Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

高校生におけるソーシャルメディア適正利用を奨励する活動について

 高校生におけるソーシャルメディア適正利用を奨励する活動について

Kazunori Jo

July 07, 2013
Tweet

More Decks by Kazunori Jo

Other Decks in Education

Transcript

 1. ߴߍੜʹ͓͚Δ
  ιʔγϟϧϝσΟΞ
  దਖ਼ར༻Λ঑ྭ͢Δ
  ׆ಈʹ͍ͭͯ
  JUPDIBO

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  ࣌ؒͳ͍

  View Slide

 3. IUUQJUPDIBOKQ

  View Slide

 4. ߴߍੜ

  View Slide

 5. Զ͕ߴߍੜͩ

  View Slide

 6. Լهͷऀ͸౰ߍ
  ߴ౳ֶߍͷੜె
  Ͱ͋Δ͜ͱΛূ
  ໌͢Δɻ

  View Slide

 7. View Slide

 8. Լهͷऀ͸౰ߍ
  ߴ౳ֶߍͷੜె
  Ͱ͋Δ͜ͱΛূ
  ໌͢Δɻ

  View Slide

 9. View Slide

 10. 7FSJpFE
  "DDPVOU

  View Slide

 11. ߴߍੜͱ͸

  View Slide

 12. lߴ౳ֶߍʹࡏֶ
  ͍ͯ͠Δੜెͷ
  ͜ͱΛࢦ͢ɻz
  ʮதߴੜʯ8JLJQFEJB೔ຊޠ൛
  IUUQKBXJLJQFEJBPSHXJLJ&#"%&"#&'
  ೥݄೔ ໦
  65$ͷ൛

  View Slide

 13. @ʍʆ
  ŲŖƃ

  View Slide

 14. ߴߍੜʹ͓͚Δ
  ιʔγϟϧϝσΟΞ
  దਖ਼ར༻Λ঑ྭ͢Δ
  ׆ಈʹ͍ͭͯ
  JUPDIBO

  View Slide

 15. ιʔγϟϧ
  ϝσΟΞͷ
  దਖ਼ར༻ͱ͸

  View Slide

 16. ΅͘ͷ͔Μ͕͑
  ͍͖ͨ͞ΐ͏ͷ
  ιʔγϟϧϝσ
  ΟΞదਖ਼ར༻

  View Slide

 17. ൜ࡑࠂന
  ͠ͳ͍

  View Slide

 18. ΞΧ΢ϯτ
  ൃݟํ๏

  View Slide

 19. ֶߍߦࣄ

  View Slide

 20. ͔͠΋͋Μ·
  ΓଞͷֶߍͰ
  ͳ͍ߦࣄ

  View Slide

 21. ԕ଍

  View Slide

 22. ೥Ҏ֎ͷ
  ʙ೥ର৅

  View Slide


 23. Ӌాۭߓˠ
  ඼઒ͷਫ଒ؗ

  View Slide

 24. मֶཱྀߦͰू߹
  ͢Δ࣌໎Θͳ͍
  ͨΊۭߓʹߦ͘

  View Slide

 25. Ӌాۭߓԕ଍
  Ͱݕࡧ

  View Slide

 26. ԕ଍͕
  ߦΘΕͨͷ͸
  ݄೔

  View Slide

 27. +VO

  View Slide

 28. ݕࡧ݁ՌͰ
  l+VOz
  Λϖʔδݕࡧ

  View Slide

 29. 5XJUUFS
  Ҿ༻͢Δͱ͖
  ΨΠυϥΠϯ

  View Slide

 30. lͯ͠͸͍͚ͳ͍͜ͱ
  Ϣʔβʔͷਖ਼ମΛ࡟আɺϢʔβ
  ʔΛಛఆ͢Δ৘ใΛ࡟আɺվ͟Μ
  ͨ͠Γɺෆ໌ྎʹͨ͠Γ͢Δ͜
  ͱɻϢʔβʔͷ҆શੑ͕ݒ೦͞
  ΕΔΑ͏ͳ৔߹Λআ͖ɺπΠʔτ
  Λಗ໊ͷ··ܝࡌ͢Δ͜ͱɻz
  IUUQTTVQQPSUUXJUUFSDPNBSUJDMFT

