Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ラブアンドルビー

Kazunori Jo
January 15, 2013
1.3k

 ラブアンドルビー

東京Ruby会議[email protected]ドリコム 黒Ruby会議

Kazunori Jo

January 15, 2013
Tweet

Transcript

 1. ϥϒ Ξϯυ ϧϏʔ ,B[VOPSJ+P JUPDIBO

 2. ࣗݾ঺հ w৓Ұ౷ wࡀ ߴ wֶߍΑΓ࢓ࣄ͢Δ೔ͷํ͕ଟ͍ w3VCZॻ͚·͢ͱݴͬͨΒ+BWBͰ "OESPJEΞϓϦॻ͍͍ͯΔ

 3. ʲॏཁʳ

 4. ͜Ε͸౦ژ 3VCZձٞ ͷԆ௕Ͱ͢

 5. ౦ژ౎໨ࠇ۠

 6. ʊਓਓਓਓਓʊ ʼɹ౦ژ౎ɹʻ ʉ:?:?:?:ʉ

 7. ઍ༿ݝެࣜ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭

 8. ‭‭‭‭‭

 9. ͜Ε͸ࠇ 3VCZձٞͷ Ԇ௕Ͱ͢

 10. ؼΕͳͦ͏͔ Θ͔Βͳ͍ਓ

 11. ࠓ͙͢ؼͬͯ ͍ͩ͘͞

 12. ‭‭͕‭‭‭

 13. ‭‭͕

 14. ‭‭‭

 15. ೥‭‭ͯͯ Ұ‭΋‭‭‭ ͬͨ͜ͱͳ͍

 16. Πϯλʔωοτ Λ࢖ͬͯΔͱΑ ͘‭‭Λ‭‭ͨ ͘ͳΓ·͢ΑͶ

 17. ͳΒͳ͍ͱͨ͠ Βࠓ͙͢පӃ΁ ߦ͍ͬͯͩ͘͞

 18. None
 19. (PPHMF.BQT

 20. <໨ࠇපӃ> <ݕࡧ>

 21. ͯ͞

 22. ๻ʹ͸ ‭‭͕ Ͱ͖ͳ͍

 23. ‭‭‭͕ͳ͍

 24. ֶߍ͕ ຖ೔ͳ͍

 25. None
 26. डݧࣦഊʙ

 27. ‭‭͑Δ৔ ͕ͳ͍

 28. ‭Λ‭‭ʹ ͳΓ͍ͨ

 29. ‭‭ʹ‭ͬ‭ ͜‭͸‭Δ

 30. ΄΅೥ؒͣ ͬͱ‭‭‭‭ ‭‭ͩͬͨ

 31. ‭‭

 32. ‭‭‭ͬͨ‭‭ ‭‭‭‭‭ͩͱ ‭‭‭‭ ‭‭‭ͨ

 33. ෆొߍͰ

 34. ‭‭ͩ‭‭‭ ʹຖ೔‭‭ͳ ͍Ͱ͍Δͷʹ

 35. 5XJU‭S‭

 36. ‭‭‭‭‭Λ πΠ‭τ

 37. தֶ‭‭ͷ‭‭‭‭ ͳ͍‭‭͕‭‭‭ ‭‭‭ͱ‭͍๻͕‭ ‭‭‭‭‭ʹ‭‭

 38. མͪண͔ͳ͍

 39. None
 40. ‭‭ֶߍ‭ ‭‭‭‭

 41. l΋͏‭‭‭‭ ‭‭ͳ͍‭z

 42. l‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭ ʹ‭‭͠·͢z

 43. ‭‭

 44. ‭‭ͷ '‭‭‭L ‭‭‭

 45. None
 46. None
 47. None
 48. None
 49. None
 50. ‭‭‭‭͍

 51. 3VCZ͸Ͳ͜

 52. ‭‭‭‭‭π Πʔτ‭‭‭

 53. None
 54. όʔδϣϯ ؅ཧͱ͸

 55. ࣗݾ঺հ

 56. ฏ੒೥ ݄೔ੜ·Ε

 57. ͏͓࠲

 58. ͳΜͰ΋ฉ͍ ͍ͯͩ͘͞

 59. ͳΜͰ΋ڭ͑ ·͢

 60. ˞Ұ෦ίϯς ϯπΛআ͘

 61. ๻ʹڵຯΛ࣋ͬ ͯ͘Ε͍ͯΔਓ ͕͍ͨͱͨ͠Β

 62.  

 63. ·ͱΊ

 64. ͦΜͳʹ‭‭ ‭‭‭Λ‭‭ ‭‭‭ͯ΋

 65. ‭‭Ͱ‭‭ʹ‭ ‭Λ‭‭͍ͯΔ ‭‭Λ‭‭‭‭ ΍Ί·͠ΐ͏ʜ

 66. Πϯλʔ ωοτ͸ ֐ѱͩ

 67. ͺͦ͜Μ ͳΜ͔ ͳ͚Ε͹ Α͔ͬͨ

 68. IUUQTUXJUUFSDPNVE[VSBTUBUVT 

 69. IUUQTUXJUUFSDPNVE[VSBTUBUVT 

 70. ͋Γ͕ͱ͏ʂ

 71. ͖ͬͱ൴ঁ Ͱ͖ΔΑ

 72. ੌ͍ྑౕ͍ ͩ͠

 73. ઈର൴ঁ Ͱ͖ΔΑ

 74. ͋Γ͕ͱ͏ʂ

 75. ͖ͬͱ൴ঁ Ͱ͖ΔΑ

 76. ੌ͍ྑౕ͍ ͩ͠

 77. ઈର൴ঁ Ͱ͖ΔΑ

 78. ͋Γ͕ͱ͏ʂ

 79. ͖ͬͱ൴ঁ Ͱ͖ΔΑ

 80. ੌ͍ྑౕ͍ ͩ͠

 81. ઈର൴ঁ Ͱ͖ΔΑ

 82. ͋Γ͕ͱ͏ʂ

 83. ͖ͬͱ൴ঁ Ͱ͖ΔΑ

 84. ੌ͍ྑౕ͍ ͩ͠

 85. ઈର൴ঁ Ͱ͖ΔΑ

 86. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏ ͍͟͝·ͨ͠