Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

How use inception deck in paperboy&co.

SHIBATA Hiroshi
December 08, 2013
1.7k

How use inception deck in paperboy&co.

SHIBATA Hiroshi

December 08, 2013
Tweet

Transcript

 1. How use inception
  deck in
  paperboy&co.
  SHIBATA Hiroshi
  @hsbt

  View Slide

 2. View Slide

 3. Ruby
  Jenkins
  RailsGirls
  tDiary

  View Slide

 4. View Slide

 5. ΋ͬͱ
  ͓΋͠Ζ͘
  Ͱ͖Δ

  View Slide

 6. ຊࣾ
  ࢧࣾ

  View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. ٕज़ج൫νʔϜ

  View Slide

 11. 3VCZͱ3BJMTͷΞοϓάϨʔυ
  (JUIVC&OUFSQSJTFͷӡ༻
  ౷ܭج൫ͷߏங
  +409ͷӡ༻੔උ
  HFNͷ࡞੒
  ηΩϡϦςΟ؂ࠪ
  ίʔυϨϏϡʔ
  ςετج൫ͷߏங
  ΞΫηεղੳج൫ͷߏங
  ։ൃϓϩηε
  ৽ਓڭҭ
  ݪߘࣥච
  ΧϯϑΝϨϯεൃද
  044։ൃ
  αʔόʔߏ੒؅ཧͷ࡮৽
  Ϧϯελ
  +FOLJOTͷӡ༻

  View Slide

 12. 3VCZͱ3BJMTͷΞοϓάϨʔυ
  +FOLJOTͷӡ༻
  (JUIVC&OUFSQSJTFͷӡ༻
  ౷ܭج൫ͷߏங
  +409ͷӡ༻੔උ
  HFNͷ࡞੒
  ηΩϡϦςΟ؂ࠪ
  ίʔυϨϏϡʔ
  ςετج൫ͷߏங
  ΞΫηεղੳج൫ͷߏங
  ։ൃϓϩηε
  ৽ਓڭҭ
  ݪߘࣥච
  ΧϯϑΝϨϯεൃද
  044։ൃ
  αʔόʔߏ੒؅ཧͷ࡮৽
  Ϧϯελ

  View Slide

 13. Why?

  View Slide

 14. Ͱ͖Δ͚ͩ௕͍ؒ ϢʔβʹՁ஋Λ
  ఏڙ͠ ར५ΛੜΈଓ͚Δ8FCαʔ
  ϏεΛӡӦ͢ΔͨΊʹ͸ ܧଓతͳ
  վળΛߦ͏͜ͱ͕ඞཁͰ͢ɻ8FCαʔ
  ϏεΛվળ͢Δʹ͸ ٕज़తͳऔΓ૊
  Έ͸΋ͪΖΜ ։ൃ౤ࢿͱͦͷϦλʔ
  ϯͱ͍͏ܦӦతͳ؍఺ νʔϜϏϧ
  σΟϯάͳͲͷ։ൃϓϩηε Ϗδω
  εϝτϦΫε΁ͷ஫ࢹͳͲ ߟྀ͢΂
  ͖͜ͱ͕ͨ͘͞Μ͋Γ·͢ɻ

  View Slide

 15. εΫϥϜ͸ɺʮෳࡶͰมԽͷܹ͍͠
  ໰୊ʯʹରԠ͢Δ͜ͱΛୈҰ໨ඪ
  ͱͨ͠ΞδϟΠϧ։ൃख๏Ͱ͢ɻ਺
  ͋ΔΞδϟΠϧ։ൃख๏ͷதͰ΋ɺ
  ͍·ѹ౗తʹ࠾༻͞Ε͍ͯ·͢ɻ
  ɹ
  ຊಛूͰ͸ɺݱࡏͷιϑτ΢ΣΞ
  ։ൃʹ͓͚ΔεΫϥϜͷҙ͔ٛΒɺ
  ࣮ࡍͷݱ৔ʹ͓͚ΔऔΓ૊Έ·
  ͰɺεΫϥϜΛపఈղઆ͠·͢ɻ

