδʯ

  ͕࢖͑Δ → ϙʔλϏϦςΟ

  View Slide

 18. ࣾ಺ GPU αʔόʹ͍ͭͯ

  View Slide

 19. Docker Ͱ৭ʑಈ͍͍ͯΔ
  • μογϡϘʔυ (80)
  • TensorFlow Notebook (18888)
  • DataScience Notebook (28888)
  • PySpark Notebook (38888)
  • PostgreSQL (5432)

  View Slide

 20. (࠶) ίϯςφͷมߋ͸อଘ͞Εͳ͍
  • ίϯςφΛফͨ͠Βมߋ͸શ෦ফ͑Δ
  • ௥ՃͰϞδϡʔϧΛΠϯετʔϧͯ͠΋

  αʔόΛ࠶ىಈͨ͠Βશ෦ফ͑Δ
  • ॳظઃఆεΫϦϓτ༻ҙ͍ͯͩ͘͠͞
  • ͨͩ͠ Notebook ͸ফ͑ͳ͍
  • ϗετͷϘϦϡʔϜΛϚ΢ϯτ͍ͯ͠Δҝ

  View Slide

 21. ͳΜͰͦΜͳ͜ͱ͢Δඞཁ͕ʁ
  • ʮ؀ڥΛ࠶ݱͰ͖ΔʯΑ͏ʹ͢ΔͨΊ
  • ࢼߦࡨޡͰ؀ڥ͙ͪΌ͙ͪΌʹͯ͠

  ʮ࠶ݱͰ͖ͳ͍͚Ͳ͜ͷ؀ڥͳΒ

  ɹྑ͍෼ੳ݁Ռ͕ग़ͤ·͢ʂʯ

  ͍ͬͯ͏ͷ࠷ѱͰ͸ʁ
  • ʮͲ͏΍ͬͨΒ͜ͷ؀ڥΛ࠶ݱͰ͖Δ͔ʯΛ

  ৗʹҙࣝ͠ͳ͕Β࣮ݧ͠·͠ΐ͏

  View Slide

 22. ྫɿ ๭෼ੳҊ݅
  • GPU αʔόͷ Jupyter Ͱ෼ੳ͍ͯͨ͠
  • ؀ڥΛ࠶ݱ͢ΔεΫϦϓτΛॻ͖ͳ͕Β෼ੳͨ͠
  • Ϟδϡʔϧͷڍಈ͕͓͔͘͠ͳͬͨͱ͖ʹ

  ʮίϯςφյͯ͠࠷ॳ͔Β࡞Γ௚ͯ͠ΈΑ͏ʯ

  Λ͙͢ʹ࣮ߦͯ͠௚ͤͨ
  • ೲ඼෺ʹॳظઃఆεΫϦϓτΛೖΕΔ͚ͩͰ

  ͦΕ͕؀ڥߏஙखॱॻʹͳͬͨ

  View Slide

 23. ·ͱΊ

  View Slide

 24. ·ͱΊ
  • Docker ͸࣮ݧͷ༑
  • ؆୯ʹ࡞ͬͯյͤΔ
  • ؀ڥͷ࠶ݱੑΛ୲อͰ͖Δ
  • ࢖͍͜ͳ͍͖ͯ͠·͠ΐ͏
  • ڭ͑ΔͷͰͳΜͰ΋㘤͍ͯʂʂʂ

  View Slide