Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

冬に必見!Advent Calendar の書き方

Kazunori Jo
December 23, 2012
2.2k

冬に必見!Advent Calendar の書き方

#CombConf

Kazunori Jo

December 23, 2012
Tweet

Transcript

 1. ౙʹඞݟʂ
  "EWFOU$BMFOEBS
  ͷॻ͖ํ
  JUPDIBO

  View Slide

 2. ͍ͱ͓ͪΌΜ
  wࡀ
  wՊֶٕज़ֶԂߴ౳ֶߍී௨Պ
  wֶߍߦ͘ΑΓ΋࢓ࣄ͠ʹߦ͘೔਺ͷ
  ํ͕ଟ͍ߴߍੜ
  wొߍΤόϯδΣϦετ
  w!J

  View Slide

 3. IUUQJUPDIBOKQ

  View Slide

 4. Կֶ͕ੜͩ

  View Slide

 5. ٕज़ͷ࿩͸
  ෛ͚Δ

  View Slide

 6. ߃ྫߦࣄͷ
  ࿩Λ͠·͢

  View Slide

 7. ࣭໰Ͱ͢

  View Slide

 8. "EWFOU$BMFOEBS
  ࢀՃͨ͜͠ͱ͋Δਓ

  View Slide

 9. ਃ͠༁͍͟͝
  ·ͤΜ

  View Slide

 10. ࢀՃͨ͜͠ͱ
  ͳ͍ਓ޲͚ͷ
  ࿩Λ͠·͢ʂ

  View Slide

 11. ͍ͭͰʹݴ͏ͱΞ
  υϕϯτΧϨϯμ
  ʔ΋͏ऴΘΓͰ͢

  View Slide

 12. ΞυϕϯτΧ
  Ϩϯμʔʹࢀ
  Ճ͢Δʹ͸

  View Slide

 13. ࢀՃͯ͠Έͨ

  View Slide

 14. ֦ࢄ͓ئ͍͠·
  ͢ΞυϕϯτΧϨ
  ϯμʔ֦
  ࢄ͓ئ͍͠·͢

  View Slide

 15. View Slide

 16. ֦ࢄ͓ئ͍͠·͢

  View Slide

 17. l֦ࢄͨ͠ਓ͕ू·Δ
  ΞυϕϯτΧϨϯμ
  ʔͰ͢ͱʹ͔֦͘
  ࢄ͍ͨ͜͠ͱΛԿͰ
  ΋ൃදͰ͖·͢z

  View Slide

 18. هࣄྫ

  View Slide

 19. ೔໨

  View Slide

 20. ֦ࢄ͓ئ͍
  ͠·֦͢ࢄʹ
  ࣦഊ͠·ͨ͠
  IUUQVE[VSBIBUFOBCMPHKQFOUSZ

  View Slide

 21. l͜ͷهࣄ͸ɺ֦ࢄ͓ئ͍͠
  ·͢ΞυϕϯτΧϨϯμʔ
  ֦ࢄ͓ئ͍͠·͢
  "5/%ͷ̕೔໨ʹͳΔ͸ͣͰ
  ͨ͠ɻͰ͕͢ɺ֦ࢄʹࣦഊ͠
  ·ͨ͠ɻཧ༝͸ɺz

  View Slide

 22. lࡢ೔ͷ໷ʹటਲͯ͠
  ͠·͍ɺهࣄΛॻ͘
  ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨ
  ͨΊͰ͢ɻz

  View Slide

 23. lຊ౰ʹਃ͠༁
  ͋Γ·ͤΜͰ
  ͨ͠ɻz

  View Slide

 24. l!VE[VSB֦ࢄ͓ئ͍͠·
  ͢ΞυϕϯτΧϨϯμʔͷ݅
  Ͱɺ೔໨ͷهࣄΛ-5Ͱ঺հ
  ͠͞ΒͳΔ֦ࢄΛਤΓ͍ͨͷ
  Ͱ͕͢ɺΑΖ͍͠Ͱ͔͢z