  View Slide

 31. ΨΠυϥΠϯత
  ʹ໊લΛग़͞ͳ
  ͍ͱ΍͹͍

  View Slide

 32. View Slide

 33. View Slide

 34. ΞοτϗʔϜ
  ͳ৬৔

  View Slide

 35. ໌೔͸ʙ

  View Slide

 36. l໌೔ԕ଍z
  Ͱ+VOΛ
  ϖʔδ಺ݕࡧ

  View Slide

 37. lԕ଍ָ͔ͬͨ͠z

  View Slide

 38. ֶߍߦࣄͷ
  ͨͼʹݕࡧ

  View Slide

 39. ໨ඪ
  ֶ೥
  Χόʔ

  View Slide

 40. ιʔγϟϧϝσΟΞ
  ݈શར༻ਪਐ؀ڥ

  View Slide

 41. w5XJUUFS-JTUT
  w:PSV'VLVSPV

  View Slide

 42. 5XJUUFSϦετ
  ʹೖΕͭͭมͳ
  ͜ͱݴͬͯͳ͍
  ͔ݟΔ

  View Slide

 43. Θ͕ߍੜెͷ  View Slide

 44. View Slide

 45. ϦΞϧϦετ

  View Slide

 46. View Slide

 47. :PSV'VLVSPV

  View Slide

 48. View Slide

 49. ಘΒΕ
  ͨ஌ݟ

  View Slide

 50. ϓϦΫϥ
  ΞΠίϯ཰

  View Slide

 51. உੑ෦໳

  View Slide

 52. View Slide

 53. View Slide

 54. View Slide

 55. ঁੑ෦໳

  View Slide

 56. View Slide

 57. View Slide

 58. View Slide

 59. View Slide

 60. View Slide

 61. ͓࡯͍ͩ͘͠͞

  View Slide

 62. յΕͨ
  ೔ຊޠ

  View Slide

 63. ݴ͏ ͍͏

  View Slide

 64. φνϡϥϧʹ
  lΏ͏z
  Λ࢖͍ͬͯΔࣄྫ

  View Slide

 65. ͓࡯͍ͩ͘͠͞

  View Slide

 66. දཪ

  View Slide

 67. ֶߍͰ͸͢͝
  ͍‭‭‭‭͕

  View Slide

 68. ‭‭Ͱ

  View Slide

 69. ‭‭‭‭‭‭
  ‭‭‭‭‭‭

  View Slide

 70. ‭‭‭Ͱ‭Ӆ
  ͯ͠ฉ͍ͨ͜ͱ
  ͳ͍‭‭ͯ͠Δ

  View Slide

 71. ΍ͬͯͯΑ
  ͔ͬͨ͜ͱ

  View Slide

 72. ΍͞͠͞

  View Slide

 73. ‭‭‭‭ਓʹ
  ‭‭‭ͱ
  ‭Λ͔͚Δ

  View Slide 74. View Slide

 75. ‭‭‭‭
  ϙΠϯτ
  Ξοϓ

  View Slide

 76. ‭‭‭
  ‭‭

  View Slide

 77. Πϯλʔωοτ
  ͕݈શʹͳΔΑ
  ͏ඍྗͳ͕Β΋
  ਚྗ͍͖ͯ͠·͢

  View Slide

 78. ·ͱΊ

  View Slide

 79. ੈͷதมͳਓ͕
  ͍ΔͷͰݟΒΕͨ͘
  ͳ͚Ε͹
  QSPUFDUFE
  ʹ͠·͠ΐ͏ʂʂ

  View Slide

 80. ͝ਗ਼ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏
  ͍͟͝·ͨ͠

  View Slide