Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

紙面ビューアーを支える サーバーレスアーキテクチャ / serverless architecture supports Nikkei's paper viewer

紙面ビューアーを支える サーバーレスアーキテクチャ / serverless architecture supports Nikkei's paper viewer

Taishi Ikai

October 01, 2016
Tweet

More Decks by Taishi Ikai

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ࢴ໘ϏϡʔΞʔΛࢧ͑Δ
  αʔόʔϨεΞʔΩςΫνϟ
  ழࣂ େࢤ ೔ຊܦࡁ৽ฉࣾ
  Serverless Conf Tokyo 2016

  View Slide

 2. 2
  About me
  ழࣂ େࢤ (Ikai Taishi)
  ೔ຊܦࡁ৽ฉࣾͷΤϯδχΞ
  ࢴ໘ϏϡʔΞʔͷ։ൃΛ୲౰
  Swift, Python, JavaScript Github: @ikait

  View Slide

 3. 3
  ༗ྉձһ ໿48ສਓ
  ແྉձһ ໿300ສਓ
  ඇొ࿥ ໿2500ສUB
  ೔ܦిࢠ൛ͱ͸
  2010 ೥ 3 ݄ʹ૑ץ
  ݄ؒΞΫηε 3 ԯ݅
  ຖ೔໿ 900 ຊͷهࣄΛ഑৴
  PCɾϞόΠϧαΠτɺ

  iOS, Android ΞϓϦͳͲʹରԠ

  View Slide

 4. 4
  ࢴ໘ϏϡʔΞʔʁ

  View Slide

 5. 5
  ೔ܦిࢠ൛ ࢴ໘ϏϡʔΞʔ

  View Slide

 6. 6
  ೔ຊܦࡁ৽ฉΛɺ

  εϚϗŋλϒϨοτͰಡΉ
  iOSŋAndroid ରԠ
  2016.3.15 ϦχϡʔΞϧ

  View Slide

 7. 7
  ேŋ༦ץ ͕ಡΊΔ
  ຖேɺຖ༦഑৴͞Ε·͢
  (ٳץ೔͸আ͘)
  աڈ1िؒ෼ಡΊ·͢
  ΦϓγϣϯͰɺ೔ܦ࢈ۀ৽ฉɺ
  ೔ܦ MJ ͕ಡΊ·͢

  View Slide

 8. 8
  ৽ฉͱಉ͡ϨΠΞ΢τ
  ొ࿥ͨ͠ΩʔϫʔυΛ

  ϋΠϥΠτͰ͖·͢
  ݕࡧͰ͖·͢
  μ΢ϯϩʔυ͓ͯ͘͠ͱ

  ΦϑϥΠϯͰಡΊ·͢

  View Slide

 9. 9
  ࢴ໘ϏϡʔΞʔ
  ಺੡͍ͯ͠·͢
  iOSɺAPIɺը૾ੜ੒ͳͲ
  Ϟμϯͳ։ൃϑϩʔʢ❗ʣ
  ϚωʔδυɾαʔϏεΛ
  ੵۃతʹར༻͍ͯ͘͠

  View Slide

 10. 10
  https://twitter.com/naoya_ito/status/779241231029186561

  View Slide

 11. 11
  https://github.com/serverless/serverless

  View Slide

 12. 12
  API (ೝূܥ) Ͱ͸ɺ͜ͷ Microservice ࣮ߦ؀ڥΛར༻͍ͯ͠·͢
  https://speakerdeck.com/yosukesuzuki/nikkei-microservice

  View Slide

 13. ࢴ໘ϏϡʔΞʔΛࢧ͑Δ
  αʔόʔϨεΞʔΩςΫνϟ
  ழࣂ େࢤ ೔ຊܦࡁ৽ฉࣾ
  Serverless Conf Tokyo 2016
  ͱϚΠΫϩαʔϏεΞʔΩςΫνϟ

  View Slide

 14. 14
  ࢴ໘ը૾͕ΞϓϦʹಧ͘·Ͱ

  View Slide

 15. 15
  ޻৔
  S3
  ฤू
  લఏ
  هࣄ

  ϨΠΞ΢τ
  ιʔε:
  ࢴ໘ը૾
  ϝλσʔλ XML
  ࠲ඪͳͲ

  View Slide

 16. 16
  S3
  SQS EC2
  CloudFront Client
  ιʔεऔಘ

  ϑΝΠϧ഑ஔ
  ϦαΠζ
  ը૾ϑΟϧλʔ
  هࣄը૾ۣܗ੾ΓऔΓ
  ࢴ໘ը૾෼ׂ
  ϝλσʔλऔಘ
  WebP ม׵
  JPEG ม׵
  ιʔε
  enqueue
  polling / dequeue
  ΞΫηε੍ݶ
  όονॲཧͩͱ͢Δͱ..

