Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

How use inception deck in paperboy&co.

SHIBATA Hiroshi
December 08, 2013
1.8k

How use inception deck in paperboy&co.

SHIBATA Hiroshi

December 08, 2013
Tweet

Transcript

 1. How use inception
  deck in
  paperboy&co.
  SHIBATA Hiroshi
  @hsbt

  View full-size slide

 2. Ruby
  Jenkins
  RailsGirls
  tDiary

  View full-size slide

 3. ΋ͬͱ
  ͓΋͠Ζ͘
  Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 4. ຊࣾ
  ࢧࣾ

  View full-size slide

 5. ٕज़ج൫νʔϜ

  View full-size slide

 6. 3VCZͱ3BJMTͷΞοϓάϨʔυ
  (JUIVC&OUFSQSJTFͷӡ༻
  ౷ܭج൫ͷߏங
  +409ͷӡ༻੔උ
  HFNͷ࡞੒
  ηΩϡϦςΟ؂ࠪ
  ίʔυϨϏϡʔ
  ςετج൫ͷߏங
  ΞΫηεղੳج൫ͷߏங
  ։ൃϓϩηε
  ৽ਓڭҭ
  ݪߘࣥච
  ΧϯϑΝϨϯεൃද
  044։ൃ
  αʔόʔߏ੒؅ཧͷ࡮৽
  Ϧϯελ
  +FOLJOTͷӡ༻

  View full-size slide

 7. 3VCZͱ3BJMTͷΞοϓάϨʔυ
  +FOLJOTͷӡ༻
  (JUIVC&OUFSQSJTFͷӡ༻
  ౷ܭج൫ͷߏங
  +409ͷӡ༻੔උ
  HFNͷ࡞੒
  ηΩϡϦςΟ؂ࠪ
  ίʔυϨϏϡʔ
  ςετج൫ͷߏங
  ΞΫηεղੳج൫ͷߏங
  ։ൃϓϩηε
  ৽ਓڭҭ
  ݪߘࣥච
  ΧϯϑΝϨϯεൃද
  044։ൃ
  αʔόʔߏ੒؅ཧͷ࡮৽
  Ϧϯελ

  View full-size slide

 8. Ͱ͖Δ͚ͩ௕͍ؒ ϢʔβʹՁ஋Λ
  ఏڙ͠ ར५ΛੜΈଓ͚Δ8FCαʔ
  ϏεΛӡӦ͢ΔͨΊʹ͸ ܧଓతͳ
  վળΛߦ͏͜ͱ͕ඞཁͰ͢ɻ8FCαʔ
  ϏεΛվળ͢Δʹ͸ ٕज़తͳऔΓ૊
  Έ͸΋ͪΖΜ ։ൃ౤ࢿͱͦͷϦλʔ
  ϯͱ͍͏ܦӦతͳ؍఺ νʔϜϏϧ
  σΟϯάͳͲͷ։ൃϓϩηε Ϗδω
  εϝτϦΫε΁ͷ஫ࢹͳͲ ߟྀ͢΂
  ͖͜ͱ͕ͨ͘͞Μ͋Γ·͢ɻ

  View full-size slide

 9. εΫϥϜ͸ɺʮෳࡶͰมԽͷܹ͍͠
  ໰୊ʯʹରԠ͢Δ͜ͱΛୈҰ໨ඪ
  ͱͨ͠ΞδϟΠϧ։ൃख๏Ͱ͢ɻ਺
  ͋ΔΞδϟΠϧ։ൃख๏ͷதͰ΋ɺ
  ͍·ѹ౗తʹ࠾༻͞Ε͍ͯ·͢ɻ
  ɹ
  ຊಛूͰ͸ɺݱࡏͷιϑτ΢ΣΞ
  ։ൃʹ͓͚ΔεΫϥϜͷҙ͔ٛΒɺ
  ࣮ࡍͷݱ৔ʹ͓͚ΔऔΓ૊Έ·
  ͰɺεΫϥϜΛపఈղઆ͠·͢ɻ

