Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Det säger lagen om digital arbetsmiljö.

Det säger lagen om digital arbetsmiljö.

Del 3 i serien om digital arbetsmiljö: Det här säger lagen
https://youtu.be/Bfh37rMF7Wg

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström
PRO

February 21, 2018
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Education

Transcript

 1. DIGITAL ARBETSMILJÖ – VAD SÄGER LAGEN? Jonas Söderström

 2. None
 3. Arbetsmiljölagen

 4. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte

  utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. AML, Kapitel 2, § 1
 5. Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade

  
 och placerade och brukas på sådant sätt, 
 att betryggande säkerhet ges 
 mot ohälsa och olycksfall. AML, Kapitel 2, § 1
 6. None
 7. OSA: För att förebygga ohälsosam arbetsbelastning bör arbetsgivaren "...försäkra sig

  om att 
 den teknik som används 
 är utformad och anpassad 
 till det arbete som ska utföras. Utöver den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan fysiska, kognitiva och ergonomiska förhållanden bidra till arbetsbelastningen." Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), § 9
 8. Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter en maskin, ett

  redskap, skyddsutrustning eller annan teknisk anordning ska se till att anordningen erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall, när den släpps ut på marknaden, avlämnas för att tas i bruk eller ställs ut till försäljning. AML, Kapitel 3, § 8
 9. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin

  egen arbetssituation 
 samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör 
 hans eget arbete. AML, Kapitel 2, § 1
 10. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM – AFS 2001:1)

 11. Riskbedömning 
 inför förändringar 
 av arbetsmiljö (8§ SAM)

 12. 8 § Riskbedömning, åtgärder och uppföljning Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka

  arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. 
 I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), §8
 13. Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och

  den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. AML, kapitel 2, § 1
 14. God arbetsmiljö 
 = God lönsamhet

 15. Foto: Lars Lundqvist Mejl: jonas@kornet.nu Webb: javlaskitsystem.se Speakerdeck: jonas_blind_hen Tack!