  View Slide

 17. 17
  ओʹேץɺ༦ץͷ࣌ؒͷՔಇ͕ͩɺࢴ໘ߋ৽͸ෆఆظʹ͋Δ
  → ਺෼ִؒͰ SQS ΛϙʔϦϯά͢Δ
  ɾ Πϯελϯε͸ৗʹىಈ͓ͯ͘͠?
  ɾ εέʔϧΞ΢τ͸एׯ͕͔͔࣌ؒΔ
  ॲཧ͕ଟ͍ɺը૾ม׵(ϦαΠζɺϑΟϧλɺWebPม׵) ͸ॏΊ
  → ͍ܰॲཧ͸ϚϧνεϨουͰฒྻԽ
  → Πϯελϯε͸ෳ਺୆ىಈ͢ΔͳͲ
  ՝୊

  View Slide

 18. 18
  Lambda ͕
  ʢ౦ژϦʔδϣϯʹʣ
  ͖ͨ
  2015/06/29

  View Slide

 19. 19
  S3
  SQS EC2
  CMS
  CloudFront Client
  ιʔεऔಘ

  ϑΝΠϧ഑ஔ
  ϦαΠζ
  ը૾ϑΟϧλʔ
  هࣄը૾ۣܗ੾ΓऔΓ
  ࢴ໘ը૾෼ׂ
  ϝλσʔλऔಘ
  WebP ม׵
  JPEG ม׵
  ιʔε
  enqueue
  polling / dequeue

  View Slide

 20. 20
  S3
  SQS
  CMS
  CloudFront Client
  ιʔεऔಘ

  ϑΝΠϧ഑ஔ
  ϦαΠζ
  ը૾ϑΟϧλʔ
  هࣄը૾ۣܗ੾ΓऔΓ
  ࢴ໘ը૾෼ׂ
  ϝλσʔλऔಘ
  WebP ม׵
  JPEG ม׵
  ιʔε
  enqueue
  polling / dequeue
  Lambda

  View Slide

 21. 21
  S3
  CMS
  CloudFront Client
  ιʔεऔಘ

  ϑΝΠϧ഑ஔ
  ϦαΠζ
  ը૾ϑΟϧλʔ
  هࣄը૾ۣܗ੾ΓऔΓ
  ࢴ໘ը૾෼ׂ
  ϝλσʔλऔಘ
  WebP ม׵
  JPEG ม׵
  ιʔε
  Lambda
  S3 ͔ΒͷΠϕϯτͰ
  Lambda ͕࣮ߦ͞ΕΔ
  ͜Μͳײ͡ʁ

  View Slide

 22. 22
  ࡞Γ௚ͨ͠

  View Slide

 23. 23
  Lambda ؔ਺ͷ։ൃ

  View Slide

 24. 24
  ϦαΠζ
  γϟʔϓɺίϯτϥετ
  هࣄը૾ۣܗ੾ΓऔΓ
  ࢴ໘ը૾෼ׂ
  WebP ม׵
  JPEG ม׵
  ϝλσʔλม׵ / औಘ
  Lambda ্Ͱߦ͏͜ͱ
  v0.10.36

  View Slide

 25. 25
  4000px
  5296px

  View Slide

 26. 26
  ϦαΠζ
  γϟʔϓɺίϯτϥετ
  هࣄը૾ۣܗ੾ΓऔΓ
  ࢴ໘ը૾෼ׂ
  WebP ม׵
  JPEG ม׵
  Lambda ্ͷ ImageMagick Λ
  Ͱར༻

