$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

ラブアンドルビー

Kazunori Jo
January 15, 2013
1.3k

 ラブアンドルビー

東京Ruby会議10@ドリコム 黒Ruby会議

Kazunori Jo

January 15, 2013
Tweet

Transcript

 1. ϥϒ
  Ξϯυ
  ϧϏʔ
  ,B[VOPSJ+P
  JUPDIBO

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  w৓Ұ౷
  wࡀ ߴ

  wֶߍΑΓ࢓ࣄ͢Δ೔ͷํ͕ଟ͍
  w3VCZॻ͚·͢ͱݴͬͨΒ+BWBͰ
  "OESPJEΞϓϦॻ͍͍ͯΔ

  View Slide

 3. ʲॏཁʳ

  View Slide

 4. ͜Ε͸౦ژ
  3VCZձٞ
  ͷԆ௕Ͱ͢

  View Slide

 5. ౦ژ౎໨ࠇ۠

  View Slide

 6. ʊਓਓਓਓਓʊ
  ʼɹ౦ژ౎ɹʻ
  ʉ:?:?:?:ʉ

  View Slide

 7. ઍ༿ݝެࣜ
  ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭

  View Slide

 8. ‭‭‭‭‭

  View Slide

 9. ͜Ε͸ࠇ
  3VCZձٞͷ
  Ԇ௕Ͱ͢

  View Slide

 10. ؼΕͳͦ͏͔
  Θ͔Βͳ͍ਓ

  View Slide

 11. ࠓ͙͢ؼͬͯ
  ͍ͩ͘͞

  View Slide

 12. ‭‭͕‭‭‭

  View Slide

 13. ‭‭͕

  View Slide

 14. ‭‭‭

  View Slide

 15. ೥‭‭ͯͯ
  Ұ‭΋‭‭‭
  ͬͨ͜ͱͳ͍

  View Slide

 16. Πϯλʔωοτ
  Λ࢖ͬͯΔͱΑ
  ͘‭‭Λ‭‭ͨ
  ͘ͳΓ·͢ΑͶ

  View Slide

 17. ͳΒͳ͍ͱͨ͠
  Βࠓ͙͢පӃ΁
  ߦ͍ͬͯͩ͘͞

  View Slide

 18. View Slide

 19. (PPHMF.BQT

  View Slide

 20. <໨ࠇපӃ>
  <ݕࡧ>

  View Slide

 21. ͯ͞

  View Slide

 22. ๻ʹ͸
  ‭‭͕
  Ͱ͖ͳ͍

  View Slide

 23. ‭‭‭͕ͳ͍

  View Slide

 24. ֶߍ͕
  ຖ೔ͳ͍

  View Slide

 25. View Slide

 26. डݧࣦഊʙ

  View Slide

 27. ‭‭͑Δ৔
  ͕ͳ͍

  View Slide

 28. ‭Λ‭‭ʹ
  ͳΓ͍ͨ

  View Slide

 29. ‭‭ʹ‭ͬ‭
  ͜‭͸‭Δ

  View Slide

 30. ΄΅೥ؒͣ
  ͬͱ‭‭‭‭
  ‭‭ͩͬͨ

  View Slide

 31. ‭‭

  View Slide

 32. ‭‭‭ͬͨ‭‭
  ‭‭‭‭‭ͩͱ
  ‭‭‭‭
  ‭‭‭ͨ

  View Slide

 33. ෆొߍͰ

  View Slide

 34. ‭‭ͩ‭‭‭
  ʹຖ೔‭‭ͳ
  ͍Ͱ͍Δͷʹ

  View Slide

 35. 5XJU‭S‭

  View Slide

 36. ‭‭‭‭‭Λ
  πΠ‭τ

  View Slide

 37. தֶ‭‭ͷ‭‭‭‭
  ͳ͍‭‭͕‭‭‭
  ‭‭‭ͱ‭͍๻͕‭
  ‭‭‭‭‭ʹ‭‭

