Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

高校生におけるソーシャルメディア適正利用を奨励する活動について

 高校生におけるソーシャルメディア適正利用を奨励する活動について

Kazunori Jo

July 07, 2013
Tweet

More Decks by Kazunori Jo

Other Decks in Education

Transcript

 1. ߴߍੜʹ͓͚Δ ιʔγϟϧϝσΟΞ దਖ਼ར༻Λ঑ྭ͢Δ ׆ಈʹ͍ͭͯ JUPDIBO

 2. ࣗݾ঺հ ࣌ؒͳ͍

 3. IUUQJUPDIBOKQ

 4. ߴߍੜ

 5. Զ͕ߴߍੜͩ

 6. Լهͷऀ͸౰ߍ ߴ౳ֶߍͷੜె Ͱ͋Δ͜ͱΛূ ໌͢Δɻ

 7. None
 8. Լهͷऀ͸౰ߍ ߴ౳ֶߍͷੜె Ͱ͋Δ͜ͱΛূ ໌͢Δɻ

 9. None
 10. 7FSJpFE "DDPVOU

 11. ߴߍੜͱ͸

 12. lߴ౳ֶߍʹࡏֶ ͍ͯ͠Δੜెͷ ͜ͱΛࢦ͢ɻz ʮதߴੜʯ8JLJQFEJB೔ຊޠ൛ IUUQKBXJLJQFEJBPSHXJLJ&#"%&"#&' ೥݄೔ ໦ 65$ͷ൛

 13. @ʍʆ ŲŖƃ

 14. ߴߍੜʹ͓͚Δ ιʔγϟϧϝσΟΞ దਖ਼ར༻Λ঑ྭ͢Δ ׆ಈʹ͍ͭͯ JUPDIBO

 15. ιʔγϟϧ ϝσΟΞͷ దਖ਼ར༻ͱ͸

 16. ΅͘ͷ͔Μ͕͑ ͍͖ͨ͞ΐ͏ͷ ιʔγϟϧϝσ ΟΞదਖ਼ར༻

 17. ൜ࡑࠂന ͠ͳ͍

 18. ΞΧ΢ϯτ ൃݟํ๏

 19. ֶߍߦࣄ

 20. ͔͠΋͋Μ· ΓଞͷֶߍͰ ͳ͍ߦࣄ

 21. ԕ଍

 22. ೥Ҏ֎ͷ ʙ೥ର৅

 23. ྫ Ӌాۭߓˠ ඼઒ͷਫ଒ؗ

 24. मֶཱྀߦͰू߹ ͢Δ࣌໎Θͳ͍ ͨΊۭߓʹߦ͘

 25. Ӌాۭߓԕ଍ Ͱݕࡧ

 26. ԕ଍͕ ߦΘΕͨͷ͸ ݄೔

 27. +VO

 28. ݕࡧ݁ՌͰ l+VOz Λϖʔδݕࡧ

 29. 5XJUUFS Ҿ༻͢Δͱ͖ ΨΠυϥΠϯ

 30. lͯ͠͸͍͚ͳ͍͜ͱ Ϣʔβʔͷਖ਼ମΛ࡟আɺϢʔβ ʔΛಛఆ͢Δ৘ใΛ࡟আɺվ͟Μ ͨ͠Γɺෆ໌ྎʹͨ͠Γ͢Δ͜ ͱɻϢʔβʔͷ҆શੑ͕ݒ೦͞ ΕΔΑ͏ͳ৔߹Λআ͖ɺπΠʔτ Λಗ໊ͷ··ܝࡌ͢Δ͜ͱɻz IUUQTTVQQPSUUXJUUFSDPNBSUJDMFT

 31. ΨΠυϥΠϯత ʹ໊લΛग़͞ͳ ͍ͱ΍͹͍

 32. None
 33. None
 34. ΞοτϗʔϜ ͳ৬৔

 35. ໌೔͸ʙ

 36. l໌೔ԕ଍z Ͱ+VOΛ ϖʔδ಺ݕࡧ

 37. lԕ଍ָ͔ͬͨ͠z

 38. ֶߍߦࣄͷ ͨͼʹݕࡧ

 39. ໨ඪ ֶ೥ Χόʔ

 40. ιʔγϟϧϝσΟΞ ݈શར༻ਪਐ؀ڥ

 41. w5XJUUFS-JTUT w:PSV'VLVSPV

 42. 5XJUUFSϦετ ʹೖΕͭͭมͳ ͜ͱݴͬͯͳ͍ ͔ݟΔ

 43. Θ͕ߍੜెͷ 

 44. None
 45. ϦΞϧϦετ

 46. None
 47. :PSV'VLVSPV

 48. None
 49. ಘΒΕ ͨ஌ݟ

 50. ϓϦΫϥ ΞΠίϯ཰

 51. உੑ෦໳

 52. None
 53. None
 54. None
 55. ঁੑ෦໳

 56. None
 57. None
 58. None
 59. None
 60. None
 61. ͓࡯͍ͩ͘͠͞

 62. յΕͨ ೔ຊޠ

 63. ݴ͏ ͍͏

 64. φνϡϥϧʹ lΏ͏z Λ࢖͍ͬͯΔࣄྫ

 65. ͓࡯͍ͩ͘͠͞

 66. දཪ

 67. ֶߍͰ͸͢͝ ͍‭‭‭‭͕

 68. ‭‭Ͱ

 69. ‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭

 70. ‭‭‭Ͱ‭Ӆ ͯ͠ฉ͍ͨ͜ͱ ͳ͍‭‭ͯ͠Δ

 71. ΍ͬͯͯΑ ͔ͬͨ͜ͱ

 72. ΍͞͠͞

 73. ‭‭‭‭ਓʹ ‭‭‭ͱ ‭Λ͔͚Δ

 74. ‭‭‭‭ ϙΠϯτ Ξοϓ

 75. ‭‭‭ ‭‭

 76. Πϯλʔωοτ ͕݈શʹͳΔΑ ͏ඍྗͳ͕Β΋ ਚྗ͍͖ͯ͠·͢

 77. ·ͱΊ

 78. ੈͷதมͳਓ͕ ͍ΔͷͰݟΒΕͨ͘ ͳ͚Ε͹ QSPUFDUFE ʹ͠·͠ΐ͏ʂʂ

 79. ͝ਗ਼ௌ ͋Γ͕ͱ͏ ͍͟͝·ͨ͠