Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

「永和さん」は本当にエクストリームなのか?/xp2016-lt

 「永和さん」は本当にエクストリームなのか?/xp2016-lt

Junichi Kobayashi

September 24, 2016
Tweet

More Decks by Junichi Kobayashi

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ňӬ࿨͞Μʼn͸ຊ౰ʹ

  ΤΫετϦʔϜ
  ͳͷ͔ʁ
  ʢגʣӬ࿨γεςϜϚωδϝϯτ
  ΞδϟΠϧࣄۀ෦
  3VCZY"HJMFάϧʔϓ
  খྛ७Ұ !KVOL

  4BU
  91ࡇΓԶͨͪͷʂʂ
  BUૣҴాେֶ੢ૣҴాΩϟϯύε

  View full-size slide

 2. ͋Γ͕ͱ͏
  ͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide

 3. ఏڙεϥΠυ

  View full-size slide

 4. ňӬ࿨͞Μʼn͸ຊ౰ʹ

  ΤΫετϦʔϜ
  ͳͷ͔ʁ
  ʢגʣӬ࿨γεςϜϚωδϝϯτ
  ΞδϟΠϧࣄۀ෦
  3VCZY"HJMFάϧʔϓ
  খྛ७Ұ !KVOL

  4BU
  91ࡇΓԶͨͪͷʂʂ
  BUૣҴాେֶ੢ૣҴాΩϟϯύε

  View full-size slide

 5. IUUQBHJMFFTNDPKQ

  View full-size slide

 6. IUUQBHJMFFTNDPKQEPDT
  CVTJOFTT@QMBO@FTN@BHJMF@EJW@UIQEG

  View full-size slide

 7. ΞδϟΠϧ
  ΤΫετϦʔϜ
  ʹ

  View full-size slide

 8. ʁ
  ΞδϟΠϧ
  ΤΫετϦʔϜ
  ʹ

  View full-size slide

 9. ϘίϘίʹԥΒΕΔը૾
  ˞ݕӾʹΑΓ࡟আ

  View full-size slide

 10. ΤΫετ
  ϦʔϜ౓

  View full-size slide

 11. ˞ݸਓͷ
  ओ؍Ͱ͢

  View full-size slide

 12. ओཁϓϥΫςΟε
  શһಉ੮ ˓
  νʔϜશମ ˓
  ৘ใຬࡌͷϫʔΫεϖʔε ˚
  ͍͖͍͖ͱͨ͠࢓ࣄ ˓
  ϖΞϓϩάϥϛϯά ✕
  ετʔϦʔ ˓
  ि࣍αΠΫϧ ˓

  View full-size slide

 13. ओཁϓϥΫςΟε
  ࢛൒ظαΠΫϧ ˓
  ΏͱΓ ˓
  ෼Ϗϧυ ˚
  ܧଓతΠϯςάϨʔγϣϯ ˓
  ςετϑΝʔετϓϩάϥϛϯά ˚
  ΠϯΫϦϝϯλϧͳઃܭ ˓

  View full-size slide

 14. ಋग़ϓϥΫςΟε
  ຊ෺ͷސ٬ࢀՃ ˚
  ΠϯΫϦϝϯλϧͳσϓϩΠ ˓
  νʔϜͷܧଓ ˓
  νʔϜͷॖখ ✕
  ࠜຊݪҼ෼ੳ ˓
  ίʔυͷڞ༗ ˓

  View full-size slide

 15. ಋग़ϓϥΫςΟε
  ίʔυͱςετ ˓
  ୯Ұͷίʔυϕʔε ˓
  σΠϦʔσϓϩΠ ˚
  ަবʹΑΔείʔϓܖ໿ ˓
  ར༻౎౓՝ۚ ˚

  View full-size slide

 16. ʮࢲͷνʔϜ͸ΤΫετϦʔϜͰ͢
  ͔ʁʯͱԿ౓΋ฉ͔ΕΔɻάϥϑ΍
  ࢦඪΛ૊Έ߹ΘͤͯʮΤΫετϦʔ
  ϜʯΛܭଌ͠Α͏ͱ͢Δਓ͕͍ͨͪ
  Δɻ;Γ͔͑Γͷπʔϧͱͯ͠࢖͏
  ͷͰ͋Ε͹ೲಘͰ͖Δɻ͕ͩɺ
  ఺͕఺ͷഒ༏Ε͍ͯΔͱ͍͏Α
  ͏ͳܭଌํ๏͸όΧ͍͛ͯΔɻ
  ʕୈষʮΤΫετϦʔϜͷ७౓ʯ

  View full-size slide

 17. ݁ہɺ91ͷՁ஋Λେ੾
  ʹͯ͠ɺ91ͷݪଇΛ
  ೔ʑͷϓϥΫςΟεʹऔ
  ΓೖΕ͍ͯΕ͹ɺ͋ͳͨ
  ͸91FSͩɻ
  ʕୈষʮΤΫετϦʔϜͷ७౓ʯ

  View full-size slide