$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

うごいてるコードレビュー

 うごいてるコードレビュー

うごイラ Tech Talks

Kazunori Jo

August 01, 2014
Tweet

More Decks by Kazunori Jo

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ͏͍ͯ͝Δ
  ίʔυϨϏϡʔ
  JUPDIBO
  IUUQJOTJEFQJYJWOFUFOUSZ ͏͝Πϥ5FDI5BMLT

  View Slide

 2. View Slide

 3. ͏͝Πϥഒ

  View Slide

 4. ൃදऀʹ͍ͭͯ
  w ͍ͱ͓
  w !J
  w IUUQJUPDIBOKQ
  w ϐΫγϒΞϧόΠτ೥໨ʹಥೖ
  w ॳΊͯձࣾͰ-5͠·͢

  View Slide

 5. ൃදऀʹ͍ͭͯ
  w "OESPJEΞϓϦ։ൃऀ
  w ൃදऀͷதͰ࠷΋͏͝Πϥʹؔͯ͠

  ஌ݟ͕ͳ͍Ͱ͢

  View Slide

 6. ͏͝Πϥʹ͍ͭͯͪΐͬͱߟ͑ͯΈͨ | ΒΜͩΉ͚Μ͖Ύ͏͡ΐ!
  http://rndomhack.com/2014/07/04/%E3%81%86%E3%81%94%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%81%AB
  %E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%A3%E3%81%A8%E8%80%83
  %E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F/
  l࣮ࡍͷ࿩͸͏͝Πϥ
  5FDI5BMLTͳΜ͔ʹ
  ߦ͚͹͍͍͔΋͠Ε·
  ͤΜɻz

  View Slide

 7. ࣮ࡍͷ࿩Λ͠·͢

  View Slide

 8. ͏͝Πϥͱ͸
  w ͏͘͝Πϥετͷུ
  w දهͷΏΕ

  View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. ͏͝Πϥͱ͸
  w ͏͝ΠϥPS͏͘͝Πϥετ

  PS6HPJSBPS"OJNBUFE*MMVTUSBUJPO
  w ͏͝Πϥ͕ਖ਼໊ࣜশ͔Ͳ͏͔Θ͔Βͳ͘
  ͳ͖ͬͯͨ
  w ͜ͷ৔ʹ͓͍ͯ͸͏͝ΠϥͰਐߦ͠·͢

  View Slide

 12. ίʔυϨϏϡʔ

  ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 13. "OESPJEΞϓϦ
  w ଞϓϩδΣΫτͰ͸(JU-BC͕࢖ΘΕͯ
  ͍Δ͕ɺΞϓϦͱ͍͔ͭ͘ͷϓϩδΣ
  ΫτͰ͸(JU)VC͕࢖ΘΕ͍ͯΔ
  w ݱࡏ"OESPJEΞϓϦͷίʔυΛॻ͍ͯ
  ͍Δͷ͸ࣾһ໊ΞϧόΠτ໊

  View Slide

 14. ϨϏϡʔͷྲྀΕ

  View Slide

 15. 1VMM3FRVFTU
  ཱ͕ͭ

  View Slide

 16. ϨϏϡʔͯ͠ʂ
  ཉٻߴ·Δ

  View Slide

 17. ϨϏϡʔΛ͢Δ

  View Slide

 18. Αͦ͞͏

  View Slide

 19. Α͞

  View Slide

 20. IUUQTUXJUUFSDPNUPUPUPTIJTUBUVTFT

  View Slide

 21. -(5.
  -00,4(00%50.&
  IUUQXXXMHUNJOJ;6;

