Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Typography and Fonts と日本語フォントまわり

Typography and Fonts と日本語フォントまわり

86b45faad28dfccd89b4ec04ef00c62e?s=128

Taishi Ikai

June 30, 2016
Tweet

Transcript

 1. Typography and Fonts /* Taishi Ikai - Nikkei Inc. */

  ͱ೔ຊޠϑΥϯτ·ΘΓ
 2. About me ழࣂ େࢤ (͍͔͍ ͍ͨ͠) ೔ຊܦࡁ৽ฉࣾ 2015೥ೖࣾ ࢴ໘ϏϡʔΞʔΞϓϦͷ։ൃऀ •

  αʔόʔ (Python / Node.js) • ϑϩϯτ (Swift)
 3. 1. SF Mono 2. San Francisco Fonts 3. ೔ຊޠจࣈ૊Έ·ΘΓ

 4. SF Mono

 5. https://developer.apple.com/wwdc/

 6. None
 7. Xcode 8 ͷσϑΥϧτઃఆʹ

 8. Xcode 8 ͷσϑΥϧτઃఆʹ

 9. Source Han Code JP

 10. Source Han Code JP github.com/adobe-fonts/source-han-code-jp

 11. Source Han Code JP github.com/adobe-fonts/source-han-code-jp

 12. ABCDE NOPQR abcde nopqr 12345 શͯͷ΢ΣΠτɺάϥϑ͕౳෯ খ͍͞αΠζͰͷՄಡੑ ϥςϯɺΩϦϧɺΪϦγΞจࣈ

 13. wmWMÆŒTM©%‰ Light wmWMÆŒTM©%‰ Regular wmWMÆŒTM©%‰ Medium wmWMÆŒTM©%‰ Semi Bold wmWMÆŒTM©%‰

  Bold wmWMÆŒTM©%‰ Heavy શͯͷ΢ΣΠτɺάϥϑ͕౳෯
 14. খ͍͞αΠζͰͷՄಡੑ . : • { * 0 . : •

  { * 0
 15. খ͍͞αΠζͰͷՄಡੑ

 16. Xcode 8 ͷσϑΥϧτઃఆʹ

 17. San Francisco Fonts https://developer.apple.com/fonts/

 18. SF UI Display SF UI Text SF Compact Display SF

  Compact Text
 19. Ultra light ― Black
 શ 9 ΢ΣΠτ

 20. SF UI Display SF UI Text SF Compact Display SF

  Compact Text
 21. SF UI Display SF UI Text SF Compact Display SF

  Compact Text macOS iOS tvOS
 22. SF UI Display SF UI Text SF Compact Display SF

  Compact Text watchOS
 23. SF UI Display SF UI Text SF Compact Display SF

  Compact Text
 24. None
 25. SF UI Display SF UI Text SF Compact Display SF

  Compact Text
 ϑΥϯταΠζʹΑΓɺࣗಈͰ
 Display ͔ Text ͕બ୒͞ΕΔ
 26. τϥοΩϯά WANTEDLY จࣈͷִؒʢҰ཯ʣ

 27. WANTEDLY τϥοΩϯά τϥοΩϯά͕
 จࣈαΠζ͝ͱʹࣗಈௐ੔͞ΕΔ

 28. มߋ఺

 29. ʙ iOS 9 testtest@test.com

 30. iOS 9 iOS 10 testtest@test.com

 31. BLACK CIRCLE U+25CF

 32. ʙ iOS 9

 33. iOS 9 iOS 10

 34. BLACK CIRCLE U+25CF

 35. https://developer.apple.com/fonts/

 36. 1. SF Mono 2. San Francisco Fonts 3. ೔ຊޠจࣈ૊Έ·ΘΓ

 37. ্ւɺࢦ਺࠾༻ݟૹΓͰ্஋ॏ͘ ʮཪޱ্৔ʯن੍ڧԽ΋ॏՙ

 38. ্ւɺࢦ਺࠾༻ݟૹΓ ʮཪޱ্৔ʯن੍ڧԽ΋ॏՙ

 39. ্ւɺࢦ਺࠾༻ݟૹΓ ʮཪޱ্৔ʯن੍ڧԽ΋ॏՙ ʮ

 40. ߦ಄Ґஔௐ੔ ্ւɺࢦ਺࠾༻ݟૹΓͰ্஋ॏ͘ ʮཪޱ্৔ʯن੍ڧԽ΋ॏՙ ňཪޱ

 41. ೔ຊൃ໌ৼڵڠɺʮൃ໌ͱԻָ…

 42. ࿈ଓ͢Δ໿෺ ೔ຊൃ໌ৼڵڠɺʮൃ໌ͱԻָ… ɺʮൃ ڠ

 43. ೔ຊൃ໌ৼڵڠŊ ňൃ໌ͱԻָ… ɺ ňൃ ڠ ࿈ଓ͢Δ໿෺

 44. ӳࠃͷԤभ࿈߹ &6 ཭୤͕ܾ· Γɺੈքͷۚ༥ࢢ৔Ͱυϧෆ଍͕

 45. ӳࠃͷԤभ࿈߹ &6 ཭୤͕ܾ· Γɺੈքͷۚ༥ࢢ৔Ͱυϧෆ଍͕ ۟ಡ఺͕ߦ಄ʹ͸དྷΕͳ͍ͷͰɺ ΍Ήͳ͘վߦ͕ߦΘΕΔ

 46. ӳࠃͷԤभ࿈߹ &6 ཭୤͕ܾ· Γɺੈքͷۚ༥ࢢ৔Ͱυϧෆ଍͕

 47. ӳࠃͷԤभ࿈߹ &6 ཭୤͕ܾ·Γɺ ੈքͷۚ༥ࢢ৔Ͱυϧෆ଍͕ڧ· ௥͍ग़͠

 48. github.com/ikait/KernLabel ೔ຊޠͰ΋៉ྷͳจࣈ૊ΈΛ

 49. 1. SF Mono 2. San Francisco Fonts 3. ೔ຊޠจࣈ૊Έ·ΘΓ

 50. Typography and Fonts /* Taishi Ikai - Nikkei Inc. */

  ͱ೔ຊޠϑΥϯτ·ΘΓ