  View full-size slide

 10. ฏು͞ΜʹΑΔߨԋ

  View full-size slide

 11. ΞδϟΠϧಋೖݚम

  View full-size slide

 12. εΫϥϜνʔϜ
  ϏδϣϯͱՁ஋ɺ
  ༏ઌॱҐ
  ׬੒͞Εͨ੒Ռ෺
  εςʔΫϗϧμʔ
  ϓϩμΫ
  τ
  Φʔφʔ ։ൃνʔϜ
  ࢧԉ ࢧԉ
  εΫϥϜϚελʔ
  ໼ҹͷ෦෼Λಁ໌ੑΛ୲อͯ͠!
  ࡞Γ্͛Δɺ࣮ߦ͢Δ͜ͱ͕ॏཁ

  View full-size slide

 13. How use inception
  deck in
  paperboy&co.

  View full-size slide

 14. ݚमΛ൒೥ؒ৭ʑ΍ͬ
  ͖͚ͯͨͲɺͰ͖ͨΓ
  Ͱ͖͍ͯͳ͔ͬͨΓɺ
  ͿͬͪΌ͚ΠϚΠνͳ
  ෦෼΋͋ͬͨΓ

  View full-size slide

 15. ฏು͞ΜʹΑΔߨԋ

  View full-size slide

 16. εΫϥϜνʔϜ
  ϏδϣϯͱՁ஋ɺ
  ༏ઌॱҐ
  ׬੒͞Εͨ੒Ռ෺
  εςʔΫϗϧμʔ
  ϓϩμΫ
  τ
  Φʔφʔ ։ൃνʔϜ
  ࢧԉ ࢧԉ
  εΫϥϜϚελʔ
  εΫϥϜνʔϜ
  ϏδϣϯͱՁ஋ɺ
  ༏ઌॱҐ
  ׬੒͞Εͨ੒Ռ෺
  εςʔΫϗϧμʔ
  ϓϩμΫ
  τ
  Φʔφʔ ։ൃνʔϜ
  ࢧԉ ࢧԉ
  εΫϥϜϚελʔ
  εΫϥϜνʔϜ
  ϏδϣϯͱՁ஋ɺ
  ༏ઌॱҐ
  ׬੒͞Εͨ੒Ռ෺
  εςʔΫϗϧμʔ
  ϓϩμΫ
  τ
  Φʔφʔ ։ൃνʔϜ
  ࢧԉ ࢧԉ
  εΫϥϜϚελʔ
  εΫϥϜνʔϜ
  ϏδϣϯͱՁ஋ɺ
  ༏ઌॱҐ
  ׬੒͞Εͨ੒Ռ෺
  εςʔΫϗϧμʔ
  ϓϩμΫ
  τ
  Φʔφʔ ։ൃνʔϜ
  ࢧԉ ࢧԉ
  εΫϥϜϚελʔ

  View full-size slide

 17. Πϯηϓγϣ
  ϯσοΩͰΑ
  ͘࢖͏ౕ

  View full-size slide

 18. Πϯηϓγϣϯ
  σοΩΛॻ࣌͘
  ͷϙΠϯτ

  View full-size slide

 19. ৽ଔ͕ཧղͰ͖Δ͔

  View full-size slide

 20. Ϗδϣϯ͕Θ͔
  Ε͹Ͱ͖Δ͜ͱ
  ͸୔ࢁ͋Δ

  View full-size slide

 21. Πϯηϓγϣϯ
  σοΩͷಋೖͰ
  มΘͬͨ͜ͱ

  View full-size slide

 22. ͜ͷαʔϏεͷzΤϨϕʔλ
  ϐονzͬͯԿͰ͔͢
  ࠓ౓࡞ΔαʔϏεͷz΍Βͳ
  ͍͜ͱϦετzͬͯͳΜ͔͢

  View full-size slide

 23. ҙࢥૄ௨ͷίϯ
  ςΩετͱͯ͠
  ͷΠϯηϓγϣ
  ϯσοΩ

  View full-size slide

 24. ࣗ෼͕ศར

  View full-size slide

 25. ΋ͬͱ
  ͓΋͠Ζ͘
  Ͱ͖Δ

  View full-size slide