  View Slide

 22. ಈ͖ॏཁ

  View Slide

 23. ίʔυϨϏϡʔʹ
  ಈ͖Λ

  View Slide

 24. ͏͍ͯ͝Δ
  ίʔυϨϏϡʔ

  View Slide

 25. View Slide

 26. View Slide

 27. DPNNFOUT

  View Slide

 28. View Slide

 29. BEEJUJPOT
  EFMFUJPOT

  View Slide

 30. େྔͷมߋ
  ഭΓ͘Δίʔυ

  View Slide

 31. ్தͰϨϏϡΞ͕
  มΘͬͨΓͨ͠

  View Slide

 32. มߋଟ͗ͯ͢
  ݟΕͳ͍

  View Slide

 33. ͦ͜ΛͳΜͱ͔

  View Slide

 34. ػೳ໘ͷϨϏϡʔ͸
  લͷϨϏϡΞ͕طʹ
  ͍͍ͩͨ΍͍ͬͯͨ

  View Slide

 35. ओʹ࡞๏ͳͲͷ
  Α͘ͳ͍ίʔυ
  ΛϨϏϡʔͨ͠

  View Slide

 36. View Slide

 37. ίʔυͷ࿩

  View Slide

 38. ਓͷϨϏϡΞ
  !@@DIPDPNFMPO
  !J

  View Slide

 39. ྫ֎Λ
  QSJOU4UBDL5SBDF͠ͳ͍
  ✘ Bad
  !
  1 try {
  2 // something code
  3 } catch (SomethingException e) {
  4 e.printStackTrace();
  5 }

  View Slide

 40. ྫ֎Λ
  QSJOU4UBDL5SBDF͠ͳ͍
  ✔ Good
  !
  1 try {
  2 // something code...
  3 } catch (SomethingException e) {
  4 // custom log utils
  5 LogUtils.e("PixivAndroidApp", "SomethingException", e);
  6 }

  View Slide

 41. *%&͕ੜ੒͢Δ
  ίϝϯτΛফ͢
  ✘ Bad
  !
  1 package jp.pxv.android;
  2
  3 /**
  4 * Created by Chobi on 2014/05/26.
  5 */
  6
  7 public class CreatedByComment {
  IUUQTUBDLPWFSqPXDPNRVFTUJPOT

  View Slide

 42. *%&͕ੜ੒͢Δ
  ίϝϯτΛফ͢
  ✔ Good
  !
  1 package jp.pxv.android;
  2
  3 public class CreatedByComment {
  IUUQTUBDLPWFSqPXDPNRVFTUJPOT

  View Slide

 43. ఆ਺͸TUBUJDpOBMͰ
  1 public class Constants {
  2 // ✘ Bad
  3 private final String BAD_FOO = "foo";
  4 private final String BAD_BAR = "bar";
  5
  6 // ✔ Good
  7 private static final String GOOD_FOO = "foo";
  8 private static final String GOOD_BAR = "bar";
  9 }

  View Slide

 44. ม਺໊
  ✘ Bad
  1 @Override
  2 public void onProgressChanged(float progressRate) {
  3 final float _progressRate = progressRate;
  4 uiThreadHandler.post(new Runnable() {
  5 @Override
  6 public void run() {
  7 if (_progressRate == 1) {
  8 progressBar.setVisibility(View.GONE);
  9 }
  10 }
  11 });
  12 }

  View Slide

 45. ม਺໊
  ✔ Good
  1 @Override
  2 public void onProgressChanged(final float progressRate) {
  3 uiThreadHandler.post(new Runnable() {
  4 @Override
  5 public void run() {
  6 if (progressRate == 1) {
  7 progressBar.setVisibility(View.GONE);
  8 }
  9 }
  10 });
  11 }

  View Slide

 46. ଞʹ͸
  w ্ྲྀϒϥϯνͰ͢Ͱʹมߋ͞Ε͍ͯΔ
  ΋ͷ͕1VMM3FRVFTUͷϒϥϯνͰ΋ಉ
  ͡มߋͷผͷDPNNJUΛ͍ͯ͠Δ
  w ˠఆظతʹ্ྲྀϒϥϯνΛ

  git merge --no-ffͰऔΓࠐΊ͹
  Α͍

  View Slide

 47. ·ͱΊ
  w มߋ͕ଟ͗͢ΔͱϨϏϡʔ͠ʹ͍͘
  w ϨϏϡʔΛසൟʹߦ͏ͳͲ͢Δඞཁ͕͋Δ
  ˠ1VMM3FRVFTUͷ୯ҐΛࡉ͔͘͢Δ
  w ͏͔͝ͳ͍ίʔυΑΓ͸͏͘͝ίʔυͷ΄
  ͏͕͍͍
  w ίʔυ͸அવ͖Ε͍ͳ΄͏͕͍͍

  View Slide

 48. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏
  ͍͟͝·ͨ͠

  View Slide