Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Survival Strategy / The most smart way to get an academic job

Survival Strategy / The most smart way to get an academic job

2011年日本分子生物学会 フォーラム もしも分子生物学者がGoogle+に招待されたら 「第二部:生存戦略、しましょうか。或いは、もっともスマートな研究職の探し方」

991f3366d9cc17386e6a66ef4abc6dbc?s=128

Tazro Inutano Ohta

December 15, 2011
Tweet

Transcript

 1.   ೥ ೔ ຊ ෼ ࢠ ੜ

  ෺ ֶ ձ ϑ Υ ʔ ϥ Ϝ ΋ ͠ ΋ ෼ ࢠ ੜ ෺ ֶ ऀ ͕ ( P P H M F ʹ ট ଴ ͞ Ε ͨ Β ୈ ೋ ෦
 2. ͜ͷύʔτͷ߹ݴ༿͸

 3. ੜଘʔʂ ઓུʔʂ

 4. ब৬ઌΛखʹೖΕΔͷͩ

 5. ੜ ଘ ઓ ུ ɺ͠·͠ΐ͏͔ɻ

 6. ͍҃͸ɺ΋ͬͱ΋εϚʔτͳݚڀ৬ͷ୳͠ํ

 7. ͔ͩΒ๻͸ϓϨθϯΛ͢Δͷ͞ TU45"5*0/

 8. େాୡ࿠5B[SP*OVUBOP0IUBBLB!J/VU 5FDI4QFDJBMJTUGSPN%#$-4%BUBCBTF$FOUFSGPS-JGF4DJFODF

 9. ࣄͷൃ୺

 10. https://twitter.com/#!/bonohu/status/91290982544445440

 11. ͦΜͳͷ௨ΔΘ͚ͳ͍͡Όͳ͍Ͱ͔͆͢ ௨ͬͨΒ๻஻ͬͯ΋͍͍Ͱ͢Α͆

 12. https://twitter.com/#!/bonohu/status/106328869233115136

 13. ʀ◔ิш◔ิ

 14. None
 15. ˡ͍·͜͜ɻ

 16. 5Ͱͭͳ͕Δࢲͱ͋ͳͨ OE45"5*0/

 17. ೥य़

 18. None
 19. ͕͠ͳ͍म࢜ೋ೥

 20. কདྷ͕ɺෆ҆Ͱ͢

 21. None
 22. ಇ͖ͨ͘ͳ͍Μ͡Όͳ͍ɺब׆ͨ͘͠ͳ͍Μͩ

 23. https://twitter.com/#!/bonohu/status/18197672474

 24. 3"ʹԠื UXJUUFSͷ!Ͱ

 25. 3"Λͭͭ͠

 26. None
 27. ಺ఆ͘Ε

 28. https://twitter.com/#!/bonohu/status/9613442712 https://twitter.com/#!/y_benjo/status/9613420602 &

 29. 

 30. None
 31. &4ఏग़ UXJUUFSͷ!Ͱ

 32. https://twitter.com/#!/bonohu/status/9959238471

 33. ಺ఆ΋Βͬͨ UXJUUFSͷ!Ͱ

 34. ݱ৬Ͱ͋Δɻ

 35. 4/4ιʔγϟϧωοτϫʔΩϯάब׆

 36. ๻͕ͨͪબͿӡ໋ͷ4/4 SE45"5*0/

 37. None
 38. ૿͑ଓ͚Δ4/4ɾ΢ΣϒαʔϏε

 39. None
 40. ૿͑ଓ͚Δ΢ΣϒαʔϏεͷΞΧ΢ϯτ

 41. ͜ΕΛ׆͔͞ͳ͍ख͸ͳ͍ʂ

 42. None
 43. UXJUUFSͰब׆ϊʔεʔπϊʔωΫλΠϑΟχογϡ

 44. UXJUUFS͚ͩ͡Όͳ͍

 45. None
 46. None
 47. GBDFCPPLͰཱྀઌͷ॓Λ֬อ

 48. None
 49. ʠकൿճઢʡ(PPHMF

 50. ͚ͩͲྲྀߦΓʹ৐Ε͹͍͍ͬͯ΋Μ͡Όͳ͍

 51. None
 52. 4/4͸࢖͍෼͚

 53. ๻ͱ܅ͷ΢Σϒͱब׆ UI45"5*0/

 54. ब׆ͷ΍Γํ͸̍ͭͳͷ͔ʁ

 55. None
 56. ϚΠ˓Ϗʹొ࿥͢Δ͚͕ͩब׆͡Όͳ͍

 57. *5ͳਓʑ͸8FCΛ༗ޮར༻ͯ͠Δ

 58. None
 59. ཤྺॻ୅ΘΓͷʠ0QFO4PVSDFʡ

 60. None
 61. స৬ઌ͸ษڧձʹ͋Γ

 62. *5ۀքʹଓ͚ʂ

 63. ͕ͩ4/4ʹགྷΒ͞ΕΔͳ͔Ε

 64. originally posted by ϒϥΠΞϯɾϧόʔτϯ

 65. ཁ͸όϥϯεͷ໰୊

 66. Ͳ͏͢Ε͹ʁ

 67. None
 68. བྷΉ࣌͸εϚʔτʹ

 69. None
 70. λΠϛϯά໋͕

 71. None
 72. 8&#Ͱ͸ൃݴ͠ͳ͍ͷ͸͍ͳ͍ͷͱಉ͡

 73. None
 74. ͦΕ͕զʑͷੜଘઓུɻ

 75. None
 76. ܅ͷͭͿ΍͖͕ӕͰ΋๻͸ 5&3.*/"- ͝ ਗ਼ ௌ ͋ Γ ͕ ͱ

  ͏ ͝ ͟ ͍ · ͠ ͨ ɻ
 77. POWERED BY DBCLS