  View Slide

 25. l!J
  ͸ɺ͸͍z

  View Slide

 26. l!J͋ͷهࣄͱ
  ுΒΕͨൃݴʹ͍ͭ
  ͯ͸ɺ͜ͷ৔Λ΋ͬ
  ͯύϒϦοΫυϝΠ
  ϯͱ͠·͢z

  View Slide

 27. l!VE[VSBྃղ͠
  ·ͨ͠ɻ͝ظ଴ʹఴ
  ͑ΔΑ͏֦ࢄ͍ͨ͠
  ·͢ʂʂʂz

  View Slide

 28. ֦ࢄ͓ئ͍͠·͢

  View Slide

 29. NJO

  View Slide

 30. ೔໨

  View Slide

 31. ภ৯͠·ͨ͠ɻΠϯ
  λʔωοτͱΈ͔Μ
  ֦ࢄ͓ئ͍͠·͢
  IUUQCMPHJUPQPJEOFUNJLBO@ZBNFUBJ

  View Slide

 32. .BLFͱ
  ΋ͷͮ͘Γ

  View Slide

 33. lΈ͔Μͷ௠ൽ͸׽ํༀʹ༻
  ͍ΒΕΔ͘Β͍͔ͩΒɺ௠ൽ
  ͸ϛΩαʔ΍͢ΓുͰค຤ঢ়
  ʹͯ͠ɺࣣຯʹࠞͥͨΓɺྉ
  ཧͷ߳Γ෇͚ʹ࢖͏ͱΑ͍ͱ
  ࢥ͏ɻภ৯ͯ͠Α͔ͬͨɻz

  View Slide

 34. Ԡԉͱফඅ

  View Slide

 35. lअຐ͢ΔΑ͏ʹݟ͑Δ͚ͲɺϫϯΫϦο
  Ϋ͢Δ͚ͩͰʢ޿ࠂϦϯΫઌͷϖʔδΛࢹ
  քʹೖΕͳͯ͘΋ʣஶऀʹ͓͕ۚೖΔͱ͍
  ͏͜ͱ͸΋ͬͱ஌ΒΕͯ΋͍͍͔΋͠Εͳ
  ͍ɻࣗ෼ͷ͓ࡒ෍͸ϊʔμϝʔδͳΒಛʹ
  ؾʹ͠ͳ͍ɻͦ͏͍͏จԽ͕Ͱ͖Δͱ͍͍
  ͳͱࢥ͏ɻੲ͔ΒɺʮΈ͔Μ͕ग़ճΔࠒʹ
  ͳΔͱҩऀ͸ՋʹͳΔʯͱݴΘΕ͍ͯΔ΄
  Ͳͩɻภ৯ͯ͠Α͔ͬͨɻz

  View Slide

 36. l!JUPQPJE֦ࢄ͓ئ͍
  ͠·͢ΞυϕϯτΧϨϯ
  μʔͷ݅Ͱɺ೔໨ͷه
  ࣄΛ-5Ͱ঺հ͠͞ΒͳΔ
  ֦ࢄΛਤΓ͍ͨͷͰ͢
  ͕ɺΑΖ͍͠Ͱ͔͢z

  View Slide

 37. l!JΑΖ͠
  ͓͘ئ͍͠·
  ͢ɻ֦ࢄ͓ئ͍
  ͠·͢z

  View Slide

 38. l!Jશͯ
  Λ֦ࢄ͓ئ͍
  ͠·͢z

  View Slide

 39. l!JUPQPJE-5
  ͷई͕༨ΔݶΓ
  ֦ࢄ͍ͨ͠·
  ͢z

  View Slide

 40. ͢Έ·ͤΜ
  ͕͢͞ʹͦ
  ΕແཧͰ͢

  View Slide

 41. ֦ࢄ͓ئ͍͠·͢

  View Slide

 42. ೔໨

  View Slide

 43. ʮͻͱΓ͓͏ͪσ
  ʔτʯͷ͢͢Ί
  ֦ࢄ͓ئ͍͠·͢
  IUUQCMPHIBUFCMPKQFOUSZ

  View Slide

 44. ͻͱΓ͓͏ͪσʔτ
  ͷར఺
  Πϯλʔωοτ
  ࢖͍์୊

  View Slide

 45. l͓͏ͪͻͱΓσʔτ͸ී௨ͷσʔ
  τͱҧͬͯߴ଎ͳΠϯλʔωοτ
  ͕࢖͍์୊Ͱ͢ɽେը໘ͰΠϯλ
  ʔωοτ͕࢖͍์୊Ͱ͢ɽΠϯλ
  ʔωοτͨ͘͠ͳͬͨΒ͍ͭͰ΋
  Πϯλʔωοτ࢖͍์୊Ͱ͢ɽٸ
  ʹΠϯλʔωοτ͠͸͡Ίͯ΋ౖ
  ΒΕ·ͤΜɽz