  View Slide

 38. མͪண͔ͳ͍

  View Slide

 39. View Slide

 40. ‭‭ֶߍ‭
  ‭‭‭‭

  View Slide

 41. l΋͏‭‭‭‭
  ‭‭ͳ͍‭z

  View Slide

 42. l‭‭‭‭‭‭
  ‭‭‭‭‭‭
  ʹ‭‭͠·͢z

  View Slide

 43. ‭‭

  View Slide

 44. ‭‭ͷ
  '‭‭‭L
  ‭‭‭

  View Slide

 45. View Slide

 46. View Slide

 47. View Slide

 48. View Slide

 49. View Slide

 50. ‭‭‭‭͍

  View Slide

 51. 3VCZ͸Ͳ͜

  View Slide

 52. ‭‭‭‭‭π
  Πʔτ‭‭‭

  View Slide

 53. View Slide

 54. όʔδϣϯ
  ؅ཧͱ͸

  View Slide

 55. ࣗݾ঺հ

  View Slide


 56. ฏ੒೥

  ݄೔ੜ·Ε

  View Slide

 57. ͏͓࠲

  View Slide


 58. View Slide

 59. ͳΜͰ΋ฉ͍
  ͍ͯͩ͘͞

  View Slide

 60. ͳΜͰ΋ڭ͑
  ·͢

  View Slide

 61. ˞Ұ෦ίϯς
  ϯπΛআ͘

  View Slide

 62. ๻ʹڵຯΛ࣋ͬ
  ͯ͘Ε͍ͯΔਓ
  ͕͍ͨͱͨ͠Β

  View Slide




 63. View Slide

 64. ·ͱΊ

  View Slide

 65. ͦΜͳʹ‭‭
  ‭‭‭Λ‭‭
  ‭‭‭ͯ΋

  View Slide

 66. ‭‭Ͱ‭‭ʹ‭
  ‭Λ‭‭͍ͯΔ
  ‭‭Λ‭‭‭‭
  ΍Ί·͠ΐ͏ʜ

  View Slide

 67. Πϯλʔ
  ωοτ͸
  ֐ѱͩ

  View Slide

 68. ͺͦ͜Μ
  ͳΜ͔
  ͳ͚Ε͹
  Α͔ͬͨ

  View Slide

 69. IUUQTUXJUUFSDPNVE[VSBTUBUVT

  View Slide

 70. IUUQTUXJUUFSDPNVE[VSBTUBUVT

  View Slide

 71. ͋Γ͕ͱ͏ʂ

  View Slide

 72. ͖ͬͱ൴ঁ
  Ͱ͖ΔΑ

  View Slide

 73. ੌ͍ྑౕ͍
  ͩ͠

  View Slide

 74. ઈର൴ঁ
  Ͱ͖ΔΑ

  View Slide

 75. ͋Γ͕ͱ͏ʂ

  View Slide

 76. ͖ͬͱ൴ঁ
  Ͱ͖ΔΑ

  View Slide

 77. ੌ͍ྑౕ͍
  ͩ͠

  View Slide

 78. ઈର൴ঁ
  Ͱ͖ΔΑ

  View Slide

 79. ͋Γ͕ͱ͏ʂ

  View Slide

 80. ͖ͬͱ൴ঁ
  Ͱ͖ΔΑ

  View Slide

 81. ੌ͍ྑౕ͍
  ͩ͠

  View Slide

 82. ઈର൴ঁ
  Ͱ͖ΔΑ

  View Slide

 83. ͋Γ͕ͱ͏ʂ

  View Slide

 84. ͖ͬͱ൴ঁ
  Ͱ͖ΔΑ

  View Slide

 85. ੌ͍ྑౕ͍
  ͩ͠

  View Slide

 86. ઈର൴ঁ
  Ͱ͖ΔΑ

  View Slide

 87. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏
  ͍͟͝·ͨ͠

  View Slide