Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Bitcoinでお金を稼ぐ #dentoolt

Kazunori Jo
April 14, 2013
650

Bitcoinでお金を稼ぐ #dentoolt

Kazunori Jo

April 14, 2013
Tweet

Transcript

 1. #JUDPJOͰ
  ͓ۚΛՔ͙
  JUPDIBO
  %FOUPP-5

  View Slide

 2. JUPDIBO

  View Slide

 3. ൴ঁ͕
  ΄ͯ͘͠೥

  View Slide

 4. JUPDIBO
  ͍ͱ͓ͪΌΜ

  View Slide

 5. !J

  View Slide

 6. IUUQJUPDIBOKQ

  View Slide

 7. #JUDPJO

  View Slide

 8. Έͳ͞Μ
  #JUDPJOɺ
  ஌ͬͯ·͔͢

  View Slide

 9. View Slide

 10. 11Ͱ
  ΍ΓऔΓ͢Δ
  ిࢠϚωʔ

  View Slide

 11. தԝۜߦ

  View Slide

 12. ೔ຊԁ
  ೔ຊۜߦ

  View Slide

 13. ถυϧ
  ࿈๜४උۜߦ

  View Slide

 14. #JUDPJOʹ͸
  தԝۜߦ͕
  ଘࡏ͠ͳ͍

  View Slide

 15. ௨՟ͷڙڅ
  ʹؔͯ͠
  ن੍͞Εͳ͍

  View Slide

 16. ن੍͞Εͳ͍

  View Slide

 17. ௨՟ͷ
  ੜΈग़͠ํ

  View Slide

 18. Ϣʔβʔ͕
  ੜ੒͢Δ

  View Slide

 19. ϚΠχϯά

  View Slide

 20. NJOJOH࠾۷ ࠾߭

  View Slide

 21. ϒϩοΫͱ
  ݺ͹ΕΔ௨՟
  ͷੜ੒୯Ґ

  View Slide

 22. ࠷ॳ͸
  #5$

  View Slide

 23. ͋ΔλΠϛϯ
  άͰ൒ݮ͢Δ

  View Slide

 24. ϒϩοΫͷϋο
  γϡ஋Λܭࢉ͢
  Δ͜ͱʹΑΓ
  #5$ΛੜΈग़͢

  View Slide

 25. ͪΐͬͱ಄ѱ
  ͍ͷͰΑ͘Θ
  ͔Γ·ͤΜ͕

  View Slide

 26. $16΍(16Ͱ
  ܭࢉ͠·͘Δͱ
  #JUDPJO͕
  ੜ·ΕΔ

  View Slide

 27. ΈΜͳϚΠχϯά͠
  ͗ͯ͢(16Ͱͳ͍
  ͱ·ͱ΋ʹ#JUDPJO
  ΛखʹೖΕΒΕͳ͍

  View Slide

 28. View Slide

 29. '1("΍"4*$
  ͰϚΠχϯά
  ͢Δਓ΋͍Δ

  View Slide

 30. ݄ॳ०

  View Slide

 31. Ծ૝௨՟ʮ#JUDPJOʯྲྀ௨૯Ձ஋͕ԯυ
  ϧ௒͑ʙΩϓϩεۚ༥ةػ͕Өڹʁ
  IUUQJOUFSOFUXBUDIJNQSFTTDPKQ
  EPDTOFXT@IUNM

  View Slide

 32. "4*$Λ࢖͑͹ܭࢉ্
  64%EBZ
  Ք͛Δ

  View Slide

 33. View Slide

 34. ͸ͣͩͬͨ

  View Slide

 35. #JUDPJO࠷େ
  ͷऔҾॴ
  .U(PY

  View Slide

 36. ΦϑΟε͕
  ौ୩ʹ͋Δ

  View Slide

 37. ೔ຊԁʹ׵ۚ͢
  Δʹ͸ࡀҎ্
  Ͱͳ͚Ε͹ͳΒ
  ͳ͍

  View Slide

 38. ͜ͷ࣌఺Ͱ
  ಓ͕ઈͨΕΔ

  View Slide


