Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

アプリケーション開発者目線で語る、明日から始めるDevSecOps

 アプリケーション開発者目線で語る、明日から始めるDevSecOps

ihcomega56

July 21, 2022
Tweet

More Decks by ihcomega56

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΞϓϦέʔγϣϯ
  ։ൃऀ໨ઢͰޠΔɺ
  ໌೔͔Β࢝ΊΔ%FW4FD0QT

  View full-size slide

 2. 1
  Α͜ͳͰ͢
  "ZBOB:PLPUB
  • +'SPHͷσϕϩούʔΞυϘέΠτ
  • લ৬·Ͱ͸ओʹόοΫΤϯυͷ։ൃ
  ʢ4*FS ޿ࠂձࣾ ূ݊ελʔτΞοϓʣ
  • ՖՐݟ͍ͨͳ͊
  5XJUUFS
  !JIDPNFHB

  View full-size slide

 3. %FW4FD0QTͱ͸
  %FWͱ0QTʹՃ͑ͯ4FDVSJUZ΋ڠۀ͠
  ܧଓతͳιϑτ΢ΣΞσϦόϦʔΛ
  ࣮ݱ͢Δߟ͑ํɾऔΓ૊Έ
  2
  2
  ։ൃ ӡ༻
  ηΩϡ
  ϦςΟ

  View full-size slide

 4. %FW4FD0QTͱ͸
  3
  3

  View full-size slide

 5. %FW4FD0QTʹؔ৺͕ߴ·Δཧ༝
  4
  4
  ग़యhttps://dzone.com/articles/10-tips-for-integrating-security-into-devops
  100: 10 : 1
  DEV OPS SEC
  ߈ܸ͕૿Ճ܏޲ʹ͋Δʹ΋͔͔ΘΒͣ

  View full-size slide

 6. %FW4FD0QTʹؔ৺͕ߴ·Δཧ༝
  5
  5
  ग़యhttps://news.mynavi.jp/techplus/article/20220208-2267778/
  ೔ຊاۀͷ ͕
  ηΩϡϦςΟਓࡐͷෆ଍Λײ͍ͯ͡Δ
  ˞ถࠃɺ߽भ
  90%

  View full-size slide

 7. %FW4FD0QTʹؔ৺͕ߴ·Δཧ༝
  6
  6
  ग़యhttps://news.mynavi.jp/techplus/article/20220208-2267778/
  ॆ଍͍ͯ͠Δͱײ͡Δཧ༝ͷҐ ͍ͣΕ΋શମͷఔ౓

  🇯🇵‍
  ηΩϡϦςΟۀ຿͕ඪ४Խ͞Ε͓ͯΓɺ໾ׂ෼୲͕
  ໌֬Խ͞Ε͍ͯΔͨΊ
  🇺🇸🇦🇺‍‍
  ηΩϡϦςΟۀ຿͕γεςϜ౳ʹΑΓࣗಈԽɾলྗԽ
  ͞Ε͍ͯΔͨΊ

  View full-size slide

 8. ޮ཰Խɾվળ͢Δ͔͠ͳ͍ʂ
  7

  View full-size slide

 9. %FW4FD0QTΛࢧ͑Δப
  8
  8
  ૊৫ ϓϩηε ٕज़ Ψόφϯε
  ग़యhttps://dodcio.defense.gov/Portals/0/Documents/DoD%20Enterprise%20DevSecOps%20Reference%20Design%20v1.0_Public%20Release.pdf
  %FW0QTͱ
  ݁ߏࣅͯΔ

  View full-size slide

 10. %FW0QTͱҧ͏ͱ͜Ζ͸ʁ
  9

  View full-size slide

 11. ͸͡Ί΍͍͢ͱ͜Ζ͔Β
  • ໢ཏతʹରࡦ͢Δͷ͕ཧ૝͕ͩɺπʔϧ΋ϓϥΫςΟε
  ΋ଟ͘औΓ૊Έ΍͍͢ͱ͜Ζ͔Β࢝ΊΔ
  • ੩తΞϓϦέʔγϣϯηΩϡϦςΟςετ 4"45

  • ಈతΞϓϦέʔγϣϯηΩϡϦςΟςετ %"45

  • ιϑτ΢ΣΞίϯϙδγϣϯղੳ 4$"
  ͳͲ
  11

  View full-size slide

 12. 12
  12
  ίʔυ Ϗϧυ ςετ ϦϦʔε σϓϩΠ
  औΓ૊ΈͷϙΠϯτ
  ˞ਤ͸ҰྫͰ͢
  4$"
  4"45 %"45 4$"
  গͳ͍ਓखͰ΋ͳΔ΂͘΍͍ͬͯ͘ʂ
  • ࣗಈԽ͠ɺ$*$%ύΠϓϥΠϯʹ૊ΈࠐΉ
  • 4-%$ͷૣ͍ஈ֊Ͱؾ෇͚ΔΑ͏ʹ͢ΔʮγϑτϨϑτʯ
  • ϦϦʔεલʹ·ͱΊ࣮ͯࢪɺҰఆظؒ͝ͱͷ࣮ࢪͷΈͱ͍ͬͨ
  Ξϓϩʔν͸໰୊͕େ͖͘ͳΓ͗ͯ͢ରॲ͕େมʹͳΔڪΕ