  View Slide

 46. l͓͏ͪʹΠϯλʔωοτ͕
  ແ͍ํ͸ɼࠓ͙͢Ոిྔൢ
  ళͰϑϨοπΛܖ໿͠·͠
  ΐ͏ɽϓϩόΠμ͸0$/͔
  ΀ΒΒ͕Α͍Ͱ͢Ͷɽ͋ͱ
  8",8",ͱ͔΋ྑ͍ɽz

  View Slide

 47. lͱʹ͔͘ɼՈిྔൢళͰ
  ϑϨοπΛܖ໿͠·͠ΐ
  ͏ɽ͜Ε͸εςϚ͡Όͳ
  ͯ͘ϚʔέςΟϯάͰ͢ɽ
  ϑϨοπΛܖ໿͠·͠ΐ
  ͏ɽ֦ࢄ͓ئ͍͠·͢ɽz

  View Slide

 48. ͻͱΓ͓͏ͪσʔ
  τͷར఺
  ͍ͭͰ΋෍ஂͱ͍
  ͪΌ͍ͪΌͰ͖Δ

  View Slide

 49. ͍ͭͰ΋෍ஂ
  ͱ͍ͪΌ͍ͪ
  ΌͰ͖Δ

  View Slide

 50. l֎ʹډΔͱେมפ͍ࢥ͍Λ͠·
  ͕͢ɼ͓͏ͪσʔτͳΒ͍ͭͰ΋
  ෍ஂͱ͍ͪΌ͍ͪΌ͢Δ͜ͱ͕Ͱ
  ͖·͢ɽ෍ஂͱ͍ͪΌ͍ͪΌͯ͠
  ͍ΔͱlͰ΋ɼ͍͋ͭ୭ͱͰ΋৸
  ΔͥͱzͳͲͱͨ͠ΓإͰҙݟ͢
  Δํ΋͍·͕͢Α͘ߟ͑ͯͩ͘͞
  ͍ɼͦΕ͸͋ͳͨͷ෍ஂͰ͢ɽz

  View Slide

 51. l͋ͳͨҎ֎ͱ৸
  ΔΘ͚͕͋Γ·ͤ
  Μɽ෍ஂͱ͍ͪΌ
  ͍ͪΌ͠ͳ͕Βz

  View Slide

 52. lΠϯλʔωοτͰ
  ͑ͬͪͳಈըΛݟΔ
  ͱͱͯ΋ຬͪ଍Γͨ
  ؾ෼ʹͳΓ·͢z

  View Slide

 53. NJO

  View Slide

 54. l͓͏ͪʹΠϯλʔωοτ͕
  ແ͍ํ͸ɼࠓ͙͢Ոిྔൢ
  ళͰϑϨοπΛܖ໿͠·͠
  ΐ͏ɽϓϩόΠμ͸0$/͔
  ΀ΒΒ͕Α͍Ͱ͢Ͷɽ͋ͱ
  8",8",ͱ͔΋ྑ͍ɽz

  View Slide

 55. lͱʹ͔͘ɼՈిྔൢళͰ
  ϑϨοπΛܖ໿͠·͠ΐ
  ͏ɽ͜Ε͸εςϚ͡Όͳ͘
  ͯϚʔέςΟϯάͰ͢ɽϑ
  ϨοπΛܖ໿͠·͠ΐ͏ɽ
  ֦ࢄ͓ئ͍͠·͢ɽz

  View Slide

 56. l!@VEPODIBO֦ࢄ͓
  ئ͍͠·͢ΞυϕϯτΧ
  Ϩϯμʔͷ݅Ͱɺ೔໨
  ͷهࣄΛ-5Ͱ঺հ͠͞Β
  ͳΔ֦ࢄΛਤΓ͍ͨͷͰ
  ͕͢ɺΑΖ͍͠Ͱ͔͢z

  View Slide

 57. l!Jશ͘໰୊͋Γ·ͤ
  ΜɽϑϨοπΛܖ໿͠·͠
  ΐ͏ɽ֦ࢄ͓ئ͍͠·͢ɽ
  ࢲ͸೔ຊి৴ి࿩ͱ͸ؔ܎
  ͋Γ·ͤΜʢଟ෼ʣɽz
  IUUQTUXJUUFSDPN@VEPODIBOTUBUVT