 39. View Slide

 40. ʮ#JUDPJOόϒϧʯ่͕յɺ
  ࣌ؒͰՁ஋͕൒෼ʹ
  IUUQXJSFEKQCJUDPJO
  DSBTIFTMPTJOHOFBSMZIBMGPGJUT
  WBMVFJOTJYIPVST

  View Slide

 41. िؒ൒Ͱ
  όϒϧ่յ

  View Slide

 42. View Slide

 43. View Slide

 44. ·ͱΊ

  View Slide

 45. #JUDPJO͸
  Ք͛ͳ͍ͷͰ
  ΍Ί·͠ΐ͏

  View Slide

 46. 714Έ͍ͨͳ
  ిؾ୅͔͔Βͳ͍
  ؀ڥͰۭ͖Ϧιʔε
  ׆༻ʹ͸͋Γ͔΋ʁ

  View Slide

 47. ࡀҎ্ʹ
  ͳ͔ͬͯΒ
  ΍Γ·͠ΐ͏

  View Slide

 48. ͜Μͳ΋ͷʹ
  ڵຯΛ࣋ͬͯΔ
  Ջ͕͋ΔͳΒ
  ֎ʹग़·͠ΐ͏

  View Slide

 49. ֎ʹग़ͯग़ձ
  ͍·͠ΐ͏

  View Slide

 50. ࡾ࣍ݩʹڵຯ͕
  ͳ͍ਓ͸ͦΕͰ
  ͍͍ͱࢥ͍·͢

  View Slide

 51. ๻͸
  ͦ͏͍͔ͳ͍

  View Slide

 52. உੑͰ΋ঁੑͰ΋
  ΋͏୭Ͱ΋͍͍ͷ
  Ͱ͓஡Ͱ΋͠·͠
  ΐ͏ʂʂ

  View Slide

 53. ࣗનଞન͸
  ໰͍·ͤΜ

  View Slide

 54. ి௨େੜ͕
  ΍͍ͬͯͳ͍-*/&
  Λ๻͸΍͍ͬͯΔͷ
  Ͱ-*/&͠·͠ΐ͏

  View Slide

 55. ७ਮͳ࿀Ѫ͕
  ͍ͨ͠ʙ

  View Slide

 56. ७ਮͳ࿀Ѫ͕
  ͍ͨ͠ʙʙ

  View Slide

 57. ७ਮͳ࿀Ѫ͕
  ͍ͨ͠ʙʙʙ

  View Slide

 58. ७ਮͳ࿀Ѫ
  ͨ͠Έʙ

  View Slide

 59. ਓΛ޷͖ʹ
  ͳΓ͍ͨ

  View Slide

 60. ਓΛ޷͖ʹ
  ͳΓͨΈʙ

  View Slide

 61. ޷͖ͳਓͰ
  ຖ೔ຖ೔
  ͍ͬͺ͍ʹ
  ͳΓ͍ͨ

  View Slide

 62. ޷͖ͳਓͱ
  σʔτ͍ͨ͠

  View Slide

 63. σʔτ
  ͨ͠Έʙ

  View Slide

 64. ޷͖ͳਓʹ
  ࠂന͍ͨ͠

  View Slide

 65. ࠂനͨ͠Έʙ

  View Slide

 66. ޷͖ͳਓͱ
  ෇͖߹ͬͯ
  Έ͍ͨ

  View Slide

 67. ෇͖߹͍
  ͨΈʙ

  View Slide

 68. ޷͖ͳਓ
  ๊͖͠Ίͯ
  Έ͍ͨ

  View Slide

 69. ๊͖͠ΊͯΈΔͱ
  ๊͖͠ΊΒΕΔͱ

  ͲΜͳؾ࣋ͪʹͳ
  ΔΜͩΖ͏ʙʙ

  View Slide

 70. ޷͖ͳਓͱ
  खΛͭͳ͍Ͱ
  Έ͍ͨ

  View Slide

 71. ޷͖ͳਓͱखΛ
  ͭͳ͍ͩΒͲΜ
  ͳؾ࣋ͪʹͳΔ
  ΜͩΖʙʙʙʙ

  View Slide

 72. खΛ
  ͭͳ͗ͨΈʙ

  View Slide

 73. ஆ͔Έ
  ຯΘͬͯΈ͍ͨ

  View Slide

 74. ஆ͔Έʙ

  View Slide

 75. ΢ο

  View Slide

 76. ਓΛ޷͖ʹ
  ͳΓ͍ͨ

  View Slide

 77. ਓΛ޷͖ʹ
  ͳΓ͍ͨ
  ͳΓ͍ͨ

  View Slide

 78. ਓΛ޷͖ʹ
  ͳΓͨΈʙʙ

  View Slide

 79. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide