Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Det säger lagen om digital arbetsmiljö.

Det säger lagen om digital arbetsmiljö.

Del 3 i serien om digital arbetsmiljö: Det här säger lagen
https://youtu.be/Bfh37rMF7Wg

Jonas Söderström
PRO

February 21, 2018
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Education

Transcript

 1. DIGITAL ARBETSMILJÖ –
  VAD SÄGER LAGEN?
  Jonas Söderström

  View Slide

 2. View Slide

 3. Arbetsmiljölagen

  View Slide

 4. Teknik, arbetsorganisation och
  arbetsinnehåll skall utformas
  så att arbetstagaren inte
  utsätts för fysiska eller
  psykiska belastningar som kan
  medföra ohälsa eller olycksfall.
  AML, Kapitel 2, § 1

  View Slide

 5. Maskiner, redskap och andra
  tekniska anordningar skall
  vara så beskaffade 

  och placerade och brukas på
  sådant sätt, 

  att betryggande säkerhet ges 

  mot ohälsa och olycksfall.
  AML, Kapitel 2, § 1

  View Slide

 6. View Slide

 7. OSA: För att förebygga ohälsosam
  arbetsbelastning bör arbetsgivaren
  "...försäkra sig om att 

  den teknik som används 

  är utformad och anpassad 

  till det arbete som ska utföras.
  Utöver den organisatoriska och sociala
  arbetsmiljön kan fysiska, kognitiva och
  ergonomiska förhållanden bidra till
  arbetsbelastningen."
  Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), § 9

  View Slide

 8. Den som tillverkar, importerar,
  överlåter eller upplåter en maskin,
  ett redskap, skyddsutrustning eller
  annan teknisk anordning ska se till
  att anordningen erbjuder
  betryggande säkerhet mot ohälsa
  och olycksfall, när den släpps ut på
  marknaden, avlämnas för att tas i
  bruk eller ställs ut till försäljning.
  AML, Kapitel 3, § 8

  View Slide

 9. Arbetstagaren skall ges
  möjlighet att medverka i
  utformningen av sin egen
  arbetssituation 

  samt i förändrings- och
  utvecklingsarbete som rör 

  hans eget arbete.
  AML, Kapitel 2, § 1

  View Slide

 10. Systematiskt
  arbetsmiljöarbete
  (SAM – AFS 2001:1)

  View Slide

 11. Riskbedömning 

  inför förändringar 

  av arbetsmiljö
  (8§ SAM)

  View Slide

 12. 8 § Riskbedömning, åtgärder och uppföljning
  Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka
  arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att
  någon kan komma att drabbas av ohälsa eller
  olycksfall i arbetet.
  När ändringar i verksamheten planeras, skall
  arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför
  risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva
  åtgärdas.
  Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. 

  I riskbedömningen skall anges vilka risker som
  finns och om de är allvarliga eller inte.
  Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), §8

  View Slide

 13. Arbetsmiljön skall vara
  tillfredsställande med hänsyn
  till arbetets natur och den
  sociala och tekniska
  utvecklingen i samhället.
  AML, kapitel 2, § 1

  View Slide

 14. God arbetsmiljö 

  =
  God lönsamhet

  View Slide

 15. Foto: Lars Lundqvist
  Mejl:
  [email protected]
  Webb:
  javlaskitsystem.se
  Speakerdeck:
  jonas_blind_hen
  Tack!

  View Slide