  View Slide

 27. 27
  ϦαΠζ
  γϟʔϓɺίϯτϥετ
  هࣄը૾ۣܗ੾ΓऔΓ
  ࢴ໘ը૾෼ׂ
  WebP ม׵
  JPEG ม׵
  Linux Ͱ੩తϏϧυͨ͠ cwebp όΠφϦ
  ΛɺΞοϓϩʔυ͢Δ zip ʹؚΊΔ
  cwebp Λ node ͔Βѻ͏ͨΊͷ

  ϥούʔϥΠϒϥϦ
  install cwebp

  View Slide

 28. 28
  όΠφϦͷύεΛίʔυ಺Ͱ؀ڥม਺ʹ௥Ճ
  JG GTFYJTUT4ZOD VTSMPDBMCJODXFCQ

  \
  DPOTU-*#@%*3QBUIKPJO @@EJSOBNF MJC

  QSPDFTTFOW1"5)A\-*#@%*3^A
  QSPDFTTFOW-%@-*#3"3:@1"5)A\-*#@%*3^A
  ^

  View Slide

 29. 29
  ϩʔΧϧͰϢχοτςετ

  View Slide

 30. 30
  Ϗϧυ / σϓϩΠ
  Lambda
  ςετ
  Babel
  ʢes6 → es5ʣ
  ɺιʔεϚοϓ
  npm Πϯετʔϧ
  σϓϩΠ (node-aws-lambda)
  npm: source-map-support
  Increment
  Version

  View Slide

 31. 31
  ಈ࡞ϑϩʔ (ུ֓)

  View Slide

 32. 32
  Source S3 Dest S3
  Order 

  Regenerate
  Dispatch
  Scheduled 

  events
  Invoke
  Tasks
  Login,
  Get
  Signed
  URL
  Request

  Signed
  URL
  API

  View Slide

 33. 33
  \
  OBNFEJWJEF
  TPVSDFYZ[QOH
  ˑEFTUJOBUJPOYZ[@QOH
  EBUB\
  SFDUBOHMF\
  Y Z X I
  ^
  ^
  ^
  S3 ΁ PUT Λ͏͚ͯɺॲཧ಺༰Λॻ͍ͨϑΝΠϧΛ഑ஔ
  Dest S3
  Dispatch
  Tasks
  Source S3

  View Slide

 34. 34
  ֤ॲཧ୲౰ͷ Lambda ͕ S3 ͔Β
  ඞཁͳϑΝΠϧΛऔಘͯ͠ॲཧ
  Dest S3
  Dispatch
  Tasks
  S3 ΁ PUT Λ͏͚ͯɺॲཧ಺༰Λॻ͍ͨϑΝΠϧΛ഑ஔ
  Source S3

  View Slide

 35. 35
  Dest S3
  Dispatch
  Tasks
  S3 ΁ PUT Λ͏͚ͯɺॲཧ಺༰Λॻ͍ͨϑΝΠϧΛ഑ஔ
  ̍ΠϕϯτͰෳ਺ͷLambda 

  ΛىಈͰ͖ͳ͍ͨΊɺͻͱͭͷ

  Lambda ؔ਺ͰҰ୴ΠϕϯτΛड͚औΓɺ
  ϑΝΠϧ໊Λϕʔεʹͯ͠ɺଞͷ Lambda Λىಈ (S3ܦ༝)

  View Slide

 36. 36
  Lambda ͔Βىಈ͢Δ৔߹ɺεϩοτϧ͢Δͱ
  ࣦഊ͢Δ͔΋͠Εͳ͍ͷͰ S3 Λܦ༝͢Δ
  Dest S3
  Dispatch
  Scheduled 

  events
  Tasks

  View Slide

 37. 37
  1 ෼͓͖ʹىಈ

  ϑΝΠϧͷଘࡏ֬ೝΛߦ͍

  ഔମϦετΛߋ৽͢Δ
  ഔମϦετͷଘࡏΛ΋ͬͯɺ
  ഔମͷ४උ׬ྃΛࣔ͢
  Dest S3
  Scheduled 

  events

  View Slide

 38. 38
  API Ͱೝূ
  API ͸ϢʔβʔΛೝՄͯ͠ɺ
  CloudFront ॺ໊෇͖URL Λൃߦ
  Private Cache Distribution
  Dest S3
  Login,
  Get
  Signed
  URL
  Request