  View full-size slide

 13. ૊৫ɾΧϧνϟʔ
  • ૊৫͕%FW4FD0QTʹཧղΛࣔ͠ɺશମͰऔΓ૊Ή
  • ίϛϡχέʔγϣϯɾίϥϘϨʔγϣϯΛ׆ൃʹ͢Δ
  • ੒ޭ΋ࣦഊ΋ݟ௚͠ɺϑΟʔυόοΫΛड͚ͳ͕Βվળ
  Λ܁Γฦ͢
  13

  View full-size slide

 14. ͦ͏͸ݴͬͯ΋ɾɾɾ
  14

  View full-size slide

 15. ͍͑ɺ·ͣ͸
  ࣗ෼ࣗ਎Λݟ௚ͯ͠Έ·ͤΜ͔ʁ
  15

  View full-size slide

 16. ͔ͭͯͷࢲ͕͍ؕͬͯͨצҧ͍
  ʮྑ͍΋ͷΛ࡞Γ͍ͨʂʯ
  ؔ৺ͷ΄ͱΜͲ͕Ϗδωεɺ࢓༷ɺ࣮૷ʹ޲͍͍ͯͨ
  • ΞϓϦέʔγϣϯͷ࡞Γ͜Έ͕ͦ͜େࣄͩͱࢥ͍ͬͯͨ
  • ηΩϡϦςΟ΍ηΩϡϦςΟνʔϜ΁ͷؔ৺͕ബ͔ͬͨ
  • ηΩϡϦςΟ͕ͱʹ͔͘ාͯۤ͘खͩͬͨ
  • ηΩϡϦςΟΛ։ൃͷϥΠϑαΠΫϧʹ૊ΈࠐΉͱ͍͏
  ҙ͕ࣝͳ͔ͬͨ
  16

  View full-size slide

 17. 17
  Ϣʔβʔʹಧ͘·Ͱ͕ʮྑ͍΋ͷΛ࡞Δʯ
  ηΩϡϦςΟνʔϜ΋Ұॹʹ΋ͷͮ͘ΓΛ͢Δ஥ؒ
  ʮηΩϡϦςΟʯ͸ൣғ͕޿͗͢Δʂ·ͣ͸෼ղ͔Β
  ηΩϡϦςΟνΣοΫ͸౰ͨΓલʹ܁Γฦ͠ߦ͏
  ͜͏ߟ͑Α͏

  View full-size slide

 18. ͓ޓ͍ͷྖҬ΁ͷ
  ৺ߏ͑΍औΓ૊Έɺ
  վળϙΠϯτ͸͋Γ·ͤΜ͔ʁ
  18

  View full-size slide

 19. ൓ରʹ
  ΠϚΠνڠྗ͕ಘΒΕͳ͍ͳͱ
  ײ͡Δ৔߹ɺ
  Կ͔צҧ͍΍ڪΕ͕
  ͋Δͷ͔΋͠Ε·ͤΜ
  19

  View full-size slide

 20. ૊৫ɾΧϧνϟʔͷҰา໨
  • ·ͣ͸͓ޓ͍͕าΈدΓɺཧղ͠Α͏ͱ͢Δ
  • ڥքͷ޲͜͏ଆʹؙ౤͛͠ͳ͍
  • શһ͕શ෦Λཧղ͢Δඞཁ͸ͳ͘ɺগͣͭ͠୲౰ྖҬΛ
  ޿͍͚͛ͯ͹ྑ͍
  20

  View full-size slide

 21. ࢀߟ
  • ʮJFrog Xray Security and Compliance of the Open Source Software Dependencies You Rely onʯ
  https://jfrog.com/whitepaper/jfrog-xray-universal-component-analysis/
  • ʮDevSecOpsͱ͸ʁʯhttps://jfrog.com/ja/devops-tools/what-is-devsecops/
  • DZone 2017-04-24ʮ10 Tips for Integrating Security Into DevOpsʯhttps://dzone.com/articles/10-
  tips-for-integrating-security-into-devops
  • TECH+ 2022-02-08 ʮ೔ຊاۀͷ9ׂ͕ʰηΩϡϦςΟਓࡐෆ଍ʹ՝୊ʱ-ถ߽͸1ׂఔ౓ʯ
  https://news.mynavi.jp/techplus/article/20220208-2267778/
  • Department of Defense (DoD) Chief Information OfficerʮDoD Enterprise DevSecOps Reference
  Designʯ
  https://dodcio.defense.gov/Portals/0/Documents/DoD%20Enterprise%20DevSecOps%20Reference
  %20Design%20v1.0_Public%20Release.pdf
  22

  View full-size slide