  View Slide

 16. ฏು͞ΜʹΑΔߨԋ

  View Slide

 17. ΞδϟΠϧಋೖݚम

  View Slide

 18. 10ݚम

  View Slide

 19. ৽ଔݚम

  View Slide

 20. εΫϥϜνʔϜ
  ϏδϣϯͱՁ஋ɺ
  ༏ઌॱҐ
  ׬੒͞Εͨ੒Ռ෺
  εςʔΫϗϧμʔ
  ϓϩμΫ
  τ
  Φʔφʔ ։ൃνʔϜ
  ࢧԉ ࢧԉ
  εΫϥϜϚελʔ
  ໼ҹͷ෦෼Λಁ໌ੑΛ୲อͯ͠!
  ࡞Γ্͛Δɺ࣮ߦ͢Δ͜ͱ͕ॏཁ

  View Slide

 21. How use inception
  deck in
  paperboy&co.

  View Slide

 22. ݚमΛ൒೥ؒ৭ʑ΍ͬ
  ͖͚ͯͨͲɺͰ͖ͨΓ
  Ͱ͖͍ͯͳ͔ͬͨΓɺ
  ͿͬͪΌ͚ΠϚΠνͳ
  ෦෼΋͋ͬͨΓ

  View Slide

 23. ͏ʔΜ

  View Slide

 24. ฏು͞ΜʹΑΔߨԋ

  View Slide

 25. View Slide

 26. εΫϥϜνʔϜ
  ϏδϣϯͱՁ஋ɺ
  ༏ઌॱҐ
  ׬੒͞Εͨ੒Ռ෺
  εςʔΫϗϧμʔ
  ϓϩμΫ
  τ
  Φʔφʔ ։ൃνʔϜ
  ࢧԉ ࢧԉ
  εΫϥϜϚελʔ
  εΫϥϜνʔϜ
  ϏδϣϯͱՁ஋ɺ
  ༏ઌॱҐ
  ׬੒͞Εͨ੒Ռ෺
  εςʔΫϗϧμʔ
  ϓϩμΫ
  τ
  Φʔφʔ ։ൃνʔϜ
  ࢧԉ ࢧԉ
  εΫϥϜϚελʔ
  εΫϥϜνʔϜ
  ϏδϣϯͱՁ஋ɺ
  ༏ઌॱҐ
  ׬੒͞Εͨ੒Ռ෺
  εςʔΫϗϧμʔ
  ϓϩμΫ
  τ
  Φʔφʔ ։ൃνʔϜ
  ࢧԉ ࢧԉ
  εΫϥϜϚελʔ
  εΫϥϜνʔϜ
  ϏδϣϯͱՁ஋ɺ
  ༏ઌॱҐ
  ׬੒͞Εͨ੒Ռ෺
  εςʔΫϗϧμʔ
  ϓϩμΫ
  τ
  Φʔφʔ ։ൃνʔϜ
  ࢧԉ ࢧԉ
  εΫϥϜϚελʔ

  View Slide

 27. Πϯηϓγϣ
  ϯσοΩͰΑ
  ͘࢖͏ౕ

  View Slide

 28. View Slide

 29. View Slide

 30. View Slide

 31. Πϯηϓγϣϯ
  σοΩΛॻ࣌͘
  ͷϙΠϯτ

  View Slide

 32. ৽ଔ͕ཧղͰ͖Δ͔

  View Slide

 33. Ϗδϣϯ͕Θ͔
  Ε͹Ͱ͖Δ͜ͱ
  ͸୔ࢁ͋Δ

  View Slide

 34. ͓͔͚͠0+5

  View Slide

 35. Πϯηϓγϣϯ
  σοΩͷಋೖͰ
  มΘͬͨ͜ͱ

  View Slide

 36. ͜ͷαʔϏεͷzΤϨϕʔλ
  ϐονzͬͯԿͰ͔͢
  ࠓ౓࡞ΔαʔϏεͷz΍Βͳ
  ͍͜ͱϦετzͬͯͳΜ͔͢

  View Slide

 37. ҙࢥૄ௨ͷίϯ
  ςΩετͱͯ͠
  ͷΠϯηϓγϣ
  ϯσοΩ

  View Slide

 38. ࣗ෼͕ศར

  View Slide

 39. View Slide

 40. ΋ͬͱ
  ͓΋͠Ζ͘
  Ͱ͖Δ

  View Slide