  Signed
  URL
  API

  View Slide

 39. 39
  Private Cache Distribution ύλʔϯ
  ① ೝূࡁΈϦΫΤετ GET
  https://api/sign
  ② ॺ໊
  ③ CF ΁ॺ໊Λ͚ͭͯ

  ϦΫΤετ

  View Slide

 40. 40
  Private Cache Distribution ύλʔϯ
  CloudFront Λҙࣝ͢Δ͜ͱͳ͘ɺ
  CloudFront ্ͷίϯςϯπͷऔಘ͕Մೳ
  ① ೝূࡁΈϦΫΤετ
  ② 303 (ॺ໊෇͖URL΁ͷϦμΠϨΫτ)
  ②’ ϦΫΤετ
  ॺ໊෇͖URL
  ॺ໊෇͖URLͷੜ੒

  View Slide

 41. 41
  ӡ༻

  View Slide

 42. 42
  ேץલ͸ 18000 invocations/m

  View Slide

 43. 43
  Lambda ༝དྷͷΤϥʔ͸Ίͬͨʹى͖ͳ͍

  View Slide

 44. 44
  Slack ࿈ܞ
  Քಇঢ়گΛ௨஌
  Τϥʔͷᮢ஋Λ௒͑ͨͱ͖Λ௨஌
  Notify
  Log
  Log
  Alarm
  (when exceeded threshold)
  Notify

  View Slide

 45. 45
  Source S3
  Order 

  Regenerate
  Dispatch
  Invoke
  Slash commands Ͱ API Gateway
  ͔Β Lambda ΛىಈɻΤϥʔ࣌ɺ

  QA ࣌ͳͲ͸ɺखಈͰഔମΛੜ੒
  Slack ࿈ܞ

  View Slide

 46. 46
  Lambda ͔Β Lambda ΛݺΜͩޙʹ෮ؼͰ͖ͳ͍Τϥʔ͸ݫې
  ΤϥʔΛى͜͢ͱ࠷௿ 3 ճϦτϥΠ͞ΕΔͷͰ…
  < 429: You are sending too 

  ɹmany requests. Please relax.
  time
  dying 

  lambda

  View Slide

 47. 47
  API ଆͷ E2E ςετ͕Քಇ
  ෳ਺ճ࿈ଓࣦͯ͠ഊ͢Δͱ PagerDuty ͔Β API νʔϜʹి࿩
  Lambda ͕ࢮ๢͍ͯ͠Δ৔߹͸ɺखॱʹͦͬͯϩʔΧϧͰॲཧ

  View Slide

 48. 48
  CloudFront ͕ࢮ๢ͨ͠ࡍ͸υϝΠϯͷ޲͖ઌΛ S3 ΁

  View Slide

 49. 49
  S3 ʹॻ͖ࠐ·ΕΔ CloudFront ͷϩάΛ
  Lambda Ͱύʔεͯ͠ Elasticsearch ΁౤ೖɺ
  kibana ͰՄࢹԽ
  Log S3
  Parse

  View Slide

 50. 50
  Ϣʔβʔͷ੠Λड͚औͬͯɺSlack ͱ Backlog ΁౤ߘ
  API Gateway ܦ༝ͷ Lambda ىಈͷ

  ϨΠςϯγʔ͸ؾʹͳΔ

  View Slide

 51. 51
  ৼΓฦΓ

  View Slide

 52. 52
  ։ൃ଎౓͸ɺ޲্ʁ
  Lambda ͷͨΊͷ։ൃ͸ඞཁͩͬͨ
  ΞϓϦʹԠͨ͡σʔλଆͷॊೈͳมߋ͕Մೳͩͬͨ
  αʔόʔෛՙΛؾʹ͠ͳ͍ͰΑ͘ͳͬͨʢը૾ੜ੒ɺ഑৴ʣ
  ։ൃମ੍ͷԸܙʢݱ৔Ͱٕज़తͳҙࢥܾఆ͕͋Δ͜ͱʣ
  ӡ༻ίετ͸ݮͬͨʢ΄΅ͳ͍ʣ