  View Slide

 58. l!J΋ͱΑΓ֦ࢄ͢Δ͜ͱΛ
  ͓ئ͍͍ͯ͠·͢ɽ֦ࢄ͓Ͷ͕͍
  ͠·͢ɽϑϨοπΛܖ໿͠·͠ΐ
  ͏ɽBVͰ͸͍͚·ͤΜɽϑϨο
  πΛܖ໿͢ΔͷͰ͢ɽ֦ࢄ͓ئ͍
  ͠·͢ɽϓϩόΠμ͸0$/͔΀Β
  Β͕Α͍Ͱ͢Ͷɽ͋ͱ8",8",
  ͱ͔΋ྑ͍ɽz

  View Slide

 59. lϑϨοπΛܖ໿͠
  ·͠ΐ͏ɽBVͰ͸
  ͍͚·ͤΜɽϑϨο
  πΛܖ໿͢ΔͷͰ
  ͢ɽz

  View Slide

 60. ϑϨοπ
  ࢖͍ͬͯΔਓ

  View Slide

 61. ֦ࢄ͓ئ͍͠·͢

  View Slide

 62. lϓϩόΠμ͸0$/
  ͔΀ΒΒ͕Α͍Ͱ͢
  Ͷɽ͋ͱ8",8",
  ͱ͔΋ྑ͍ɽz

  View Slide

 63. 0$/
  ΀ΒΒ
  8",8",
  ࢖͍ͬͯΔਓ

  View Slide

 64. ֦ࢄ͓ئ͍͠·͢

  View Slide

 65. ͦΕҎ֎ͷํ

  View Slide

 66. ֦ࢄ͓ئ͍͠·͢

  View Slide

 67. ݄೔

  View Slide

 68. ࢀՃද໌

  View Slide

 69. ωλΛߟ͑Δ

  View Slide

 70. ࣗ෼ʹ͔͠
  ͳ͍࠷ߴͷ
  ΋ͷΛॻ͘

  View Slide

 71. ൴ঁ΄͍͠

  View Slide

 72. NJO

  View Slide

 73. ଞͷਓΛר͖
  ࠐΜͰॻ͘

  View Slide

 74. ଞͷਓΛר͖
  ࠐΜͰॻ͘

  View Slide

 75. ෳ਺ਓͰڠྗ
  ͠߹͍ॻ͘

  View Slide

 76. !3PPBOE2PP

  View Slide

 77. BLBࡀ

  View Slide

 78. "OESPJEΞϓ
  Ϧॻ͍ͯΔਓ
  ձࣾͰ੮͕ྡ

  View Slide

 79. ઌഐ ࡀ
  ͕
  35Λڧཁ
  ͯ͘͠Δ
  IUUQTUXJUUFSDPN3PPBOE2PPTUBUVT

  View Slide

 80. ͍ͱ͓ͪΌΜ
  ʮ๺ւಓԿ͕͍͍͔ͬ͢Ͷʁʯ
  Πέϝϯ
  ʮ͡Ό͕ϙοΫϧʁʯ
  ͍ͱ͓ͪΌΜ
  ʮ+BWBϙοΫϧʂʁʯ
  IUUQTUXJUUFSDPN3PPBOE2PPTUBUVT

  View Slide

 81. ଓ͖Λ͝ཡʹͳ
  Δʹ͸ແྉձһ
  ొ࿥͕ඞཁͰ͢

  View Slide

 82. !3PPBOE2PP

  View Slide

 83. ݄೔

  View Slide

 84. "EWFOU
  $BMFOEBS
  ༻ࣸਅࡱӨ

  View Slide

 85. View Slide

 86. JUPDIBO[JQ

  View Slide

 87. ೔໨

  View Slide

 88. View Slide

 89. View Slide

 90. NJO

  View Slide

 91. ެ։͠·͢

  View Slide

 92. ౤ߘ͠·ͨ͠

  View Slide

 93. ·ͱΊ

  View Slide

 94. ͲͪΒͱ΋͍ۙظݶ
  Ͱ-5ͱΞυϕϯτΧ
  ϨϯμʔΛֻ͚࣋ͪ͢
  Δͷ͸΍Ί·͠ΐ͏

  View Slide

 95. ͖͍ͭ

  View Slide

 96. ຾͍

  View Slide

 97. NJO

  View Slide

 98. ֦ࢄ͓ئ͍͠·͢

  View Slide

 99. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏
  ͍͟͝·ͨ͠

  View Slide