  View Slide

 53. 53
  αʔϏεɾঢ়گʹΑͬͯ͸ɺ୅ସΛҙࣝ͢Δඞཁ͸͋Γͦ͏
  Lambda ؔ਺͸ɺLambda Ҏ֎ͷͲ͜Ͱಈ͔ͤͦ͏ʁ
  S3, CloudFront ͕མͪͨ࣌͸ʁ
  πʔϧ͕ग़ἧͬͯɺݴޠͷબ୒ࢶ΋૿͑ͨ
  Serverless, Apex, Lamvery ͳͲ
  ͲͷαʔϏε΋҆ఆ͍ͯ͠Δ
  ࠓ͸҆৺ͯ͠৸ΒΕΔ

  View Slide

 54. 54
  ҙ֎ʹࣗ༝౓͸͋Δ
  OS ͸ Amazon Linux ͳͷͰɺ͜͜Ͱಈ͘΋ͷ͸େମಈ͘
  Linux ༻ͷ cwebp όΠφϦͰ WebP ม׵΋Ͱ͖ͨ
  Lambda ͷͨΊͷ։ൃ͕ඞཁʹͳΔ
  ಛʹɺS3 ͳͲͱ࿈ܞͯ͠ΠϕϯτϕʔεͰॲཧ͢Δ৔߹
  ΠϕϯτͷϧʔςΟϯάɺσΟεύονϟ͕ඞཁʹͳΔ৔߹΋
  Ϣχοτςετ͸Ͱ͖Δ͕ɺࣗಈͰ݁߹ςετ͕೉͍͠
  Lambda ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 55. 55
  ࡉ͔͍πʔϧΛ࡞Δʹ͸͔ͳΓศར
  Slack ͷ Slash commands ͳͲ (API Gateway ͱͷ૊Έ߹Θͤ)
  ͪΌΜͱͰ͖͍ͯΔ
  ΠϕϯτΛ࿙Βͨ͠Γ͠ͳ͍
  ͔ͳΓ͍҆
  FaaS ͷະདྷΛײ͡Δ
  Lambda ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 56. 56
  ؆୯ʹ࢖͑Δ PaaS ج൫ͷ४උ͕͋ͬͨ
  Elastic Beanstalk + Docker + Python + Django
  ೝূඞਢɺ༗ྉձһݶఆͷαʔϏεͳͷͰɺݎ࿚Ͱ։ൃମ੍͕
  ཱ͍֬ͯ͠Δํ͕Α͔ͬͨ
  API Gateway + Lambda ͸؅ཧͷίετ͕͔͔Γͦ͏ɺϨΠςϯ
  γʔ͕େ͖͍
  PaaS?

  View Slide

 57. 57
  εςʔτϨεΛҙࣝͤ͟ΔΛಘͳ͍
  ෭࡞༻΍ঢ়ଶอ࣋ʹཔΕͳ͍࣮૷্ͷ੍໿
  ີ݁߹ͳίʔυ͕ࣗવʹݮΓɺݟ௨͕͠෇͖΍͘͢ͳΔ
  ϑϩϯτΤϯυͷ։ൃʹ΋ੜ͖ͨ
  αʔόʔϨεͰͷ։ൃΛ௨ͯ͡

  View Slide

 58. 58
  ·ͱΊ

  View Slide

 59. 59
  Lambda + S3 + CloudWatch Ͱࢴ໘ը૾ͷม׵
  S3 + CloudFront Ͱը૾ͷ഑৴: Private cache distribution
  Lambda Ͱ WebP ͷม׵΍ը૾ॲཧΛߦͬͨ
  ݁Ռͷ଴ͪ߹ΘͤΛ͢ΔͨΊʹ ɺCloudWatch Ͱ cron తʹ
  Lambda Λ࣮ߦ
  ҰͭͷΠϕϯτͰෳ਺ͷ Lambda Λىಈ͢Δ Workaround
  Slack, Backlog, PagerDuty ͳͲͷ SaaS ΋׆༻
  αʔόʔϨεͰखͷ͔͔Βͳ͍ΠϯϑϥΛߴ଎ʹߏஙͰ͖ͨ

  View Slide

 60. ࢴ໘ϏϡʔΞʔΛࢧ͑Δ
  αʔόʔϨεΞʔΩςΫνϟ
  ழࣂ େࢤ ೔ຊܦࡁ৽ฉࣾ
  Serverless Conf Tokyo 2016

  View Slide